en NIEUWE No. 494. Donderdag 23 Juni 1881. 6e Jaargang. Een blik in de nieuwe wereld. BUITENLAND. p wi Per 3 maanden voor Haarlem0,85 Buiten Haarlem franco per post1, Afzonderlijke Nummers0,06 Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG. BÏÏEEAU: St. Jansstraat Haarlem. Van 16 regels 30 Cents. Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advertentiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond ingewacht. Uitgevers KÜPPERS LAURET. Het is een vreemd verschijnsel, dat de Katholieke Kerk, hoe meer zij in de oude wereld, in Europa, vervolgd en verdrukt wordt, hoe meer zij in de nieuwe wereld, in de Vereeuigde Staten van Noord-Amerika, groeit en bloeit. Met ware vreugde en in nige voldoening lazen we dezer dagen in het heerlijke boek van den eerwaarden heer Stangl: »eene wandeling naar Noord- Amerika«, de kolossale resultaten welke de Kerk in het land der Yankee's en der secten, der uitvindingen en der reusachtige industrie, reeds heeft verkregen en zonder twijfel nog verder verkrijgen zal. Deze resultaten heeft de Kerk niet aan den Staat te danken, doch slechts aan zich zelve, want de Regeering der Unie bemoeit zich niet met godsdienstzij laat elk kerk genootschap vrij, en meer verlangt de Katholieke Kerk niet. Allereerst moeten We aanstippen dat de toestand der Kerk in de Unie van 't begin af een geheel andere was en is, als in Europa. Hier is zij de oudste institutie, heeft eene 2000jarige ge schiedenis, ginds is zij de jongste instel ling; haar bestaan telt nog geen honderd jaren. In Europa zag de Kerk alle Staten ontstaan en werkte zij mede bij de vor ming van vele Staten. De Noord-Ameri- kaansche Staat ontstond, en de Kerk had er geen te huis, geen openbare kerk, geen enkelen bisschop. Maar hoe staat het ien huidigen dage met de Katholieke Kerk in Amerika ge schapen? Zij heeft in de eerste eeuw van haar bestaan in dat land vorderingen ge maakt, die uniek zijn in de gansche ge schiedenis der Kerk. Toen in bet jaar 1783 de Unie hare vrijheid en onaf hankelijkheid had bevochten, bezaten de Katholieken slechts eenige kleine kapellen, geen enkele kerk. Het aantal Katholieken bedroeg 25000 met 24 priesters. In het jaar 1789 gaf Paus Pius VI aan de weinige Katho lieken in den persoon van den Jezuïet Ca- roll den eersten bisschop; men kan dus met recht het jaar 1789 als het stichtings jaar der Kerk in de Vereenigde Staten noemen. De prelaat echter had geen ker ken, om de geloovigen te verzamelen; geen scholen, geen hospitalen, geen kloosters, geen geld. Vier en twintig oude priesters, die van de aalmoezen der arme Katholieken leefden, dat was zijn gansche rijkdom. Van aalmoezen werd allereerst een Seminarie gesticht en in 1791 geopend. In het jaar 1808 stonden 70 priesters, 80 kerken en FE U1LLETON. Over den oorsprong van de zijde. Onder alle veranderingen, die de natuur ons °p het ruime veld der levensverschijnselen doet Sien, verdient er zeker geene enkele met zoo v«el recht de algemeene bewondering als die ver andering, welke de onaanzienlijke rups van een Chineeschen vlinder de bladeren van den moer bezieboom doet ondergaan, door hen tot die gou den of zilveren draden te verwerken, waaruit de schoonste sieraden en gewaden vervaardigd wor den. Het scheikundige gedeelte van die draad- v°rming is nog vrij onbekend; over het werk tuigelijke gedeelte is door Lebert te Zurich zeer Vee' licht verspreid. Gelijk bekend is zijn de organen, waardoor de aydeworm zijne schoone draden voor den cocon 'Prnt, de zoogenaamde spinklieren, die ook bij Vele andere insekten voorkomen, doch