NIEUWE No. 459. Zondag 20 Februari 1881. Oe Jaamang. Oostenrijk en de vrijheid. ve^ntlSÏ»hadden'ble" BUITENLAND, wordt feD' met W°rdt g6Wlld'ja zelfs ernstig wordt 1tegengewerkt door de heeren liberalen feuilleton. Belgie. Engeland. HURimnu mimi ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maanden voor HaarlemJ 0,85 Buiten Haarlem franco per post1, Afzonderlijke Nummers0,06 Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG. BUREAU: St. Jansstraat Haarlem. AGTTE MA NON AGITATE. PRIJS DER ADVERTENTIÈN Van 16 regels30 Cents. Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advertentiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond ingewacht. Uitgevers KÜPPERS 8c Ij AU RE Y. Wij zullen ditmaal de aandacht eens be palen bij Oostenrijk, een land, dat wellicht min er de aandacht trekt dan het toch werkelijk verdient. Het landpunt, 't welk dit keizerrijk inneemt in Europa, werd in de laatste jaren er nog niet weinig gewichtiger op; de Oostersche quaestie heeft aan Oostenrijk (en t kon wel niet anders) een bizondere beteekenis geschonken. Reeds vroeger trouwens geruimen tijd geleden deden wij uitkomen, hoe alles schijnt aan te duiden, dat, bij 't openvallen van de geheele nalatenschap van Europeesch lurkije, Oostenrijk de aangewezen erfge naam voor 't belangrijkst deel der erfenis moet genoemd worden. Scheen het tot op den jongsten oorlog in het Oosten, dat Rusland het leeuwendeel in den vacant te komen boedel van Turkije zou erlangen, het bleek bij 't vrede-sluiten, dat Ruslands kausen bij 't buit verdeelen met zoo gunstig zouden staan als velen geloofden. Het testament van Peter den Groote zal dus niet geheel uitgevoerd kun nen worden. En dat is maar gelukkig ook. Hoe nuttig toch de knoet moge wezen voor Russische naturen en ruggen, het mag ernstig worden betwijfeld of dat werktuig der be schaving* wel in den smaak zou vallen van de andere volken van Europa, die eventueel onder den scepter van den Czaar zouden worden gebracht. Oostenrijk daarentegen staat in de laatste jaren een zeer vrijheidlievende politiek voor met betrekking tot de nationaliteiten, over welke het 't gebied voert. Tegenover de Polen heeft het voortdurend, zelfs onder Regeerin- O 8en, die minder welwillend gezind wareu ten opzichte der andere stammen of rassen, een zeer gematigde staatkunde, gunstig on- eischeiden van de houding van Rusland en Pruisen, gevolgd. Nu is het zeer opmerkelijk, dat de staat- 8 van bevredigen en verzoenen, welke heerJT uitnemendheid geschikt maakt starnm °Ver de ^scheiden rassen en te won a Vaa '4 °0Sten Vaa °ns werelddeel het Lek? Willen niet ll00ren van net toekennen van eemge rechter, venchiUende KroonlMd!„. H„ n trouwens altijd geweest het «t i 13 volken en gewee8t het steken van alle tuum meDSCh6ü m een liberaalcos- de SLUIPMOORD. Vervolg.) tempte kteene7'. in het leven ken, wij moeten I T andermaal verschrik- in deTT' T 10 h6t l6Ven behouden, om gal,, opgeknooDW 7™ Middleton aaa de 1-VV worden. bevind 77 mat mi-> gebeurd? Waar 1' rleP Corneales. terwijl hij S°-d gezelschap, hernam de waard, misdadiger de 1, '7 deU stroP afnam, en den cerseale, b^"d» >«S bond. zijn redding g^*eu ,nu. te begrijpen, dat voor viel dus in diep gewassen waa? - hij verdere vragen. P Cn aatwoordde niet op eenigen tijd by den wa^ v°eto spraakzaam en vroolijk werd, dat men 7 Z°° -o slaperigen, luien en Pauwelijks meer kende. Zijn mond Gelijk maken was hun kracht of zwak heid; vrij maken (wat toch iets meer zegt!) daarvan wilden zij niet hooren, altijd als het anderen gold. Voor' zich-zelven vroe gen zij immer een tiendubbele vrijheids portie. Dat streven naar een kunstmatige een heid heeft in de Habsburger Monarchie reeds volkomen fiasco gemaakt. Een gewoon mensch zou door zulk een échec wijzer worden. Niet alzoo de liber tijnen. Die worden nooit wijs, 't is juist de vloek van 't liberalisme, die het tot een altijd dwaas wezen veroordeelt. Nog curieuser is het feit, dat het toch onder een zoogenaamd liberaal bestuur was, dat de staatsrechtelijke scheiding tusscbeu Oosteurijk en Hongarije tot stand kwam. Het was namelijk onder 't Ministerie van den oud-Silesischen Minister von Beust, dat het dusgenoemd dualisme tot stand kwam. Volgens dat stelsel heeft elk der Rijks- helften een eigen Bestuur, regeert de Habs burger Monarchie over Oostenrijk als Keizer en over Hongarije als Koning. In de laatste jarenreeks, welke van 't jaar 1867 dateert (toen het dualisme werd