NIEUWE No. 481. Zondag 8 Mei 1881. 6e Jaargang. Verkeerde wegen. BUITENLAND, Fooien. 1MSC ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maanden voor Haarlemj 0,85 Buiten Haarlem franco per post1, Afzonderlijke Nummers0,06 Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG. B IT R E A ITSt. Jansstraat Haarlem ACUTE MA NON AGUTATE. PRIJS DER ADVERTENTIÊN Van 16 regels 30 Cents. Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advertentiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond ingewacht. Uitgevers KÜPPERS LAUREY. Wij hebben in ons vorig hoofdartikel gewezen op de schrikverwekkende vermeer dering van het aantal misdaden en we heb ben de oorzaken aangetoond waaraan de kanker, die het maatschappelijk lichaam ondermijnt, zijn ontstaan ontleent, 't Komt ons thans niet .ongepast voor met een enkel woord te wijzen op de verkeerde wegen die de leidsmannen der volkeren bewandelen om dezen van de sociale ellende en rampen te bevrijden. »Wien God straffen wil, dien slaat hij met blindheid.'t Is immers waar, niet zelden wordt het naderen van een Volksgevaar door de mannen van 't Bewind Verhaast en bespoedigd en niettegenstaande men vooruit den omvang van het gevaar helder en duidelijk aanschouwt, wendt men middelen aan, die met de beoogde werking in geene of althans in zeer oppervlakkige betrekking staan. Laat ons, ten bewijze van dit betoog, de gevaren die de sociaal democratie aanbrengt, vergelijken met de middelen die men ter hunner bestidjdiug aanwendt. 't Zij voor de zooveelste maal gezegd dat de weldadige invloed van den gods dienst in dit opzicht de beste resultaten oplevert. Men verleene der Kerk de noo lige vrijheid en binnen korten tijd zal de sociaal democratie uit de landen waar zij, onder welken vorm en benaming ook, heerschende m, verdreven worden. Zelfs de revolutio nairen erkennen de waarheid van dit be toog. Toch gaan zij voort de Kerk aan boeien en banden te binden en het in dividu langs alle wegen en door alle mo gelijke middelen van God en godsdienst afkeerig te maken. Zij begrijpen echter maar al te goed dat er toch iets gedaan moet worden tot beteugeling van den volks kanker en om nu tot hun doel te geraken bezigen zij, ouder gewoonte, hoofdzakelijk politie-macht en politie-geweld. t Is waar, in Duitschland b. v., waar men zweert bij Polizei und Militairis men zoover gevorderd dat de agitatie ten minste lit het openbare leven is verdwenen. Men ban er echter verzekerd van zijn, dat zij stilte is blijven bestaan en juist daar door veel gevaarlijker wordt. Dat weteu de mannen van 't Bewind ook maar al te goed. Nu zou men meenen dat wanneer zij de zaak met de meest mogelijke energie FE U1LLET ON. Oorsprong der soldatennamen. De namen der verschillende korpsen zijn over bekend, maar minder algemeen weet men den °°rsprong er van. Daarom is het misschien voor velen niet onbelangrijk er eenige voorbeelden van 'Bede te deelen. Zoo lezen wij in de Voyage au P<»js des Tziganes, van Victor Tissot, dat de Daam huzaar afkomstig is van huszar. Husz be rekent in het Hongaarsch twintig, en ar prijs, dus prijs van twintig, of twintig waard. De uit— rusting van een ruiter kostte eerlijds zooveel als de uitrusting van twintig mau voetvolk; en daar de Hongaarsche magnaat in oorlogstijd twintig v°etknechten voor één ruiter onder de wapens Bloest brengen, onderscheidde men den laatstge noemde als de huszar. Als korps kwamen de uzaren het eerst voor onder Karei V in den slag oij Mühlberg. De naam dragonder dagteekent uit den tijd V.an Hendrik IV van Frankrijk, en is waarschijn- 'jk afgeleid van het woord dragon (draak), welk r de eerste dragonders in hun veldteeken roerden. Grenadier was in het oude krijgswezen een granaatwerper (Italiaansch grenadaDe eerste eompagnie grenadiers werd in 1634 bij de bele gering van Regensburg opgericht, toen generaal ter hand namen, de verdere verspreiding van het kwaad ten minste zou worden te gengewerkt. Niets echter geschiedt te dien opzichte. Richt scholen op, zoo roept de eene, slechts door onderwijs en beschaving zal men de nationale rampen uit den weg ruimen. Yergeefsche moeite. Juist ouder de zoogenaamde verlichte en beschaafde man nen worden de volksmenners, de volksop ruiers gerecruteerd. Verscherp de politie maatregelen, verkondigt een ander. Doch politie-geweld, tuchthuis en gevangenis bren gen de gemoederen der ontevredenen niet tot bedaren, integendeel zij verwekken haat, wrok en zucht naar wraak. Vaardig wetten uit tot beteugeling van sociaal-democratie en nihilisme, schreeuwt men ginds. IJdele poging. Tot oplossing van sociale quaestiën, kan men niet komen door wetsbepalingen. Niet alles laat zich reglementeeren. De oprichting vau scholen, de verscher ping van politie-verordeningen, het formu leeren van wetten en bepalingen, 't zijn alle ijdele pogingen die door de mannen van 't gezag worden geprovoceerd tot be teugeling van nationale rampen, tot ver wijdering van nationale ellendetot op lossing van sociale quaestiën. Nadat de mensch het paradijs door de zonde verloren had en de individueele eigendom zich ontwikkelde en ontwikkelen moest, vond men in alle landen, bij alle volkeren een onderscheid, een verschil van stand; men kreeg rijken en armen, ar- beidgevers en werklieden. Heeft de arbeider een levendig geloof, dan is hij ook tevreden met de bestaande orde der dingen, hij is overtuigd dat hij langs eerlijken weg niet meer bereiken kan, tenzij hij zich op ver dere bekwaming in zijn vak toelegtop deze wijze wordt de geloovige arbeider een gelukkig, een ijverig man; 't kan hem niet in den zin komen zich met geweld tegen de door God gewilde orde te verzetten. Wil men nu den arbeider tot een sociaal democraat in optima forma maken, dan ontneme men hem op de eerste plaats het geloof. Heeft men hem dan eenmaal op den dwaalweg gebracht, dan volgt hij dien zonder geleider, trouwens langs dien weg vindt hij overal gedienstige wegwijzers. Hij tracht nu zijne positie te verbeteren, maar, op eene gemakkelijker wijze dan Lars Kagge tot dien dienst vrijwilligers opriep, wier soldij bij aanmerkelijk verhoogde. De naam Ulaan Uhlanenis waarschijnlijk van Tartaarschen oorsprong, omdat de Tartaren hunne lichte ruiterij, waarmede zij onophoudelijk de Poolsche grenzen verontrusttenUlans (dat wil zeggen wakkeren, dapperen) noemden en de Polen hunne lichte ruiterij denzelfden naam ga ven. De Poolsche Ulanen waren dus de eerste in Europa; in 1790 en 1791 werden er korpsen van opgericht in Oostenrijk en Pruisen. De naam infanterie, van oudsher de kern van het leger, is af komstig van het Spaansche woord Infanteria, omdat daaronder oorspronkelijk de lijf wacht der Spaansche Infanten verstaan werd. Anderen beweren daarentegen, dat het woord in verband stond met het oud Germaansche fant, dat wil zeggen: jongmensch, later knecht, voet knecht. Als tegenstelling ontleende de cavalerie haar naam van het Italiaansche cavallo, dat wil zeggen paard. Korporaal is verbasterd van het Eransche Ca- poral, woordelijk: hoofdman (Italiaansch capo, hoofd), 't Is bekend dat Napoleon I bij den veld tocht in Italië door zijne soldaten le petit caporal (de kleine hoofdman) genoemd werd. De taptoe eindelijk, om dit overzicht te be