NIEUWE Ne, 469. Zondag 27 Maart 1881, 6e Jaargang. Ne vermeerdering der bevol king en bare beteclienis voor de toekomst. BUI TE NL A ZELFOPOFFERING UIT OUDERLIEFDE. Duitschland. Frankrijk. Rusland. Turkije. Spauj e. R1EMSC ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maanden voor Haarlemj 0,85 Buiten Haarlem franco per post1, Afzonderlijke Nummers 0,06 Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG. BUREAU: St. Jansstraat Haarlem. AGITE MA NON AGITATE. PRIJS DER ADVERTENTIÈN Van 16 regels.30 Cents. Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advertentiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond ingewacht. Uitgevers KÜPPERS LAUREY. Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. Wanneer men de toeneming der bevol- lng in de verschillende Staten nagaat en aarbij rekening houdt met de landver huizing, dan blijkt dat het verdubbelen der bevolking in de verschillende landen geschiedt als volgt: in Nederland in 60 jaren, Groot-Brittanuië in 62 jaren, Denemarken 68 jaren, Duitschland in 70 jareu, elgie in 72 jaren, Oostenrijk in 76 jaren, ïankrijk in 126 jaren, Vereenigde Staten lu 21 jaren. Behalve in de Vereenigde Staten in Ame rika, waar de anormale volksvermeerde- ring bepaaldelijk door de landverhuizing ontstaat, is de toeneming het sterkst in °us dierbaar vaderland eu het minst in frankrijk. In Duitschland, dat in de ver- juelde tabel de vierde plaats bekleedt, heb- en ook, behalve in Ierland, in welk land 6 H ewoners door de ellendige agrarische we en worden verdreven, de grootste land- ciif U1Zlu.®eu plaats, zoodat de vermelde }l0luliS f]"e^ °e'lee' juist de werkelijke ver- tre 1U°7-aU de verme0i'dering der natiën eu. y toonen slechts de toeneming rek116-1 ^renzen van het land, zonder gen61111^ h°Uden me' de luudverhuizin- voli n verkrÜ&t eeue geheel andere g°ite wanneer men de landverhuizing 1 en rekening laat eu de vermeerdering ei evolkiug berekent naar de geboorten, ua aftrek der sterfgevallen. Dan staat uitschland vooraan en zijue bevolking Veidubbelt zich in 47 jaren; daarna komt Groot-Brittannië met 50, Nederland met 52, Denemarken met 54, Oostenrijk met 60, België met 61 en Frankrijk met 200 jaren. In werkelijkheid heeft de verdubbe ling der bevolking nog eenigszins vlugger plaats, omdat, zooals de ondervinding leert, de cijfers der jaarlijksche vermeerdering der bevolking met de toenemende christe lijke beschaving en haren invloed op de levenswijze der menschen, op den aard der oorlogen enz. aanhoudend grooter worden, ^oo was bij voorbeeld de jaarlijksche toe neming der bevolking in de vermelde Eu- r°peesche Staten in de jaren tusschen 1850 en 1870 slechts 4,73, doch sinds het jaar 1870 reeds 6,78 t Zal velen vreemd toeschijnen, dat FEUILLETON. van Vervolg Ik maakte een kleine, zwart fluweelen pelerine 11 mijne schouders los en sloeg die om haren 8 8daarop nam ik eenige bloemen uit mijn °ek en stak die in haren gordel. Ursula glim- achte zonder mij te begrijpen. De glimlach V8n dat- meisje deed mij al ijd pijnlijk aan; er 18 niets zoo bedroevend als de glimlach van menschen, die ongelukkig zijn. Die lachjes schiju n °m hunne lippen te spelen, niet voor hen zeiven, maar voor anderen. Ur verliepen verscheiden dagen alvorens ik "gust Derval terug zag; weken gingen voorbij ®er is hem, naar mijn verlangen, weder mocht 6 Zlen krijgen. Ten laatste echter gebeurde dit e° We' 'dj gelegenheid van de terugkomst eener pandeling, welke eenige vroolijke jongelie- en buiten de stad gedaan hadden. Binnen de