NIEUWE 489. Zondag 5 Juni 1881. 6e Jaargang. Een keizerlijk manifest. BUITENLAND. PW Een onwederlegbaar bewijs van indentiteit. ABONNEMENTSPB IJS Per 3 maanden voor Haarlem 0,85 Buiten Haarlem franco per post, 1, Afzonderlijke Nummers 0,06 Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG. BUREAU: St. Jansstraat Haarlem. IMTJE5DBAt~~—jtf ■MM AGITE MA NON AGITATE. PRIJS DER ADVERTENTIÈN Van 16 regels30 Cents. Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advertentiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond ingewacht. Uitgevers KÜPFEUS LAUREY. Het laug verwachte rescript van deu over leden Czaar Alexander II is tot heden niet verschenen en 't zal waarschijnlijk wel steeds op zich laten wachten. Tn plaats daarvan zond de nieuwe keizer den llen Mei 11. een manifest in de wereld, dat op het volk eene uitwerking had, gelijk een bliksemstraal uit een onbewolkten, zounigen hemel. De inhoud van het keizerlijk decreet is de verheerlijking van het absolutisme en des potisme. Hare gevolgen, de overwinning der Panslavisten, zullen zich weldra in vreeselijke, alles vernietigende vlammen doen kennen. De Czaar die veel houdt van paarden en paardrijden, doch van poli tiek en staatszaken weinig keu nis heeft, moet met blindheid geslagen zijn, anders zou hij zich wel gewacht hebben het Azi atisch despotisme nogmaals op een voozen Europeeschen stam te willen enten, 'tls bovendien buiten kijf, dat het manifest aan het Nihilisme duizenden aanhangers en vereerders zal bezorgen, De Czaar gelooft nog aan de kracht van de onbeperkte heerschappij en aan de macht van het verjaarde absolutisme; de onnoozele man komt eene eeuw te laat. Een idee dat in geen enkel regeerend hoofd een asyl kan vinden, meent hij te kunnen redden en hij verknoeit al zijne energie aan eene verloren affaire. De Czaar bezit een idéé Jixe, dat de tachtig millioen onderdanen (want burgers zijn er eigenlijk in Rusland niet) waarover zijne alleenheerschappij zich uitstrekt, voor zijn pleizier in de wereld zijn. Maar ook de Russische onderdanen smachten evenzeer naar vrijheid en naar eene met den geest des tijds stroo- kende constitutie, even goed als de Neder landers, Engelscheu, Franschen en meer andere natiën gedaau hebben. Engeland o. a. heeft reeds sinds ruim twee eeuwen het standpunt overwonnen, waarop Rusland nog heden staat. Alexander II had kort voor zijn dood, gevolg gevende aan het verzoek van zijn volk, het ontwerp, dat de oprichting van een soort volksvertegenwoordiging inhield, onderteekend. Men vond het op zijn schrijf tafel. Maar de nieuwe Czaar, wiens plicht het eigenlijk geweest ware, den laacsten wil zijns vaders te eeren, sloeg geen acht op de vaderlijke beschikking. Niet alleen weigert hij aan het volk eene constitutie te geven, maar hij wil door despotieke strengheid het absolutististisclie Czarenre- gime opnieuw bevestigen en in aanzien brengen. Alexander III met zijne oubuig- F EU1LLET O N. Een getrouwe hond. Een Hollandsch koopvaardijkapitein verhaalde mij onlangs het navolgende voorval, dat ik met diens eigene woorden zal trachten terug te geven, welk bericht over de gewoonten der oelar sawa eenig licht verspreidt. «Ik had in mijne kujuit een python van aan zienlijke grootte, die, hoewel opgesloten in een groot sterk hok, gevoelloos en traag scheen te zijn. Wij lagen op de kust van Borneo, waar ik mij eenige dagen moest ophouden, bijge draaid. Nauwelijks aan boord teruggekomen, sprong mijn kleine