NIEUWE No, 477. Zondag 24 April 1881. 6e Jaargang. Sparen. BUITENLAND. i cpöm - Het eind van een welbesteed leven. Salade. Duitschland. Frankrijk. HAARLEMSCBÏ ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maanden roor Haarlem J 0,85 Buiten Haarlem franco per post. 1, Afzonderlijke Nummers0,06 Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG. BUREAU: St. Jansstraat Haarlem. II AGITE MA NON AGITATE. PRIJS DER ADVERTENTIÊN Van 16 regels30 Cents. Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advertentiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond ingewacht. Uitgevers KÜPPERS LAUREY. Sparen is niet alleen een goede zaak, öiaar het geeft ook genot en daarom moest ^der het eens beproeven. Men beginne slechts met kleinigheden, 't Is er net meê al8 met de schapenals 't eerste over de brug is, volgen er meer. Verreweg de meeste üienschen hebben van familie-betrekkingen mets te verwachten, gewoonlijk heeft ieder genoeg te doen met zijn eigen wagen recht ^e houden. Dat hoeft dan ook niet. Kin deren kan men wat geven, maar volwas senen moeten sparen van hun eigen geld en niet van giften of gaven, waarop knappe inenschen dan ook niet gaarne azen zou den. Geen mensch is er echter, die wel niet eens een extraatje heeft, een bizonder goede week, een gelegenheidsgeschenk of iets dergelijks en ieder zal het zelf wel ondervinden, men zal dat buitenkansje ge bruiken voor iets dat wel nuttig is, daar blijven we nu eenmaal bij, maar dat toch niet zoo dringend noodig is. Is iüen echter aan 't sparen begonnen, dan zal men aanstonds geneigd zijn het bij t kapitaal te voegen, want het is niet te 2eggen, hoeveel genoegen men in 't sparen viudt als men er eenmaal meê aan den gang is en langzamerhand zijn schat ziet groeien, vooral als die in de spaarbank geplaatst is, en dan hoe langer hoe meer rente gaat geven. »Onder de vele inrichtingen, zegt de schrij ver van een ingezonden stuk in hetNieuwsbl. V. Oosterhout, die reeds in ons kleine Ne derland bestaan, mag zeker wel die van de Postspaarbank als eene der nuttigste ge rekend worden. Met levendigen bijval werd dan ook net voornemen der Regeering, om zulk eene instelling in het leven te roepen, begroet en nauwelijks was het plan wer kelijkheid geworden, of de vele aanvragen om spaarboekjes toonden, dat de sympathie verbazend groot was. Het ligt in den aard der zaak, dat de aanzienlijken niet of al thans weinig gebruik zullen maken van deze gelegenheid tot geldbelegging. Bij eene eenigszins aandachtige lezing van het reglement komt men dan ook spoedig tot het besluit, dat het hoofddoel der inrich ting is, de mingegoeden tot sparen aan te sporen en hun dit zoo gemakkelijk mogelijk te maken. FE U1LLE TON, Wat er van de paarden wordt die niet meer bruik baar zijn, is eene vraag, waarmede weinigen zich bet hoofd breken. Gewoonlijk vervangt men die °ude dienaars zonder zich over hun verder lot te bekommeren, 't Is zeker niet onbelangrijk te vernemen hoe te Parijs de nijverheid er in allen deele partij var. weet te trekken. Wanneer een paard geen dienst meer kan doen en die tijd komt als het tusschen de twintig en dertig jaar is neemt de fabriek van chemische voortbrengselen het in ontvangst en herschept het 10 eene groote verscheidenheid van fabrikaten. Men begint met het paard staande te scheren; en het haar dient om kussens en zadels mee op 'e vullen; daarna wordt het geslacht en ge vild. De hoeven worden bewaard om er karn ton van te maken. Nu wordt het geheele dier lr> een cilinder van gietijzer gelegd en gekookt Biet stoom van eene spanning van twee of drie atmosferen. Zoodra dit