NIEUWE No. 473. Zondag 10 April 1881. 6e Jaargang. Oostenrijk. BUITENLAND. URL ABONNEMENTSPH US Per 3 maanden voor Haarlem e Buiten Haarlem franco per post. Afzonderlijke Nummers Dit. blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG. j 0,85 1- 0,06 BUEEAÏÏ: St. Jansstraat Haarlem. AGITE MA NON AGITATE. PRIJS DER ADVERTENTIÈN Van 16 regels30 Cents, Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advertentiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond ingewacht. Uitgevers KÜPPERS LAUREY. Van wege de vele nationaliteiten waar- Ult hij is samengesteld, is er nauwelijks ee" Staat die moeilijker te regeeren is en bestaat er geen Rijk dat het alles ver woestende en het ongeloof bevorderend li beralisme minder verdragen kan dan het oude keizerrijk Oostenrijk. De Katholieken ln andere landen hebben er zich dikwerf °ver verwonderd, dat hunne katholieke broe ders in Oostenrijk tegenover de dreigende golven van liberalisme en ongeloof, de ba- Her van het katholieke geloof niet altijd bebbeu opgericht om daardoor ook tevens te zegevieren over den strijd der nationa liteiten. In Het licht van het katholieke geloof moet de godsdienst hooger staan, daa de nationaliteit. Tot eene beweging ln dien geest is thans de eerste stoot ge geven door den schrijver eener brochure getiteld: De plicht der Katholieken in de Oostenrijksche Monarchie.» t Lijdt geen twijfel, zegt de auteur van R geschrift, dat de tegenwoordige strijd eei iuuerlijlj wezen niets anders is dan 1 sknjd tusschen geloof en ongeloof, "aI T* ^''iReudom en anti-Christendom, is h" 'eS^0l!(^ strijd ook vroeger, zoo 11 toch sinds de zegepraal van het ^iristeudom over het heidendom, nooit openlijk en zoo onbeschaamd, uooit zulk gevolg, nooit zoo langdurig eu gemeen gevoerd, als in onze dagen. Onweerlegbare bawijzeu zijn daarvoor de Van God vervreemde moderne wetenschap de slechte stelsels van politieke en sociale partijende atheïstische pers eu de on zalige wetten van zoo vele landen. Men arbeidt voortdurend aan den val van het Christendom, en men tracht den godsdienst te verdrijven uit het huisgezin, uit den Staat, uit de maatschappij. Wat tot dusver het Christendom en de Kerk hebben bewerkt, dat meent men tegenwoordig slechts door materiëele krachten tot staud te kunnen brengen. Geloof en ongeloof, Christendom en anti-Christendom streven naar de we reldheerschappij van den uitslag van dien strijd hangt de toekomst der menschheid, der Staten, i 't bizonder die van Oosten rijk af. Tegenovm de groote vraag of het ge loof of het ongeloof voortaan zal heer- F E L J LI, E T O N. ZELFOPOFFERING UIT OUDERLIEFDE (Slot.) Het was Int regiment van August, dat de stad verliet, met volle muziek. Sidderend luis terde zij naar die tonen, welke haar als een treurig vaarwel iu de noren klonken. Eerst was «Ie mu ziek luide en dicht bij haar, weldra werd zij zachter en klonk zij slechts uit de verte, tot dat zij eindelijk slechts nog een dof geluid vernam; de wind gaf haar soma nog een schellen toon, later werd alles stil, alles was iu de ruimte Verdwenen. De laatste hoop van Ursula's leven scheen verbonden te zijn aan deze tonen, die zich in ,ie verl(, deden hooren Zij ook vluchtte, zij ook verwijderde zich. liet arme musje liet haar borduurwerk op de knieën vallen, en verborg haar aangezicht met beide handen. usschen hare vinders biggelden eenige heete tranen. In deze houding bleef zij zitten zoo lang zij nog iets van de muziek en het paarde,Dge- ïappel hoorde; toen alles stil was, nam zij haar vver weder op, en zulks voor geheel haar