NIEUWE No. 504. Donderdag 28 Juli 1881. 6e Jaargang. Bulgarije en zijn vorst. BUITENLAND. Belofte maakt schuld. H44RL ABONNEMENTSPB IJS Per 3 maanden voor Haarlem Buiten Haarlem franco per post. Afzonderlijke Nummers Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG. BUREAU: St. Jansstraat Haarlem. f 0,85 NDP, IIR41ÏT. AGITE MA NON AGITATE. PBIJS DEB ADVEBTENTIÈN Van 16 regels30 Cents. Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advertentiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag- avond voor 6 uur ingewacht. Uitgevers K P P E R S LAUEET. De Bulgarijsche quaestie is voorshands m vreedzamen zin en in den geest van den jongen vorst van Battenberg opgelost. Be Sobranie (Bulgarijsche nationale ver gadering) heeft het ingediende voorstel aangenomen en aan den vorst de zevenjarige dictatuur toegestaan. Na dit gewichtig be sluit zijn de afgevaardigden naar hunne haardsteden teruggekeerd. Men heeft depressie bij de verkiezingen, Waaraan vorst Alexander vooral door zijne demonstratieve reis zich persoonlijk heeft 8chuldig gemaakt, als ongeoorloofde maat regelen gelaakt en belachelijk gemaakt. Vermits er echter geen andere constitutie bestond dan die, welke men van de Bel gische had gecopiëerd en te Berlijn door de diplomaten was bedisseld, en bij de on beschaafde, doch naar vrijheid smachtende Bulgaren gevaarlijke dingen te vreezen waren, zoo kunnen wij deze landsvader- lijke hulp en handeling niet al te kwalijk nemen of ongenadig beoordeelen. Of schoon overigens de verkiezingen in den geest der Regeering waren uitgevallen, zoo kon Vorst Alexander zijne Sobranie niet geheel en al vertrouwen, hij had derhalve voor de opening der nationale vergadering krachtdadige voorzichtigheids-maatregelen genomen, die levendig herinneren aan het optreden van den eersten Bonaparte in de Pransche Kamer. De jonge vorst had na melijk tusschen het huis der nationale ver gadering te Sistovo en aan vier buiten waarts gelegen strategische punten, tele grafen laten maken. Een draad liep naar het leger, dat voor de stadspoorten was gekampeerd; een tweede liep naar de ka zerne; een derde naar het gebouw van het departement van oorlog en een vierde naar de Donau-haven, waar een vorstelijk stoom schip, stoomklaar, gereed lag. De be- teekenis van deze militaire telegraphie be hoeft geen nadere toelichting. Men behoeft nu juist geen stafofficier of militaire spe cialiteit te zijn om het doel van zulk een telegraphisch net te kunnen bevatten. De Sobranie nam den 14en Juli 11. de voor- Waarden van den Vorst met algemeeue 8temmen en onder een oorverdoovend ge juich aan en onmiddellijk na het genomen besluit werd de zitting opgeheven. De electro-magnetische voorzorgsmaat regelen hadden geen dienst behoeven te doen. De Vorst was nu vrij en zijn dageraad hegon te gloren. Hij wist nu ook dat zijn onverbeterlijke Garibaldi, de radicale Ka- FEU1LLETON. De hertog van New-castle was bekend door zijn gewoonte om veel te beloven en weinig te doen. Hij had als Minister in 't Parlement tegen eene sterke oppositie te kampen en daarom was elke stem die te winnen was, goud waard. Zoo gebeurde 't eens, dat het bij een nieuwe Verkiezing op één stem aankwam en gelukkig Wist de Hertog die stem welke een zijner pach ters toebehoorde, voor zijne partij te winnen. Hij beloofde bij die gelegenheid den pachter, op diens Verzoek, zijn zoon de plaats van tolbeambte te Beven, zoodra de tegenwoordige functionaris die Zeer bejaard was, overleden zou zijn. Maar zei de voorzichtige pachter gij Sfoote heeren zijt hier op 't land wel heel be leefd, doch in de stad kan geen eenvoudige boer, Ze£t men, u genaken. Mijn beste vriend antwoordde de Hertog, hem op den schouder tikkende zoodra de °u<le tolbeambte het heeft afgelegd, komt ge da delijk bij mij in Londen, bij dag of bij nacht, ravelow, over de grenzeu was gevlucht en dat aan de organen der radicale partij groote geldboeten waren opgelegd. Dank baar voor de genoten ondersteuning, vaar digde hij onmiddellijk na de aanneming zijner voorstellen, eeue proclamatie aan het Bulgarijsche volk uit. Hij betuigde zijne dankbaarheid aan zijne onderdanen voor het vertrouwen, dat hem moed geeft naar de verwezenlijking zijner aspiratiën te streven en hij verklaarde geen ander doel voor oogen te hebbendan de vrijheid en de rechten van het volk te waar borgen. Hjj verlangde de volmacht uitslui tend, om alle hindernissen uit den weg te ruimen, die eene goede en duurzame or ganisatie van het land verijdelen en om paal en perk te stellen aan de wanorde, willekeur en verdrukking die algemeen