NIEUWE No. 482. Donderdag 12 Mei 1881. 6e Jaargang. Meer praktijk, minder theorie. BUITENLAND. Oude gebruiken. Schranderheid van mieren. HÜMMSCHI ABONHEMENTSPBIJS Per 3 maanden voor Haarlemj 0,85 Buiten Haarlem franco per post 1, Afzonderlijke Nummers0,06 Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG. BIJ BE A IT: St. Jansstraat Haarlem. AIN TIEND im s® 2i AGITE MA NON AGITATE. ii us i n PBIJS DEB ADVEBTENTIÊN Van 16 regels.30 Cents. Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advertentiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond ingewacht. Uitgevers KÜPPERS LAUREY. Of wij de menscheu gaarne als wilden, als barbaren zouden zieu opgroeien Geens zins. Of wij den arbeider willen beletten in 't gezelschap van knappe lui op te tre den en meê te redeneeren? Evenmin. Wij gunnen van harte aan iedereen al het mo gelijke geluk, alle bereikbare eer, maar op de eerste plaats wenschen wij voor den werkman eene opvoeding, vorming en be schaving die hem leidt tot waarachtig ge luk en eer, namelijk de christelijke be schaving, de vorming van het karakter volgens de moraal der H. Kerk. Zulk eene beschaving, zulk eene vorming kan een Christenmensch nooit te veel genieten. Diepe, ware en echte godsdienstzin, ver trouwen op God en liefde voor de Kerk, trouwe verkleefdheid aan Koning en Va derland, innige liefde voor den evennaaste ter wille Gods, strenge rechtvaardigheid in handel en wandel, ootmoet en bescheiden heid, hartelijkheid en waarheidsliefde dat zijn deugden, welke den mensch tot een man van eer, tot een waarlijk beschaafd individu vormen, dat zijn deugden, zonder welke ook de grootste geleerde geen man van beschaving is. Nochtans zeggen we: niet te veel be schavingNatuurlijk verstaan we onder dit laatste woord de »moderne« beschaving, dien chaos van onverteerbare kundigheden, dien overvloed van wetenschappen, welke voor den arbeider bepaald onnoodig is. Onze tijd namelijk lijdt aan schoolziekte of liever gezegd aan schoolmanie, school- woede. Alles moet door het onderwijs ge nezen en verbeterd worden. Bij Sadowa in 1866, zoo decreteert men, heeft de schoolmeesterover de Oostenrijkers ge zegevierd. Als de vrijmetselaar Schultze (uit Delitzsch) de arbeiders helpen en be schermen wil, dan zendt hij ze naar de Bildungs-vereine, want beschaving maakt vrij.« Of zij ook de ledige maag vult, heeft hij vergeten er bij te voegen. Als de Oostenrijkers de half Barbaren in Bosnië willen civiliseeren, dan geeft men hun den raad, overal scholen op te richten en er liberale onderwijzers heen te zenden. Wij echter, hebben liever te doen met Christelijke scholen, met godsdienstige on derwijzers. Immers de beste ouderwijzers, FEUILLETON. Te Londen worden op Goeden Vrijdag nog altijd eenige eigenaardige oude gebruiken in eere gehouden. In 1586 bepaalde zekere Peter Sy- ®onds, voor die dagen een rijk burger, in zijn testament, dat op eiker. Goeden Vrijdag, na den °chtenddienst, in de All Hallows Church in Lom- bardstreet aan 60 leerlingen van de Newgate school (naar hunne kleeding Blue coat boys of „jongens 'net blauwe jassen" genoemd) die den dienst bij wonen, elk zouden ontvangen een nieuwe penny en een zakje druiven. Krachtens een ander tes tament, gedagteekend 1692, van zekeren William Wtts, ig de rector van de All Hallows Church gerechtigd op dien dag te ontvangen 20 shillings (fl2) voor zijn preek, de voorlezer 4 shillings (2.40) en de koster 2'/j shilling (f 1.50). Verder was daarbij bepaald, dat aan het einde van den •lieust de armen der parochie kleine sommen gelds zouden