NIEUWE No. 508. Donderdag 11 Augustus 1881. 6e Jaargang. Italië tegen Frankrijk. BUITENLAND. 0,06 Gevaarlijk Spel. hummsc ABONNEMENTSPBIJS Per 3 maanden voor Haarlem Buiten Haarlem franco per post. Afzonderlijke Nummers f 0,85 1»— Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG. BÏÏEEAÏÏ: St. Jansstraat Haarlem. [RMT. ETMAINTIEh AGITE MA NON AGITATE. PBIJS DEB ADVEB.TENTIÊN Van 16 regels30 Cents. Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advertentiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond voor 6 uur ingewacht. Uitgevers KÜPPEKS LAUREY. De donkerste stip aan den politieken he mel in deze warme dagen is stellig de spanning die er bestaat tusschen Frankrijk en Italië. De Fransche Regeering telegrafeerde nog kort geleden volgens ingekomen berichten is de rust en kalmte in Tunis teruggekeerd ten gevolge van de inneming van Siax. De provincie Orau is volkomen rustig. Dat de waarheid hier wederom aan de po litiek moest opgeofferd worden, bewijzen de berichten uit Noord-Afrika. De Fran- schen immers, als zij zich in Tunis willen staande houden, zijn thans eerst genaderd tot het begin van den strijd tegen het noodlottige fanatisme van den Islam. Eigenlijk was dat geruststellende telegram aan het adres van Italië gericht, welk land nu zeer lastig wordt voor Frankrijk, bij Duitschland-Oostenrijk aandringt op een verbond en de Fransche politiek te Konstantinopel tamelijk tegenwerkt. Weinige dagen voordat het meergemelde telegram uit Parijs werd afgezonden bevatte Cairoli's orgaan, de Diritto, de bekende oproeping aan Berlijn en Weeuen, die al gemeen groot opzien verwekte. Het minis- teriëele blad wees er op, dat noch de Italiaansche, noch de Duitsche of Oosten- rijksche pers, de toenadering der drie mo gendheden tot dusver op wenschelijke wijze hebben bevorderd. De pers der drie Rijken, zoo decreteert het ministeriëele orgaan, moest van stonde aan een einde maken aan alle recriminaties en zich in alle op zichten wachten voor elke prikkeling van nationale gevoelens; de pers moest alles in het werk stellen om de noodzakelijkheid van dit verbond te bewijzen en de open bare meening voor te lichten. Het egoïstische Italië schilderde nu met de fraaiste kleuren het karakter van het eventueele verbond met de beide Keizer rijken. Deze alliantie, schrijft de Diritto moet het karakter hebben van een vrede bond met de bepaling de rust en den vrede van Europa langen tijd te behouden, een vrede, waaraan immers ook de drie mogendheden groote oeh oefte hebben, 't Moest eene defensieve alliantie zijn, zooals die thans reeds tusschen Duitsch- land en Oostenrijk bestaat. Niemand FEUILLETON. Wij zaten bij het knetterend vuur. De wind, die dikke droppels van den pikzwarten hemel joeg, blies in de vlammen en dreef ons den walm van het vochtige hout in het gezicht. Een vreesaanjagende, stormachtige nacht was het; men kon geen hand voor oogen zien. De Eranschen hadden ons best kunnen omsingelen, altijd wanneer er mogelijkheid had bestaan, om langs andere dan de hoofdwegen tot ons te komen; daarbij slechte verpleging en nauwelijks een pijp tabak. Wij zaten dicht opeen, met den rug tegen een haag, die toch nog eenige be schutting gaf, en lieten onze gedachten naar ons vaderland en naar vervlogen, onvergetelijke tijden terugdwalen. We hadden het over alles wat prettig wasetenpaardrijdenjagen, enz. en zeer begrijpelijk kwam toen ook het ge sprek op het spelen, en wat voor genot daar toch in zat. „Nu, ik zat ook eens