sluiten, moet haar naam daaraan outleeneu, dat de soldaten door dit signaal 's avonds uit de her bergen in hunne kwartieren werden geroepen. Daarbij komt het oud-Duitsche gebruik in aan- door bet zweet zijner handen; 't is hem nu niet meer te doen om zich verder in zijn vak te bekwamen, maar hij wvacht slechts eene gunstige gelegenheid om het gehate en, volgens zijn idee, onrechtvaar dige juk af te werpen. Ook deze deductie wordt door de ondervinding bevestigd. Nu men ook in de laatste jaren bij het begeven van ambten en posten, in vele Sta ten de voorkeur gegeven heeft aan hen die in hun levensloop blijkbaar tegen het Christendom ageerden, kan het ons niet verwonderen dat de mindere man het voor beeld volgt van hen die hooger dan hij op de maatschappelijke ladder staan. Im mers in de verwerping van het Christendom ziet hij het middel om tot eer, macht en aanzien te komen, terwijl hij als geloovig Christen slechts hoonsmaad en achter uitzetting te wachten heeft. Zoolang toch de volkeren niet van hunnen dwaalweg wor den teruggeleid door de goede voorbeelden van hen die een moreel overwicht op de massa hebben, zullen sociaal-democratie en nihilisme steeds een vruchtbaar veld bij haar vinden. De steen die van de rots rolt kan, volgens algemeen erkende natuur wetten, uit eigen kracht zijn vaart niet stuiten, en als men een krommen boom recht wil maken is het niet voldoende hem rechtop te stellen, maar men moet hem ook naar de tegenovergestelde zijde buigen. De slechte persproducten oefenen mede een grooten invloed uit op de gemoederen der volkeren. En toch zijn het de ongeloof predikende nieuwsbladen die door staats-, provinciaal- en gemeentebesturen in alle opzichten worden geprotegeerdterwijl nieuwsbladen die voor geen opoffering te rugdeinzen om in het volk de vaste basis der vaderlandsliefde te houden, de revolutie met energie en volharding bestrijden, aan hun lot worden overgelaten, ja zelfs wor den vervolgd en onderdrukt. En nu willen we het gevraagd hebben of het niet daghelder bewezen is dat de wijze, waarop men de sociaal-democratie uit de wereld wil helpen, niet langs ver keerde wegen geschiedt. Helaas de geschie denis leer ons dat het in vroegeren tijd vaak niet beter was gesteld. De soldaten van het revolutie-leger vervolgt men, de werkelijke leiders en opruiers overlaadt men met eerbewijzendoch helaas de resultaten zijn dan ook steeds van dien aard geweest merking dat de politiebeambten op een bepaald uur in de berbergen kwamen en over het spon gat der vaten eene streep met krijt trokken, waarna er niets meer getapt mocht worden. Dat was de Zapfenstreich en de tap ging toe. Onder de maatschappelijke gewoonten, die wij allen min of meer ontzien zegt Frans van Holt- zendorffbebooren ook de fooien. Zij zijn eigen lijk var. een tweeslachtige natuur of kinderen uit eeu ongelijken echt. Zij vinden hun ontslaan eensdeels in een gevoel van dankbaarheid (alzoo een deugd) en ten anderen in een poging tot om- kooperij (zeer stellig een ondeugd). Zij zijn ge deeltelijk een extra-belooning voor bewezen dien sten, en tevens een middel om zich door voor uitbetaling voordeelen te verschaffen waarop men geen recht heeft. Het fooienstelsel is een gevaarlijke vijand voor het zedelijkheidsgevoel der geringere volksklassen. Men gewent hen onwillekeurig aan het denkbeeld, dat elke kleine beleefdheids-betooning recht geeft op afzonderlijke betaling. Vooral op reis is het fooien-stelsel in de hoogste mate hinderlijk. Het stelsel, dat men in sommige streken van Sicilië gewoon is te volgen tegenover de machtige roo- verbenden, wien men vooruit