NIEUWE Donderdag 1 September 1881. Russische humaniteit. 0,06 Een moordgeschiedenis. HAARUME (10VR1IT. ABONNEMENTSPB IJS Per 8 maanden voor Haarlem Buiten Haarlem franco per post. Afzonderlijke Nummers f 0,85 1>— Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG. B UE EAU: St. Jansstraat Haarlem. AGHTE MA NON AGITATE. PBIJS DEB ADVEBTENTIËN Van 16 regels30 Cents. Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advertentiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond voor 6 uur ingewacht. Uitgevers KÜPPERS LAUREY. Wij behoeven ons niet naar de holen der kannibalen te begeven om gruwelen en ongerechtigheden te aanschouwen, die met de hedendaagsche beschaving contras teeren. 't Is zelfs onnoodig daartoe buiten Europa om te zienneen, in Rusland, een rijk dat zich op 't punt van beschaving nog al vrij wat laat voorstaan, vinden we genoeg barbaarschheid en tirannie. Wij zullen ons beweren in de volgende regelen met klinkklare bewijzen motiveeren. Door den onlangs vermoorden Keizer van den Noordschen kolossus, werden in dertijd stappen gedaan tot bevrijding van bannelingen, die slechts als verdacht zijnde, naar Siberië waren gezonden en daar in de vunzige kelders der vestingen reikhal zend naar verlossing en bevrijdingsmachten. Reeds in April van dit jaar had graaf Melikolï eene commissie benoemd met het doel om de positie van hen, die zonder onderzoek en slechts op bloot vermoeden der politie naar die rampzalige gewesten waren verbannen, te verbeteren en om hen een nauwkeurig verhoor te doen onder gaan, ten einde aan de onschuldigen de vrijheid terug te geven. Er was hier geen sprake van groote misdadigers, doch slechts van degenen, van wie in de boeken der derde sectie* het volgende woordelijk is opgeschreven: zij hebben zich verdacht gemaakt, zonder aanwjjzing waardoor of in welken graad; van bewijzen was natuur lijk geen sprake. Zij hebben hunne kame raden niet bekend willen maken, die schul dig bevonden waren, verboden geschriften te hebben ontvangen; zij hebben tegen schoolinspecteurs insubordinatie gepleegd of zij hebben op school meer dan het ge oorloofde aantal slechte aanteekeningen ontvangen. Nu kan men bij de vermelding van zulke misdadenlachen, maar men zal moeten erkennen dat de opgelegde straffen in de verste verte niet in verhou ding waren met het gepleegde misdrijf. De officiëele berichten vermelden dat er slechts 1696 gevallen onder de genoemde categorie vallen, doch een gerucht, uit zeer betrouwbare bron voortkomende, zegt, dat nu drie jaren geleden bij gelegenheid van het politieke proces der »193«, meer dan tienduizend dergelijke inhechtenisnemingen hebben plaats gehad. Tot den huidigen dag zijn van het officiëel gepubliceerde FEUILLETON. Vervolg en slot.) Voor dezen troep uit liepen twee bloedhonden. Dit gezicht deed Jeremias verslagen op een stoel neerzinken. Hij had de flesch met vergift nog in de hand, hij hoorde den troep bij het huis aankomen, en verbijsterd van wanhoop stak hij den steel van een haarborstel in den hals der flesch, en haalde er een weinig vergift uit. Hij wachtte nog een oogenblik. Toen hoorde hij een luiden kreet, die juist van de plek scheen te komen waar de waterput was. Dit besliste zijn lot. Hij stak den steel van den haarborstel in den mond en verzwolg met gesloten oogen het Vergift. Hij meende bij zich zeiven dat het een rareu smaak had; het smaakte even als bessen gelei en zag er ook net zoo uit. Evenwel, het Werkte terstondhij voelde zich zeer ongesteld en trok