NIEUWE No, 478. Donderdag 28 April 1881. 6e Jaargang. Benjamin d' Israëli, Het vest. IllKLEHSC ABONNEMENTSPBIJS Per 3 maanden roor Haarlem J 0,85 Buiten Haarlem franco per post1, Afzonderlijke Nummers0,06 Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG. B TJB EAU: St. Jansstraat Haarlem. iv-dl AGITE MA NON AGITATE. ui Mini. PBIJS DEB ADVEBTENTIÈN Van 16 regels30 Cents. Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advertentiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond ingewacht. Uitgevers KÜPPERS LAUREY. In het jaar 1748 kwam een Israëliet in ingeland, die, uit Spanje verdreven, naar Venetië was gevlucht en nu in Londen een nieuwe verblijfplaats zocht. Zijn zoon Isaac d' Israëli werd auteur en huwde in het jaar 1802. Het tweede kind uit dit huwe lijk werd in 't laatst van 1805 in den Jood- schen bond opgenomen en ontving den naam Benjamin. Wie had het kunnen den ken, dat deze kleinzoon van den Spaanschen Israëliet, eenmaal de gevierde premier van Engeland zou worden? 't Kleine Joodje heeft thans zijne merkwaardige loopbaan vol bracht. Den 19den April 11. stierf Lord Bea consfield; het koninklijke huis, de adel, gansch Engeland treurt over dezen buiteu- gewonen man, die met een wonderbaar talent en geluk zich van niets, tot het hoogste ambt in Engeland heeft opge merkt. d'Israëli was reeds lang sukkelende. De geneesheeren spraken van jicht; de sloopiug yan het oude lichaam vond haren grond echter ook in de nederlaag bij de verkie- 2lngen en hare gevolgen. In zijne gezonde 'lagen had de overledene, wel is waar, met de meeste standvastigheid de bitterste teleur stellingen verdragen. Maar op den leeftijd Van 76jaren verkroptmen het niet zoo gemak kelijk als men van de hoogte der macht plotseling wordt afgerukt en tot jarenlange Werkeloosheid wordt gedoemd. De Engelsche kiezers hebben den man vermoord toen zij hem na de hartstochtelijkste ovatie, de wran ge nederlaag brachten. Van Julius Caesar, den grooten Romein, verhaalt men, dat hij op zekeren dag bij gelegenheid van een zwaren storm, den sid derenden schipper toeriep: vrees niets, wij zullen niet vergaan, gij hebt Caesar en zijn geluk aan boord! Benjamin d'Israëli had een soortgelijk onwrikbaar geloof in zijn gesternte; nederlagen konden hem niet ont moedigen; met ongelooflijke taaiheid, met Joodsch geduld en handigheid streefde hij Haar zijn doel en hij bereikte het. Toen Benjamin twaalf jaren oud was kreeg zijn vader een geschil met de Joodsche gemeente; dientengevolge trad hij uit de Synagoge. Een huisvriend nam deze gele genheid waar den vader te overreden dat de jonge Benjamin gedoopt zou worden en eene christelijke opvoeding zou ontvangen. Pe j°nge d' Israëli studeerde aanvankelijk Jn de rechten, later in de letteren. Op den leeftijd van 21 jaren gaf hij een roman lQ t licht, die veel opgang maakte. Benja- 111111 was nu een man van beteekenis ge morden en hij meende dat hem nu wel Mies zou gelukken. Nadat hij gedurende eenige jaren de wereld had bereisd, ver overde hij een zetel in het parlement en mei door middel van eene aanbeveling van aniël O' Connel. De groote Iersche agita- FEUILLETON. Een marskleedingstuk, dat tegenwoordig zeer Scheiden is, omdat het meestal niet te zien ®t, vras in de vorige eeuw een artikel van 0 zinnige weelde. Het vest heeft dwaasheden in öe wereld gebracht. aanspraak maakte op den naam van een egant man, telde zijn vesten niet slechts bij zijnen^ maar bij meer dan honderd. Zoo was m Irankrijk, en in Dnitschland was het nog rger. Daar had de weelde in kleeding het