heer- schen in zijn dierbaar land. Hij beloofde on gerechtigheid onpartijdigheid, achting en wettelijke bescherming van personen, van hunne vrijheid en van hunne rechten. De constitutie bleef de grondslag van het pu blieke recht. De Vorst zal jaarlijks en bij buitengewone gelegenheden de afgevaar digden des lands ter vergadering roepen om over het budget en andere zaken te beraadslagen. De nationale vergadering heeft de beslissende stem. De Regeering zal met energie de door ondervinding aan gewezen verbeteringen in de organisatie van den Staat brengen en de schadelijke, voortdurende verwisseling van beambten afschaffen. Voorts doet de Vorst een beroep op de medewerking van allen, wien de toe komst van bet vaderland ter harte gaat, om het groote werk te voltooien dat de tijd aan Bulgarije heeft opgelegd. Bij al deze glansrijke beloften, zal toch het eerste werk van den Vorst moeten zijn om in de al te liberale grondwet die veranderingen te maken, welke dienen moeten om zijne Bulgaren te cultiveeren. En daar hij bij de verkiezingen de kracht dadigste hulp bij de Moslemitische bevol king ondervonden heeft, zoo zal hij dit volk van de gruwelen hebben te bewaren, door welke de Bulgarijsche schismatieken tot dusver hun Christen naam en hunne jonge onafhankelijkheid hebben bezoedeld. Thans eerst, nadat de vorstelijke Re geering in hare onderneming is geslaagd, leert men ook de bewerkers er van beter kennen. Tot dusver was men algemeen van gevoelen dat de eerste aanleiding tot het waagstuk den Vorst Alexander door Rusland was aan de hand gedaan. Dit is eene dwaling. Men weet thans zeer beslist dat het initiatief van Weenen is uitgegaan, of ik slaap dan wakker, levend of dood ben, kom maar aan mijn huis, op welk uur ook; ik zal den portier vooruit zeggen je binnen te laten en bij mij te brengen. Nog eens den boer vertrouwelijk op den schou der geklopt en diens hand gedrukt en de Hertog verwijderde zich. De pachter wreef zich vergenoegd de hand die door den Hertog aangeraakt was geworden toen de Minister den boer en de belofte reeds glad vergeten had. Onze suppliant verhaalde dikwijls, met zijn gezin en vrienden om den haard ge zeten, zijn gesprek met den Hertog en toen hij op zekeren dag vernam, dat de oude tolbeambte zoo pas overleden was, ging hij onmiddellijk op een stevig paard zitten en reed wat hij rijden kon naar de wereldstad, 't Was reeds midder nacht, toen hij voor het huis van den Minister aankwam. Nu trof het toevallig, dat ter zelfder tijd ook de toenmalige Koning van Spanje op sterven lag. De Hertog wachtte toen juist elk oogenblik tij ding uit Madrid. Door zijne werkzaamheden ver moeid, had hij zich tegen middernacht ter rust begeven, na vooraf den portier gelast te hebben en het is zeker een goede getuigenis voor de discipline, die in het departement van buitenlandsche zaken van het Vorstendom aan den Donau heerscht, dat er niets dienaangaande is uitgelekt.De Habsburgsche monarchie zag in de toestanden van het Bulgarijsche Vorstendom, dat met zijne grondwet niet al te best overweg kon, een aanhoudend gevaar voor de vele belangen van Oostenrijk aan den beneden-Donau zij besloot dus tot het nemen van afdoende maatregelen. Ondersteund door Duitschland, deed Weenen stappen, om den Bulgarijsehen Vorst te bewegen aan zijne onzekere po sitie een einde te maken. Vorst Alexander vroeg toen eerst raad aan den Czaar en verkreeg diens toestemming voor den coup cf état. Dit laatste zou voor twee jaren geleden, nog onmogelijk zijn geweest; thans echter is het voor het Czarenrijk, dat door den kanker van het Nihilisme wordt verteerd, van groot belang, zich alle buitenlandsche verwikkelingen van den hals te schuiven. Daarenboven wilde de Czaar den bevrienden Battenberger niet laten vallen en hij beloofde hem dus alle mogelijke ondersteuning bij het waagstuk. En Rusland hield woord. Het gaf de noodige instructies aan zijne agenten in Bulgarije, speciaal aan den flinken en energieken consul Maximowinstructiën die ten doel hadden de Muzelmansche be volking tegen de grondwet en voor den Vorst te disponeeren. Dit plan werd met diplomatieke behendigheid uitgewerkt en glansrijk volbracht door de krachtdadige ondersteuning der Turksche agenten. En zoo geschiedde het dat de geheele Mosle mitische bevolking bij de verkiezing op de anti-radicalen hare stem uitbracht en dusdoende, in vereeniging met de aanhan gers van den vorst, de overwinning be haalde. De radicalen, wier woede tegen de Muzelmannen grenzenloos is, waren in hun eigen val gevangen. Wij beschouwen de overwinning van den Vorst als een geluk niet