poort gekomen zijnde, ging ieder zijn weg en ik Uam den arm vau August, om mij naar Ursula 6 e8even. Dat was voorzeker dwaas van mij gehandeld maar ik weet niet wat er mij toe aan spoorde ik was zoo ontroerd, ik kon niet spreken, J» geest droomde. Het scheen mij onmogelijk te E1Jn\ ('at de jonge officier mijne gedachten niet raaude. Ik geloofde, ik hoopte bijna, dat hij mijne Frankrijk tegenover de enorme vermeerde ring der Gertnaansche natiën, bijna sta tionair in zijn bevolkingscijfer blijft. De oorzaak is bekend, men denke aan het bekende hoogst immoreele systeem, dat ook helaas in ons dierbaar Nederland, zelfs ouder de volksvertegenwoordigers, zijne vereerders heeft en de gevolgen kunnen o O niet anders zijn, dan dat de politieke en economische invloed der Franschen in Eu ropa niet alleen, maar in de geheele we reld mettertijd zal verdwijnen. Het Germaansche ras vermeerdert naar ver houding zeer sterk en volgens de tegenwoor dige verhouding moest het Germaansche Cen traal- Europa Groot-Brittannië niet mee gerekend aan 't eind der volgende eeuw minstens 300 millioen menscheu huisves tenwaarvan ongeveer 170 millioen voor rekening van Duitschland zouden komen, 't L:gt voor de hand dat bij die kolossale volksvermeerderiug de Germaansche land verhuizing naar buiteu-Europeesche lan den veel grootere cijfers zal aanwijzen dan ten huidigen dage. Centraal-Ger- maansche en Anglogermaansche land verhuizers zullen de Europeesche bescha ving naar overzeesche landen brengen en daar de kern der toekomstige bevolking uitmaken, 't Is een bekend feit dat de Ro- maausclie rassen niet bij machte zijn om eene duurzame en bloeiende kolonie te stichten en dat het hoofdzakelijk de Ger maansche rassen waren welke Europa's koloniën economisch en industriëel culti veerden, terwijl de Romanen slechts plach ten te nemen, hetgeen zij vouden. Zoo komt het ook, dat overal waar de grond aibeid, ernstige eii langdurige arbeid eischte, het Germaansche element er bij gehaald werden langzamerhand de overhand nam. 't Zal niet lang meer duren of ook Bra zilië en de Zuid-Amerikaauscke Republie ken zullen den stempel dragen van het overwicht dat hoofdzakelijk het Duitsch element in die landen verkregen heeft. Tegenwoordig zijn het de Engelsehen, die ouder de Germaansche volkeren den grootsten invloed buiten Europa bezitten; dit is duidelijk waar te nemen aan do overheerscking der Engelsche taal boven alle andere Europeesche idiomen. Ongeveer 94 millioen menschen spreken bet Engelsch als hunne moedertaal, terwijl toch de be volking van Groot-Brittannië slechts ruim 30 millioen bedraagt. De oorzaak hiervan ontroering bemerktemaar, helaas het scheen zoo niet te zijn. Er zijn zoo veel zaken, die zich niet dan door woorden laten uitdrukken. liet was avond een dier schoone herfstavon den, waarin alles kalm en rustig is; waarin de Schepper der natuur zich schijnt te verledigen met het in slaap wiegen der groeiende krachten gedurende den harren winter, om met te meer glans bij 't heerlijk ontwaken in de lente te voor schijn te treden. Geen windje ruischte, geen blad bewoog zich op de hoornen, die door de laatste stralen der ondergaande zon verlicht werden. Het was onmogelijk bij de beschouwing dier prachtige natuur niet in een zoete mijmering te worden weggesleeptalles scheen zich tot een verkwikken- den slaap voor te bereiden, behalve de mensch, die waakte om te denken. Het is een van die oogenblikken, waarin de ziel verteederd wordt, waarin wij betere menschen worden, waarin wij weenen