hond tegen mij op, greep mij bij mijn jas en trachtte mij tegen te houden. Ik schudde hem van mij af en liep voort, waarop het hondje weder tegen mij opsprong en ook nu Van mij af werd geworpen. Ik bespeurde thans echter de merkteekens van eenige bijlslagen op het dek, en vroeg onmiddellijk wat dit betee- kende. Het antwoord was«De slang, mijnheer, zame stijfhoofdigheid staat zich zeiven ia 't licht; hij werkt, zonder het te willen, den Nihilisten in de hand, die hem in hunne proclamatie, als antwoord op zijn manifest dienende, met een even hardnekkigen krijg bedreigen, gelijk zij dien tegen zijn vader hebben gevoerd. En als de heeren Nihi listen dreigen, weet men ook, bij onder vinding, dat zij hun woord gestand doen. Waren er soms twee maanden bedenktijd noodig, om, tot totale ontmoediging en ontsteltenis van allen, tot het besluit te komen, achter de steenen muren en ijzeren tralies van zijn door kozakkenzwermeu omsingeld vrijwillig exil (Gatschina), de vreugde der luisterrijk verkondigde zelfver goding te genieten? Van een despotieken alleenheerscher verwacht men zooveel moed, koenheid en energie dat hij niet twee maanden lang zit te suffen en te overleg gen welken weg hij zal inslaan. Doch niet alleen op het volk heeft het manifest verbluffend en ontmoedigend ge werkt, neen, zelfs Loris Meiikoff en andere ministers zagen zich in hunne verwachtin gen bitter teleurgesteld. Zij erkenden de noodzakelijkheid eener constitutie en gaven hunne gevoelens den Keizer op eene dui delijke wijze te kennen, die dan ook niet ongeneigd was, hunne wenschen te ver vullen. Doch ziet, daar verscheen eensklaps het manifest, dat alle hoop vernietigde en Loris Melikoff, benevens de Ministers van Oorlog en van financiën waren er zoo over ver ontwaardigd, dat zij onmiddellijk hun ver zoek om ontslag indienden, welk verzoek door den despotiek-gezinden Czaar welwil lend werd aangenomen. In de plaats van deu omzichtigen, bedacktzamen graaf Me- 1 ikoff werd de karakterlooze Ignatieff tot Minister van Binnenlandsche Zaken be noemd. Hoe weinig sympathie de persoon van den tegeuwoordigen Minister van Bin nenlandsche Zaken, respectievelijk Minister- President, geniet, blijkt uit de houding van het Russische volk, dat in deze verwisseling niet het minste heil ziet. In eene circulaire van den 18en Mei 11. zegt Ignatieff o. a. het volgende: »de misdadigers hebben hunne aanslagen niet alleen gericht tegen den Keizer, maar ook tegen de alleenheerschappij, de grondslag van het Staatsgebouw, waarin geheel ons volk sinds ondenkbaren tijd de bescherming zijner onafhankelijkheid en het onderpand zijner welvaart en vreedzame ontwikkeling aanschouwde. Men leze en verbaze zich! Verder zegt hij, en terecht, ofschoon het een eigenaardigen indruk maakt een de slang is losgebroken;" werkelijk bleek dit het geval te zijn. De slang had hare huid afge worpen, en had nu met de vernieuwing harer schoonheid, de natuurlijke woestheid hernomen. Zij was hare gevangenis ontvlucht, en had, na omlaag eenige schade te hebben aangericht, haar weg naar het dek genomen, schrik en ontstel tenis verspreidende onder de bemanning, die ge tracht had haar met bijlslagen te dooden. Van daar de houwen in het dek en den angst van mijn hondje, dat mij voor het gevaar trachtte te behoeden. Voorzichtig naderde ik de plaats, waar men zeide dat de slang zich verborgen had en zag haar inéén gerold liggen. Toen zij mij gewaar werd, rees zij ter halve lengte op en