dus aan de schel. Zijn vrouw kwam in he kamer, en toen zij hem op het bed zag lig gen, vroeg zij wat hem scheelde. Ik beken alles, prevelde de moordenaar. Ik beb hem doodgeschoten en in den put gegooid. Laat terstond maar den beul komen als gij wilt, ik ben bereid ik heb vergift ingenomen en Maar zjjn vrouw snelde gillend heen, om hulp cijfer (1696) slechts 115 in vrijheid gesteld. De leden der Russische commissie werken niet vlug; vragen en antwoorden, gaan en komen zeer langzaam tusschen St. Peters- burg, Archangel of Oost-Siberië. In de woeste en eenzame streken van Archangel, van welke de Russen zeggen: God heeft Rusland gemaakt, maar Archangel is het werk van den duivel,bevinden zich meer dan 200 van deze soort bannelingen maunen en vrouwen, allen jong, allen arm, die daar zonder verhoor zijn heengezonden en slechts weinigen weten, waarvan zij beschuldigd zijn. Zij werden eensklaps ge arresteerd en men gunde hen zelfs geen tijd om hunne bloedverwanten van hun droevig wedervaren kennis te geven. Te Archangel aangekomen werden zij allen naar denzelfden maatstaf behandeld. De politie sleepte hen naar een kerker die in twee afdeelingen was verdeeld, de eene voor de mannen, de andere voor de vrou wen. Tafels, stoelen en muren zijn met de namen hunner voorgangers beschreven, eenigen veegden er carricaturen en aar digheden bij, die getuigenis gaven dat alle levenslust nog niet was verdwenen. In die sombere gevangenis hielden zij zoo lang hun verblijf tot de gouverneur van Ar changel voor de gevaarlijke personages, na rijp beraad, een vast verblijf had aange wezen. Ieder gevangene krijgt, bij monde van een gendarme, kennis dat zijne docu menten in orde zijn en deze gerechtsdie naar maakt hem tevens bekend dat het oogenblik van vertrek aangebroken is. De gevangene neemt plaats op den gereed- staanden wagen en, vergezeld van twee gendarmes, wordt de reis begonnen door bosschen en moerassen, over eindelooze ijsvlakten, gedurende dagen en weken, tot dat eindelijk de vermoeide, ongelukkige banneling op de plaats zijner bestemming aankomt. Het kleine nest bestaat uit mod der en blokhuizen, eenige ongeplaveide stra ten, een eenvoudige kerk en de eenige huisdieren, die men ziet, zijn tien of twaalf afgeleefde paarden, eenige magere koeien en dertig of veertig rendieren. De bevol king overschrijdt zelden het getal van dui zend zielen en bestaat uit den Isprawnik, tien onderofficieren, den kantonrechter, den houtvester, een pope, een paar kramers, een veertigtal bannelingen, een aantal aan- eengeketende veroordeelden en een hoop Pinlandsche bedelaars. Bij zijne aankomst te halen, en haar angstig roepen dat haar man vergift ingenomen had, deed de twee constables naar de kamer komen. Hebt gij hem gevonden? vroeg de ster vende. Ja, mijnheer. De honden waren hem spoe dig op het spoor; maar het is jammer dat hij in uw put den nek gebroken heeft. Wij hadden gehoopt hem levend te pakken. Ha, zeker een ontduchte gevangene, dacht Jeremias. Constable, zeide hij hardop, ik heb vergift ingenomen. Zoo waarlijk. Loop dan eens om den dok ter, John. Gauw riep de eene constable uit, ter wijl de andere dadelijk heen liep. Dokters kunnen niet meer baten, zeide het slachtoffer plechtig. Voor mij komt alle hulp te laat. O, zeg dat toch niet, snikte zijn vrouw. Ik moet wel. Het is de waarheid. En con stable, luister naar wat ik te zeggen heb. Ik be ken dat ik den man heb doodgeschoten. Wat voor een man, mijnheer? vroeg de dienaar der politie haastig. De man