Op den avond van dien dag van eeu wige scheiding, van dien dag, 0p welken de gr a.te zelfop'iiferii g haar beslag had gekregen, ZeUo zich Ursula, na de gewone zorgen aan hare 0,11 ers bj&teed te hebb.ui, aan hel bed harer Hoeder, boog zich teerhartig over haar, en zachtjes hare hand nemende, die nu door hare sclien, zijn alle andere vragen ondergeschikt, daar de oplossing der cardiuale quaestie, ook de oplossing is van alle overige vragen. Te arbeiden voor bet behoud van het ware geloof is de heiligste en hoogste plicht van eiken Katholiek, maar vooral van de Katholieken in Oostenrijk, zegt de schrijver. Al is de stichting en het behoud van het Christendom Gods werk, zoo heelt Hij liet toch door meuschen doen bewerkstel ligen en wordt het steeds door menschen in staud gehoudeu'tis trouwens niet an ders mogelijk. En al kan ook volgens goddelijke beloften, de Kerk niet vergaan, toch kun zij naar de waarschuwende stem des Heereu en gelijk historische feiten aantoonen, te gronde gaan bij enkele vol ken en in enkele landeneven goed als in enkele menschenharteu. De op eene rots gebouwde en tot aan 't eind der dagen tot voortbestaan bestemde Kerkzal niet dooi de poorten der hel worden overweldigd maar zij kan bij sommige natiën verdwij nen om bij anderen te verrijzen, 't Is dus aan ons, het Christendomdat wij van onze vaders hebben geërfddat ons door vroegere geslachten, door hun bloed eu standvastige belijdenis is overgeleverd, on veranderd over te brengen op de komende g.Machten. Dit is vooral de plicht dei- Katholieken in Oostenrijk, een land dat zoo dikwijls met al zijn macht en kracht voor net behoud der Kerk, tegenover dwaalleer en ongeloof is opgekomen en in deze bescherming zijn aanzien,en providen- tiëele zending en zijn onwrikbaar bestaan te danken heeft. Of zijn niet de ka tholieke monarchie en het katholieke geloof in den storm der tijden de eenige banden, die de verschillende volkeren van Oostenrijk tot eenheid binden en bet land daardoor tot macht en aanzien brengen De taak echter voor de volgende gene- o o ratiën om het Christeudom en voor Oos tenrijk ook het Katholieke karakter te be houden, is zoo groot en veelomvattend, dat zij al onze krachten in aanspraak neemt en dat wij in gerustheid des harten zeker kunnen proclameeren, dat hij die geen deel neemt aan de vervulling dier heilige plicht, zich aan een zwaar vergrijp tegen de door God gewilde orde der dingen schul dig maakt. Zullen echter de Katholieken deze taak tranen bevochtigd werd, lispelde de arme verlatene bruid met ontroerde stem: Moeder! gij hebt mij lief, niet waar? Mijne zorgen zijn u aangenaam? Gij zoudt niet willen, dat ik u verliet, niet waar, moeder? De blinde vrouw keerde het lioofd naar den muur en zeide Mijn hemel, Ursula, ik ben moe; laat mij toch rusten Dat teedere woord, hetwelk zij als eenig belooning voor haar zelfopoffering was komen alsmeeken, werd door hare moeder niet uitge sproken. De oude blinde sliep in en stiet de hand terug, welke hare dochter haar liefdevol toereikte. Maar tusschen de twee saaien gordij nen der bedstede bevond zich een door den tijd bijna zwart geworden kruisbeeld. Ursula hief ha re bevende handen omhoog tot haren God, en voor het bed harer blinde moeder op de knieën vallende bad zij lang en vurig. Van dien tijd af werd het meisje uog bleeker, stiller en afgetrokkener dan ooit. Deze nieuwe l ranen wischten de laatste sporen harer jeugd en schoonheid uit. Zij verouderde binnen eenige jaren. Thans kon zij aan niemand meer behagen, en al ware zulks 't geval geweest, Ursula