ontvangen. Gok op den jongsten Goeden Vrijdag geschiedde een en ander stiptelijk. De 60 Blue coat boys bezochten de kerk on der geleidde van den bode van Christ's hospital, 's rectors preek werden de jongens er aan etinnerd dat hunne kleeding een overblijfsel uit ang vervlogen tijden is en dat de oorsprong er van niet kan worden nagegaan. Toen de dienst de oprechten althans, verklaren openlijk dat er met het onderwijs alleen, al zeer weinig menschenbeschaving geproduceerd wordt. De Russische Nihilisten worden ge- recruteerd uit de meest beschaafde stauden; Ryssakoff was een uitmuntend student, Pe- rowska had als adellijke vrouw eene gedis tingeerde opvoeding genoten, Hartmau en Kibaltschitsch waren uitstekende technici, en het dynamiet der Nihilisten is het beste dat er bekend is. Beschaving alleen maakt geen degelijke, brave menscheu. Bescha ving zonder godsdienst,zoo sprak een maal de Engelsche generaal Wellington, maakt slechts geraffineerde, sluwe duivels. Met zulk eene beschaving wordt de moraal niet verbeterd en vindt het in verval zijnde handwerk geen baat. Natuurlijk moet de arbeider leeren wat voor hem noodzakelijk is en bovendien moet hij een zekeren graad van beschaving en algemeene kennis bezitten. Doch slechts oefening maakt den meester; boven alle theorie staat hier de praktijk. Goede scholen zien we gaarne verrijzen, maar geen alge meene inrichtingen der veelweterij, want het gaat met de hersens van een verstandig mensch, als met de zaal Aran iemand van smaak; men moet in geen van beide te veel stoppen, daar men er anders een meu belmagazijn van maakt. In onzen koog- verlichten tijd wordt het onderwijs al te hoog opgevoerd, worden de eischen te ex cessief. Daardoor wordt het maatschappe lijk verband verstoord, het individu wordt ontevreden en een algemeene zucht om een hooger standpunt in de wereld te bereiken doordringt de arbeiderswereld en heersckt in de zoogenaamde burger- of middenklasse. De werkman wiens zoon de burger-, dag- of avondschool bezoekt en door dezen de formule hoort verklaren dat a X a gMijk is aan a2 zou zich schamen, zijn telg, die nota bene algebra kent, in den eenvou- digen arbeidersstand groot te brengen. Zoo'n mathematicus dient minstens een mijnheerin de maatschappij te worden. Maar ook hier faalt de theorie. De zoon van den ambachtsman, die wellicht een knap, gerespecteerd werkman zou zijn ge worden, eindigt zijne carrière als een hon gerlijdenden mijnheer.Vraagt het den werkgevers hoeveel moeite en zorg zij heb ben om flinke, degelijke werklieden in hun- was geëindigd wandelden de jongens achter el kander uit de kerk en aan den uitgang ontvingen zij uit de handen van eene jonge dame een zakje rozijnen, als substitutie voor druiven, en uit de handen van eene andere jonge dame een nieuwe penny. De rector, de voorlezer en de koster ont vingen hunne belooningen uit handen van de kerk voogden Krachtens een testament van eene oude dame, die eens in de parochie van St. Bartholomew the Great woonde, woidt op Goeden Vrijdag aan 21 oude weduwen elk een sixpence (f 0.30) uitge reikt. En deze bepaling wordt onder cenigszins vreemde voorwaarden uitgevoerdwant er is bi zonder voorgeschreven dat iedere rechthebbende niet door hoogen ouderdom of ziekte verhinderd mag zijn om te bukken teneinde het dunne kleine geldstuk van den grafsteen der erflaatster op te rapen. Daar het nu niet bekend is, waar die ex centrieke oude dame begraven ligt, is een graf steen in het kerkhof uitgezocht waar de plech tigheid plaats heeft. Nu zou men denken dat er talrijke