NIEU W E Donderdag 3 JMaart 1881, 6e Jaargang. Een schadelijke gewoonte. BUITENLAND. Nt. 462. Engeland. Duitschland. Frankrijk. Italië. ABOHNEMESTTSPRIJS Per 3 maanden voor Haarlem J 0,85 Buiten Haarlem franco per post. 1, Afzonderlijke Nummers0,06 Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG. BUREAU: St. Jansstraat Haarlem. QESSEggU AGÏTE MA NON AG-ITATE. PRIJS DER ADVERTENTIÉN Van 16 regels30 Cents. Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advertentiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond ingewacht. Uitgevers KÜPPERS LAUREY. Eenige jaren geleden deelden Eagelsche bladen mede, dat de admiraliteit, de hoogste waardigheid der Britsche Marine, aan al in staatsdienst aangestelde zeelieden beneden de achttien jaar ten strengste het tabakrooken heeft verboden. Wij moeten in dit verbod een uiterst v9rstandigeu maatregel van de Britsche admiraliteit begroeten, daar waarschijnlijk door de ondervinding is gestaafd geworden, dat het eerst sedert eenige tientallen ja- reu in Engeland meer ingrijpende tabak rooken der nog onrijpe jeugd in geeueu deele voor jongelui voordeelig is te achten. Aangezien dergelijke ervariugen reeds ang ook in verdere kringen voorzeker ook Iu Nederland opgedaan zijn, en reeds zeer rele geneesheeren den wezenlijken grond C'er ia het oog vallende verslapping onzer °Pgroeiende jeugd in het te vroegtijdig gebruik van tabakrooken zoeken en meenen gevonden te hebben, is het, dunkt ons, aiet ondienstig deze kwade gewoonte in ort te bespreken en ouders en voog den, maar bovenal de moeders er opmerk- m °P maken, hoe weinig tabak en garen een verstandige opvoeding in de w ^er en* Niet zelden toch ontmoeten teSenwoor(%en tijd mannen van toeb- vJare!> *n c'e *Honste van c suijghenal heel ver gebracht nebben; i» u Ja t is geen vreemd verschijnsel anneer men in onze hedendaagsche bier- pa eizen kereltjes van dien leeftijd, in ge- ze schap hunner respectieve vaders, gewaar Wordt, die onder 't drinken van een glas Beiersch en het rooken eener sigaar zich met een sans gêne bewegen, welke onzé verbazing opwekt en een medelijdend schouderophalen veroorzaakt. Inderdaad kan den jongelieden niet te dikwerf de uit spraak van Dr. B. Seemanns, deu be roemden reiziger, in het geheugen worden geroepen. Deze geleerde zegt o a. »Er ligt iets hoogst bespottelijks in de gedachte, dat een verstandig mensch er zich uren lang mede kan bezig houden, om met be hulp van atmospherische lucht een wal gelijk giftkruid langzaam te verbranden daardoor zijne spraak- en reukorganen ln een rookkamer en schoorsteen te ver anderen Het tabakrooken behoort tot de kunst middelen en met deze bewering wordt te gelijk gezegd dat het daar het nadeeligste moet werkenwaar buitendien reeds een oogere graad van prikkelbaarheid bestaat. Waar en wanneer is dit echter meer et geval dan in de jaren der ontwikke- lng van het menscheiijk lichaam, in het jongelingsiijdperk? Bij gezonde mensclieii 18 dan alles opwekking; sneller vliet het FEUILLETON. MOZARTS OSSENWALS. Mozart was, zoo als algemeen bekend is, zeer gevoelig en prikkelbaar van aard, en als hij aan het componeeren was, verdiepte hij zich zoo ge heel daarin, dat hij niets hoorde of zag van alles wat om hem heen gebeurde. Op zekeren dag was bij bezig een zijner schoonste arias te schrijven, toen de slager kwam, °m betaling van een lang openstaande rekening te vragen. De vrouw van den componist was