zouden, zonder echter eenig verdriet te ontwaren. Ik sloeg de oogen op; aan den ingang van het straatje bespeurde ik reeds Ursula. Een laatste zonnestraal viel op het glasraam en flikkerde op het hoofd van het meisje. Hare zwarte haren kregen daardoor een ongewonen glans. Een weinig vreugde blonk in hare oogentoen zij mij aanzag, en zij lachte mij toe met dien treu- rigen glimlach, die mij zoo lief was. Haar zwart kleed met lange neerhangende plooien is, dat Eugeland het eenige machtige Ger maansche land is, dat het kolouisatiewezen en de overzeesche economische relaties als staatszaken heeft beschouwd en behandeld. In den tegenwoonligen tijd geschiedt de landverhuizing in Duitschla td op vrij wat grooter schaal dan in Engeland en ten gevolge van de snel toenemende bevolking in Duitschland, kan het niet uitblijven of het Duitsche element zal in overzeesche landen vroeg of laat de overhand krijgen. Tot dusverre assimileerden zich de Duit- schers in de overzeesche landen met het Engelsche element eu ouder de 94 mil lioen Eugelsch sprekenden bevinden zich, we kunnen dit veilig aannemen, ruim eeu derde die vau Duitschen oorsprong zijn. Tot dusver trok alleen Engeland er zijn voordeel uit, zoowel voor den handel als voor de industrie. Ongetwijfeld echter zal dit in de toekomst anders worden, omdat het Duitsche element zich hoe langer hoe meer uitbreidt. Het is thans reeds een feit dat in die distrikfcen der Vereenigde Sta ten, waar de Duitschers de overhand heb ben, ook de Duitsche taal en Duitsche gewoonten de heerschende zijn. Maar juist naardien het Duitsche elemeut zich zoo verbazend uitbreidt, komt het ons voor dat ook de Duitsche politiek onder de vermelde omstandigheden zich meer eu meer zal verspreiden en zich zal doen gelden, en ten dien aanzien komt ons de vraag voor den geest of het wel wenschelijk is dat het Duitsche element zich zoo ont zaglijk uitbreidt en daardoor in overzeesche landen eene dominatie verkrijgt die het feitelijk in de- oude wereld op politiek ter rein reeds bezit. Op dit interessante thema komen we wellicht later teruw. stond haar heden bizonder fraai. Op hare borst stak een ruikertje viooltjes, hare geliefkoosde bloemen. Er lag in de bleekheid van Ursula, in haar zwart kleed, in hare donkerkleurige bloemen, in den zonnestraal, die haar verlichtte, iets, wat bizonder harmonieerde met de schoonheid der natuur op dien avond, met de ontroering, welke wij ondervonden. Zie daar, Ursula, zeide ik tot August Derval, terwijl ik zijne aandacht vestigde op het kleine glasraam van het grauwe huisje. Hij zag haar aan, stapte voorwaarts, zonder zijn oog van haar af te wenden. Die blik ontstelde het arme meisje, dat nog zoo bedeesd was als een kind van vijf tien jaren; toen wij bij haar kwamen kleurde de lieflijkste blos hare wangen. August bleef staan, wisselde eenige woorden met ons en vertrok. Maar sedert dien dag ging hij meermalen door het nauwe straatjeeindelijk knikte hij haar goeden dag; en ten laatste giug hij met mij bij haar binnen. Er zijn zielen, die het hopen zoodanig onge woon zijn geworden, dat zij het goede, wat haar overkomt, niet meer kunnen begrijpen. In hare droefheid er. moedeloosheid over alles, gehuld als in een sluier, die de geheele buitenwereld voor haar verborg, zag Ursula niets, bevroedde niets en bekommerde zich over niets. Zij bleef onder den blik van August even als zij onder den mijnen De regeering heeft in den Rijksdag mede gedeeld dat zij zich bezighoudt met een wets ontwerp ter zake van landverhuizing, maar