rondglu rende, als ware zij onzeker of zij ontvluchten of aanvallen zou, begon zij eenige sterk golvende bewegingen te maken, terwijl zij den kop beur telings ophief of tegen het dek sloeg. Eindelijk nam zij haar kans waar, en schoot onbegrijpe lijk snel naar de overzijde van het schip, waar zij, achtervolgd zijnde, op nieuw dezelfde gol vende bewegingen maakte, en zich weder naar een ander gedeelte van het dek spoedde. De vrees man als Ignatieff van geloof en moraal te o o liooren spreken, dat het geloof en de ze delijkheid gereleveerd dienen te worden en dat voorts leugens en ontrouw der ambtenaren op de meest energieke wijze moeten worden bestreden. Ten slotte maakt hij eenige toespelingen op mogelijke her vormingen, die men in het keizerlijk ma nifest te vergeefs zal zoeken. Daarin staat duidelijk te lezen dat de Regeering onver wijld maatregelen zal nemen om een weg aan te wijzen ten einde zich de deelneming van locale krachten aan de volvoering der allerhoogste plannen te verzekeren. Door aa i deze belofte geloof te hechten, zou men vergeten, dat Ignatieff de vader der leu- gen's: is. De zware onweerswolk, die dreigend boven Rusland hangt, trekt zich langza merhand samen, en wij meenen gerechtigd te zijn, door de logica der feiten, te kun nen voorspellen dat eene revolutie niet lang op zich zal laten wachten, want de gemoederen zijn te bewogen, te opgewonden om zich door schooue beloften, in 't verre verschiet, tot bedaren te laten brengen. Droeve dagen staan het Rijk der Czaren te wachten, en het manifest van den elfden Mei kon wel eens een Sedan voor Alex ander III worden. Loris Melikoff zou er de bijl niet bij neergelegd hebben, als er sociale hervormingen in het land der Roumanofifs denkbaar waren, die gerust stellend en kalmeerend op het volk zouden werken. Y'oor den keizer die zich over de uitwerking van zijn manifest zelf verwon derd heeft (zoo weinig kent hij zijn volk) kon het spreekwoord wel eens bewaarheid worden: eerst gedaau en dan bedacht, heeft menigeen ten val gebracht.De algemeene ontevredenheid kou den>kolussus met de leemen voetenwel eens aan 't wankelen brengen. De wereldgeschiedenis is lang niet vreemd aan soortgelijke feiten. Engeland- Groote hilariteit werd dezer dagen in het Lagerhuis gewekt door een verklaring van den heer Biggar. Hij zou den Minister van Binnenlandsche Zaken vragen, of zijn aandacht gevestigd was ge worden op een door een Duitsch tooneel- gezelschap in »Drurylane« opgevoerd drama (Julius Caesarwaarin de moord van des poten wordt verheerlijkt; en of hij voor nemens is tegen de opvoerders van dit stuk een gerechtelijke vervolging in te stellen wegens opruiing tot tirannenmoord. sloeg om ieders hart, in het vooruitzicht dat er iets noodlottigs zou gebeuren. De jacht werd op die wijze voortgezet, totdat een der matrozen, een stoutmoedig man, de gelegenheid te baat nam, en haar met een scherpen houwer een slag aan het achterhoofd heeft toegebrachtkop en lijf zonk daarop ineen en zij werd met een zwaar stuk hout verder afgemaakt; zij was bijna 6 ellen lang. Hoezeer berouwde mij de ruwe behandeling, mijn hondje aangedaanNa dien tijd werd het aller lieveling, daar men zijne trouw en scherpzinnigheid bewonderde." Voor eenigen tijd stond voor eene rechtbank in Amerika, een arme drommel te recht, die wegens diefstal van knollen op het land was aangeklaagd geworden. De voornaamste getuige a charge was de veldwachter. De verdediger van den aangeklaagde