ingevoerd), was enkel de naam Koning met betrekking tot Hon garije overgebleven; feitelijk regeerde de Keizer precies over de Hongaren als over de andere volken in ziju gebied. Von Beust moest echter wel toegeven; O 7 Oostenrijk ging gebogen onder de ellende van dén oorlog van '66. Wij willen geenszins beweren dat von Beust mistastte, doch wij vragen waarom den Polen, deu Czechen eu den anderen stammen, onder den staf van Oostenrijk's Keizer vereenigd, niet tot zekere hoogte kan worden verleend, hetgeen Hongarije in veel sterkere mate erlangde? De liberalen, tevens de Duitsch-gezinden, in Oostenrijk, denken daar evenwel zóó over, dat uit hun zienswijze de theorie volgtmen mag, zonder onrechtvaardig te worden, niet met twee-, wel met zesderlei maten meten. Tegen die leer komeu wij op met al de kracht, welke de vrijheid schenken kan. Wij heeten dat beginsel niet vrijzinnig, maar 't toppunt van tirannie. Dezer dagen bleek dit trouwens treffend. Het was in verband met de Czechen. Te Praag, de hoofdstad van Bobemen, het land der Czechen, bestaat een Hooge- school. De Duitsche minderheid oefende tot hiertoe op die instelling 't overwicht uit. De Czechen mochten toezienhun taali van geestige gezegden, en zoo dikwijls hij zijn oog op den geboeiden misdadiger sloeg, die hem een schoft noemde, lachte hij, dat hem de oogen overliepen. Eindelijk werd het Preston in het kleine vertrek te benauwd; zijn hart klopte van onbe schrijfelijk genoegen en hij gevoelde behoefte aan zijn boezem lucht te geven; hij verzocht dus zijn vriend en den constabel om te vertrekkeu en of zij beiden de uitlevering van den misdadigerop zich wil den nemen, ten einde hij naar de vrouw en de moe der van den dokter kon heensnellen, om dezen goe den lieden de ontdekking van den werkelijken moor denaar mede te deelen en hen te zeggen, dat de verdenking van den onschuldige was opgeheven. Wat Corneales aangaat, zeide de waard, deswege kunt gij gerust vertrekken. Ik heb den staljongen te hulp geroepen, om, wanneer de deugniet zich andermaal mocht willen verzet ten, mij behulpzaam te zijn; ook laat ik mij het recht niet ontnemen, hem zelf naar het ge rechtshof te voeren. Ga met God, groet van mijnentwege de achtingswaardige familie van den dokter, en zegt dat ik hartelijk deel neem in de gelukkige wending der zaak. Wanneer het ernstige oogenblik voorbij is, kunt gij ook van mijn be- hun letterkunde werden geduld, meer niet. Niets natuurlijker dan dat men sedert lang reeds trachtte hierin verandering te brengen. De Czechen hieven kloppen aan een doovenmans deur; 't liberalisme, dat jaren achtereen 't gezag in handen had, wilde van geen toegeven aan de wenschen der Czechen weten. De tegenwoordige Regeering, waarin 't Poolsch en Czechisch element billijk ver tegenwoordigd is, denkt gunstiger dan baar voorgangers over al de wenschen der on derscheiden nationaliteiten, in Oostenrijk levend; zij wil ook aan betamelijke eiscben der Czechen ten opzichte der hoogeschool van Praag tegemoet komen. Door de liberalen wordt dat alles sterk afgekeurd zij schelden de Bewindslieden en die hen steunen voor feodaleneen essence van 't conservatisme, en beschuldigen hen tevens, dat zij gemeene zaak maken met de ultramontanen. Zooals men weet, bestaat er voor de liberalen geen vreeselijker woord dan dat van ultramontaan. Als zij eens dapper hun best willen doen in 't verguizen van iemand, dan noemt men hem ultramontaan of eeu vriend van de ultramontanen. Nu moet men weten, dat dit geduchte woord, overgezet iu de taal der eenvoudige waarheid, niets beteekeut dan Katholiek. Alle Katholieken zijn ultramontanen, want die laatste qualificatie is ontleend aan het feit, dat het hoofd der Katholieke Kerk zetelt over de bergen, te Rome. De smaadheid, welke de radicalen en vrijmetselaars willen verbonden hebben aan den scheldnaam van ultramontaan, is nog al gemakkelijk te dragen, zoowel voor de Katholieken als voor hen, die, in den nood des tijds en overtuigd vau het gemeen schappelijk gevaar, dat alle Christen-ge- loovigen bedreigt met de Katholieken den strijd tegen 't radicalisme en modernisme voeren. Die gehate feodalen en ultramontanen in Oostenrijk die zoo ernstig tegen alle vrijheid zouden gekant wezen, zijn het nu echter juist, die met alle kracht eu macht ijveren om aan iederen Oostenrijker die vrijheid te verzekeren, waarop hij recht heeft. Dat verschijnsel is trouwens niet vreemd. Steeds waren het de liberalen, die de vrij heid