zou het niet verlangd hebben. „De teerling is geworpen had zij eenmaal gezegd; ditmaal had zij. helaas, gelijk; ja, de teerling was voor haar onherroe pelijk geworpen. Van August Derval hoorde men niet meer gewagen. Ursuia had hem bekoord als eene aan vallige schilderij, waarvan de droefgeestige uit- met goed gevolg volbrengen, dat moeten zij zich vereenigen en tot redding van de heiligste goederen der menschheid eene ge- slotene on verbreekbare phalanx vormen. Verdeelde legers overwinnen geen vijand. Covcordia res pavae crescuntdiscordia maximae dilabuntur. Slechts met vereenigde krachten kan men tot overwinning komen en zulk eene eenheid is te noodzakelijker vermits onze tegenstanders vereenigd en eensgezind hun doel trachten te bereiken, tegenstanders, die uit de zaak die zij ver dedigen, waarlijk geen kracht kunnen put ten doch die hunne macht en sterkte slechts kunneu verkrijgen ten gevolge van gebrek aan energie van degenen die tegen over hen staan*. Heerlijke woorden voorwaar, zoo toe passelijk ook op Nederlandsche toestanden! Katholieken, aldus vervolgt de schrijver kunueu in vele aardschedingen in meening verschillen, dat mag hen echter niet be letten een te zijn iu het noodzakelijke, in het geloof. Niets wat scheidt of scheiden kan, mag worden aangewend, maar integendeel alles wat bindt en samensnoert en waarin allen moeten overeenstemmen, willen zij Katho lieken zijn alzoo leert de Kerk, wier le den wij zijn. In zaken, waarhij verschillende beschou wingen mogelijk en geoorloofd zijnblijft voor het individu de vrijheid vau meening eu streven zoover geoorloofd als dit met het geloof niet onvereenigbaar is. Dat echter dergelijke verschillen de eenheid in het noodzakelijke niet onnoodig maken eu niet tot scheuring en tweedracht leiden zal de liefde bewerken en met haar de achting en de toegevendheid, die overal moet beerschen. Slechts op deze fundamenten kan in Oostenrijk, dat zoovele natiën en verschil lende rechtsbeschouwingen, die nog niet identiek zijn met het objectieve recht, eu verschillende politieke partijen telt, een samenwerken vau alle Katholieken tot één doel tot stand komen. Men zegge niet dat de Katholieken, om succes op hun werk te verkrijgen, zich met eeue andere politieke partij moeten ver binden. Veranderlijke aardsche belangen laten zich niet altijd verbinden met on veranderlijke belangen van God of van de drukking zijne ziel ontroerd had. Bij zijn vertrek verbleekten de kleuren van de schilderij en ze ver dwenen voor zijn oog. Hij vergat haar. O mijn hemelhoe vele zaken worden er in dit leven al niet vergeten Een jaar daarna werd de moeder van Ursula ziek. Hare kwaal was niet van den aard dier krankheden, die genezen kunnen worden, het was een langzaam verval van krachten. Ursula waakte en bad bij de de sponde harer moeder, en ontving haren laatsten snik met haren laatsten zegen: „Nu is het uwe beurt, Martha, zeide Ursulamoeder is thans bij u, geleid haar bij God." Zij deed haren grijzen vader den rouw aannemer;, zonder dat hij daarvan iets scheen te merken; maar den tweeden dag na den dood zijner blinde vrouw, toen men den stoel had weggenomen, waarop zij zoo vele jaren naast haren ouden man gezeten had, wendde de grijs aard zijn aangezicht naar de ledige plaats en riep: Mijne vrouw Ursula sprak hem toe, trachtte hem te ver strooien, maar hij riep gedurig: mijne vrouw! en groote tranen vloeiden over zijne gerim pelde wangen. Des avonds bracht zij hem het eten, maar hij wendde het hoofd af, en op de ledige plaats starende riep hij nogmaals met een