lastig in de klem," begon eensklaps de kapitein von X, die het com mando over de artillerie-afdeeling had, met zijn diepe basstem en ons met knippende oogen, langs de rij, aanziende. Op ons dringend verzoek, nam hij zijn kort pijpje uit den mond, staarde een oogen blik in den vuurgloed, als wilde hij zijne gedachten daar door bijeenzamelen en begon toen: zou er dan door bedreigd worden. Dit domme, laffe gebabbel van bet mi nisteriëele orgaan werd in Weenen en Ber lijn schouderophalend gelezen en maakte niet den minsten indruk op de pers ten noorden der Alpen. In hetzelfde nummer der Diritto ver scheen een tweede artikel, waarin de Fran sche politiek ter dege gehekeld werd. Door dit artikel kwamen de bedoelingen der Piemonteezen te kwader uur aan het daglicht. Het blad zegt o. a. »Het is Frankrijk gelukt zijne vernede ring in het jaar 1870 volkomen te her stellen. In 't buitenland is de Fransche politiek echter minder gelukkig. De Re- geeriug der Republiek heeft zich in eene onderneming (Tunis) gewikkeld, waarmede zij weinig roem zal inoogsten en door welke zij de sympathie van Europa (Italië) verloren heeft. Het is de plicht van Frank- rjjk door daden te bewijzen dat het den vrede wil. Dit volk heeft echter de nood lottige neiging niet in de binneulandsche ontwikkeling, maar buiten 's lands de be vrediging zijner eigenliefde te zoeken en door de verhooging en verheffing van het eigen nationaliteits-gevoel an deren te beleedigen. In Frankrijk is het algemeene wachtwoord; wij moeten ons pres tige door een grootsche onderneming her stellen, de schoone dagen moeten terug komen waarin Frankrijk zijn oude heer schappij over de gansche wereld zal herkrijgen. Ook deze speech hoe zalvend ook, had weinig effekt, want Berlijn en Weeuen zien maar al te gaarne dat de intimiteit tusschen Frankrijk en Italië verbroken blijft. Ook door diplomatieke listen zocht Italië, Frankrijk te benadeelen. Frankrijk name lijk heeft onlangs pogingen aangewend om met betrekking op Noord-Afrika zich met Italië te verstaan. Italië had deze mede- deelingen slechts onder de grootste reserve aangenomen en ze aan de Porte doen weten. Dat was de oorzaak weshalve de Sultan de militaire macht in Tripoli versterkte. De verhouding tusschen Frankrijk en de Porte is trouwens door de listen van het nieuwe Italië» zeer gespannen en men kan nagaan welken indruk deze omstan digheid te Parijs teweeg brengt, vooral „Ja, jonkers.de hemel weet, waar ik nu wel gezeten zou hebben, indien Hij toen niet gunstig over mij beschikt hadDat stond des tijds tusschen hangen en wurgen. Het was name lijk in 48, tijdens de campagne in Baden, toen ik nog een piepjong luitenantje was zonder baard, maar het hoofd vol kuren en grillen, en pas van de Artillerie-school gekomen. Ik lag te C. in garnizoen. „Op een middag hadden wij een vroolijk diner gehad, waarbij de wijn ferm was aange sproken. „Wanneer wij bij zulke gelegenheden dan zoo'n beetje opgewonden waren geraakt, was door den regel het eind van het lied, dat wij onze paarden lieten zadelen en een avontuurlij ken rit in de omstreken ondernamen, die ge woonlijk met lamme paarden of gekneusde beenen eindigde. „Nu, op dien dag was het eveneens zoo, maar het liep toen niet zoo gemakkelijk af, het had mij bijna mijn nieuwe epauletten gekost. „Wij hadden toen bij de brigade nog zoo'n ouden woesten luitenant, Strunk genaamd (God zij zijner ziel genadig); dat was er nog een van die zoogenaamde „ijzervreters," die nu, gelukkig, allen zijn opgeruimd. Brood met rum.Gij begrijpt mij wel heeren? Zijn koffie werd 's morgens in spiritus gekookt." „Hm ja welriepen eenige stemmen. „Nu, diezelfde Strunk nam mij dien na middag, na afloop van tafel, geheimzinnig ter daar door de gebeurtenissen in Marseille; het antagonisme tusschen beide natiën zijn toppunt heeft bereikt. 