NIEUWE No. 484. Donderdag 19 Mei 1881. 6e Jaargang. Een moede vorst. Ingezeept. RUME I III R m. ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maanden voor HaarlemJ 0,85 Buiten Haarlem franco per post1, Afzonderlijke Nummers0,06 Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG. B URE ATT: St. JansstraatHaarlem. AINXlEKDRii AGITE MA NON AGITATE. PRIJS DER ADVERTENTIÈN Van 16 regels30 Cents. Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advertentiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond ingewacht. Uitgevers K P P E R S LAUREY. SSH Alexander, vorst van Bulgarije, wil er de bijl bij neerleggen, omdat hij met de heeren Bulgaren niet al te best overweg kan. lip zegt, in behoorlijken vorm, aan zijne geëerde onderdanen zijne betrekking op. Vroeger waren we zulke dienst-opzeggin- gen slechts van onze gedienstige geesten gewend, van den huisknecht tot den Minis ter; doch in de nieuwere aera zijn er zulke Zonderlinge Staten en Kronen venezen, dat ook de heerschers en bestuurders de overtuiging bezitten slechts voor zekeren tjjd te zijn benoemd. Onze eeuw karakteriseert zich door eene buitengewone vaardigheid in het afdanken van oude en het benoemen van nieuwe be windvoerders. Geen prins ter wereld is zeker dat hem niet den een of anderen dag eene deputatie overvalt, die hem eene spiksplin ternieuwe konings- of vorstenkroon aan biedt. En niettegenstaande alle treurige ervaringen, zijn er nog steeds eerzuchtigen genoeg, die zich de gouden doornenkroon op het hoofd laten drukken. Somtijds ge lukt het: zoo dacht waarschijnlijk de Co- burgsche familie die thans in België iu- heemsch geworden is. Ook de Deensche prius George voelt zich als koning Geor- gios van Griekenland tamelijk a son aise. En Karei van Hoheuzollern maakt zelfs in Rumenië promotie, doordien hij van Vorst tot Koning is geavanceerd. Maar hij kan ook van de lasten en moeilijkheden van een geimporteerd vorst spreken en met Goethe zingen Wohl kam ieh durchwohl ging es allen- jalls macJis Einer nach und breche nicht den Hals. Treurige ervaringen zijn er anders te over. Prins Otto van Beieren, de eerste koning van Griekenland, moest het klas- sieke land verlaten; het voorschot dat hij zpne vroegere onderdanen had verleend werd hem eerst in 't vorige jaar terugge geven. Amadeus, de broeder van den ko ning van Italië, vond aan de Spaansclie koningskroon ook te veel doornen en hij gaf er den brui van zijn marionetten-rol te Madrid verder te spelen. Het treurige lot van den edelen Maximiliaau treft nog ten huidigen dage aller harten. Hij liet zich door Napoleon op den Mexicaanschen keizerstroon lokken, doch moest dit gebrek aan voorzichtigheid met zijn dood betalen. FEUILLETON. Huisnummers te Cairo. Van alle Mahomedaansche landen maakt Egypte de meeste vorderingen op den weg der vernieu wingen, dien de Oostersche volken hebben inge slagen. Eiken dag ziet men aan de Nijl de ^Vestersche nijverheid en kunst verder doordrin- 8en; zelfs de bouwkunst verandert, en weldra zal het Egypte der Saraceenen niet meer te her kennen zijn. De Minister van openbare werken Ali Pacha Moubareh, heeft een nieuwen maatregel genomen, die sedert lang voor Cairo zeer noodzakelijk ge acht werd, en die ook al een aan Europa ont kende nieuwigheid is. Hij heeft namelijk een decreet uitgevaardigd, waarbij verordend wordt, dat de huizen van Caïro genummerd en aan de °eken der straten naambordjes in het Arabisch en in het Eransch aangebracht zullen worden. Geen enkele Mahomedaansche stad Konstan- bnopel