NIEUWE No. 511. Zondag 21 Augustus 1881. 6e Jaargang. Frankrijk. BUITENLAND. i,— 0,06 Berenvereering. Eleetrieiteit. HüMMStHI KIIIIUL ABONNEMENTSPB IJS Per 3 maanden voor Haarlem Buiten Haarlem franco per post. Afzonderlijke Nummers 0,85 Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG. BUREAU: St. Jansstraat Haarlem. AGITE MA NON AGITATE. PRIJS DER ADVERTENTIÈN Van 16 regels 30 Cents. Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advertentiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond voor 6 uur ingewacht. Uitgevers KÜPPERS LAUREY. Frankrijk wordt in de laatste dagen met geweld tot een keerpunt gevoerd. Gambetta wordt meer en meer de man van 't oogenblik. Al de staatslieden, die eenige weken ge leden nog tegenover Gambetta stonden vleien heden reeds om zijn gunst. Wel is waar zijn er ontevredenen ook onder de ultra-radicalen, maar hun oppo sitie wortelt niet in de bron van een be ginsel; zij zijn eenvoudig jaloersch op Gambetta, omdat deze fortuinlijker was dan zij; zij hebben niet zulke goede zaken gemaakt met het revolutiemaken als hun vroegere uitverkorene. Toch zal Gambetta met die hoogere re- volutionnairen te rekenen hebben, want zij zijn tot alles in staat. Heeft de volksleider veel, zij hebben niets te verliezen. Om de zaak duidelijk voor te stellen, zouden wij zeggenwat ook die onverzoenlijken en onverbeterlijken doen, welke onderneming zij tegen het gezag, dat uit den strijd te gen het wettig gezag geboren werd, ook ondernemen, altijd vloeit er eenig voordeel voor hen uit voort. Zoo lang er nog ma gazijnen te berooven, kerken te plunderen en bezitters te vermoorden zijn, behoeven de mannen van Belleville, die in 1870 het straatgouvernement hielpen stichten, nog geen armoe te lijden. Voorloopig, tot dat zij als wraakengels door de hoogste macht zullen gebezigd worden, zal Gambetta hen wel meester blijven. Een machtig heir van vrienden en geest verwanten, die nu reeds azen op de vette baantjes in de Gambetta-republiek, staat gereed den dictator der naaste toekomst bij te staan. Onmogelijk is het zelfs niet, dat Gam betta zelf nog in Belleville gekozen wordt. Hij heeft geld genoeg om dien »triumf der vrijheidte bekostigen! Wjj vreezen, dat al de pogingen door de betergezinden bij de stembus te be proeven, om voor het geloof en de ware vrijheid op te komen, toch niet zullen baten. In het boek der raadsbesluiten Gods schijnt geschreven te staandat de poli tieke ongerechtigheid en de ongerechtige politiek, tijdelijk in Frankrijk zullen zege vieren. Donkere dagen zijn voor de geloovige Christenen in dat zwaar beproefde land aanstaande. FEUILLETON. Een Engelsclie reizigster, Miss Isabella Bird, heeft ook de noordelijke streken en eilanden van Japan bezocht, waar het volk der Ainos woont, dat wegens zijn weelderigen haargroei beroemd is. Zij geeft ons belangwekkende beschrijvingen van deze heidenen, die grootendeels van visch- vangst leven, en maakt ook melding var. hunne verwarde en onsamenhangende godsdienstbe grippen. Merkwaardig is daaronder de berenvereering; de beer is de levende godheid van dit volk, het geen echter niet belet dat hij ten slotte wordt opgegeten. De jonge beren worden in het voorjaar ge vangen, in kooien gezet en door de vrouwen ge zoogd. Als speelmakker van de kinderen blijft de jonge beer zoolang in vrijheid, totdat hij voor zulk eene kameraadschap te groot en te sterk Wordt. Dan wordt hij opgesloten en zeer goed gevoederd tot in den herfst, wanneer men onder grooten toeloop van heinde en ver het berenfeest viert, waarbij gedronken en gedanst wordt. Bruintje Wordt gerst getergd; de aanvoerder wondt hem Wellicht keereu de tijden terug, waarin 't bijkans een staatmisdaad was om nog in den Gekruisten Godmensch te gelooven. Als wij die toekomst onvermijdelijk re kenen, geven wij daarvan niet den Almach tige, maar de zondige menschen, wier vrije daden die noodlottige uitkomst onontwijk baar maakten, de schuld. God is een God der liefde, Hij wil der menschen ongeluk niet. Hij heeft echter den mensch een kost baar goed geschonken, dat hem ten zegen of ten vloek worden kan. Wij bedoelen den vrijen wil. Kiest u wien gij dienen wilt,« klinkt het uit de Heilige Bladen ons tegen. De Hemelsche Vader laat zijn menschen- kinderen de vrije keus tusschen goed en kwaad. Over de uitkomsten gaat zijn Opper machtig, Alwijs, Algoed, maar ook Heilig en Rechtvaardig Bestuur. Zoo heeft ook het Fransche Volk het in zij<n hand gehad, om wel dan niet te heulen met de vijanden van God, van de Kerk, van de vrijheid en het