NIEUWE No. 524. Donderdag 6 October 1881. 6e Jaargang. De souvereinlteit van het Kerkelijk Opperhoofd. 0,06 ;%,4 feuilleton. Eene reis met de diligence. mm I It UT. ABONNEMENTSPB IJS Per 3 maanden voor Haarlem Buiten Haarlem franco per post. Afzonderlijke Nummers 0,85 I.— Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG. BUEEAU: St. Jansstraat Haarlem. AGITE MA NON AGITATE. PRIJS DER AD VERTE NTIÈN Van 16 regels30 Cents. Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advertentiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond voor 6 uur ingewacht. Uitgevers KÜPPERS LAUREY. De Romeinsche quaestie is voor ons Katholieken de question brülaute van den tegenwoordigen tijd. Geen enkele is van zoo veel belang; met haar staan alle an dere kerkelijk-politieke vraagstukken in verband, even als het hoofd in verband staat met de ledematen van het lichaam. In de Romeinsche quaestie conceutreeren zich alle belangen der Kerk. Zij is niet alleen een politiek, maar ook een religieus vraagstuk, dat zijn grond in het dogma heeft. Zij moet alzoo geest en hart van alle Katholieken vervullen, tot dat zij op bevredigende wijze is opgelost. Als wij haar bespreken dan hebben wij minder de geld-quaestie op 't oog, waar bij sprake is van het onderhoud van het ons dierbaar Opperhoofd der Kerk, dan wel de souvereiniteit, waarom het eigenlijk te doen is. Souverein moet de Paus zijn. Dat is de beteekenis der Romeinsche quaestie, dat is onze eisch. Eu waarom moet de Paus souverein zijn? Omdat hij vrij moet zijn. Eu waarom moet hij vrij zijn? Om dat een vrij lichaam slechts met een vrij hoofd kan verbonden zijn, omdat slechts op een vrije rots, eene vrije Kerk kan rus ten. De vrijheid van den Paus is dus een quaestie van bestaan voor de Kerk; haar te eischen zoolang tot zij verkregen is, is onze heilige plicht. Slechts als hij souverein 6n vrij is, kan de Paus Vader van alle Christenen en opperste rechter zijn, waar aan volken en vorsten zich hebben te on derwerpen. Slechts als hij vrij is, is hij in waarheid opperste wachter van het geloof, tot wien allen met even veel vertrouwen kunnen opzien en die door allen als leer meester moet worden beschouwd. Zijn woord mag niet opgehouden worden, even min als de bloedsomloop in het menschelijk lichaam. Vrij verlangen wij den Paus om dat hij opperste wetgever is en onmogelijk onderworpen kan zijn aan de wetgeving van een ander souverein. Vrij en onaf hankelijk van elke aardsche macht moet hij de kerkelijke hiërarchie besturen en de kerkelijke tucht kunnen handhavenkortom de vrijheid is de grondvoorwaarde van zijn bestaan, de lucht, waarin hij leven moet, en gevangenschap is derhalve zijne ver nietiging. Dat is het postulaat van het verstand, dat is het oordeel der geschiedenis. (Vervolg). Stap in, heeren, zeide de conducteur driftig. Als wij een uur verliezen, komen wij er mis schien in het geheel niet. Er is geen geksche ren met de overstrooming, vooral in den nacht, en ik heb geen lust om met mijn rijtuig te ver drinken. Verdrinkenriep mademoiselle Athenaïs. Maar dat is ijselijk. Dat had men moeten waar schuwen. Conducteur, ik sta er op dat gij het dal vermijdt. Gij zijt voor mij verantwoordelijk, conducteur. Ik zal mijn beklag doen. Het voortrijden der diligence sneed de oude vrijster het woord af, en zij zonk met een angst kreet weder in haar hoek. Jacques Grugel achtte zich verplicht haar te zeggen, dat de omweg dien zij namen, hen van de Saöne en dus van het gevaar verwijderde. Maar waar zal ik dan mijn bouillon krij gen? vroeg de oude vrijster, een weinig gerust gesteld. Wij zullen eerst te Ause ophouden, ant woordde Lep ré. Zoo heeft de conducteur gezegd, en de hemel weet, welke wegen wij zullen vin- Als nu de Paus bepaald als souverein moet optreden, dan mag hij