'tMoet verwondering baren, dat Italië geen toenadering bij Engeland zoekt, dat de Fransche bedrijven in Afrika toch ook slechts met leede ocgen aanschouwt. Toch dwaalt men niet als men eene geheime verstandhouding aanneemt tusschen de beide Kabinetten aan deze en gene zijde des Kanaals. Beide landen hebben ten aanzien der Oostersche quaestie te veel gemeenschappelijke belangen, dan dat zij de vriendschap zouden verbreken. Boven dien staan beide landen in stilte in ver standhouding met Rusland. Laatstgenoemde mogendheid echter heeft niets tegen de bestrijding van den Islam in Afrika in te brengen. Dat de Britten de Fransche be lustheid op Tunis en Tripoli wrevelig aanschouwen, is veelmeer politiek, come- diespel dan ernstig gemeend, want de Keizerin van Engelsch Indië heeft meer dan veertig millioen onderdanen in het land van den Indus en Gauges, die den Islam belijden en die als strijdbare soldaten zeer lastig zouden kunnen worden. Hun ter wille moet de Britsche Regeering steeds eenige genegenheid voor de Moslemitische wereld aan den dag leggen. O O Ongetwijfeld is Italië tegenwoordig pijn lijk geïsoleerd en het kan bij geen enkele mo gendheid hulp verkrijgen. Oostenrijk heeft geen aanleiding zijn verraderlijken en arg- listigen buurman de hand te reiken om hem uit de sloot te trekken en het belang van Duitschland is om de Fransche prik kelbaarheid en lichtgeraaktheid niet op te wekken. Italië zal dus noch aan den Donau noch aan de Spree vinden wat het zoo vurig wenscht. De Goddelijke Voorzienigheid straft de vijanden van het Pausdom zeer dikwijls door andere tegenstanders van den H. Stoel. Von Arnim werd door den Duitschen Kanselier gestrafd. Zou ten langen leste Frankrijk de tuchtroede zijn voor Nieuw- Italië, dat zich zoo snood en schandelijk aan Rome en aan den Kerkelijken Staat be zondigd heeft. Te Kiel is door de Duitsche politie be slag gelegd op twee groote, pas gebouwde zijde en zijne hand op mijn schouder leggende, zeide hij: „Jonker, wij laten onze paarden zadelen en rijden straks naar Ems maar mond dicht „Ik gevoelde mij met deze vriendelijke in schikkelijkheid van den oudsten luitenant der brigade natuurlijk zeer vereerd, en stemde ge- reedelijk toe, alhoewel ik zeer goed wist dat het streng verboden was. Goed, wij verwijderden ons uit het gewoel, en aanvaardden op onze dienst paarden de reis naar Ems. Wij draafden en ga loppeerden langs den met populieren bezetten straatweg en het zacht ruischend riviertje de Lahn, ik geheel vervuld van het geluk, om daar in den glans mijner nieuwe epauletten te kunnen schitteren; hij gedreven door de zucht, aan de groene tafel te kunnen spelen. „Met onze snuivende en schuimbekkende paar den, hielden wij onzen intocht, reden majestueus den Kurgarten voorbij, en stapten toen in het logement „de Druif" af. „Eras was in die dagen nog in zijn kinder jaren, en niet te vergelijken met wat hef later werd: het badhuis met den tuin en de speel zalen, het steenen gebouw, het postkantoor en de „Druif," benevens eenige armzalige logementen; daarna kwam het dorp en aan de overzijde der rivier, waar nu al die prachtige villa's staan, een