liefhebsters voor deze kleine weldaad zouden zijn; doch 't is niet zoo. Weinige jaren geleden kwamen slechts twintig candidaten voor den dag, en de 21e sixpence moest op de reke ning voor het volgende jaar worden overgedra gen. Wegens het schoone weder waren vele toe schouwers tegenwoordig, die de ceremonie wilden bijwonen. Zij had plaats in het smalle kerkhof achter de kerk, begrensd aan de eene zijde door de oude kerk, aan de tweede zijde door de ruïnes neu dieust te krijgen eu te houden en men zal het beste bewijs op ons betoog ouder vinden. Wij herhalen het, goed school-onderwijs is ook voor de kinderen van den arbeider noodzakelijk. Men overdrijve echter niet. Zoodra de jongeling ver genoeg gevorderd is in de noodzakelijke elementaire weten schappen, dient hij een ambacht te gaan leeren, want 't is juist de kennis van zijn vak die hem van groot nut eu voordeel in zijn volgend leven zal zijn. Een fabri kant die zijn vak meester is zal het, met minder geld, verder brengen dan een op de academie gevormd fabriek-heer die kapita len bezit. Want de laatste moet op zijn ondergeschikten steunen, de eerste daaren tegen is zelf meester en kent zijn vak van A tot Z. Niet door gebrek aan weten zijn de meeste handwerken in verval geraakt, maar wel door gebrek aan kunnen. Daarom zien we thans nog in onzen verlichten en beschaafden tijd, zoo gaarne op de on overtroffen meesterstukken van de zoo ten onrechte verachte, gehoonde en miskende middeleeuwen. De meesters die de heerlijke domkerken bouwden, de goud- en zilver smeden, wier werken alle museums sieren, de schilders wier producten als onover troffen staan, de kunst-handwerkers met hunnen bewonderenswaardigen arbeid in hout, ivoor en ijzer, zij allen wisten niet zeer veel, ze waren geen uitstekende mathematici eu zouden zich niet gaarne gewaagd hebben aan het eind-examen eener hoogere burgerschool van vijfjarigen cursus, maar zij produceerden kunstwerken, die wij met al onze moderne veelweterij nog met diepe bewondering aanschouwen. Zoo men dezen weg steeds had bewau- deld, waarlijk er zouden een aantal nuttige leden van de arbeidersklasse en van den middenstand zijn bewaard gebleven. De weg tot het meesterschap, in welk vak ook, leidt door de werkplaats, niet door de vele scholen. Praktijk gaat ook hier boven theorie. Het voorstel betreffende een gedenktee- ken ter eere van lord Beaconsfield is in het Hoogerhuis met algemeene, in het La- van een klooster en aan de twee andere zijden door woningen opgetrokken in een stijl die uit den tijd der Tudors dagteekent. De liefhebsters waren vrouwen van verschillenden leeftijd, maar eenigen waren zoo zwak, dat zij bij het bukken om het muntstuk op te rapen op handen en knieën vielen en het gelaat van velen onder haar was zwaar gerimpeld. Toen de laatste sixpence op den grafsteen werd geworpen kwamen er drie liefhebsters voor den dag, maar twee daarvan trokken zich terug ten gunste van een arm oud vrouwtje van patriarchalen leeftijd, dat door een klein meisje van ongeveer dertien jaren geholpen werd. De veldslagen tusschen mieren duren soms dagen achtereen een heeft zelfs zeven weken geduurd en eindigen daarmede, dat de over winnaars den levensvoorraad wegnemen en dien naar hunne eigene woningen brengen. Hunne oorlogen zijn evenmin te rechtvaardigen als die van de menschen, wanneer het doel hetzelfde is, namelijk: roof. Zij bezitten ook het vermogen om hun eigen volkje, zelfs na eene afwezigheid van zes maan den, te herkennen. Vreemdelingen worden weg gejaagd of gedood. Jegens elkander zijn zij zeer