recht. De meerderheid, althans bij de stembus, koos tegen het heiligst, het best, het alleen ware partij. En de duizenden stillen in den lande, die ongetwijfeld gruwen van de wandaden van 't zoogenaamd gezag, zij bleven lijdelijk, zij jammerden wellicht in hun huizen en harten, maar zij durfden zich niet verzet ten tegen de groote, de schreeuwende ka- baalmakende massa. Die menschen vrees, die lauwheid, die flauwheid, zij vormen de schuld der Fran sche Natie. Als straks, in nog erger mate dan nu reeds 't geval is, aan den godsdienst de oorlog wordt verklaard, als de Geestelijk heid feitelijk vogelvrij zal wezen, ja de fanatieke ongeloofsmenigte zal meenen een nuttig werk te doen, als zij de dienaren der Kerk smaadt en vervolgt, daD is dat te wijten aan de lafheid, de zwakheid, de onbeslistheid van hen, van wie men beter had mogen verwachten. Frankrijk zou in veel gewenschter poli- tieken en godsdienstigeu toestand verkee- ren als ieder weldenkend Frauschmau zijn plicht had gedaan. Aan degelijke, vroede en vrome elemen ten ontbreekt het zeker in dat te dien op zichte zoo rijk gezegende land allerminst niet. Het ongeluk is slechts, dat zijne bevol king zich gemakkelijk gevangen geeft onder de macht van 't partijdrijven. met een pijlschot, dan wordt de kooi geopend en het woedende dier springt er uit, maar dadelijk komen al de mannen met hunne wapens op hem af, en ieder brengt hem een steek toe, totdat de afgod dood is. Nu begint het belangrijkste gedeelte van het feest. Zoodra de beer valt, wordt hem de kop afgesneden, men legt al de wapens, waarmee hij gewond is, voor hem neder, en daagt hem uit zich te wreken. Daarop wordt de romp onder het juichende volk verdeeld, de kop op een paal ge zet en door drankoffers vereerd, totdat allen dronken zijn. De vrouw, die den beer gezoogd heeft, moet daarbij weenen en klagen, en ieder, die hem gewond heeft, zich met eene roede slaan. In eenige dorpen wordt er ook bij gezongen wBeer, kom spoedig in een Aino terug," waaruit men moet afleiden, dat de Ainos aan eene soort van zielsverhuizing gelooven. De wonderen der eleetrieiteit, door Jules Verne met zienersblik voorspeld, zijn thans in het oude Industriepaleis te Parijs te bezichtigen. De ver bazing begint reeds op de Place de la Concorde, waar men in een rijtuig stapt, dat door eleetri eiteit wordt bewogen, en waarheen door middel De geschiedenis vau Frankrijk leert toch, hoe steeds hij, die zich, des noods door bru taal geweld, als de hoogste autoriteit deed gelden, ook spoedig metterdaad de eerste in macht en aanzien werd. Uit dat oogpunt levert de historie van Galüë een behartigenswaardige les op voor alle tijden en volken. Men heeft namelijk in de Fransche Natie als in een levend voorbeeld het gevaarlijke voor oogen van 't stelsel van dulden, toe zien en afwachten, 't welk maar al te dik werf ook door meer bezadigde Natiën wordt toegepast. Wat zal ik er tegen kunnen doen'? Die vraag der vertwijfeling is doorgaans ook de leus der traagheid en vadzigheid. 't Is immers waar, dat wanneer vele en kelen zich terug trekken in de tenten eener afkeurenswaardige onzijdigheid, daardoor veel zedelijke kracht te loor gaat. Wij gelooven veilig te mogen beweren, dat menige bedenkelijke revolutiewelke de wereld in beweging bracht en voor de betrokken landen vaak tot de vreeselijkste ontknoopingen voert, had kunnen bezworen worden, als de zoogenaamde stille burgers de ontwikkeling der gebeurtenissen maar niet stil hadden aangezien. Die valsche vredevrienden, die in alles berusten, ook in 't ergste en ergerlijkste, dragen de zedelijke schuld van veel kwaad, dat de wereld en de menschheid teis terde. Onwillekeurig denken wij aan de dagen toen de Commune woedde te Parijs. Niemand zal kunnen ontkennen dat het een zeer kleine minderheid was, die de over- groote meerderheid tiranniseerde. Aanvankelijk zullen zeer velen gedacht hebben, 't zal zulk een vaart niet loopen en men bleef jubelen en dansen op een vulkaan. En toen de uitbarsting volgde, toen een bende dieven en moordenaars meester was van de stad, toen vervulde vrees en ont zetting veler gemoed. Men gaf zich over aan de geweldenaars. Ook zouden de Communards spoedig op hun beurt zijn overweldigd, als ieder fatsoenlijk Parijzeuaar naar de wapenen had gegrepen. Met vereende kracht zou men de cohorte van maatschappij-bestormers zeer ras ten onder gebracht hebben. Geen teeken van verzet werd van binnen gezien. Van buiten moest de redding dagen. Zij kwam, doch het kostte veel menschen- bloed en niet weinig nadeel werd aan den