die mijn steenkolen kwam stelen en dien gij in den waterput gevonden hebt. Wij hebben geen man gevonden, mijnheer. Constablezoo zeker als ik vergift heb in genomen en nu op mijn sterfbed leg, ik spreek wordt de gevangene onmiddellijk op het bureau van politie gebracht, waar hij nauw keurig wordt bekeken door den Isprawnik, een ambtenaar van politie, de absolute heerscher en gebieder van het district. Deze vertegenwoordiger der Russische Regeering doet hem de volgende vragen: zijn naam? Zijn ouderdom? Gehuwd of ongehuwd? Waar geboren? Adres der ouders, bloedverwanten en vrienden De antwoorden op deze vra gen worden nauwkeurig opgeschreven. Ver volgens verlangt men van hem eene plech tige en schriftelijke belofte, inhoudende dat hij geen onderwijs mag geven of nemen, dat elke brief die hij schrijft door de han den moet gaan van deu Isprawnik en dat hij geen ander bedrijf mag uitoefenen dan landbouwer, schoenmaker of timmerman. Dan wordt hem genadig verkondigd, dat hij vrij is!!! maar men geeft hem te gelijker tijd te verstaan dat, mocht hij het durven wagen de grenzen der stad te over schrijden, men hem als een hond zal dood schieten of zoo men hem levend in handen krijgt, hij zonder verdere formaliteiten naar Oost-Siberië wordt gezonden. Het arme slachtoffer van Russische hu maniteit, neemt nu zijn bundeltje en be treedt de sombere straat met de overtui ging dat hij aan alle genoegens van het aardsche leven vaarwel heeft gezegd. Een groep bannelingen, allen bleek en verma gerd staat gereed hem te begroeten, zij leiden hem naar hunne ellendige hutten en vragen met koortsachtige nieuwsgierig heid berichten uit hunne geboorteplaatsen. De nieuweling beschouwt ze als in den droom, eenigen van hen lijden aan zwaar moedigheid, anderen aan zenuwachtige aan doeningen, de overigen hebben blijkbaar hun troost in den brandewijn gezocht. Zij leven twee a drie te zamen en hebben kleeren, boeken en geld gemeen en zij be schouwen het als hun heilige plicht elkan der in elke omstandigheid te helpen en te ondersteunen. De adellijken ontvangen van de Regeering tien, de overigen zes gulden per maand voor hun onderhoud. Dagelijks komt een gendarme hunne hutten inspec- teeren en hij schrijft dan zijne aanmerkingen in een zakboekje. Het is hen ten strengste verboden eten te brengen aan een nieuw aangekomen banneling in de politiewacht, 't Wordt hun als een misdaad aangere kend als zij een vertrekkenden vriend uit geleide doen of een pas aangekomene gaan de waarheid, zeide Mr. Pinchbeck plechtig, toen juist de dokter de kamer inkwam. De meerkat is ontwijfelbaar eerst doodge schoten en toen in den put geworpen, merkte de dokter onder het binnentreden aan tegen den constable, die hem vergezelde. Dokter ik heb het gedaan, zeide Mr. Pinch beck. Maar zeg geen meerkat als gij van een medemensch spreekt. Dat is barbaarsch. Medemensch! Wat meent gij daarmede? vroeg de dokter. Daarop begon Jeremias te vertellen, hoe men hem zijn steenkolen had ontstolen, en hoe hij dacht dat men weder aan het stelen was, en hoe hij naar buiten was gegaan en iemand gezien had die over den muur wilde klimmen, en hoe hij naar hem gevuurd had met een pistool, dat met een mesje en een sleuteltje was geladen, en hoe hij het lijk in den put had gegooid, en daarna, uit angst dat hij voor dien moord zou gehangen worden, vergift ingenomen had. De dokter ging voor een oogenblik heen en kwam terug met het mesje en het sleuteltje in de hand. Beste mijnheer Pinchbeck, zeide hij, gij hebt