naar zijn kamer gegaan om zijn aandacht te trekken, maar Mozart bleef ijverig voortschrij den, zonder iets van hare tegenwoordigheid te bemerken. De arme vrouw moest onverrichter zake weêr naar beneden gaan en verzocht den slager een anderen keer terug te komen, omdat haar man hem nu niet spreken kon. Maar hij liet zich niet bepratende rekening moest betaald worden j bloed door de aderen, levendiger is de werkzaamheid der zenuwen, voller en meer opgezwollen zijn alle vochtvaten des li- chaams, voornamelijk van de hersenen want de natuur is in hare voorbereidings periode waaruit de jongeling zich tot een krachtig en bedaard man moet ontwik kelen. En op dezen even zoo gewiebtigen als gevaarlijken leeftijd, op den leeftijd dat de goede hand des Scheppers reeds in ruime mate opgewektheid, frischheid en reine vreugde voor den jongeling heeft weggelegd, juist iu dezen tijd wil men het toestaan, dat de onrijpe knaap, de prik kelbare opgewonden jongeling naar de tabak of naar de nog nadeeliger sigaar grijpe, om zich te overspannen, de sappen die tot zijne verdere lichamelijke volma king benoodigd zijn, te verkwisten en daar door wellicht den grondslag te leggen tot een voortdurende ziekelijkheid, of ten minste tot de verwelking van de schoone en frissche bloesems, waaruit ieder gezond meuschenleven zich naar Gods wil moet ontwikkelen. Ea dat willen ouders toelaten, die toch overigens hunne kinderen wel goed op voeden en met angstige zorgen er op be dacht zijn, hen voor gevaren en ziekten te behoeden! Neen, 't zou niet te gelooven zijn, zoo de treurige ondervinding het ons niet dagelijks bewees en juist daarom achten we ons gerechtigd, u te bidden, gij vaders en moeders, waakt over uwe zonen, dat zij niet al te vroeg d. i. niet vóór de noodwendige algebeele volmaking van bun lichaam, zich aan de schadelijke gewoonte van het tabakrooken overgeven en zoo door overprikkeling zich niet vroege uitputting en verslapping op den bals halen. De stem van het verstand spreekt hier even luid als de geneeskundige wetenschap en als de ondervinding; zij getuigt, dat vroegtijdig gebruik van tabak bijna altijd zonder eenige uitzondering van nadeeligen invloed op de gezondheid is. Daarom waakt, wanneer gij uwe zonen tot gezonde, krachtige bloeiende jonge lingen en mannen, gezond aan ziel en lichaam, wilt zien opgroeien; want het is buitendien een niet te betwisten waar heid, dat het al te vroege tabakrooken ook de zedelijke ontwikkeling der jonge mensckeu wezenlijk in den weg staat. Hij ontkenne het die liet kan met de eerste sigaar of pijp ontbranden in den onrijpen knaap of jongeling dikwijls eene menigte wenschen, begeerten en donkere opwellin gen, die tot daartoe nog in hem gesluimerd hadden; terwijl daarentegen zelfs menige deugd, die tot hiertoe hem sierde, dik wijls met den eersten tabaksdamp ver bij wilde den beer Mozart zelf spreken, en ging de trap op, naar boven. Mozart, die toch een flauw vermoeden had dat er iets gaande was, werkte intusschen ijverig voort. Toen hij zware voetstappen op de trap boorde, greep hij zonder op te zien, zijn stok, die bij hem stond, en hield dien tegen de deur, om den indringer er buiten te houden. De voetstappen kwamen al nader en nader. Mozart werd boe lar.ger hoe anstiger; zijn pen vloog over het papier. Daar werd vrij bard aan de deur geklopt. De heerlijke compositie liep gevaar ver loren te gaan. De componist wierp een vluch- tigen