NIEÜ W E No. 450. Donderdag 20 Januari 1881. 6e Jaargang. De Joden-quaestie. B U1T E L A N D. Engeland. Frankrijk. Duitschland. Rusland. HilRlIïMJf m ABONNEMENTSPR IJS Per B maanden voor Haarlem J 0,85 Buiten Haarlem franco per post1, Afzonderlijke Nummers0,06 Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG. BUREAU: St. Jansstraat Haarlem. raraïaKDRi/r-vïf AGITE MA HON AGITATE. PRIJS DER ADVERTENTIÈN Van 16 regels 30 Cents. Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advert.entiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond ingewacht. Uitgevers KÜPPERS LAUREY. Salomo's spreuk: »er is niets nieuws onder de zon,« is ook van toepassing op 0e Joden-quaestie. Sinds de verwoesting v&n Jeruzalem door Titus den Romein, was 0e Joden-quaestie steeds aan de orde van den dag bij die Regeeriugen in wier ge bied zich meer of minder Joden hadden gevestigd. Reeds de Romeiusche Cesars had den veel uit te staan van de intriges en van den woekergeest der kinderen Israels, on meer dan eens kwamen zij, mitsgaders h unne Ministers van Financiën, door de kuiperijen en de fiuanciëele goocheltoeren der Israëlitische speculanten, in de pijn lijkste verlegenheid en onaangenaamste po sitie. Men kan gerust beweren, dat de Jo den tot de verbrokkeling en tot het ver val van het West- en Oost-Romeinsche Rijk het hunue rijkelijk hebben bijgedra gen en daardoor naar hun vermogen wraak hebben genomen voor de gewelddadige verwoesting van de stad en van den tem pel, en voor de vernietiging van het po litiek bestaan en van de staatkundige macht van het »Volk Gods.De Kalieveu van Mahomed konden zich in den beginne zeer goed met de Joden verstaan, vermits zp er trouwe bondgenooten aan hadden bij de vervolging der ChristenenNadat echter de Joden ten gevolge van verleende gun sten, invloed en macht verkregen hadden in het Maliomedaansche Rijk en daardoor gevaarlijk dreigden te worden voor het Mahomedanisme, kwam ook daar de Jo den-quaestie in 't aanzijn, die door de Ka lieveu in de tiende en elfde eeuw door langdurige en bloedige vervolgingen van het Jodenvolk werd opgelost. Onder de heerschappij der Mooren in Spanje leefden de Joden in een gouden tijdperk. De Israëlitische literatuur en het Joodsche schoolwezen bloeiden in hooge mate en aaugezien het financie- en het muntwezen in hunue handen waren en zij daardoor in het bezit kwamen van fabel achtige schatten, verkregen zij eene over wegende macht en een kolossalen invloed. Maar ook in Spanje kwam de Joden- quaestie spoedig te voorschijn, vooral toen de Mahomedaansche machthebbers door de Christenen werden verdrongen. Door den srnaadvollen slavenhandel, door woeker, door lage kuiperijen en door de erger lijkste misdaden, haalden zij zich eene ver- FEUILLETON. DE SLUIPMOORD. Vervolg.) Zwijgend staarden de beide vrienden op het bleeke gelaat van- den doode, en vroegen elkander, wat m deze omstandigheid te doen. Na eenige oogenblikken beraadslaagd te hebben, kwamen zij overeen, naar de stad terug te keeren, en het gerecht kennis Van deze zaak te geven. Reeds wilden zij zich weder te paard zetten, toen Yolheim deze was Thomas de aan merking maakte, dat het lijk wellicht door wol ven kon verslonden worden. Dit veranderde het esluit der beide vrienden, en, deels om de roof dieren af te schrikken, deels om het lijk nader t®_ on'lerzoeken, brachten zij eenige dorre takken bijeen en maaicten daarvan een vuur. Daar zij het geweer afgeschoten vonden, kwam in het begin de gedachte bij hen op, dat een ongelukkig toeval den dood van