NIEUWE No. 507. Zondag 7 Augustus 1881. 6e Jaargang. De cijfers van Lijnden. BUITENLAND, Uit het leven van Beethoven. Parapluie-taal. HMRIMSME COlRilT. ABOIVNEMENTSPBIJS Per 3 maanden yoor Haarlem 0,85 Buiten Haarlem franco per post. 1, Afzonderlijke Nummers0,06 Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG. BUREAU: St. Jansstraat Haarlem. MAIN TIEND AGTTE MA NON AGKETATE. PRIJS DER ADVERTENTIÊIÏ Van 16 regels30 Cents. Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advertentiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond voor 6 uur ingewacht. Uitgevers KÜPPERS LAUREY. De aanneming door de Eerste Kamer van de wet, waarbij de verbetering der Keulsche vaart wordt bevolen, is ongetwij feld een feit van gewichtige beteekenis. Wij zullen ons evenwel niet verdiepen in een grondige overweging van de weder- zijdsche argumenten; van beide zijden, van die der voorstanders en die der tegenstan- standers van de wet, werd degelijk en met volharding gestreden. Met betrekking tot de kanaalquaestie zelve, constateeren wij slechts, dat het A m- sterdamsch kabaal, tegen het voorstel van den Minister Klerck opgezet, weinig suc ces genoot. Naar het ons toeschijnt zou een kalmer verzet wellicht een meer ge- wenscht resultaat voor Amsterdam hebben opgeleverd. Men riep nu, door zoo storm achtig te werk te gaan, een veel sterkere beweging vóór de wet in 't leven, dan an ders 't geval zou zijn geweest. Bij dat alles voegde men nog de fout van er feitelijk een politieke quaestie van te maken. Het was een openbaar geheim, dat de invloed van het laatst afgetreden Bewind zich bij de oppositie tegen de Kauaalwet zeer deed gelden: als het tegenwoordig Kabinet het te benauwd had gekregen, dan waren, dit wist men, eenige vaderlandslievende man nen gereed zich weder »voor 't vaderland op te offeren Door de reten van de Eerste Kamer deur stonden dus eenige lieden te gluren, die maar afwachtten welke dingen er ge beuren zouden. Nadat de Kanaalwet ware gevallen zouden wellicht de heeren Kap- peyne en Tak genegen zijn bevonden de ledig gekomen zetels aan de groene tafel in te nemen. Na lang beraad (natuurlijk) zouden zij zich hebben laten vinden, om de moeielijke taak van Minister weder te aanvaarden. Die staatkundige inmenging bedierf mis schien de technische beoordeeliug, want zij dreef er zeker velen toe, zich warm te maken ten gunste eener wet, voor welke zij anders zulk een vurige sympathie niet koesterden. Actie werkte reactie, en zoo verwierf de Kanaalwet ongedacht en onverwacht, toch nog de meerderheid. De Eerste Kamer wilde blijkbaar niet gedwongen worden te voteeren in een of anderen zin. Zij weerstond elke pressie van buiten. FEUILLETON. Stuurbare luchtballons. Het probleem om een luchtballon te sturen doet de uitvinders niet rusten. William Augus tus Leggo uit Canada heeft een nieuw systeem uitgevonden, welks constructie echter geheel af wijkt van de tegenwoordig gebruikelijke luchtbal lons. Terwijl men overigens luchtballons maakt zoo, dat zij bij 't opstijgen zoo min mogelijk weer stand kunnen bieden, is bedoelde luchtballon zeer breed gebouwd, zoowat als het fondament van een huis met kielvormige wanden er op, alles van luchtdichte stof en met gas gevuld. Aan de zijden zijn, om den weerstand te vermeerderen, vleugels aangebracht. Onder het geheel bevindt zich een luchtkamer, die met ammoniakgas, dat naar gelieven onderweg uit vloeibare ammoniak bereid kan worden, gevuld is, en onder deze is bet eigenlijke voor het opnemen van menschen en lasten bestemde schip aangebracht. Wordt nu 6e ruimte tusschen de luchtdichte stof met gas gevuld en buitendien nog de andere kamer met ammoniak, zoo zal de ballon, als er geen wind ls, regelrecht opwaarts stijgen. Om nu een zij— Waartsche beweging te verkrijgen, is onder het schip een loopgewicht aangebracht; beweegt men Amsterdam ontving een zeer ernstige les. Het beeft nu namelijk kannen zien, dat het zich niet moet willen inbeelden de machtige stad in Nederland te wezen. De Kamers willen wel letten ook op de be langen der hoofdstad, doch hetgeen Am sterdam verlangt of eischt behoeft daarom nog niet altijd per se te worden ingewil ligd. Wanneer wij bij de Kanaal-discussie, in de Eerste Kamer gevoerd, even wenscheu stil te staan, is dit niet eigenlijk in ver band tot de hoofdquaestie, maar meer met het oog op een incident. Het is de verklaring van den tijdelijken Minister van Financiën, de heer van Lijn den, welke onze aandacht en belangstel ling in zoo hooge mate trok. Door dien bewindsman werd, in antwoord