blik naar zijn stok; hij was te kort. Ang stig, bijna wanhopig zag hij de kamer rond, en ontdekte een ijzeren stang, die in een hoek stond, In een oogwenk had hij dien opgenomen en ste vig tegen de deur geplant, terwijl hij als een razende voortschreef. Er werd op de klink van de deur gedrukt, maar den stang weerstond den eersten aanval, dwijnt. De bewijzen voor deze bewering kunnen iu alle straten en op alle open bare plaatsen gevonden worden, want het kwaad heeft reeds zeer sterk ingevreten. Wie erkeut iu het kind, in den knaap, die dikwerf onder geweldig kampen met zijne nog gezonde natuur, de tabaks- of sigarendamp om zich been verspreidt, wie erkent nog in hem die bescheidenheid en ootmoedigheid, die kinderlijkheid, welke der jeugd nog als een erfdeel uit het ver loren Paradijs door God zijn nagelaten geworden. Vormt zich niet met de eerste tabaks wolk bij velen dier vroegtijdige rookers tegelijk ook een onheilspellende wolk vol donkerheid, grootspraak en onbeschaamd heid, om het tot dusver nog vroolijke eu onbewolkte voorhoofd? En wordt niet de mond, terwijl hij wolken van tabaks damp doet opstijgen, ook door wispeltu rige, verwaande, ja dikwerf gemeene praat ontsierd, doordien men gelooft, dat men bet vuurteeken, de vlag van vrijheid en gelijkheid, die men in de brandende sigaar meent te hebben opgestoken, ook door bet hooge woord moet bekrachtigen Die bet kan, ontkenne verder dat de sigaar en tabakspijp voor de onrijpe kna pen en jongelingen niet de noodigeude, verlijdelijke wegwijzer is naar het bier huis, iu de mindere klasse der maatschappij naar de jeneverkroeg, dewijl het uitge droogde, overprikkelde gehemelte naar een tegeuprikkeling smacht en de natuur hare rechten laat gelden. Heeft de tabak een begin gemaakt, het bier of het ge bruik vau audere sterke dranken voleindt bet dan; de overprikkeling stijgt hoe lan ger hoe meer eu met haar het gevaar voor de zedelijkheid. En men zou zulke ingrijpende gevolgen nog als iets onverschilligs kunnen beschou wen, als niets dan een kleine verkeerdheid van jeugdige, natuurlijke begeerten? Dat zij verre. Alles toch heeft ziju tijd, en zou dan eeue gewoonte, die op het licha melijk en zedelijk welzijn der menscken zulk een grooten invloed moet uitoefenen, hierop eene uitzondering maken? Neen de natuur geeft ook hierin op haar gewone welwillende wijze ons wenken genoeg en toont duidelijk en verstaanbaar aan zoo ver als bij een zoo onnatuurlijke gewoonte als het tabakrooken vau natuur kan sprake wezeu, wanneer de juiste tijd voor dit ge not is aangebroken; dat is echter geen andere, dan diewanneer het menscheiijk lichaam zijne volle ontwikkeling heeft be reikt en het groeien ophoudt. Wij ziju geen afschaffers, gunnen veeleer gaarne deu volwassenen het matig gebruik vau den tabak. Maar 't kan ons hinderen als we ventjes van zes of zeven jaren op Daarop volgde een pauze. Er werd buiten de deur luid gesproken, en toen volgde een tweede, heftiger poging. Maar de kracht van den com ponist scheen met zijn angst toe te nemen. Dikke zweetdroppels parelden op zijn voorhoofd. Met de borst tegen de stang gedrukt, hield hij den indringer nog altijd buiten. Nog één oogen- blik, dan had hij overwonnen? Het was een kostbaar oogenblikDaar stond de aria geheel op het papier. Zij was gered! Mijnheer Mozart! begon de slager. Hol. wacht even! riep de componist, terwijl hij met het manuscript naar de piano 6nelde. En