Smithfield konde veroorzaakt hebben. Als zij echter overwogenwelk een goed ruiter en geoefend jager hij was, zoo vond dit vermoeden geen grond, te minder nog, toen bij een nadere beschouwing bleek, dat de kleediug geheel in wanorde gebracht was en de zakken omgekeerd waren; een en ander toonde duidelijk dat de 'hand eens roovers daar was be drijvig geweest; ook was in den omtrek van de volging op den hals, waardoor hun lot verre van benijdenswaardig werd. Docb de Koningen en Bisschoppen van liet Chris telijk Spanje namen hen in bescherming tegen de woede van het verbitterde volk, dat door de Joden jammerlijk was uitge zogen, tot dat de Joden-quaestie in het Christelijk Spanje en Sicilië in 1492 daar door tot oplossing kwam, dat alle Joden gezamenlijk werden verdreven. Naar dit model werd ook de in 1496 in Portugal heerschende Joden-quaestie opgelost. Iu Frankrijk verkreeg de Joden-quaestie zeer vroegtijdig een ernstig karakter. Reeds Dagobert I (622638) bracht baar tot eene niet twijfelachtige oplossing, naardien hij haar tusschen de alternatieven stelde: bekeering tot het Christendom of emigra tie. Later in de Middeleeuwen maakten het de zonen Abrahams in Frankrijk weer zoo bont, dat zij in de elfde, twaalfde en der tiende eeuw, vele vervolgingen moesten doorstaan, tot dat eindelijk Philip de Schooue en Karei VI in de veertiende eeuw in de verdrij ving der Joden, het eenige mid del tot voldoende oplossing der quaestie zageu. Tot het jaar 1550 bleef Frankrijk voor hen gesloten. Het draaglijk,st bestaan genoten de Joden iu Italië, naardien Pau sen, Bisschoppen en Heiligen, o. a. de heilige Bernardus, tegen de Jodenvervol gingen ijverden, zoomede in het Duitsche Rijk, waar zij als kamerdienaars van den keizer krachtige bescherming genoten. Doch het tijdperk der reformatie was iu de zes tiende eeuw in Duitschlaud aangebroken en nu kwam ook voor de Joden in het Duitsche Rijk een moeilijke tijd. Philip van Hessen, George II van Brandenburg en andere protestantsche vorsten, zoomede verschillende steden, toonden zich tegen over de Joden niets meer dan tolerant. In 1614 werden de Joden in Frankfort ge weldig vervolgd en nog in de negentiende eeuw, namelijk in 1819, werden zij in die stad en iu Meiuingen, alles behalve vrien delijk aangekeken. In die steden waren bloedige vervolgingen van zijde der Protes tanten hun deel. Dus ook het »gezuiverde Evangeliekon geen ander afdoend middel tot oplossing der quaestie vinden dan bloe dige vervolging. Ook in Polen en Rusland hadden de Joden zich reeds vroegtijdig ge vestigd en ook in die Rijken ontmoeten we de quaestie in het jaar 1648, ofschoon van voorbijgaandeu aard. Later echter ontstond plek, alwaar het lijk lag, het gras door voetstap pen nedergedrukt. Het lijdt geen twijfel, of hier is een moord gepleegd, zeide Preston, en stel u daarom voor, u naar de stad te begeven, ten einde eenige ge rechtsdienaren te halen, middelerwijl zal ik hier blijven, om het vuur aan te houden en den ver moorde te bewaken; wanneer wij er beiden heen gingen, konden wellicht de wolven een begin maken met het lijk te verslinden, en dat zoude mij leed doen, want de brave Smithfield heeft wel eene eerlijke begrafenis verdiend. Zal het u echter niet te eenzaam in d. ze woeste plaats en bij dit lijk zijn? vroeg Vol- heim. Ik ben immers geen kind, dat aan spoken gelooft? hernam Preston. Het vuur houdt de wol ven op een afstand, en wanneer een booswicht het met mij wagen wil, dan strekken mijne pisto len mij ten waarborg, "VVelaan, het zij