op eene hem gestelde vraag, de meest ge ruststellende verzekering gegeven nopens den staat der geldmiddelen. Dat gezondheidsbulletin verblijdde ons. Hadden wij zitting in 's Lands Raadzaal, wij zouden het zeker niet aan luide toe juiching der ministriëele mededeeling heb ben laten ontbreken. De Minister van Lijnden was weder in die rol, waarin hij zich zoo gaarne be weegt; hij was een parlementair toovenaar. Terwijl velen, op grond van de sombere tafereelen, door den Minister Vissering van onzen financiëelen toestand opgehangen, beducht waren voor het spoedig geheel zichtbaar worden van den bodem der schat kist, onthaalt de Minister van Lijnden zijn parlementaire gasten op een overschot gerecht, zoo geurig en uitlokkend, dat men er van begint te watertanden. De tekorten: ze zijn plotseling over wonnen; de donkere uitzichten: ze zijn op eenmaal verhelderd; de bijna ledige schat kist is, als op 't machtig bevel van een wonderdoener, tamelijk gevuld. Dat alles heeft de Kanaalwet gedaan en de vrees voor haar verwerping. Wij zullen wel niet behoeven te verze keren, dat niets ons aangenamer kon we zen dan die bemoedigende taal, welke de Minister van Lijnden deed hooren. In welk licht treedt nu echter de afge treden Minister van Financiën, de heer Vissering, voor de Natie en de Volksver tegenwoordiging Zeker niet in het gunstigste. Daar men Ministers in ruste 't liefst ook maar met rust moet laten, omdat zij dit naar achteren, zoo gaat de ballon zijwaarts en bij het opstijgen drukt men slechts de lucht laag, waardoor de ballon zich beweegt, tegen een hellende vlakte, wat naar de wet van het paral lelogram der krachten ten gevolge moet hebben, dat de ballon, waarop de kracht van het lichte gas in opwaarts stijgende richting, de drukking der lucht in hellende werkt, in deze beide sa menwerkende richtingen zich wat voorwaarts be wegen zal. Indien men bij het nederdalen de richting verandert, kan men slechts een bewe ging naar dezelfde richting bewerkstelligen. Het blijft echter nog de vraag, of de samen werkende beweging uit de vertikale richting en de hellende drukking zoo sterk kan zijn dat de ballon zich ook in den wind in tegenovergestelde richting bewegen kan. Beethoven was eens uitgenoodigd op eeu con cert te Weenen te spelen; de groote meester moest improviseeren, zoo luidde aller wensch en Beethoven zette zich aan de piano sloeg eenige accoorden aan, speelde een preludium, doch stond toen op, maakte eene buiging, ging en ver liet de zaal. Ieder was teleurgesteld, den vol genden morgen was de geheele stad vol van het mislukte concert. zich niet meer te verantwoorden hebben, zoo zullen wij er ons toe bepalen, het feit dood eenvoudig te constateeren, zonder er breedvoerige beschouwingen aan te ver binden. Maar de licht-cijfers van den heer van Lijnden bevatten nog een andere moraal dan die omtrent de betrouwbaarheid van ministriëele rentewet-cijfers. De houding der oppositie tegen de rente- wet, tegen elk voorstel tot verzwaring van de lasten der Natie, werd door de mede deeling van den Minister van Lijnden ge rechtvaardigd Vooral de bezwaren door mannen als graaf Schimmelpenninek, Heydenrijck en van Baar tegen de rentewet in het mid den gebracht, en die daarbij uitgingen van de stellingde nieuwe last is niet gerecht vaardigd; de schatkist verkeert nog niet in nood (en alleen dan zou een gehate hef fing eenigszins te verklaren zijn) werden door de cijfers-van Lijnden volkomen ge staafd. Trouwens de feiten getuigden reeds voor het gegronde van het verzet tegen de ren tewet. En toch werden de bestrijders van dit Regeeringsvoorstel inderdaad voorgesteld als lijdende aan gebrek aan vaderlands liefde; zij bekampten eene wet, alleen om een Minister te treffen. De landsbelangen zouden zij alzoo achter gesteld hebben bij het partijbelang. Zoo lasterde een serviele partijpers. Wat leert nu evenwel de uitkomst? Dat de oppositie in haar argumentatie volkomen recht had. Het hoofdmotief immers, waarop (gelijk wij reeds constateerden), de aanbeveling rustte der wet, namelijk de beweerde nood zakelijkheid harer invoering, als middel om de ledige schatkist te stijven, bleek ge kunsteld. De heer Schimmelpenninek van Nyen- huis had trouwens reeds vóór de rentewet in behandeling kwam, daghelder aange toond, dat de sombere voorstellingen en voorspelliugen van den Minister Vissering onhoudbaar moesten genoemd worden. Doch het getuigenis van den heer Schim melpenninek werd bespot, hetgeen veel gemakkelijker was dan het te weerleggen. Als men nu let op de cijfers door den