nergens z°o volkomen ontwikkeld als hier. Die klieren aan uit twee, aan de zijden van het lichaam Sgende deeltjes, die er als opgerolde buizen uitzien en door vele luchtpijpjes omgeven zijn. 50,000 Katholieken, die over het onmete lijk gebied der Vereenigde Staten verstrooid waren, onder bisschoppelijke leiding. Ter zelfder tijd kwam er hulp uit Europa. Augustijnen vestigden zich in Philadelphia, Dominicanen in Ohio, Trappisten in Mary land, Lazaristen in Kentucky, Sulpieianen namen de leiding op zich van het bisschop pelijk Seminarie, de Jezuieten de leiding van het gymnasium te Georgetown. In het jaar 1809 kwam eene vrome jonkvrouw uit een edel Amerikaansch geslacht den Bisschop ter hulp. Elisabeth Seton, eene bekeerlinge, stichtte in de nabijheid van een dorp, te midden eener wildernis, het eerste kloosters der liefdezusters, dat spoedig een inrichting van onderwijs en van lief dewerken genoemd mocht worden. Dit zijn de hoofdtrekken van den aanvang der Ka tholieke Kerk in de Vereenigde Staten. Zoodra de grond was gelegd, kwamen de groeikrachten en vruchten. De Missiona rissen waren de pionniers der beschaving; waar een Katholiek Bisschop zich vestigde, al was het in een bosch, op eene prairie, daar verrezen spoedig kerken en scholen, daar verdwenen de dichtbegroeide wouden en werden de prairiën vruchtbare velden, het land werd bevolkt en de wildernissen werden bloeiende steden. Eene nieuwe, heerlijke aera voor den bloei der Kerk brak aan bij de troonsbe stijging van Pius IX. Reeds Gregorius XVI zeide; Nergens ben ik meer Paus, dan in de Vereenigde Staten.Pius vond in de Unie 22 Bisdommen; in de 32 jaren zijner Apostolische regeering kon hij er 37 nieuwe Bisdommen en vele Apostolische Vicariaten stichten, zoodat bij zijn dood de kerkelijke organisatie in de Vereenigde Staten vol eindigd was. Ten huidigen dage is de Katholieke Kerk der Unie in elf Kerkprovincies ingedeeld met 59 Bisdommen en 8 Apostolische Vi cariaten. Zij staat nu met hare Aarts bisschoppen, Bisschoppen, met hare talrijke Priesters, met hare eenheid in het geloof, met hare hoogescholen, seminariën, gym- nasiën en scholen, als het heerlijkste en grootste religieuse genootschap in gansch Noord-Amerika, zoodat alle weldenkende mannen met bewondering het feit erken nen, dat met de kleinste en geringste mid delen, uit eene arme Missionaris-parochie in Baltimore, in minder dan eene eeuw, een der meest uitgebreide kerkelijke orga nismen is ontstaan. Het aantal Katholieken is van 25000 tot op zeven millioen ge klommen. Deze zeven millioen bezitten 18 Het achterste en nauwste gedeelte, dat blind eindigt, scheidt de eigenlijke grondstof der zijde als eene heldere vloeistof af. Verder naar voren worden die buizen een weinig wijder, en daar wordt eene andere stof bereid, welke zich om de eerste heenlegt, en haar later, als zij buiten het lichaam van het dier gekomen is, vaster en ste viger maakt. Geheel van voren eindigt het orgaan, aan elke zijde, in eene fijne uitlozings- buis, welke in de spinwrat van den mond uit loopt, en zoo de zijde naar buiten voert, nadat zij vooraf nog door eene kleine klier, aan weers zijden, met eene wasachtige vloeistof bekleed en buigzaam gemaakt is. In de lucht verstijft die zoo even nog heldere, doorzichtige en volkomen vloeibare massa terstond tot een draad. Omdat hij door twee organen gevormd is, zoo is hij altijd een dubbele draad, welks bestandeelen echter gewoonlijk volkomen met elkander ver smolten zijn, zoodat zij slechts door scheikundige middelen, en wel door alkaliën, van elkander