6e Jaargang. No, 480. Donderdag 5 Mei 1881, De aera der misdaden. BUITENLAND. Iets over de Handschoenen. Handig. PRIJS DER ADVERTENTIÈN Van 16 regels30 Cents. Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advertentiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond ingewacht. Uitgevers KÜPPERS li AU EET. ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maanden voor Haarlemj 0,85 Buiten Haarlem franco per post1,— Afzonderlijke Nummers0,06 Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG, BUREAU: St. Jansstraat - Haarlem. AO-ITE MA NON AGITATE. Het is een bedenkelijk teeken des tijus, dat de misdaden, zoowel in aantal als in gehalte, toenemen. Daarom achten we het onzen plicht nu en dan op die.t vreeselij- ken kanker te wijzen, die het maatschap pelijk lichaam ondermijnt, en de oorzaken op te sporen waaraan hij zijn ontstaan ontleent. Onze tijd laboreert aan velerlei kwalen, misdaden, gevaren en gebreken: kier is het de sociale ellende onder welke fflillioeuen zuchten en versmachten, ginds is het de geest van verzet, van bloedige revolutie, van ontevredenheid, die als een demon rondgaat en alles tracht te doen instorten. De politiek is in alle Sta ten van Europa eene zwevende, onzekere; de tegenpartijen, die haat en nijd voort brengen, worden steeds scherper en nemen in uitgebreidheid toe; de cultuurstrijd, het ongeloof en de godverzaking worden meer en meer algemeen, en naast deze groote, algemeene rampen voert de misdaad van ket individuhet verzet tegen de maat schappij en de door God gewilde orde der dingen, tegen leven en eigendom van zijn oiedemensch, met reuzenschreden naar den afgrond eener algemeene ellende. Men spreekt in onze dagen veel van be schaving, verlichting en vooruitgang, van humaniteit en verdraagzaamheid. Doch, wij willen het gevraagd hebbenwaarin be staat dan toch eigenlijk die zoo hoog ge prezen beschaving? Volgens onze beschei den meening bestaat de ware civilisatie daarin, dat de menschen zedig en gods dienstig gemaakt worden, want slechts brave menschen kunnen goede sociale toe standen provoceeren. Wanneer het individu immoreel, slecht, bedorven, oneerlijk, ge wetenloos en wraakgierig is en zijne booze hartstochten den vrijen teugel laat vieren, dan kan de maatschappij niet gezond zijn. Heeft de zoogenaamde moderne beschaving kaar doel bereikt, of heeft zij niet veeleer ket tegendeel van hetgeen zij wenschte ontvangen? Beschaving, wat de moderne Wereld ten minste daaronder verstaat, na melijk een gladde tong, conversatiestijl en kevallige manierengeeft nog geen mora liteit en degelijkheid. Beschaving zonder godsdienst is dikwijls een gevaarlijk twee- lijdend zwaard, want de Nihilisten iu Rusland, die de springbommen uitvinden eQ mijnen leggen, zijn ook beschaafd; moordenaar Thomas in Bremerhaven Was een beschaafdmanen Dr. Nobeling op den Duitschen keizer schoot insge lijks. Ook gewetenlooze woekeraars die het v°lk op geraffineerde wijze bedriegen, be- kooren tot de beschaafde lui.« Doch hoe Ver we het met de moderne beschaving brengen, dat leert ons de ondervinding, dat bewijzen ons de feiten dag aan dag. Meineed, moord, diefstal, inbraak, aan randing der eerbaarheid, behooreu tot de alledaagsche verschijnselen en de tuchthui zen zijn zoodanig gevuld dat er steeds nieuwe bij gebouwd moeten worden, en wanneer allen, die in het tuchthuis eigen lijk te huis behooreu, gevat en veroordeeld werden, dan kon men wel gansche steden van strafinrichtingen en gevangenissen bouwen. Of is dit alles onwaar Bestaan wellicht de misdaden slechts in de phautaisie van gemelijke pessimisten? 't Ware te weu- schenDoch helaas 't is bittere waarheid Leven en eigendom zijn onzeker, de dief stallen zijn zoo talrijk als de bloesems in Mei en de dolk speelt eene rol alsof het leven van den mensch niet meer waarde heeft dan de worm dien men vertrapt. De onzedelijkheid heeft, vooral in groote steden, de brandpunten der moderne be schaving, zulk een graad bereikt, dat de dagen der welbekende steden der oudheid, den toets eener vergelijking nog met glans kunnen doorstaan. Even alledaagsck als de moorden, de diefstallen en de aanslagen tegen de eer baarheid, is de meineed. En toch, is er iets vreeselijker, iets afgrijselijker denkbaar dan de meineed. De meineedige plaatst zich in de tegenwoordigheid van den al- wetenden God, roept Hem tot getuige, dat hij de waarheid spreekt en toch vloeit er, des bewust, niets dan leugens uit zijn ai- schuwelijkeu mond. In den meineed ligt derhalve een bodemlooze afgrond van men- sckelijke laagheid; eene onbeschaamdheid tegenover God die slechts in totaal bedorven harten wortel kan schieten. Daarbij komt