zoo, zeide Volheim, wensch- te zijn vriend eene goede wacht, en begaf zich op weg. Preston plaatste zich nu zoo, dat het vuur zich tusschen hem en het doode lichaam bevond; lag de pistolen, die hij uit den halster genomen had, naast zich neder, wikkelde zich in zijn man tel, en verzonk in diep nadenken. Met den rug tegen den stam van een boom geleund, overviel hem een kleine sluimering. Tel- in Rusland de hevigste Joden-vei-volging die slechts eeo einde nam in 1745, in welk jaar de kinderen Israëls werden verdreven- Spoedig echter keerden zij terug en ves tigden zich in Polen waar zij meester zijn zoowel van den groot- als van den klein handel eu waar zij met hunne ontelbare kroegen in den volsten zin des woords een moreele landplaag zijn voor den gemeeuen man. Uit deze aangehaalde feiten zal men stellig ontwaren en overtuigd zijn dat de •Joden-quaestie bij alle beschaafde natiën van Europa gedurende het gansche Chris telijk tijdperk aanhangig is geweest. Door alle eeuwen heen kan men een ernstig streven der volkeren waarnemen, om zich los te maken van de Israëliten door den gemeeiischappelijken omgang te vermijden. Al zijn wij er verre af om de bloedige Joden-vsrvolgingeti en Joden-verdrijvingen der Middeleeuwen te rechtvaardigen, of dergelijke handelwijzen tegen het »Volk Gods» in onze dagen te prediken of aan te moedigen, zoo constateereu wij toch uit deze historische feiten met genoegen, dat, wellicht onbewust, een zekere zucht tot zelfbehoud de Christelijke volkeren er toe bracht, de Joden in toom te houden en hun der Kerk vijandig en woekerzuclitig leven eu streven binnen de perken van het godsdienstige, politiek en economisch welzijn der Christenen te brengen. In de achttiende eeuw schijnt deze zucht tot zelf behoud, zoo al niet bij de volkeren, dan toch zeker bij hunne leidende staatslieden verdwenen te zijn. Want van deze eeuw dateert het algemeene streven in Europa om de Joden te naturaliseeren en te emanci- peeren, het streven om aan de Joden alle rechten eu vrijheden van een Christelijk staatsburger te verleeuen. Met de hun aan geboren sluwheid wisteu de zoneu Abrahams de hun verleende vrijheid in haren gan- schen omvang, zeer te hunnen bate te exploiteereu, doch ook reeds sinds een aantal jaren sluipt de Joden-quaestie opnieuw als een onheilspellend spook over de gezegende velden van Europa. De toekomst zal ons den omvang en de richting der quaestie leeren en ons doen zien of men in de negentiende eeuw tot eene voldoende oplossing kan geraken. Omnia tempus liabent. Alles heeft zijn tijd. kens werd hij door angstwekkende droombeelden wakker gemaakt, en toen hij eindelijk geheel ontwaakt opstond, huiverend in het ronde zag, en zich den waren toestand, waarin Lij zich bevond, herinnerde, wierp hij eenige zware blok ken hout op het vuur, ten einde zijn gedachten afleiding te geven, en de duisternis van den nacht zoo veel mogelijk te doen verminderen. Eindelijk toen het repetitie-horloge van Pres ton het derde morgenuur aankondigde, hoorde hij mensclienstemmen, en de reeds lang verwachte Yolheim naderde met eenige gerechtsdienaren en een constabel, om hem van zijn post af te lossen. Hetoncjerzoek had met de meeste nauwkeurigheid plaats, en de mannen deden de eenstemmige uitspraak, dat Smithfield, door een roover dood geschoten, en van alles beroofd was geworden. Daar de kogel door en door was gedrongen was deze niet te vinden, evenwel bespeurde men' aan de wonde, dat het een tamelijk groot stuk lood moest geweest zijn. Nadat met de medegebrachte