ge scheiden kunnen worden. Somtijds ontstaan er evenwel onregelmatigheden in de gelijktijdige werking van die organen, waardoor het volko men naast elkander liggen der beide draden ver hinderd wordt, en er die knoopen en lussen ont- theologische scholen en universiteiten; 6118 Priesters verrichten hun heilig ambt in ruim 7000 kerken. Er zijn 1578 volks scholen, 219 weeshuizen, 95 hospitalen, zoodat de bezittingen der Kerk in de Unie op ruim 60 millioen dollars geschat wor den. De Protestautsche Amerikaansche staats man Dwiuelle sprak den 8sten October 1876 het volgende: »noe zwak was de Katholieke Kerk, nu eene eeuw geleden in de Vereenigde Staten! Hoe sterk is zij hedenDe sterkste onder de sterksten Voor honderd jaren verbannen, haar naam eene schande; heden trotseh in het bewust zijn harer macht, hare kinderen vrij, om alles te begeeren, om alles te verkrijgen. Zij kunnen wetgevers, senatoren, rechters zijn; een hunner bekleedde gedurende 25 jaren de hoogste rechterlijke waardigheid. Waar is de Katholieke Kerk thans mach tiger dan in Amerika? Waar zijn hare fondamentenbreederhechterdieper Waar hare hospitalen, hare kloosters, hare collegiën, hare kerken in bloeiender toe stand? Ik heb bij deze feestelijkheid geen woord van lof voor de heilige, Aposto lische Roomsch-Katholieke Kerk gespro ken. Was ik een harer zonen, dan zou ik haar zulk een schatting met evenveel dankbaarheid als waarheid gebracht hebben. Uit mijn mond gevloeid, kon loftuiting licht als vleierjj worden beschouwd; doch de Katholieke Kerk heeft mijne gunsten niet noodig. Ofschoon Protestant, aarzel ik geenszins te verklaren dat ik mij innig verheuge over de macht en den bloei der heilige, Apostolische, Roomsch-Katholieke Kerk, en als ik voorspel dat zij na verloop van eene eeuw, machtiger zal zijn dan ooit en dat hare grootste macht zal liggen in de Vereenigde Staten, dan geschiedt zulks, omdat deze profetie mijn hart geheel en al vervult. En als ik overweeg, dat zij de Moeder is van alle moderne beschaving en de Pleegmoeder van alle vrije politieke in stellingen, dan smeek ik deemoedig God, den Almachtige, dat dit groote land van vrije mannen den rijksten oogst in haren schoot moge brengen.* Zoo in Amerika. En in Europa? Daar is men bang voor de Kerk, zij wordt be schouwd gevaarlijk voor den Staat te zijn, zij wordt gehaat, vervolgd, hare kloosters worden opgeheven, hare priesters verjaagd, hare Bisschoppen gevangen gezet. Amerika heeft geen staand leger, maar vele kloosters en bloeit! Europa is gewapend de pied en cap, staan, welke het afhaspelen somtijds zoo moeie- lijk maken. De dikte van een enkelen ruwen draad zijde, die dus oorspronkelijk een dubbele is, bedraagt ongeveer Vs7 streep, zoodat 270 van zulke dra den, dicht naast elkander gelegd, de breedte van een Ned. duim uitmaken. Niettegenstaande die fijnheid is zulk een draad toch zoo veerkrach tig, dat men hem nog der lengte kan uit rekken, en daar hij naderhand niet volkomen tot zijne oorspronkelijke maat weder inkrimpt, zoo bezit de kunst daarin een middel om de zijde nog veel fijner te maken. Tevens is toch die draad zoo stevig of vast, dat hij, zonder te bre ken, een gewicht van meer dan 20 wichtjes kan dragen. Dat de fijnste zijdedraad een samengesteld voortbrengsel is, blijkt niet slechts uit hetgeen wij zoo even over zijn ontstaan in de spinklie ren gezegd hebben, maar ook uit zijne schei kundige samenstelling. Het buitenste omkleedsel van eiken draad zijde is eene was- of vernis- achtige stof, die in water onoplosbaar is, maar in alcohol en ether opgelost