nu nog de niet te loochenen kwade ge woonte dat de eed voor de meest nietige en onbeduidende zaken geëischt wordt. Daardoor krijgt natuurlijk de eed, in de oogen van velen, een alledaagsck karakter en het gevolg er van is dat, ook bij be schaafden», het afleggen van een eed dikwijls, zonder nadenken over de heiligheid der actie, op eene wijze geschiedt, als goldt het de meest beuzelachtige zaak. De hei ligheid van den eed het fondament van ons rechtswezen is verdwenen; men zweert een eed, even kalm als of men een glas bier verorbert. Vanwaar die treurige verschijnselen van onzen tijd? Hoofdzakelijk doordien de vol kereu het geloof hebben verloren; de zoo genaamde verlichten en geleerden maken er hun werk van zoo ougeloovig en gods dienstloos mogelijk te zijn en het half geleerde en ook het domme volk volgt hen daarin na. Nu, hij die niet aan een God F E U ILL ET O N, Vervolg en slot Handschoenen aan tafel! waartoe dat? zal men Zeggen. De reden is zeer eenvoudig. Pithyllus haastte z,°h altijd de eerste te zijn, om van de gerech- n> die opgedischt werden, te gebruiken, en 0uidat zij heet waren, kon hij ze, door middel zÜne handschoenen, trots als zijne verbaasde lschgenooten, aan den mond brengen? Maar, zal men zeggen, die gerechten, die zoo Pa9 van het vuur kwamen, moesten dan toch e tong van dien gulzigaard branden. Voorzeker, en het Grieksche verhaal voegt er ^an ook bij. dat Pithyllus niet alleen zijne han- en bedekte, maar de voorzorg zelf zoo verdreef Van zÜne tong met een vel te overtrekken. De verantwoordelijkheid voor deze gastrono mische merkwaardigheid laten wij aan den ge leerden schrijver over; maar in allen gevalle blijk er uit, dat men in de derde_eeuw reeds hand schoenen droeg. Voor't overige is men het er niet over eens, uit welk tijdperk hun oorsprong dagteekent. In de elfde eeuw waren zij nog slechts onder de grooten in gebruik. Zij waren versierd met paarlen, robijnen en smaragden. Toen Venetië in zijn grootsten bloei was en zijne vloten in de Middellandscke zee uitzond, namelijk in de tiende eeuw, droegen de aanzien lijke personen keurig geborduurde zijden hand schoenen, met goud en zilver opgelegd. Ook Karei de Groote droeg onvergelijkelijk prachtige handschoenen. Later werd in Italië en Spanje de weelde in gevoerd var. geel lederen handschoenen te dragen, beschilderd als waaiers. In de zestiende en ze/entiende eeuw ziet men de handschoenen als diplomatische geschenken voorkomen. Onder de Spaansche gezantschappen gelooft, vreest ook geen gericht, verwacht geen belooning hiernamaals en streeft er slechts naar in deze wereld zoo goed en aangenaam mogelijk te leven. Hij is hijge volg de slaaf zijner hartstochten. Om tot zijn doel te geraken heeft hij alle midde len veil. De eenige zorg die hij kent is, te trachten uit de handen van den com missaris van politie te blijven. De moderne beschaving is er niet zoo zeer op uit om moreele karakters t^ vormen, dan wel om lichamelijke en geestelijke vaardigheden hij het individu aan te kweeken. De sta tistiek bewijst dat er onder de misdadigers weinig domme menschen gevonden worden; de meesten verheugen zich in het bezit van een zekeren graad moderne beschaving, dat wil zeggen, hunne verstandelijke ver mogens zijn ontwikkeld, zij hebben »ge- leerd» maar wat zij niet bezitten, dat is juist de zedelijke beschaving. Bezitten en genieten dat zijn de idealen, die de kinderen der moderne beschaving najagen. Kunnen zij een hindernis door meiueed uit den weg ruimen, dan vinden zij althans in de vau staatswege verstrekte beschaving, geen aanleiding den meineed niet te plegen. Ten tweede heeft de cultuurstrijd, die bijna in elk land heerscht, eene verwilde ring van den godsdienstigen zin voortge bracht. Wanneer in den cultuurstrijd en voor zijne doeleinden, het godsdienstige ge voel van millioenen op de pijnlijkste wijze feitelijk gekrenkt wordt, dan moet dit on tegenzeggelijk bij velen een afstomping van het religieuse gevoel veroorzaken. Kan het ons dus bevreemden, wanneer deze afstom ping zich openbaart ten opzichte der zede lijkheid, der eerlijkheid en van den eed? Ja, we moeten ons waarlijk nog verwon deren dat het zaad van den cultuurstrijd in Europa nog niet talrijker slechte vruch ten op dit gebied heeft voortgebracht. Een derde oorzaak is de verwarring der rechtsbegrippen bij het volk. Als de gewone man ziet, dat de machtigen der aarde, de vorsten en staatslieden, oorlogen verklaren en duizenden laten slachteuhetzij om huuue eerzucht te bevredigen, hetzij om grondgebied te aunexeeren, dan grijpt ook hij naar den dolk om zich te wreken of om zich te verrijken, en hij acht zijne daad niet slimmer