top- t bereikt. Een minister van het koninkrijk sen bezat 300 vesten en evenveel pruiken. ooveel pruiken en zoo weinig hoofd!" zeide de Groote> van den graaf van Brühl prekende. tor meende in den levendigen jongeling, die toenmaals als een radicaal vrijheidsman optrad, een fliuken steun voor de liberale partij te hebben gevonden. Doch d' Isra ëli maakte fiasco. Hij deed nogmaals eene poging, doch leed opnieuw schipbreuk. Zon der zich te laten ontmoedigen, ging hij over tot de conservatieven, wisselde met zijn vroegeren beschermer eenige schimpbrieven, stelde zich op nieuw candidaat en werd werkelijk gekozen. Na zijne eerste nederlaag ontmoette hij toevallig den toenmaligen Mi nister Melbourne, die hem vroeg wat hij eigenlijk van plan was te worden. En de verslageu candidaat antwoordde zonder zich te bedenken: »ik wil eerste Minister van Engeland worden.Melbourne verklaar de hem voor gek. In het jaar 1837 hield d' Israëli zijne eerste rede in het Lagerhuis, de zoogenaamde maidenspeech. In gewone gevallen placht het Lagerhuis dergelijke eerste proeven hoogst genadig te beoordeelen; de redenaar wordt aangemoedigd en op elke wijze be gunstigd. d' Israëli echter werd geheel an ders behandeld. De storm, die door zijne woorden ontstond, was ontzaglijk. Het Hui3 raasde en tierde; bij eiken volzin ont stond er een geweldig rumoer, zoodat hij zijne redevoering niet kon voleindigen. Te midden van een volzin moest hij op houden. Toen stond de redenaar op. Met donderende stem riep hij den voorzitter toe? gij wilt mij thans niet hooren, goed mijn heer, maar ik verklaar u dat er een tijd zal komen, waarin gij mij zult moeten hooren.Een algeraeene hilariteit begeleid de deze op dreigenden toon uitgesproken woorden. De liberalen van die dagen geloofden O O met een zwetser te doen te hebben, die de aandacht op zich wilde doen vestigen. Trouwens zijn toilet gaf aanleiding hen in die meening te versterken. Een ooggetuige be schrijft het uiterlijk van d' Israëli op de volgende wijze:» hij was opvallend gekleed, hij droeg namelijk een groene jas en een wit vest waarop een reusachtige horlogeketting bom melde. Yoorts had hij een geruite pantalon aan, terwijl een zeer hooge cravate zijn zonderling toilet voltooide. Zijn aangezicht was vaal, de oogen glinsterden onnatuur lijk; langs zijn breed doch niet zeer hoog voorhoofd, hingen koolzwarte haarlokken, die zeer kunstig gearrangeerd en sterk gepommadeerd en geoliedzijn gansche linker wang bedekten. Daarbij gesticuleerde d' Israëli op ongewone wiize met de han den, zijne stem was schril, in een woord zijne verschijning was theatraal, vreemd, on-Eugelsch. En toch vervulde hij de pro fetie, dat hij het Huis zou dwingen naar hem te luisteren. Hij sprak spoedig veel en goed en waagde het zelfs t6gen den conservatieven Minister Peel oppositie te voeren. Hij vormde met Om in de achttiende eeuw naar de mode te zijn, moest men dus een museum van vesten bezitten. Zij waren van laken, van zijde, van satijn, van fluweel of van goudlaken. Dit klee- dingstuk was een waar kunstwerk, een schilderij tot in t oneindige gestoffeerd. Van boven tot be neden waren er persoontjes, grappige tooneelen, jachten, en herderinnen, de Fabelen van La Fon- tainen, enz. op geborduurd. Op de borst van een financier, van een land heer, van een parvenu was Mercurius of Mars voorgesteldop die van een maarschalk in bur- gerkleedingeen wapenschouwing over cavalerie. Het vest van zekeren saletjonker trok inzonder heid de bewondering aau het hof van Lodewijk XV. Dat vest stelde tooneelen