van anderen belaagden. Aan de Czechen gunnen zij dus niet het recht, dat zij in hun eigen taal onderwijs, ook 't hoogere, zullen ontvangen; zoo wor den ook de liberalen woedend als de Polen velscbrift melding maken; als gij den dokter ontmoet, zeg hem dan, dat, zoodra hij zich weder op vrije voeten bevindt, en zoo mijne hand, waarmede ik het bevelschrift over reikte, niet spoedig beter wordt, hij mij om niet moet bedienen. Preston beloofde een en ander te zullen nako- komen, steeg te paard en reed pijlsnel naar de plaats zijner bestemming. De woning van zijn zoo ten onrecht vervolgden vriend genaderd zijnde, sprong hij van het paard en gaf de teugels aan den knecht, die hem reeds van verre had zien komen aanrennen. Zoodra hij het vertrek van de familie Middleton binnentrad, ontmoette hij den vrederechter Mansfield, die hem dadelijk vroeg, of men den ellendeling was meester geworden, hetgeen door Preston met ja werd beantwoord, terwijl hij, uitgeput door ver moeidheid op een stoel nederzeeg. Na een weinig tot zich zelvea gekomen te zijn, verzocht men hem om een nauwkeurige mededeeling van het voorgevallene, waaraan hij zoo kort mogelijk voldeed. Vol blijdschap vielen nu de grijze moeder en de echtgenoot van den dokter opde knieën, en dankten vurig den Allerhoog ste voor het ontdekken van den misdadiger; want iu Pruisen vragen, dat in Polen aan de jeugd de Poolsche taal zal worden onder wezen. Overal dus geweld, overmacht en overmoed. Gelukkig wij wezeu er reeds op dat 't Ministerie iu Oostenrijk beter gezind is en dat het dus aau de Czechen wel recht vaardigheid wil bewijzen, ook ten opzichte van hun taal. Er zal nu naast de Duitsche Hoogeschool te Praag een Czechische worden gesticht, langs dien weg wordt aan beide partijen recht gedaan. De liberale heeren zullen dat moeten aanzien, tenzij zij er in zouden slagen om 't tegenwoordig Weener-Bewind uit het gezag te dringen. Dat zouden wij een groote ramp voor Oostenrijk achten. Toch alleen van de ge hate feodalen en ultramontanen kan men blijvende redding en uitkomst voor de Habs burger Monarchie te gemoet te zien. Allerlei proefnemingen werden reeds in Oostenrijk genomen. Telkens echter stelde het resultaat de uitvinders en uitvoerders te leur. Het wordt dus tijd, meer dan tijd, dat men het blij we beproeven met het eenige geneesmiddel, 't welk altijd helpt, name lijk de vrijheid. Ongetwijfeld zal 't radicalisme blijven las teren, dat de feodaal- ultramontaansche richting terug wildoch de bcweldadigde bevolkingen zullen getuigenwij gaan zeer gezegend vooruit. De Moniteur bevat de koninklijke be sluiten, waarbij het ontslag, door de heeren Van der Straeten als burgemeester, en Vauthier en Trappeniers als schepenen van Brussel gevraagd, verleend wordt. Omtrent de opvolgers dezer heeren is tot dusverre nog niets vernomen. De heer Cogels, van de katholieke partij, is tot senator gekozen ter vervan ging van wijlen het liberale lid voor Ant werpen. De liberale meerderheid in den Senaat is door deze verkiezing tot 4 stem men verminderd. De Koningin heeft geweigerd de Neder- landsche deputatie, die haar een smeek schrift ten gunste van het herstel der Transvaalsche onafhankelijkheid overhan digen wilde, te ontvangen. Het stuk werd aan Lord Granville ter hand gesteld. dat Middleton schuldig was, hadden zij nimmer kunnen geboren. Hier verder uit te wijden zoude overbodig zijnhet noodlottig geheim is opgelost en de vreugde des wederziens, toen de dokter door zijn rechters werd in vrijheid gesteld, schonk hun een ruime vergoeding voor het doorgestane leed. Middleton gevoelde echter nog lang de onaan gename gevolgen van deze verschrikkelijke ver denking, en een hevige koorts wierp hem op het ziekbed neder; toen echter de lente terugkeerde en de zon wederom hare verkwikkende warmte liet gevoelen, mochten beide echtgenooten zich in het genot eener volkomene gezondheid dank baar verheugen. Ofschoon allen, die Middleton kenden, niets unbeproefd lieten, om hunne vroegere verdenking weder goed te maken, kon hij niet vergeten, dat zij hem als een sluipmoordenaar beschouwd hadden; hij verliet dus zijne woonplaats, en zette zich aan gene zijde der Mississippi in de nabijheid der Missoune neder. Preston en olheim volgden den dokter, en in de stille wouden der nieuwe verblijfplaats, vergat Middleton, hoe men hem eenmaal miskend en uit de maatschappij verstooten had.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1881 | | pagina 1