dan die der wrekers en roovers en gros. En waarlijk, geven de wraak- en roof-oorlogen van den laatsten tijd niet aanleiding om het rechtsbegrip van het volk totaal in verwarring te bren gen te meer nog wanneer zulke vecht- O o partijen en dieverijen in 't groot, nog wel als heldendaden geprezen en iu alle toon aarden verheerlijkt worden? Kan men het den gewonen man kwa- waren er, waarvoor op de begrooting aan zienlijke sommen onder de rubriek paraguantes (voor de handschoenen) waren uitgetrokken. Dj Koningin Anna van Oostenrijk, die eene bizonder sekoone hand had, waarop Buckingham dol verliefd werd, liet zich in Spanje handschoe nen maken. Zij had een geheimsecretaris, die er mede belast was een handschoen als model naar Madrid te brengen. In den tijd van Elisabeth bewonderde men aan het Engelsche hof de vroeger vermelde geparfu meerde handschoenen, frangipones genaamd, die de heeren in de zestiende eeuw droegen. De fa briek van Signore Madalena te Rome, waar deze handschoenen gemaakt werden, was bij al de noordelijke hoven bekend, en de groote dames, die zich er mede tooiden, betaalden er een dol zinnig hoogen prijs voor. De mode van handschoenen te dragen heeft zich snel verspreid en is zeer algemeen geworden. Het goedkooper fabrikaat heeft het gebruik er' van zeer bevorderd. De voornaamste fabrieken lijk uemeu, als hij de waarheid niet acht, tot leugens, verdraaiingen, verminkingen en ten slotte tot meineed overgaatals hij ziet, dat de diplomaten het liegen en hui chelen als hun vak, als eene kunst beoefenen, en dat in de politiek datgene als goed en voortreffelijk geldt, wat in het gewone le ven onrechtvaardigheid en zonde is. Zoo werken al deze oorzaken te zamen, wier verwijdering helaas te vergeefs wordt verlangd. Het meest waarachtige en doel treffende van alles echter is om het volk weder tot het geloof terug te leiden; een geloovig individu kan geen moordenaar, geen dief, geen bedrieger geen ontuchtige, geen meineedige zijn; maar de mensch valt in alle ondeugden zoodra hem godsdienst en met dezen, moraal, geloof aan God, de vrees voor het leven aan gene zijde van het graf en de hoop op belooning uit het hart wordt ontrukt. De aera der misdaden waarin wij leven, bevestigt ons betoog. Berichten uit de Transvaal, van 30 April, bevestigen dat er een opstand van de in boorlingen ophanden is. De Boeren te Hei delberg hebben besloten eene nationale bank te grondvesten. De Volksraad zond eene commissie naar New-Castle, om de belangen der Boeren te behartigen. Te Lij- denberg hebben tusschen Boeren en Engel sche soldaten botsingen plaats. Berichten uit Dublin melden, dat er Vrijdag en Zaterdag eene groote sensatie heerschte, toen het uitlekte, dat de Iersche Geheime Raad plotseling tot eene buiten gewone zitting was opgeroepen, die ten doel had, den staat van beleg te procla- meeren. De Geheime Raad confereerde Vrijdag-avond tot middernacht. Na de zit ting op Zaterdag te hebben hervat, bleef hij tot laat in den avond bijeen, waarna eergistereu-avond een buitengewoon nom- mer der Dublin Gazette werd uitgegeven, behelzende de proclamatie van den staat van beleg te Dublin, welk stuk tot eer- gisteren-avond was geheim gehouden. De rTimes meldt in hare laatste edi tie dat te Konstautinopel de keizerlijke irade is verschenen, waarin de Porte wordt ge machtigd, de voorgestelde Grieksche grens regeling aan te nemen. De officiëele mede- ling aan de gezanten volgt spoedig. Zaterdag is er eene depêche van den Sultan van Turkije te Parijs aangekomen, waarin hij verklaart, zijne goedkeuring te hechten aan de maatregelen der Tunesische Regeering, maar tevens den raad geeft, geene enkele voorwaarde aan te nemen. Mochten er onderhandelingen worden verlangd, dan in dezen tak van nijverheid vindt men tegen woordig te Parijs, te Grenoble, te Turijn en in Zweden. Onder de vele anekdoten, die van Sir Edwin Landseer verhaald worden, is er eene omtrent de verbazende handigheid des schilders. Op een partij te Londen kwam het gesprek op de vlugheid in de handen. Eene dame maakte de opmerking„iets is er toch dat niemand nog ooit gedaan heeft, en dat istwee dingen tege lijk teekenen.,, „O, dat kan ik wel,„ zeide Landseer. „Leen mij maar twee potlooden, en ik zal het u laten zien.,, De potlooden werden hem gegeven, een vel papier werd op de tafel gelegd en Landseer teekende, zonder aarzelen en tegelijk, met de eene hand een hertenkop met takken en al, en met de andere het profiel van een paardekop. Beide teekemngen waren vol kracht en leven; de teekemng met de linkerhand was niets min der dan die met de rechter.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1881 | | pagina 1