fakkels de plaats, waar men het lijk ontdekt had, onderzocht werd, vond men dicht bij het boschje, waarin de moordenaar op de loer gelegen had, een kruithoorn, in welke de letters P. M. M. D. gesneden waren. Aan niemand was deze hoorn bekend, ook wa ren de letters een raadsel, hetwelk men niet wist op te lossen. Nu trad Preston nader, bezag met Meu beschouwt de werkstaking der mijn werkers als geëindigd, daar verscheidene patroons de eischen der werkstakenden hebben ingewilligd. In het Lagerhuis antwoordde Glad stone op eene vraag van Wedderburn, dat noch de Nederlandsche, noch eene andere regeering eene bemiddeling heeft aange boden in den oorlog met de Transvaal. Bij de herstemmingen voor den gemeen teraad van Parijs zijn gekozen 21 republi keinen van verschillende richting en 1 con servatief. De herstemmingen in de departementen zijn in 't algemeen uitgevallen ten gunste der gematigde republikeinen. Volgens gerucht, zal de amortisabele rente zeer spoedig worden uitgegeven. Men .verzekert dat de heer Proust den minister van buitenlandsche zaken in de Kamer zal interpelleeren over zijne circulaire betreffende de Grieksche quaestie. Het wetsontwerp op verzekering voor werklieden, hetwelk thans bij den Bonds raad is ingediend, heeft ten doel, eene in richting te openen om werklieden en opzichters te verzekeren tegen de gevolgen van ongelukken bij den arbeid. Deze in richting zal worden tot stand gebracht en beheerd door het rijk. Zij zal ten dienste zijn van werklieden eu opzichters in mijnen, zoutwerken; steengroeven, graverijen, op werven, in fabrieken, ijzergieterijen en andere Ilüttenwerken, in werkplaatsen van bouwmaterieel ol timmerhuizen, alsook bij het bouwen. Met deze bedrijven zullen worden gelijkgesteld die, alwaar stoomke tels, of elementaire kracht (water, stoom, gas, heete lncht, enz.) als beweegkracht worden gebezigd. Hiervan zijn echter uit gezonderd spoorwegen en scheepvaart, als ook bedrijven waar slechts tijdelijk gebruik wordt gemaakt van eene beweegkracht die niet tot het bedrijf behoort. De universiteit te Moskou is voor onbe- paaldeu tijd gesloten wegens de woelingen onder de medische studenten; driehonderd opmerkzaamheid de letters en vroeg aan zijn vriend Volheim, welke de voornaam van dokter Middleton was. De dokter heet Paul, antwoordde Volheim, die niet begreep, wat zijn vriend met die vraag bedoelde. De hemel sta ons bij, mompelde Preston, en sprak r.auw hoorbaar tot zich zelren: de naam stemt volmaakt met de letters overeen; Middleton echter kan zulk een gruweldaad niet gepleegd hebben; deze laatste woorden sprak hij echter zoo luide, dat Volheim ze verstond. Hoe, de dokter? vroeg deze nu met drift; uwe gedachten voeren u langs gevaarlijke wegen; Middleton is een door en door braaf man; hoe komt gij, door het zien van die letters, op den dokter. Paul Middleton Medicinae Doctor, las Preston iu diep nadenken en met eene gesmoorde stem. Een arglistig toeval en een spel der helle! riep Volheim driftig uit; doch plotseling van stem veranderende, zeide hij: en toch zag ik gisteren den dokter, spoedig na Smithfield, de stad verlaten en had hij, zoo ik mij wel herinner, een geweer op den schouder. Groote God! geef licht in deze zaak, waar in de verdenking van een sluipmoord gepleegd te hebben op een zoo edel als rechtschapen mensch valt. Als in onmacht viel Volheim nu op een omge- storten boomstam neder, en ondersteunde zijn hoofd met beide handen. [Wordt vervolgd.)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1881 | | pagina 1