niet uitgezonderd heeft haar huizen genummerd, wat dikwijls aanleiding geeft tot groote verwarring en onaangenaamheid, vooral vreemdelingen. Caïro, door de Arabieren Misr el Kahira de „overwinnaarsstad" genoemd, aar z'j onder bescherming staat van de planeet De waanzin zijner ongelukkige gemalin is eene les, een voorbeeld voor allen, die zich als een speelbal der »hoogere poli tieklaten gebruiken. Prins Alexander von Batteuberg, een bloedverwant van het Russische keizers huis, was een vroolijk garde-officier te Pots dam, die tot aan den oorlog in het Oos ten, van Bulgarije waarschijnlijk niet meer wist, dan hetgeen hem de meester op school had ingepompt. Eensklaps wordt deze jonge man uit het zorgelooze en amusante lui tenants-leven verwijderd, hij leert in veertien dagen eeuige brokken Bulgaarscli en begeeft zich als vorst en heerscher, door Ruslands genade, onder de Bulgareu. Men zegt dat hij indertijd prins von Bismarck om raad heeft gevraagd, of hij de nieuwe vorstenkroon zou aannemen of weigeren. O »Neem haar aan,« zou von Bismarck ge zegd hebben, »hoe 't ook ga, ge zult er altijd eene aangename herinnering van hebben.Met deze woorden doelde vou Bis marck op de mogelijkheid eener abdicatie. Yorst Alexander heeft nu, nadat hij nau welijks twee jaren het Bulgarenrijk heeft geregeerd, eene proclamatie aan zijne ge trouwe onderdanen gericht,^waarin hij ver klaart, dat hij de kroon zal neerleggen, wanneer men de grondwet niet verandert, en hem de voortzetting der regeering dus mogelijk wordt gemaakt. Bulgarije zegt de vorst staat in discrediet bij de Eu- ropeesche machten en is in 't binnenland gedesorganiseerd; zoo kan het niet langer gaan. De moede vorst heeft waarlijk redenen tot klagen en hij moest liever maar on middellijk afscheid nemen, in plaats van op eene verandering der grondwet te wach ten; die wijziging of verandering zal hem toch niets baten. Bulgarije is een onbeschaafd land. Slechts eene krachtige, strenge wijze van regeeren kan daar teu zegen strekken. Despoot kan echter slechts iemand zijn met iutellec- tueele macht, 't zij deze zich keuschetst door historische overlevering, 't zij ze be staat in rijkdom en uitgestrekte bezittin gen, of in beide zaken te gelijk. Vorst Alexander echter was een vreemdeling bij zijn volk, geheel zonder moreelen invloed, en daarbij zonder fortuin. Men zou goed gedaan hebben, als men hem bij de kroon ook nog een flink stuk grond had gegeven, zoodat hij overwicht verkreeg boven de meest invloedrijke personen van het land. Mars, die in het Arabisch El Kahir, de over winnaar, heet, is tegenwoordig verdeeld in 53 wijken, die bijna allen heeten naar voornaamste gebouwen, welke zij bevatten. Lanen, met accacia's en sycomoren beplant, geven door 71 poorten toegang tot de stad, die door acht voorname straten doorsneden wordt, drie in de lengte en vijf in de breedte. De langste daarvan heeft een lengte van 5 kilometer; de schoonste en de breedste is de MousJcy-slraM, die uit den tijd van Saladin dagteekent en waarin de bazars gevonden worden. Tusschen die straten loopen ontelbare l auwe en duistere straatjas en stegen. In dien doolhof vindt men geen namen, geen nummers, teekens of lantaarns. Vier grooie pleinen, de 400 moskeëen, de bazars en paleizen en een of andere fontein of bizonder gebouw zijn de eenige kenteekenen waardoor men er den weg kaD vinden. De nummering van straten en huizen, waardoor de woonplaats der inwoners duidelijk kan worden aangegeven, zal van groot nut en voordeel zijn voor alle