enkel huis. „Ik dacht, dat wij nu rechtstreeks naar het badhuis zouden gaan, om ons daar te amu seeren met de vele menschen die toen in menigte onder de groene boomen zaten of rond- stoomschepen, de Diogenes en de Socrates, waarvan men vermoedde, dat ze bestemd waren of voor Peru of voor de Fenians öf voor de nihilisten in Rusland, öf voor den slavenhandel. Tot dit laatste denk beeld schijnt de bouw aanleiding te geven; maar 'net rechte weet men er nog niet van. Naar the Daily News meldt, zijn vrouwelijke artsen van het internationaal medisch Congres uitgesloten, op grond dat de Koningin aan sir Will. Jenner verklaard heeft, dat Koningin Victoria haar naam als patrones van het Congres zou terug nemen, zoodra lady-doctors werden toe gelaten. Aan het Eugelsche Parlement is over gelegd de correspondentie, betrekking heb bende op de aangelegenheden van Cyprus. Daaruit blijkt, dat Engeland het eiland nooit ter overname aan Griekenland heeft aangeboden. Men verzekert, dat de prins van Wales dit jaar niet, zooals gewoonlijk des zomers, eenige maaltijden zal geven aan boord van zijn yacht te Osborne, omdat de au toriteiten het hem ontraadden daar zij op roerige aanslagen vreesden. Het Hoogerhuis heeft de Iersche Landbill bij derde lezing bij acclamatie aange nomen. Het is thans geconstateerd, dat de plundering in de wijk der Europeanen te Sfax ten onrechte aan Fransche soldaten wordt toegeschreven. Het is bewezen dat die wijk is geplunderd door Arabieren vóór de landing der troepen. Verscheidene dorpen tusschen Kef en den spoorweg in het Medjerdah-dal zijn door benden geplunderd. De Arabieren hebben bij de verdediging velen van die aan vallers gedood. Er zijn eergisteren-ochtend 500 Franschen uitgetrokken om de roovers te vervolgen, terwijl er 1200, te Carthago gestationueerd, bij Manouba zijn komen kampeeren en Tebourba zullen bezetten. De president Garfield heeft op nieuw eene operatie ondergaan, die verricht werd om de etterlozing gemakkelijk te maken. De uitslag was ten volle bevredigend. De sedert een paar weken te Rome aangekondigde groote meeting van voor standers der afschaffing van de waarbor- genwet werd Maandag 11. door circa 3000 wandelden; maar dat kwam verkeerd uit: in den stal verhaalde mij althans Strunk, dat hij dien dag gelukkig zou zijn, dat wij zouden spelen en de bank laten springen. „Het hart bonsde mij hevig; het spel was ons namelijk streng verboden, en vooral in uni form. „Maar, geachte luitenantwaagde ik schuch ter in te brengen. „Bedaard blijven, jonkermond houden was het barsche antwoord, waarop hij met groote stappen den stal uitliep en het huis binnentrad. Met loome schreden volgde ik hem. Hij bestelde eene kamer en riep den kellner. Stel u den schrik en mijne grenzelooze verwondering voor, toen Strunk voor twee personen burgerkleeren ver zocht. „Met open mond stond ik daar, en maar om het kort te maken, een kwartier later (Strunk scheen daar een goede bekende te zijn) staken wij in het derde eD vierde pakje van den kellner uit de „Druif": smerige jassen, onge poetste en gelapte laarzen, het heele boeltje vol vetvlekken en saus; mij alles een uur te wijd hem, alles veel te nauw. Daarbij sporen en militaire handschoenen, verkreukte boordjes, die met een twijfelachtigen band vastgeknoopt, van achteren hoog uitstaken, en Strunk met den hoed van den kellner, terwijl ik met zijn zijden huispet werd versierd. Wordt vervolgd.)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1881 | | pagina 1