is afgeloopen, opent men eene kraan aan het ondereinde van den cilinder °m bet vet op te vangen, en wordt het lichaam er uitgehaald en aau stukken gehakt. De been deren met een fijn weefsel, zooals van de poolen, Worden aan schrijnwerkers, kunstdraaiers en knoo- penfabriekanten verkochtterwijl die met een Rrof weetsel, zooals de ribben, de kop en de rug- gegraat dienen om beenzwart of lijm van te maken. Hoewel in een groot aantal gemeenten de boekjes, die de bepaling der instelling bevatten, met kwistige band zijn rondge deeld, en men dus gerust kan aannemen, dat bet meerendeel der bevolking op de boogte der zaak is, valt bet tocb niet te betwijfelen, of velen zullen er nog hoege naamd geen begrip van bebbenzij zullen of de bepalingen niet verstaan of bet boekje ongelezen ter zijde leggen, meenende dat zij op financieel gebied machteloos zijn. Wij durven evenwel de hoop koesteren, dat overal weldenkende menscben met de pers zullen samenwerken om hunne medebroe ders voor te lichten, hun bet nuttige der inrichting te doen gevoelen en ben aan te sporen om nu en dan iets af te zonderen, ten einde zij na verloop van tijd over een klein kapitaal zouden kunnen beschikken. Dat de spaarbank een uitmuntend mid del is om onze schooljeugd de spaarzaam heid te leeren beoefenen, wie zal het be twijfelen? Niets is hier dus meer noodig, dan dat er krachtige pogingen worden aangewend om den kinderen een goed denkbeeld te geven, waarop zij het hun geschonken geld op eene gemakkelijke en voor hen aangename manier kunnen spa ren. Ware het mogelijk gedurende een jaar alle centen, die door de kleinen en door aankomende jongelingen en jonge dochters nutteloos uitgegeven worden in ééne ge meente, onverschillig welke, te vereenigen, wij zouden verbaasd staan over de aanzien lijke som en met zoo'n sprekend bewijs voor oogen, zouden we zeker medelijdend de schouders ophalen bij de gedachte, dat de kinderen reeds van hunne prilste jeugd af een verkeerd gebruik van het geld leeren maken. Om hierin eene gunstige verande ring te brengen is o. i. geen persoon beter geschikt dan de onderwijzer. Deze toch kan zeker het best op 't gemoed zijner leerlingen werken. Naar wij uit goede bron vernemen, is dan ook reeds op sommige scholen het doel der inrichting breedvoerig besproken en ongetwijfeld zullen de meesten onzer onderwijzers dat prijzenswaardig voorbeeld volgen. Een paar voorbeelden uit het dagelijksch leven mogen duidelijk maken, dat de spaar bank waarlijk nut kan stichten. Een jeugdig paar zal zich in den echt Om het beenzwart te verkrijgen, dat in de suikerraffinaderijen tot ontkleuring der suikerhou dende sappen wordt gebruikt, gloeit men de beenderen in daartoe ingerichte cilinders van gietijzer; die gloeiing levert nog verscheidene andere voortbrengselen op: water, dat ammoni- um-carbonaat bevat, en de dierlijke olie, bekend onder den naam van Dippel-olie. Het amraonium- carbonaat is het uitgangspunt voor de bereiding van ammoniumzouten, zoo nuttig in de genees kunde en den landbouw. De Dippel-olie dient om de oogen en ooren van alle huisdieren te wrij ven tot verjagen van de vliegenzij is ook een der krachtigste wormafdrijvende middelen. Bij de vervaardiging van lijm uit de beenderen, verkrijgt men phosphorus en calciumphosphaat, dat gebruikt wordt bij de bereiding van mest voor den landbouw. Het vleesch wordt gedistilleerd om nog meer ammonium-carbonaat te verkrijgen, en daarna ge gloeid. Dan wordt de kool fijngestampt en ver mengd met potasch, oude spijkers en stukken oud ijzer. Gloeit men dit mengsel opnieuw, dan wordt het ijzer omgezet in staal, en men