deed nu zijn best, om den getuige, die beweerde, dat hij den gevangene op den afstand van een mans lengte overvallen had, Het behoeft geen betoog, dat deze inter pellatie een hatelijkheid bedoelde tegen de vervolging van Most. De hertog en hertogin van Connaught hebben de internationale woltentoonstelling in het Crystal Palace geopend. Graaf Mun ster, de Lord-Mayor en tal van aanzien lijke personen waren tegenwoordig. De tentoonstelling is nog in onvolkomen toe stand. Tal van voorwerpen zijn nog niet uitgepakt, andere nog op weg. De be- krooniugen zullen in Augustus worden toe gekend. De bewoners van het eiland Arran- more bij Galway, hebben een Britsche kanonneerboot aangevallen, de Goshawk, aan de Iersche kust gestationneerd. Zij hebben een vijftal booten, bij de kanon neerboot behoorende, vernield. Het eiland werd door de kanonneerboot beschoten. De botsingen duren voort. De Daily Chronicle heeft een telegram uit Konstantinojml, dat volgens berichten uit Bulgarije een komplot ontdekt is tegen den vorst, en deze voornemens is te ab- diqueeren. De Daily News meldt uit Tunis dat de Fransche Regeering de kanonneerboot Leopold heeft teruggeroepen wegens een nieuwe schending der Britsche vlag. Volgens hetzelfde blad wordt uit Na pels een uitbarsting van den Vesuvius vermeld. Duitschland. De Köln. Volkszeitung meldt, dat te Wiesbaden talrijke arrestatiën hebben plaats gehad, en zulks in verband tot 't ontdekken van een samenzwering tegen 't leven van Keizer Wilhelm. Naar de Norddeutsche Allg. Zeit. meldt, lijdt prins v. Bismarck aan rheuma- tische pijnen, tengevolge waarvan hij zijn kamer houdt en verhinderd werd eergisteren aan de discusiën in den Rijksdag over de wet, betreffende de verzekering van werk lieden tegen ongevallen, deel te nemen. De Rijksdag heeft zijne zittingen tot 9 dezer verdaagd, nadat de beraadslaging over de wet, betreffende de verzekering van werklieden tegen ongevallen, in tweede lezing, in 't algemeen overeenkomstig de voorstellen der commissie, tot 41 gevor derd was. Bebel en Liebknecht, de leiders der soci alisten, hebben hun goederen verkocht en en verlaten Duitschland om zich in Zwit serland te vestigen. Frankrijk. figaro verhaalt, dat Janvier de la Motte, de bekende Bonapartistische afgevaardigde, toen Gambetta, van zijne reis naar Cakors teruggekeerd, in de Salie des ten opzichte van zijne verklaringen in de war te brengen. Toen hij den man door allerhande strikvragen in het nauw zocht te brengen, zeide de getuige bedaard weg; //Het is alsof ik er een voorgevoel van had, dat de advokaat er op uit zou zijn mij eene valsche verklaring te doen af leggen. Daarom wierp ik den aangeklaagde, toen ik hem gepakt had, op den grond, trok mijn mes, en sneed hem een siuk van zijn eene oor af, opdat ik hem later zou kunnen herkennen." Deze verklaring werd door den aangeklaagde met een zucht en droevige gebaren bevestigd. Hij toonde zelfs aan de rechtbank zijn verminkt oor, en al weenende riep hij uit: //Ja, heeren, hij heeft mij geteekend door mijn oor te verminken." De verdediger gaf zijn toorn in krachtige be woordingen lucht en had gaarne terstond een aanklacht tegen den voorzichtigen getuige willen instellen; maar de getuige scheen van gevoelen, dat zijne daad, om een onomstootelijk bewijs van identiteit op te leveren, eer een goedkeuring verdiende, dan de bestraffing, welke hij van de rechters ontving.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1881 | | pagina 1