hulpvaardig, en bij ongeluk of ziekte betoonen zij medegevoel. Sommige soorten van mieren bouwen overdekte gerhuis met 380 tegen 54 stemmen aan genomen. De Times heeft bericht uit Durban, dat de Boeren zich ten oorlog rusten. Zij ver zekert dat uit Potchefstroom de kanonnen zijn verdwenen; vermoedelijk naar deu Vrijstaat. De Daily News meldt uit Durban, dat invloedrijke hoofden der inboorlingen drei gen met een algemeenen opstand; zij worden aangemoedigd, zoo niet opgezet, door de partij die tegen de Boeren is. De Times heeft ook een bericht uit Kon- stantinopel, dat Tissot Zaterdag aan de Porte een nota overhandigde verklarende, dat Frankrijk de zending van een gewa pende macht naar Tunis ais een casus belli zou beschouwen. In berichten uit Algiers worden af grijselijke scènes verhaald van de laatst overgebleven personen der expeditie onder Flatters. Zij waren naar een hol gevlucht, alwaar er vijftien door de overlevenden uit hongersnood waren opgegeten. Griekenland zou, naar de Duitsche geograaf Kiepert berekend heeft, bij het jongste voorstel der mogendheden een ge bied van 13,200 vierk. kilom. winnen. Het Berlijnsch verdrag stond het een ver meerdering van gebied van 20,075 vierk. kilometers toe. Het zal zich dus thans te vreden moeten stellen met 6,875 vierk. kilometers, of ongeveer 1/i gedeelte min der, waarvan 4,895 in Epirus en 1,980 in Thessalië. De Fransche gezant Tissot heeft uitdrukkelijk geprotesteerd tegen het even tueel zenden van Turksche gepantserde schepeu naar Tunis. Hij zou er bijgevoegd hebben, dat de Franschen zouden vuren op die schepen, indien zij in de haven van Tunis kwamen. De Porte zal aan de mo gendheden eene circulaire zenden, om op die bedreiging te wijzen en haar onder 't oog te brengen, dat het bezetten van Bizerta in geen verband staat met de zaak der Kroumirs. De vorst van Bulgarije heeft een proclamatie uitgevaardigd, waarin hij ver klaart, dat hij onmogelijk aan zijne roeping kan voldoen wanneer de toestand niet verandert. Hij roept de Nationale Verga dering bijeen, om van haar de noodige aanwijzingen te ontvangen. Worden de door weger., door een boog van klei of kalk overwelfd, als eene bescherming tegen vijanden, en leggen bij dat werk eene groote bekwaamheid aan den dag. Het wordt gedaan onder toezicht van geoe fende ingenieurs, die, als het werk niet goed is, verbouwing bevelen. Andere soorten van mieren houden koeien, bouwen koestallen, melken hunne koeien op ge zette tijden, en werpen ze niet met melkkrukjes, uit kwaadheid als zij niet spoedig genoeg melk geven, maar streelen ze en kloppen ze zacht op den rug. De koeien zijn natuurlijk de bladluizen, die de boeren en tuinlieden maar al te goed kennen. Als een voorbeeld van hunne schranderheid verhaalt men, dat zij tunnels graven onder rivie ren van eene aanmerkelijke diepte en breedte en de tunnel gebruiken om er levensmiddelen door te vervoeren. Zij graveD welputten van 20 voet diep en een voet in middellijn, voor drinkwater. De oogstende mieren zaaien planten, die zij met groote bekwaamheid en netheid kweeken, terwijl zij alle onkruid uitroeien en het zaad inoogsten dat zij in holen in den grond veilig bewaren. Zij vormen ook afdeelingen met opperhoofden, waarbij ieder een bepaald werk te doen heelt. Sommige mieren zijn knap genoeg om ingenieur te zijn, terwijl andere alleen maar genoeg weten om te doen wat hun gelast wordt. Opmerkers beweren dat zij kunnen tellen en nauwkeurig de grootte van "een werk weten te be palen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1881 | | pagina 1