voor uit opera's die toen het meeat opgang maaktenLe Huron, Le Tableau parlant, van Grétry, enz. eenige vrienden de partij van het »jonge Engeland,die zichten doel stelde nieuw leven in de saaie Torry-partij te brengen. Daarin werd hij terdege geholpen door Lord Bentiuk en de weduwe van het parlements lid Lewis. De eerste gaf hem den socialen steun, de tweede gaf hem met hare ha >d het noodige geld om in Engeland eene politieke rol te spelen. Toen Peel de op heffing van de belastig op de granen ter sprake bracht, stelde d'Israëli zich aan het hoofd der grondbezitters die tegen het ont werp ageerden. Het wetsvoorstel werd aan genomen, maar d' Israëli werd toch in het jaar 1848, toen Lord Bentink stierf, de leider der Torries in het Lagerhuis. In het jaar 1852 kwam hij voor de eerste maal in het Ministerie. Lord Derby was premier, d' Israëli kanselier der schatkist. Maar deze glorie duurde niet lang. Zijn eerste oeco- nomisch ontwerp werd door Gladstone on barmhartig gegeeseld; het Ministerie moest aftreden. Niettegenstaande deze nieuwe ne derlaag wist d' Israëli toch steeds zich als leider zijner partij te lanceeren en haar met nieuwe geestkracht te bezielen. Nog O O twee malen werd hij kanselier der schatkist; eindelijk in het jaar 1868 bereikte hij de hooge waardigheid van premier.Maar in December van het zelfde jaar bezweek hij bij de verkiezingen en wel door zijn afkeer tegen hervormingen in Ierland. Hij was «geavanceerdin alle dingen; aan twee zaken echter wilde hij nimmer tornen, na melijk aan de Engelsche staatskerk en aan de heerschappij van het grondbezit. Glad stone streed met succès voor de kerkelijke en agrarische hervormingen en versloeg daardoor in 1868 zijn mededinger d'Israëli. Ook in 1880 speelden de Iersche toestan den bij den verkiezingsstrijd op eene merk waardige wijze een groote rol en d' Israëli 's val wei'd ook toen door zijn afkeer tegen alle Iersche hervormingen veroorzaakt. Tot in het jaar 1874 moest d' Israëli werkeloos blijven. Toen echter verkregen de conservatieven plotseling eene verras send groote meerderheid, en nu eerst begon de ware tijd zijner heerschappij. d' Israëli had zich vroeger bij schier elke partij aangesloten en zijne denkbeelden over binnenlandsche politiek waren dikwijls ver anderd. De binnenlandsche aangelegenhe den waren voor hem bijzaken, hij kende ze weinig en beschouwde ze als middelen voor zijn doel. Macht en glorie was het stre ven van den zone Israels, rijkspolitiek was zijn stopwoord. Hij zag dat de Whigs zich niet uit den Engelschen prullenwinkel kon den helpen, daarom liep hij tot de Torries over. Na een veertigjarig streven en wach ten, had hij eindelijk de opperste macht in handen, en toen sleurde hij de koningin en de partij in eene kolossale wereldpoli tiek. Engeland trad op den voorgrond der gebeurtenissen, in de eerste rij der mach- De mode van zulke vesten hield aan tot het einde der regeering van Lodewijk XIV. En dan de knoopen aan die vesten Zij hadden den omvang van iets meer dan een tegenwoor- digen Rijksdaalder. Zij waren van gewerkt staal, van marcassiet, van edelgesteenten en zelfs van diamant. De Graaf van Artois, later Karei X, trok de op merkzaamheid door zijne knoopen van edelge steente of geëmailleerd, met miniatuurportretten van beroemde schoonheden, antieke bustes, gedaanteveranderingen van goden enz. De salet jonkers hadden op hunne knoopen het portret van hunne schoonen en haar naamcijfer. Toen het tijdperk der revolutie kwam, veran derden de onderwerpen van versiering met den vorm van het