daar klonk een, van de heerlijkste aria's die ooit ge hoord kunnen worden. De slager, die gevoel voor muziek bleek te hebben, had tranen in de oogen en zeide toen Mozart het stuk afgespeeld en nog eenige veran deringen gemaakt hadMijnheer Mozart, ik ga eerstdaags trouwen, en gij zijt mij geld schuldig voor vleesch. Maak nu een mooie wals, voor straat of op openbare plaatsen on": uoeten die met het brutaalste gezicht der wereld ous den tabaksdamp iu het aangezicht blazen. Dergelijke eigenaardigheden vau de hedendaagsche opvoeding stuiten ons ge weldig tegeu de horst. Wie het niet kan laten, die rooke, maar eerst dan wanneer de ontwikkeling haar culminatiepunt heeft bereiktvoor dien tijd is het in meer dan één opzicht tegen de natuur eu het verstand en daarom scha delijk, zoowel moreel als lichamelijk te achteu. Volgens berichten uit de Transvaal zijn de Engelschen van den Spitskop teruggesla gen, met groote verliezen aan beide kanten. Verscheidene Engelsche officieren, eenigen van hoogen rang, zijn gedood of gekwetst. Al de gekwetsten die naar het Engelsche kamp terugkeeren, zeggen dat Colley ge sneuveld is, eu dat er niet meer dan 100 Engelschen ontsnapt zijn. De Boeren liepen viermaal op den heuvel storm, en waren op het punt het op te geveu, toen de En gelschen genoodzaakt werden zich terug te trekken, bij gebrek aan ammunitie. Latere berichten omtrent het gevecht op den Spitskop melden dat toen de ammunitie der Engelschen uitgeput geraakte, de slach ting vreeselijk was. Ten slotte dedeu de Britsche troepen een wanhopigen aanval met de bajonet. Toen echter was het te laat. De Boeren schoten met doodelijke uitwerking. Het 60e regiment sloeg zich wakker strijdend er door heen naar het kamp. Het 58e regiment Hooglanders is bijna geheel vernield: er bleven slechts zeven man van over. De artillerie dekte den terugtocht zoo goed mogelijk. Er zijn geen kanonnen verloren. Hot kamp wordt versterkt. De officieele lïeichs-Anzeiger meldt, dat graaf E uien burg het koninklijk besluit beeft ontvangen, waarbij hem op zijn verzoek eervol ontslag wordt verleend als minister van biunenlandsche zaken. Hij behoudt deu raug en titel van minister van staat. Er is sprake van het stichten eener nieuwe Fransche orde, die voor verdienste. Het ridderlint zal lichtblauw en de Pre sident der Republiek het hoofd der orde ziju. De Senaat heeft de urgentie uitgespro ken vau het ontwerp tot opheffing vau den gedwongen koers. De afdeelingen zullen het 10 Maart iD behandeling nemen. miju bruiloft dan zal ik de schuld als afgedaan beschouwen, en u nog een jaar lang voor niet vleesch leveren. Aangenomenriep Mozart opgewekt uit, ging weer aan de piano zitten en speelde een wals, zoo als de slager er nog nooit een gehoord had. De man was verrukt, en riep: Een jaar vleesch heb ik gezegd? Neen, honderd dukaten zult gij voor die wals hebben. Maar ik moet ze met pauken, trompetten, hoorns en violen hebben Gij weet wel hoe en gauw Gij zult ze hebben, antwoordde Mozart die zijn ooren bijna niet gelooven kon. Over een uur kunt ge de wals laten halen. De slager ging heen, en betaalde een uur later, toen de wals voor vol orkest gezet was, zijn honderd dukaten voor het schoone muziekstuk, een pnjs dien Mozart van den Keizer niet voor zijn grootste opera', ontvangen heeft. Dat is de geschiedenis van de beroemde „Ossenwals."

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1881 | | pagina 1