verkrijgt Pruisisch blauw, cyankalium en Pruisisch zuur, welke beide laatstgenoemden tot de zwaarste ver giften behooren, die in de scheikunde bekend zijn. Welke goede diensten doet dus een oud paard met al nog na zijn dood begeven. Dikwijls is door onze verloofden niet tijdig bedacht, dat hierbij geld zal noodig zijn: er moeten een menigte zaken voor het huishouden aangeschaft worden en om ook maar even fatsoenlijk voor den dag te kunnen komen, dienen zij over eene aardige som te kunnen beschikken. Wie zou nu niet met voorbeelden kunnen aan- toonen, hoe véle jonggehuwden zelfs het hoogstnoodige huisraad missen? Nu moet er gewerkt, gezwoegd worden en met hoe weinig opoffering hadden zij, door eenige jaren te sparen, zich aanstonds vrij goed kunnen neerzetten. Op tien of elfjarigen leeftijd zal een kind van Roomsch Katholieke ouders zijn eerste heilige Communie doen. Het is de gewoonte, eene zeer loffelijke trouwens, zoo'n kind van top tot teen in 't nieuw te steken. Dit eischt natuurlijk vrij groote uitgaven. Kan men nu niet alle jaren opmerken, hoeveel moeite vele ouders hebben, hun kind naar behooren te kleeden? Worden zij niet door een medelijdende gesteund, dan ziju zij menigmaal gedwongen, willen zij geen schulden maken, een deel van hun huisraad, ja soms hun beste kleedingstuk- ken, hunne gouden en zilveren sieraden te verpanden of te verkoopen. En toch zou den zulke ouders onbezoml dien overigens O O zoo vurig gewensckten dag tegemoet kun nen gaan. Gerust kunnen we aannemen, dat velen met eene som van vijf en twintig gulden het ver zouden brengen. Begint nu een kind op zesjarigen leeftijd tc sparen en houdt het dit vol tot zijn elfde jaar, dan kan het, wekelijks tien cents uitleg gende, in die vijf jaren tot de gestelde som komen. Nu zullen misschien enkelen zeg gen »ja, maar wij kunnen niet alle weken geld afzondereu,en we gelooven dit; er zullen echter ook weken komen waarin er wel iets meer is ter zijde te leggen en het achtergeblevene kan dan weder worden in gehaald. Ook durven wij verzekeren, dat vele menschen den kinderen voor geringe dien sten meermalen eene geldelijke belooning zullen scheuken, als zij overtuigd zijn, dat deze niet dan aan beuzelingen wordt be steed. Dat deze beide voorbeelden met tal van andere zijn te vermeerderen, spreekt als een boek. Laat ons intusschen hopen, dat ieder, zooveel in zijn vermogen is, zal me- Johnston zegt in zijne „scheikunde van het da gelijksch leven", dat, als men salade eet, men tegelijk met de bladeren een melkachtig sap ge bruikt, dat in zijne werking het opium zeer na bij komt. Velen zullen misschien, bij nauwkeuri ge opmerking, ondervonden hebben, dat een rij kelijk gebruik van salade merkbaar op hunne hersens werkt, 's Avonds gebruikt, bevordert de salade den slaap, terwijl zij overdag een kal meerenden invloed heeft en de prikkelbaarheid der zenuwen tegengaat. De meeste liethebbers van salade zullen het echter zeer kwalijk nemen als men hun zegt, dat zij er juist zooveel van houden om diezelfde eigenschappen, waarom de Ghineezen en Turken zoo op hun opium ge steld zijn-, dat zij r.iet veel beter dan de opium eters en opiumrookers zijn. Reeds bij de Grieken en Romeinen werd de salade in eere gehouden. Toen bij de belegering van Troje de past in de stad woedde, verbood Palamedes alle vleeschspijzen en beval den Grie ken groenten aan, inzonderheid salade, door welke verordening het Grieksche leger van de ziekte ver schoond bleef. In de middeleeuwen was de salade een zeer gezochte spijs voor groot en klein, en nog in onzen tijd neemt zij eene voorname plaats in bij alle