vest, dat korter werd. De knoopen waren tooneelen uit de revolutie, de portretten ten in Europa, aan de spitse der koloniale mogendheden De Engelsche troonopvolger werd naar Indië gezonden om de groote plannen van Beaconsfield voor te bereidenop deze reis volgde spoedig de proclamatie van het kei zerrijk Indië. De keizerskroon was de uit drukking eener nieuwe keizer-politiek. Nu volgde de annexatie van het Suez-kanaal door aankoop van de aandeelen een slimme streek van den Minister en zoo karakteristiek voor zijn Joodsche afkomst. Toen kwam het Turksche conflict. Enge land waagde het sinds vele jaren nog eens, zelfstandig tegen den Russischen kolossus op te treden. Beaconsfield kon natuurlijk den oorlog niet voorkomenmaar hij wist toch de vruchten der overwinning voor de Russen tot een minimum te leiden. Op het Berlijnsche congres was hij de held van den dag en het verminken van den vrede van St. Stefano was hoofdzakelijk zijn werk. Ten slotte trok de sluwe diplomaat een acte uit den zak, waarin de Sultan het eiland Cyprus aan Engeland afstond. d'Israëli keerde als een triumphator naar Londen terug. Ilij bracht den Engelschen een prachtig eiland en den hooggeroemden vrede met eere« en zij droegen hem daarvoor op de handen. De koningin had hem vroeger reeds benoemd tot graaf van Bea consfield en tot lid van het Hoogerhuis. Wat kon hij meer verlangen Maar de bedwel ming was niet van langen duur. In Zuid- Afrika had Beaconsfield de Engelsche heer schappij over de Transvaal uitgebreid; dat beviel velen Engelschen geenszins en de gevolgen hebben hen recht doen weder varen. De kostbare en bloedige krijg in Afghanistan gaf geenszins het geweuschte resultaat. Gladstones woorden en Roth schilds geld hadden op de kiezers zulk eene uitwerking, dat d' Israëli een jaar na zijn triomftocht eene totale nederlaag leed. Zijn vierde en laatste ministerie be hoorde tot de geschiedenis. Nu moest hij machteloos aanschouwen, hoe ziju opvolger alles afbrak, wat hij had opgebouwd. Dat was hard. Geen wonder dat hij zijn graf met rassche schreden na derde. Hij ademde op nieuw toen onlangs de macht der liberalen een schok ontving; doch hij vergiste zich in hare ziekte en in zijne gezondheid. Zijn gehate mededinger Gladstone zou hem overleven. d' Israëli was geen groot man, volgens onzen geest, maar hij was een wonderlijk diplomaat die de deugden en gebreken van den Jood en die van een zoon van het Zuiden in zich vereenigde. Het heete bloed van het zuiden, dat zijn stam uit Spanje had meegebracht, gaf hem zijne bovenma tige phantaisie die in zijne romans en in zijne keizer-politiek zoo helder aan het daglicht treedt. De wijze waarop Beacons field zijn doel bereikte, was echt Joodsch. der mannen van den dag: van Robespierre, den best gepoeierden man van Frankrijk, Couthon, Henriot, Saint-Just, Louquier-Tinville, Joseph Lebon, Jourdan, Marat, enz. Op sommige vesten zag men aardige guillotti- netjes achter bolle horlogeglazen. De getrouwe bezoekers der pleiziertuinen, zooals de Folies d'Orleans, de Folies Saint-James en dergelijke plaatsen van losbandig vermaak onder het Direc toire, hadden knoopen waarop het portret van eene wulpsche danseres geschilderd was. Nog niet veel jaren geleden kon men eeu aantal van die merkwaardige vesten en knoopen zien in wde ethnographische verzameling uit de Revolutie" van den kolonel der genie Morin, die in 1830 in eene eenzame straat in de wijk Saint-Victor, te Parijs, de Rue des Boulan- gers, woonde.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1881 | | pagina 1