hartverscheurende stem mijne vrouw De railelooze Ursula beproefde alles, wat liefde en smart haar konden ingevende kindsch geworden grijs ard hield onafgebroken het oog gevestigd op de plaats, waar zijne vrouw gewoon was te zitten, en terwijl hij alle voedsel wei- Kerk. Trouwens in een land als Oostenrijk waar de Katholieken de meerderheid be zitten, is zulk een samengaan bepaald on noodig. De Katholieken moeteu krachtdadig op treden. Door werkeloosheid wordt iets bereikt en God helpt slechts dengenen die trachten zich zei ven te helpen. In dezen tijd kan en mag men er niet tevreden meê zijn dat het Christendom zich slechts iu godshuizen en in enkele huisgezinnen openbaart, neen het moet zich daar ver- toonen waar de strijd gestreden en het noodlot der volkeren wellicht voor langen tijd wordt heslist en dan nog wel op eeue wijze die niet van meet aan elk succès onmogelijk maakt. Zoo hebben de Christenen der eerste eeuwen tegenover het heidendom gehandeld, die terwijl zij den keizer gaven wat des keizers, aan God gaven wat Godes is, die bestaande staats-instellingen, voor zooverre zij niet tegen God ageerden, respecteerden eu overal, waar de gelegenheid zich voor deed, voor het geloof opkwamen en de maat schappij trachtten christelijk te maken, in de zekere overtuiging dat de Staat dan van zelf christelijk zou worden. Zoo moe ten wij ook tegenover het moderne hei dendom handelen eu ook iu dezen tijd zal het kruis aan den hemel verschijnen als het eenige teekeu in hetwelk redding te vinden is uit de heerschende ellende, eene redding die niet door bloot natuurlijke mid delen kan verkregen worden. Zoo moeten de Katholieken handelen in landen waar zij de meerderheid niet hebben, maar voor namelijk iu Oostenrijk waar hunne tegen standers de numerieke minderheid uitmaken. Voor de Katholieken in Oostenrijk is het de heiligste en hoogste plicht te zorgen dat dit keizerrijk zijn roem en beteekenis als een katholiek land, ja als het eerste katholieke rijk, ten allen tijde glorievol kan handhaven. Belgie. Brussel zal dan toch eindelijk weder een burgemeester krijgen. De keuze is gevallen op den heer De l'Eau d'Audrimontad vocaat, kommaudaut van de chasseurs- gerde, bleef hij bestendig op hartverscheurenden toon, even als een kind om zijn moeder, uitroe pen mijne vrouw Een maand later was hij niet meer. In zijne laatste oogenblikken, toen de priester hem aan God poogde te doen denken, was er een oogenblik, waarin deze meende het ingesla pen bewustzijn te hebben opgewekt, want de grijsaard vouwde de handen, sloeg de oogen ten hemel en riep voor de laatste maalmijne vrouw! als had hij haar boven zijn hoofd zien zweven. Toen men de doodkist baars vaders naar het kerkhof bracht, lispelde Ursula„Mijn God had ik dan niet verdiend, dat zij langer leefden!" Nu bleef zij voor altijd alleen. Ik moest het stadje R* verlaten en Ursula vaarwel zeggen. Ik heb veel gereisd, vele ge beurtenissen hebben gedurende mijn leven elkan der opgevolgd; maar onder al deze bekleedt het aandenken aan dit arme meisje eene eerste plaats. In den beginne schreef Ursula mij van tijd tot tijd, maar eindelijk schijnt zij het moede gewor den te zijn, menschelijken troost te ontvangen. Na vele vruchtelooze pogingen te hebben aange wend om haar spoor terug te viuden, is mijne zoetste hoop, dat zij haren besten troost in God vindt. at is er van haar geworden Leeft zij of is dood Helaas! het arme meisje heeft nooit eenig ge luk gehaddaarom vrees ik, dat zij nog leeft,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1881 | | pagina 1