gastmalen. Faszmann verhaalt in zijn „Leven van Eriedrick Wilhelm", dat Zijne Majesteit er ver maak in vond aan de officierstafel zelf een scho- iel salade toe te bereiden, en dat deed hij op een dewerken tot ondersteuning van 't goede doel en dat allen het spreekwoord indachtig ziin: »alle dagen een draadj'e is een hemds mouw in het jaar. Vooral ouders en allen die in overheid zijn gesteld, dienen de deugd van sparen te laten beoefenen door hunne kinderen en ondergeschikten. Zij zullen er de schoonste vruchten van zien rijpen en deze met de grootste zelfvoldoening genieten. We hebben zelden gezien, dat iemand die begonnen was met sparen, er weer meê ophield, en nog nooit hebben we iemand ontmoet die er spijt van had, dat hij er meê begonnen was. Neen, ieder had er ge noegen in, en dat zal ieder hebben, die er de proef van neemt. Men beproeve de zaak en zonder fout zal ieder het zelf onder vinden. Sparen geeft niet alleen voordeel, spa ren geeft ook genot. Wegens een gezegde van v. Bismarck, waar uit bleek dat hij gunstig dacht over een verbod op de vervaardiging van kunstwijn, zal dr. Buhl, naar de National Zeitung ver neemt, bij den Rijksdag een ontwerp van dit verbod indienen. Inmiddels hebben reeds eenige Kamers van Koophandel zich bij den Rijkskanselier ten gunste van zoodanig verbod verklaard. De Regeering zal bij den aanvang der nieuwe Kamerzitting op 12 Mei a. s. me- dedeelingen doen omtrent den oorsprong en de oorzaken der expeditie naar Tunis. Een dubbele gelegenheid biedt zich daar toe aan. Eerstens zal zij genoodzaakt zijn, suppïetoire credieten aan te vragen om de kosten der expeditie te dekken, daar de eerste 6 millioeu, door de Kamer toegestaan, reeds verbruikt zijn. Ten tweede wordt haar de gelegenheid geboden door de openbaarma king van het Gele Boek dat bij het Minis terie van Buitenlandsche Zaken in bewer king is en al de stukken betreffende de Tunesische zaak zal bevatten. Te Parijs ontvangen berichten uit St. Petersburg melden, dat de kennisneming van de papieren, die men daar in de wo- wijze, dat men er met den grootsten smaak van at; want Zijne Majesteit wiesch zijn handen wel drie- of viermaal en droogde ze even dikwijls aan drie of vier servetten af. In het laatst der vorige eeuw ging er in Londen een groote roep uit van een Franschen réfugié, Gaudet genaamd, als eerste kunstenaar in het toebereiden van salade. Hij reed in zijn eigen cabriolet van het eene diner naar het andere, en liet zich voor het toebereiden van een schotel salade tien guinjes betalen. Baron von Boerst, die dit heeft medegedeeld, verklaart een briefje van Gaudet aan den hertog van Devonshire ge zien te hebben, waarin hij hem raadt zijn diner een uur later te geven, omdat hij te acht uur verzegd was, en een tweede briefje, waarin hij verzoekt hem acht dagen vóór het diner er ken nis van te geven, omdat hij gewoonlijk zooveel tijd vooruit reeds verzegd was. Het bekende ge zegde van Jules Janin: „ik wil de geschiedenis ge looven, ofschoon ze mij door een ooggetuige verteld is, zou hier misschien niet ontoepasselijk zijn- Gastronomen uit de laatste tien jaar der vo rige eeuw gewaagden met roem van eene kun stenares in het toebereiden van salade, zekere Madame Drake, in het Hotel de Rome onder de Linden te Berlijn. Zij waren verrukt ais zij, nadat die dame aan de table d'hote, met lange witte handschoenen aan, gegeten had, deze uittrok, de schoone, ronde, blanke armen en de fijne handen voor aller oogen wiesch, en daarna met allen ernst aan het „fatigeeren" van de salade ging.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1881 | | pagina 1