alleen voor Bul garije. Want als de razende Karavelow met zijae Groot-Bulgarijsche revolutieparty had gezegevierd, wellicht had dan de ont vlammende revolutie aan deze zijde van den Balkan ook Duitschland, zeker echter Oostenrijk aangetast en eene militaire actie noodzakelijk gemaakt. En wie zou in zulk een geval voor de rust van gansch Europa hebben ingestaan Wat nu voor den bloei van het jonge Bulgarijsche staatswezen 't allernoodzalijkst mag heeten, dat is de zedelijke wederge boorte van het diepgezonken en toch ta- op te blijven, om den boodschapper, zoodra hij kwam voor zijn bed te brengen. Zijne Hoogheid sliep zacht, zijn kamerdienaar evenzoo en ook de portier was ingedut, toen de krachtige hand van onzen Cornwallischen pach ter den bronzen deurklopper vrij onzacht aan sloeg. Hé! riep hij den portier bij het open doen toe is de Hertog thuis? Jawel, en in bed. Hij heeft mij bevolen, dat je dadelijk binnen zoudt komen, in de slaap kamer. God zegene hem! Hij is een braaf menschriep de boer, wien zijn vrouw meer malen van het zwak geheugen van zulke groote heeren verteld had. Ik had er bijna aan getwijfeld, maar dat heet ik woordhouden Niemand behoeft me weer iets ten nadeele van den Hertog te vertellen Aldus in zichzelven pratende, beklom hij de breede trap, ging door eenige kamers en kwam eindelijk in het slaapvertrek de3 Ministers. Is hij dood? riep deze, ontwakende. Ja, of hij dood is: antwoordde de pachter. Wanneer is hij gestorven? lentvolle Bulgarenvolk. Of daartoe het gegalvaniseerde lijk, bet Grieksche schisma, in staat is Nooit in der eeuwigheid Want het kerkelijke Griekendom vergaat zoowel in 't Noorden als in 't Zuiden. Reeds dikwerf verlangden de besten onder de Bulgaren naar eene wedervereeniging met Rome. Wordt deze wensch eenmaal de gansche natie algemeen, dan hebben WÜ gegronde hoop op de zedelijke weder geboorte en op het voortdurend bestaan van het Vorstendom. Anderdeels baten coups détat zeer weinig; zij vertragen slechts den ondergang van elk rijkwelk dan ook. De limes verneemt uit Durban dat de Hoofden der Boeren zich verzetten tegen de artikelen der conventie, welke bepalen, dat in klinkende munt het geheele bedrag der sommen, door de Britsehe receering O O wegens de Transvaal uitgegeven, moet wor den terugbetaald. Uit Tuuis verneemt de Times dat er in enkele dagen duizend soldaten van den Bey deserteerden, Zaterdag-avond wel een drie honderd. De Boe Amema zouden een paard en twee geweren gezonden hebben ten tee- ken van onderwerping. De Daily News verneemt uit New-York dat de Russische nihilist Adam Hartranfts, die bij het komplot tegen het winterpaleis betrokken is, aldaar aankwam, waardoor het gerucht in omloop geraakte dat Hart- mann aangekomen was. Hartranfts reis doel betreft de inzameling van geld ten behoeve der nihilistische agitatie. Aan de Daily Telegraph wordt uit Pe tersburg getelegrapheerd, dat de politie een belangrijke vangst deed; zij arresteerde een tiental nihilisten naar aanleiding der bekentenis, op het sterfbed afgelegd door een jong nihilist, die zelfmoord pleegde omdat hij niet den moed bezat eene hem door de revolutiepartij opgedragen bloedige daad uit te voeren. De politie te Liverpool ontdekte aan boord van twee uit New-York komende stoomschepen twaalf helsche uurwerken, geladen met dynamiet, welke verborgen waren in vaten cement. In het Lagerhuis heeft Hartcourt ver klaard, dat de berichten in de bladen, be treffende de ontdekking van deze helsche machines in hoofdzaak juist zijn, en dat er reeds sinds meer dan drie weken infor mation omtrent die schepen waren ont vangen. Hij geloofde, dat de zaak in ver- Gisteren, precies om half twee, toen hij net nog een poeder van den dokter gebruikt had. Ik hoop nu toch stellig, dat mijn zoon in zijn plaats zal komen? De Hertog, die nu geheel wakker was, begon zich over dien zonderlingen boodschapper te ver bazen. Waar zijn je depêches? riep hij, het gor dijn openschuivend. Daar stond onze goede, eenvoudige boer van Cornwallis, den hoed van de eene hand iD de andere nc-mend, en zei Mylord weet immers wel van mijn zoon, die tolbeambte zou worden hetgeen mij beloofd was bij de laatste verkiezingen. Nu eerst werd het den Hertog duidelijk wat dit alles beteekende. In het begin was hij boos, omdat zijn rust aldus gestoord was. Hij wist er echter niets beter op dan den boer met ver nieuwde beloften spoedig weg te zenden en dit maal zijn belofte na te komen, zoodat de zoon van den pachter in de verlangde betrekking werd aangesteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1881 | | pagina 1