burgers der stad. De postboden zullen nu niet langer de brieven verkeerd bezorgen, ter wijl ook andere zeer onaangename vergissingen zullen voorkomen worden. Men heeft b. v. bere kend, dat te Caïro van de honderd personen, die Hij ontviug echter slechts deu hoogen titel, en dezen niet eens van het volk zelveu. Als de Bulgaren alleen hadden mogen beslissen, dan zou prins van Battenberg nimmer hun vorst geworden zijn. In eene voor-vergadering, waar vele notabelen ont braken, stemden slechts 68 voor den prins, 48 echter voor Emanuel Vogorides, de neef van den gouverneur van Oost-Rumelië, en 14 voor generaal Ignatieff. Eerst toen de stadhouder van den Czaar, vorst Dondu- koff-Korsakoff, allen duidelijk had gemaakt, dat het de wil was van Alexander II, dat prins van Battenberg zou worden gekozen, vereenigden zich alle stemmen op den jeugdigen Potsdammer garde-officier. De Bulgaren betoonden voor den Czaar-bevrij- der eene grenzenlooze dankbaarheid en ver- eering, en met recht, want alles wat ten huidigen dage Bulgarije is, heeft het aan deu Czaar en zijn plaatsvervanger te dan ken, uit wier handen ook de prins het vorstendom heeft ontvangen. Dondukoff- Korsakoff gaf den Bulgaren grondwet en bestuur. De grondwet bevat de meest vrij zinnige bepalingen: de rechten van het individu, van den eigendom en van den huiselijkeu haard zouden geheiligd zijn, de pers vrij enz. Maar wat heeft zoo'n onbe schaafd 7olk aan zulke vrijheden? Dezelfde Czaar, die zijn Russen de eenvoudigste vrijheden onthoudt en voor zich zeiven de alleenheerschappij meer en meer verzekert, wierp de vrijheidspaarlen voor de Bulgaar - sche zwijnen, die te nauwernood de ketens der Turksche slavernij hadden afgeworpen en niet wisten hoe zij zich nu moesten gedragen. Al zeer spoedig was het groo- tendeels uit boeren bestaande volk van Bulgarije, een gedwee werktuig in de han den van eenige eerzuchtige demagogen; de verkiezingen voor de nationale vergadering waren dus van zeer radicalen aard. Het was der Regeering onmogelijk, verstandige wetsontwerpen tot verbetering van 's lauds financiën en van 's lands welvaart in te dienen. De heeren volksvertegenwoordigers hadden er geen zin in; geheel hun pogen en streven was de stichting van een Groot- Bulgarijë, de anexatie van Oost-Rumelië. Daarvoor werden enorme sommen ver knoeid, terwijl voor de noodzakelijkste kosten van het staatsbestuur geen geld te krijgen was. Reeds in het eerste jaar van het vorstelijk bestuur bleven de inkomsten 4ys millioen onder de begrooting. Maar door het gerecht bij verstek veroordeeld werden, gemiddeld veertig de dagvaarding niet ontvingen; dit zal nu ook veranderen. Het nummeren der huizen zal geschieden op de wijze, die op 4 Eebr. 1805 te Parijs voor het eerst werd ingevoerd en op vele plaatsen, o. a. ook hier ter stede, gevolgd wordt, nl. met een reeks even nummers voor de eene en een reeks oneven nummers voor de andere zijde der straat. Vóór een jaar zoo verhaalt een bekend Duitsch acteur logeerde ik te Frankfort in het hotel Weidenhove. Ik was goed bij kas en als dat met mij het geval is, ben ik altijd in een uitmuntende luim. Nu had ik kort tevoren in Wiesbaden voor barbier gespeeld en alle voorwerpen bij die rol behoorende, had ik bij mij in mijn koffer, tot zelfs de grijze pruik die ik op het tooneel droeg. Daar schoot mij te binnen dat ik mijn mede gasten wel eens een poets kon bakken en op een goeden morgen klop ik behoorlijk vermomd, aan al de deuren van de kamers op de verdieping waar ik woonde. het Centraal-comité