wordt. Daaronder ligt eene lijmachtige, kleverige zelfstandigheid, de zijdelijm, die door alkalische vloeistoffen op- 't vernietigt Kerken en kloosters en De gevolgtrekking moge de lezer zelve maken. Terwijl het wetsontwerp van dr. Bflhl, betreffende strafbepalingen op wynverval- sching, in den Duitsehen Rijksdag onafge daan is gebleven, wordt thans gemeld, dat dr. Struck, directeur van het bureau voor openbare gezondheid, zich ten volle met het ontwerp heeft vereenigd en dat alsnu de Rijksregeering het heeft overge nomen, ten einde zelve een nader en vol lediger ontwerp bij den Rijksdag in te dienen. Thans is het besluit definitief genomen, om de Pruisische Staatsloterij belangrjjk uit te breiden, als tegenwicht tegen het spel in vreemde ondernemingen. Een groote massa socialistische geschrif ten zijn te Berlijn ontdekt. De schrijvers werden gesnapt en onmiddellijk uit de stad gedreven. Het Ministerie van oorlog in Frank rijk heeft bericht ontvangen uit Algerië, dat de Fransche troepen in het gevecht, dat zij den 14den dezer bij Madena hebben gehad met den stam der Laghouats, 1000 ka- meelen, 5000 schapen en 250 ezels buit gemaakt hebben- 150 gevangen vielen in hunne handen, en 85 opstandelingen bleven dood op het slagveld. De Franschen had den een verlies van 6 dooden en 22 ge kwetsten. De hoofdredacteur en de verantwoorde lijke uitgever van den Citoyen zijn elk veroor deeld tot eene maand gevangenisstraf en fr. 1000 boete wegens het openbaar ma ken van de redevoeringen, die vooreenigen tijd in eene vergadering van communards en socialisten in het Cirque Fernando ge houden zijn en waarin de moord van den keizer van Rusland als een verhevene daad van heldenmoed verheerlijkt werd. De correctioneele Rechtbank heeft den gérant van het dagblad Riforma te Rome, wegens de plaatsing van een voor de politiek van den Keizer van Rusland kwetsend artikel veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf en 400 lires boete. Eergisteren zijn in het Catharina- kanaal onder de ijzeren brug te St. Peters burg twee ladingen zwarte dynamiet ont dekt; het zijn twee met 150 pond dyna miet gevulde, zorgvuldig bewerkte caout- chouc-kussens, s/4 arschia in middellijn, van leidingen voorzien. Naar het gevoelen gelost wordt. Zij bedraagt ongeveer van het gewicht der geheele zijde en veroorzaakt den samenhang der draden. Het inwendige van den draad vormt de eigenlijke zijde-zelfstandigheid, die omstreeks 7475 proc. van het geheel uit maakt. Behalve deze zijn nog eene bizondere vlugge olie en eene gele kleurstof (die slechts aan de zeldzame, schoóne, witte zijde ontbreekt) bestanddeelen der zijde. Dat men ook door eene kunstmatige voeding der rupsen, met meekrap en indigo, roode en blauwe cocons verkregen heeft, is bekend. Hoe vele levens van dieren moeten er wel op geofferd worden, om, bij die buitengewone teer heid en fijnheid der zijdedraden, de behoefte van eene pronkzieke dame te bevredigen? Wat is er noodig om slechts 1 pond ruwe zijde te krijgen Op een pond ruwe zijde rekent men 911 pond cocons. Een pond cocons bestaat uit 500 tot 600 stuks. Er zijn dus 5000 tot 6000 dieren noodig om 1 pond zijde te winnen. Maar die diertjes kwamen uit kleine eiertjes voort, van welke er 1200 op één wichtje gaar., en de jongen uit die eiertjes hadden, om volkomen te kunnen ont wikkelen, niet minder dan 1000 pond moerbe ziebladeren tot voedsel noodig. IAA1L1I8CII OOER4KT. ABONNEMENTSPBUS BESPBTt AGITE MA NON AGITATE. PBIJS DEB ADVEBTENTIÉN oH'

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1881 | | pagina 1