Minister van Lijnden der Eerste Kamer ver strekt, dan zal men moeten erkennen, dat graaf Schimmelpenninek vrij wat beter op Eenige vrienden gingen Beethoven daarop be zoeken, om te vernemen wat hem den vorigen avond bewogen had de zaal zoo spoedig te ver laten. Als gewoonlijk zat Beethoven zwijgend voor zijn piano. „Die dwazen! antwoordde hij alleen deuken ze dan dat men voortdurend in staat is te improviseeren. Daar moet men aan drift toe gevoelen. We weten zeiven nooit wan neer dat wezen zal." Achteloos liet hij bij die woorden zijne vingers op de toetsen zijner piano vallen. Bijna werktuigelijk sloeg hij eenige ac coorden aan, plotseling begon hij te spelen; Beethoven vergat de tegenwoordigheid zij ner vrienden. De groote meester improviseer de: de geest was vaardig over hem gewor den. Hij dweepte, hij droomde hij zweefde, in hooger sferen en zijne vrienden luisterden adem loos urenlang toe. Nog nooit hadden zij zoo iets gehoord. De meester was zichzelven niet meer. Het was een hoogere geest die zich van hem had meester gemaakt en zijne vingers bestuurde welke een engelenzang, een eeuwig halleluja der harmonie aan zijn instrument ontlokten. 't Mislukte concert van den vorigen avond werd den vrienden dien morgen ruimschoots ver goed. Zij wisten het nu, dat Beethoven niet wis pelturig was zooals van hem werd gezegd. Al leen. hij was geen machine. de hoogte vaD onzen financiëelen toestand is dan de Minister Vissering, tenzij dezul ken de waarheid verkondigden, die oor deelden, dat de financiëele gegevens, door den genoemden Bewindsman ter tafel ge bracht, gelegenheids-cijfers vertegenwoor digden. Zoo werd in dit geval de oppositie ge rechtvaardigd, en zoo gebeurde het meer malen, en zoo zal het nog dikwerf in het vervolg ook plaats hebben. De gevolgtrekking, uit dat incident af te leiden, ligt dunkt ons voor de hand. Zij kan geen ander zijn dan deze: dat de beste partij waartoe men kan behooren die der besliste onafhankelijkheid is. Had de meerderheid der Kamer zich onderworpen aan de logica der cijfers- Vissering, dan zou de rentewet zjjn aan genomen en, geheel onnoodig, een zware last op de schouders der Natie zijn gelegd. Dank daarom aan de vaderlandslievende mannen, die niet voor de Regeerings- pressie bezweken. Hun voorbeeld vinde steeds meer in alle vergaderingen, waarin over de volksbe langen wordt beslist, navolging. Dan zullen wij bewaard blij ven voor het lichtvaardig goedkeureu van wetsvoorstellen, uit wier aanneming bezwaren in verschil lende richting zullen ontstaan. Ten slotte nog eene opmerking. De financiëu des Rijks behoeven geen zorg te baren. Dit is nu ofïïciëel geconstateerd. De verblijdende toestand echter wordt be dreigd door de gemakkelijkheid,waarmee over millioenen bij millioenen uit 's lands mid delen wordt beschikt. Zuinigheid wel van karigheid te on derscheiden blijft dus een plicht voor Natie, Regeering en Kamers. Mogen zij zich aan de vervulling er van niet onttrekken! In de laatste dagen zijn te Berlijn en in Zuid-Duitscblaud 40 personen gevangen genomen, onder beschuldiging van deel neming aan hoogverraad. Alles wat op de zaak betrekking heeft wordt geheim ge houden; doch voor zoover men kan nagaan, kunnen er bij het proces belangrijke ont hullingen omtrent de organisatie der so cialistische partij worden tegemoet gezien. Volgens bericht uit Goblentz is er sedert acht dagen in den toestand der Keizerin Hoewel minder bekend dan de bloementaal, hebben de parapluies ook hare eigenaardige taal. Bijvoorbeeld: als er een parapluie in denhoek van eene kleedkamer gezet wordt, dan wil dat zeggen dat de parapluie hoogstwaarschijnlijk in andere handen geraakt. Bij het loopen in eene drukke straat de para pluie plotseling op te zetten, beteekent dat een voorbijganger veel kans heeft, dat hem een oog wordt uitgestoken; haar plotseling neer te doen, beteekent dat er een hoed zal afvallen. Als twee personen, een heer en eene dame, samen in den regen uit zijn, en de heer in den drup loopt, dan beteekent het dat die heer en die dame ge ëngageerd zijn. Loopt daarentegen de dame in den drup, dan geeft dat te kennen, dat zij man en vrouw zijn. Een katoenen parapluie naast eene zijden zetten, wil zeggen: „Verruiling is diefstal." Een parapluie aan nonchalante lui uitleenen: „Ik ben een gek." 's Morgens met een parapluie gewapend uitgaan, wil zeggen: „De lucht zal opklaren, het wordt goed weer." Een geleende parapluie onbeschadigd terugge ven maar dat gebeurt zelden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1881 | | pagina 1