voor de herstelling der integriteit van den Bulgaarschen Staat,* welks doel was de vereeniging van Bulga- rijë met Oost-Rumelië beschikte in korten tijd over bijna twee millioen gulden voor de uitrusting van 60000 man, en de na tionale vergadering besloot voor hetzelfde doel 40000 imperialen* uit de staatsbank te Sofia te nemen. Vorst Alexander stond machteloos tegen over deze handelingen. In den aanvang van het jaar 1880 was hij bij Czaar Alexan der II, de beschermer zijner heerlijkheid, om persoonlijk toestemming te vragen voor de verandering der grondwet. Doch de Czaar wilde zijne lieve Bulgaren niet van hunne vrijheid berooven. Vorst Alexander, die bijna het slachtoffer was geworden van eene explosie in het winterpaleis, kwam onverrichter zake terug. Onlangs maakte hij nogmaals een reisje naar St. Petersburg, Berlijn en Weenen. Hij zal bij deze drie Regeeringen de toestemming voor zijn coup V état gevraagd hebben. Daardoor zou dan bewezen zijn dat Czaar Alexander III niet erg dweept met de Bulgaarsche vrijheden. Dit past dan ook uitstekend bij de despotische heerschappij, waartoe men in Rusland schijnt besloten te hebben. Het noodlot van Bulgarije* hangt nu af van de verkiezingen voor de groote na tionale vergadering. Deze wordt geleid door den vroegeren Russischen generaal Ehren- O O rot, die tot voorloopig Minister-president benoemd is. Verkrijgen de radicalen de meerderheid in de nationale vergadering, dan zal Alexander Sofia moeten verlaten. Hij kan het ten minste in het aangename bewustzijn doen vrij te zijn van de zorgen voor zijn levensonderhoud en in korten tijd eene kolossale promotie gemaakt te hebben. Als tweede luitenant verliet hij in 1879 Potsdam; met de generaals-epaulet- ten keert hij, in zijn vaderland terug; bo vendien ontvangt hij, als we ons niet ver gissen, eene jaarlijksche toelage van f300.000. 't Is echter niet onmogelijk, dat de Bul garen, zwichtende onder den druk der groote mogendheden, vorst Alexander in de gelegenheid stellen de regeering voort te zetten. Europa heeft er waarlijk geen belang bij. dat, nu de Grieksche quaestie ter nauwernood is opgelost, eene Bulgaar sche vraag op komt dagen en de Kabinet ten in spanning houdt. *Een imperiaal =20 zilveren Roebels. „Geen barbier noodig? moeten de heereD ook geschoren worden?" Een dozijn heeren wenschte gebruik te maken van mijne diensten en ik zeepte ze een vooreen in, mij telkens verwijderende met eene veront schuldiging dat ik mijn mes in eene andere kamer had laten liggen. Juist was ik met n. 12 gereed toen ik n. 1 ongeduldig hoorde worden en ik had nog even tijd om mijn kamer binnen te wippen; mij te verkleeden en mij zeiven in te zeepen. Middelerwijl waren mijne klanten naar buiten gekomen en riepen om den barbier. Alsof ik opmerkzaam geworden was door dat geraas, stak ook ik ten laatste het bezeepte gelaat buiten de deur en begon mede te tieren. De kellner kwam, de bedienden stroomden de trappen op, de waard en zelfs de hotelbarbieren ijlden toe en maakten duizend verontschuldigingen. Ik echter schreeuwde het hardst, sprak over vol doening vragen, over schadeloosstelling en wat niet al. De waard was buiten zichzelven; maar al de anderen stonden te schudden van 't lachen over die dertien ingezeepte gezichten, die einde lijk weer tot kalmte werden gebracht. Men vroeg en onderzocht, maar de zaak bleef een geheim, dat ik thans, omdat het nu toch verjaard is, voor 't eerst aan 't licht breng.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1881 | | pagina 1