u geheel en al vergist. Het is wel jammer dat gij vergift hebt ingenomen, want gij hebt niets anders geschoten dan Wat? bracht de ongelukkige hijgend uit. bezoeken, eu wee hen als de Isprawnik, tengevolge van het overdadig gebruik van sterken drank, in een kwade luim is ge raakt. En vermits het drinken van bran dewijn tot de uitspanningen in deze treurige streken behoort, zoo worden de arme ban nelingen van vele misdaden beschuldigd, waarvan aan den gouverneur der provincie geregeld bericht wordt gezonden. De win ter duurt ruim acht maanden, gedurende welken tijd de gansche natuur het beeld eener levenlooze sneeuw woestijn biedt. Geen wegen, geen verbinding met de buiten wereld, geen mogelijkheid te ontvluchten. Na korten tijd lijdt bijna elke banneling aan zenuwachtige convulsies, gevolgd]door gevoelloosheid en verzwakking; haat, nijd, afgunst en voortdurende twisten vergifti gen het leven der ongelukkige slachtoffers. Eenige maken valsche passen, doch men kan het als een wonder beschouwen als het iemand gelukt te ontvluchten. Het grootste gedeelte der derde sectie* vervalt in waanzin, begaat zelfmoord of sterft aan delirium, tremens. Ziedaar een staaltje van menschlievend- heid, zooals die deugd door de Russische overheid wordt beoefend. Wij verafschuwen het nihilisme in zijn aard, doel en strek king, doch we willen het toch gevraagd hebben of de Russische Regeering, op wier orders en lastgeving al die gruweldaden toch wel zullen geschieden, den ellendigen toestand niet provoceert, die in het Rijk der Rouma'noffs door het nihilisme op po litiek, godsdienstig en huishoudelijk ter rein wordt aangekweekt. En zoo'n kanni- baalsche en tirannieke Regeering had nog wel kort geleden, den onzaligen moed open lijk te proclameeren dat zij ten strijde trok in het belang van beschaving en huma niteit God beware een ieder voor dergelijke menschlievendheid, want waarlijk als er ooit eene, der waarheid getrouwe, geschie denis geschreven wordt van de Russische bannelingen, dan zullen er gruwelen aan 't daglicht komen, die het hart van heiden en kannibaal met afgrijzen zullen ver vullen. En dan zijn er nog lui die bjj hoog en bij laag zweren dat we leven in eene aera van beschaving en humaniteit bij uit nemendheid. Of daar, God betere het, de Russische hu maniteit ook onder gerekend wordt Een grooten aap, die, naar ik hoor giste ren-avond uit een menagerie is ontsnapt, en dien deze lieden met hunne bloedhonden hier hebben opgespoord. Jeremias slaakte een kermenden zucht, maar de tijding scheen hem toch te doen her leven, hoewel hij, naar hij zeide, het vergift nog voelde werken. De dokter had juist zijn maag pomp gereed gemaakt, toen mevrouw Pinchbeck uitriep: Wel, mijn lieven tijd, Jeremias, hebt gij daaruit vergift ingenomen? en daarbij wees zij naar de groote flesch. Ja, antwoordde de ongelukkige. Wat is het? Bessengelei, antwoordde zij lachende, waar op ik vergift heb geschreven om Adolphus, dien kleinen snoeper, er van af te houden. Mr. Pinchbeck liet haar uitspreken, en stond toen zonder hulp uit het bed op. Het was ver wonderlijk hoe snel zijn ongesteldheid verdwenen was. De dokter lachte en pakte zijn maagpomp weder inde constables lachten en staken eenige schellingen in den zak, die mevrouw Pinchbeck hun gaf, en Jeremias lachte ook en nam zich voor om nooit weder iets met haast te doen, en vooral nooit weder op een mensch of aap te schieten, of vergift in te nemen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1881 | | pagina 1