van een draad, die op palen rust, de stroom wordt geleid. Dat rijtuig brengt den bezoeker midden in het gebouw. De electrische apartementen, d. i. huiselijke vertrekken, waar de eleetrieiteit in dienst van het huishouden is getreden, gelijk thans reeds in zoo vele woningen electrische schellen gebruikt wor den, lokt vele bezoekers. In de keuken worden coteietten er. wafels gebakken langs den electri- schen weg; vooreerst komt echter 't wel wat .duur uit, een wafel bijv. op 75 cents. Naast de keuken is de badkamer, waar de eleetrieiteit ge neeskundige hulp biedt. De wachtkamer bevat schellen en lantaarns; het salon een biljart met electrisch markeeren; een electrische piano, die pianolessen overbodig maakt; een prachtige licht kroon, een draaiende bloementafel enz. In de eetzaal, schilderijenzaal, schouwburgzaal weder andere toepassingen, vooral tot verlichting. De eleetrieiteit wordt zelfs overal in het gebouw ge bruikt om de gaspitten te ontsteken. In het midden van het gebouw is een groote vuurtoren geplaatst, natuurlijk met electrische verlichting, te midden van een vijver waarin een bootje vaart door eleetrieiteit bewogen; het kleine werktuig kan aan elk scheepje of bootje worden bevestigd, om de vermoeide roeiers af te lossen. eigendom van duizenden bezittenden toe gebracht. Zoo ging het daar toen; zoo gaat het nog in vele omstandigheden. Volharding en ondernemingsgeest heer- schen, helaas't meest onder hen, wier leven en streven een gevaar vormen voor de maatschappij. Al wordt er bij ons, gelukkig, nog niet geworsteld man tegen man in den eigen- lijkeu zin van 't woord, toch wordt men dikwerf geroepen tot een politieken strijd. Wie denkt hier niet aan de stembus kampen, waartoe ook onze bevolking zich wettelijk geroepen weet? Dan trekken ook velen zich terug en laten het veld ruim en vrij aan de woelige en actieve radicalen. Niet minder bedenkelijk dan in Frank rijk die lauwheid reeds werd, zou zij in 't eind ook voor Nederland kunnen worden. In 't algemeen moest hier meer veer kracht worden gewekt en onderhouden. Bij de stembus, maar ook daarna, ten allen tijde en waar zulks maar eenigszins mogelijk blijkt, moet ieder welgezind burger van zijn staatkundige en godsdienstige be lijdenis, een lans durven breken. Een brutaal mensch heeft de halve, ja de heele wereld, zoo redeneeren de liber tijnen en ongeloovigen. Laten wij, in beter en edeler zin, hun voorbeeld volgen. Aaneengesloten, alle on dergeschikte verschilpunten vergetende, ruk ken steeds eendrachtiger allen, die nog hechten aan geloof en gezag, tegen 't on geloof en de revolutiemakers op. Frankrijk zal teu slotte enkel door dit middel behouden zijn, doch dat land niet alleen. Alle Rijken moeten door de energie der goedgezinde burgers tegen de omwenteling worden beveiligd of van haar verlost. Volk van Nederland, laat de lijdensge schiedenis van het zedelijk arme Frank rijk voor u niet te vergeefs geboekstaafd zijn! Prof. Adolf Wagner heeft in eene kies- vergadering te Barmen medegedeeld, dat hij onlangs met von Bismarck een gesprek over het tabaksmonopolie heeft gehad, waar bij von Bismarck hem heeft gemachtigd, het gesprokene openbaar te maken. Dit komt in hoofdzaak hierop neer, dat naar von Bismarcks verklaring het monopolie Een fontein, waarvan de straal als een fijne regen neervalt, zal een electrischen regenboog te aan schouwen geven. Bizonder belangrijk is de afdeeling voor tele grafie nieuwe vindingen zijn er te zien, die 4500 woorden per uur doen overbrengen, tegen 500 volgens het oude wijzerstelsel en 1000 met het toestel van Morse; Edison geeft zelfs een machine, die 4 berichten te gelijk seint, dus 18,000 woor den per uur. Opmerkelijk is een afdeeling, waar allerlei ma chines, om te naaien, te borduren, te graveeren enz. door eleetrieiteit, op een afstand ontwikkeld, worden bewogen. Ook de invloed van eleetrieiteit op de planten zal zijn waar te nemen. Naast planten in de open lucht en in de gewone omstandigheden gelaten, zijn twee kassen ingericht voor dezelfde planten soorten; de eene wordt bij dag door de zon en 's avonds door eleetrieiteit verlicht; de tweede heeft zwart gemaakte ruiten en wordt dag en nacht electrisch verlicht. Men zal nu kunnen waarnemen, welke planten het snelst groeien. Edison heeft eindelijk een eigen zaal, waarin als nieuwste nieuwigheid een odoroscoop te zien zal zijn, een werktuig dat de geuren dienstbaar maakt, evenals het geluid bij de telefoon en het licht bij iefotoscoop.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1881 | | pagina 1