dat de werkzaamheden nog niet genoeg zijn gevorderd om het reeds in de tegen woordige zitting te kunnen indienen. De Minister van eeredieust heeft i aan de nieuw benoemde kapittel-vicarissen j te Paderborn en Osnabrück bekend ge maakt, dat zij zijn vrijgesteld van den eed. Aan beide bisdommen zullen de toelagen uit 's lands kas weder worden uitbetaald. Het beheer van staatswege over de gelden O O en goederen van het bisdom Paderborn is aan den kapittel-vicaris Drobe overgedragen. In het bisuom Osnabrück bestond geen staatsbeheer. De correctioneele rechtbank heeft ver oordeeld: Griveaux, boekbinder, en Wilhelm, kleermaker, tot 8 maanden gevangenisstraf en 16 boeten, wegens het aanplakken van biljetten, bevattende gelukwenschen aan de nihilisten, Mornas, uitgever vau het blad Ni Dieu ni Maitrebij verstek tot 6 maanden gevangenisstraf en 2000 franks boete wegens hetzelfde misdrijf. Le National bericht, dat de Minister van Justitie eeu ingenieur rechterlijk zal vervolgen die, belast met het bouwen van forten, van de hem toevertrouwde plannen misbruik gemaakt heeft. Twee soldaten van het regiment Paulowski hebben den onbekende, die bij den aauslag om het leven kwam herkend als dengene, die de bom wierp waardoor de keizer werd getroffen. Zekere juffer Perowsky, medeplichtige van Hartmann bij de mijnontploffing onder den spoorweg bij Moscou, laatstelijk met Je- liabow samenwonende, is gearresteerd. Men verzekert dat er oneenigheid tus schen de ambassadeurs is met betrekking tot Prevesa, waarvan Engeland den afstand noodig acht. De Turken zijn bereid aan Thessalië een voldoend terrein, met inbe grip van Larissa, af te staan; doch zij wei geren Prevesa. Woensdag 11, plaatste een vrouw te Ma drid eeu groote springbus met ontstoken lont voor de deur van een koffiehuis, dat tegenover den Koninklijken Schouwburg gelegen is. De politie maakte er zich bij tijds meester van, doch de vrouw is ont komen. Bij gelegenheid van eeue manifesta tie ter eere van den dichter Echega Ray hebben 4000 studenten eenige wanordelijk heden gepleegd. Er zijn er 26 gevat. De orde is geheel hersteld. geweest was neerslachtig en onderworpen. VV at August betrof, ik wist niet recht, wat er in zijn hart omging. Hij beminde niet, ik geloof liet ten minste; maar het medelijden, hetwelk Ursula hem inboezemde, grensde aan hartelijke toegenegenheid, aan reine liefde. De ziel van dien eenigszins dweependen, mijmerenden jongeling schepte behagen in ds sombere droefgeestigheid, die rondom Ursula heerschte. Hij kwam thans bij haar spreken over de rampen van het leven, om zich over zijn gebrek aan geluk, over zijne teleur stellingen en bedrogene verwachtingen te beklagen, zonder te bespeuren, dat door de wisseling hun ner wederzijdsche treurige gewaarwordingen eene ware overeenstemming dier twee zielen ontstond, die naar geluk zweemde, waarvan zij het bestaan poogden te loochenen. Eenige maanden daarna, toen wij wederom op een avond aan den zoom van een mastbosch over een dorre heide wandelden, en eenige schreden van onze vrienden verwijderd waren, vroeg mij August- Is men niet het allergelukkigst, als "men het geluk van anderen bewerkt?.... Ligt er niet in de vreugde, die men aan anderen "verschaft, een onbeschrijfelijk genoegen?.... Zich toe te wijden aan iemand, die zonder u niets dan de tranen dezer wereld zou gekend hebben, is dat niet verre verkieslijk boven de schitterendste vooruit zichten (1Vordt vervolgd

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1881 | | pagina 1