zekere som als los geld betaalt om zich van hunne aanvallen be vrijd te houden, datzelfde stelsel beheerscht in dat rampen en ongelukken zich in hun vreeselijkste gedaanten vertoonden. En toch willen de leiders der volkeren de waarschuwende teekenen des tijds niet begrijpen. In plaats van terug te keeren op den vasten bodem van het christelijk geloof en der christelijke orde, om van daaruit in vereeniging met de Kerk de macht der goddelooze partijen te fnuiken, zijn zij nog vermetel genoeg zelfs het laatste toevluchtsoord van het gezag en van het recht, de Kerk van God, te bestrijden. Zij erkennen dat er veel gedaan moet worden om de lijdende menschheid uit haren onhoudbaren toestand te redden, zij loochenen geenszins het epidemisch karakter der volksellende, zij kennen de eenige, de ware, de heilaanbrengende middelen die de maatschappij noodig heeft om van haar vreeselijk lijden te worden genezen, doch als door blindheid geslagen, geven zij geen acht op de wegwijzers des heils, die zij op hunnen weg ontmoeten, ze begeven zich veeleer op de zijpaden des verderfs en be wandelen, tegen beter weten in, verkeerde wegen. Het arme volk intusschen ziet toe, zucht enlijdt. Er worden maatregelen genomen om te Londen den 14den Juli een Internationaal socialisten-congres te houden. Men voegt er bij, dat het doel van dit Congres zou zijn, de revolutionaire beweging in de ge- heele wereld te organiseeren. Volgens een telegram aan de Kölnische Zeitung isna onderhandelingen tusschen de ministeries van binnenlandsche zaken en justitie en de tweede afdeeling der Kei zerlijke kanselarij, een wetsontwerp gereed gemaakt, hetwelk bepaalt dat het voltrekken van doodvonnissen in 't vervolg geschieden zal binnen de muren der gevangenissen. Wanneer de afkondiging dezer wet plaats hebben zal, is den correspondent niet bekend. De muntconferentie te Parijs hield de tweede zitting, ouder voorzitterschap van den Minister van financiën. De confe rentie benoemde den heer Vrolik tot ouder voorzitter. Vrolik diende het rapport der commissie in, welke belast was met het uitwerken der vraagpunten. Het ontwerp werd eenstemmig aangenomen. De gedele- zekeren zin ook onze handelingen, wanneer wij op reis telkens gereed staan met fooien, om daarmede bevrijd te worden van lompheden eu plagerijen door bedienden en beambten van allerlei soort. Hoe meer fooien men uitdeelt, hoe beter kans men heeft overal goed bediend te worden en hoe hooger men stijgt in de achting van het dienst personeel. Het bedenkelijke is en blijft echter, dat de dienstboden hunne hulpvaardigheid ge woonlijk gaan afmeten naar verhouding van de tooien die zij ontvangen, in plaats van naar het geen zij verplicht zijn te doen. Wat de reizigers betreft, die zeiven gewoonlijk den moed missen om zich boven dat misbruik te verheffen, zou het denkbeeld wellicht overweging verdienen, wan neer de hotelhouders algemeen besloten een be drag op hunne rekening, in verhouding tot het totaal, neêr te schrijven voor extra-loon aan de bedienden, waarbij natuurlijk aan den gast de vrijheid moest worden toegelaten, dat extra-loon te betalen of niet, al naar hem goeddunkt. Wan neer iedereen zich daaraan hield en niet boven dien toch nog extra-fooien gaf, zouden de rei zigers weldra bevrijd zijn van de kostbare af- scheids-audientie, die het voltallige dienstperso neel in de meeste logementen gewoon is aan de vertrekkende gasten te verkenen. De beleefdheid van hun laatsten groet zou dan niet meer in verband staan met den omvang der ontvangen fooien.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1881 | | pagina 1