allerminst onderdaan zijn van den Italiaanscheu Ko ning ou niet onderworpen aandeltaliaansche wetten, omdat dit Rijk er op uit is de Katholieke Kerk te bestrijden en zoo het mogelijk ware te vernietigen, gelijk reeds voldoende bewezen is door de verbeurdver klaring der kerkelijke goederen, de onder drukking der kerkelijke orden, de gevan genneming van Bisschoppen, de vernietiging van vroegere verdragen, de voogdijschap van liet kerkelijk leven en de ontelbare daden van ruw gew*eld en tirannie. Onder daan van zulk een Rijk te zijn, heet het Opperhoofd der Kerk in denzelfden stroom van bederf te werpen, waarin het zeiven zwemt. Wel heeft de Italiaansche R.egee- ring, om de verontwaardiging der Katho lieke wereld over den gepleegden Statenroof eenigszins te vergoelijken, aan den Paus eenige toezeggingen en beloften betreffende de vrijheid en onafhankelijkheid zijner gees telijke macht gedaan, maar noch de Staat die deze waarborg-wetten uitvaardigde, noch de inhoud van deze wetten, boezemen het geringste vertrouwen in. Wat ze in wer kelijkheid waard zijn, dat hebben de ge beurtenissen in den nacht van den 12en op den 13en Juli 11. helder genoeg bewe zen, de beleediging namelijk van het lijk van Pius IX, waarvan het nog twijfelachtig is of zij met hare bitterheid geschiedde om het hart van den thans regeerenden Paus té bedroeven, of om met haar slijk de nagedachtenis van een der grootste Pausen te bezoedelen, waarvan het echter zeker is dat zij het Pausschap moest treffen om den strijd tot zijn vernietiging opnieuw te doen ontbranden. Zelden heeft de geschie denis van beschaafde natiën een smadelijker aanslag te vermelden gehad, dan den af schuwwekkende» aanval op den nachtelijken lijkstoet, die, zonder bescherming en zonder wapens, eene heilige plicht van verhevene piëteit vervulde; nog zelden i3 de gemeen heid en diepe laagheid op afschrikwekkender wijs gebleken dan in de beleediging dei- geheiligde overblijfselen van een overledene, wiens naam door alle Katholieken slechts met eerbied en liefde wordt genoemd en wiens waardigheid hem tot Opperhoofd van gansch de Katholieke wereld heeft gemaakt. Met dezen onuitwisckbaren smaad, die de ganscbe beschaafde wereld gevoelt, heeft het revolutionnaire Italië zich beladen. Zulke den. Departementale wegen, dat is alles gezegd! En toch ken ik den ingenieurhij is een knap man; zijn zoon is op -denzelfden dag getrouwd als mijn oudste. Maar wij zullen eerst morgen ergens stilhouden. Hierop volgde een algemeene kreet van ont zetting. De meesten der reizigers hadden sedert den ochtend niet gegeten, rekenende op den maal tijd, dien men g< woonlijk tc Villefranche hield en Gontran deed reeds met zijn gewone onstui migheid het voorstel, om in het naaste dorp bepaald af te stappen om een souper te gebrui ken, toen de ossenkooper zeide: Een souper! Ik heb er ren tot uwen dienst. Wat! voor ons allen? vroeg Lepré. Voor ons allen, baas. Ik kan u drie ser vices met dessert aanbieden en het glaasje likeur toe. Zoo sprekende haalde hij een half dozijn pak ken en pakjes uit de zakken van het rijtuig, die hij een voor een opende, terwijl hij smakelijk zijn lippen aflikte. Het waren levensmiddelen van allerlei soort, zindelijk en zorgvuldig inge pakt. Dat zal een waar feestmaal wezen, zeide Lepré die den ossenkooper had geholpen om de pakjes te openen. Drommels, mijnheer Ver schooning, hoe heet gij! Baruau. woeste buitensporigheden zijn trouwens in alle Staten mogelijk die, ofschoon met de wet in de hand, den wil noch de macht bezitten haar te handhaven. Hetgeen in dien nacht werd geconsta teerd, dat is de ware en werkelijke gevan genschap van den Paus, het verlies zijner souvereiniteit en zijuer persoonlijke vrijheid, alzoo juist het tegendeel van hetgeen hem door de waarborgeu-wet was verzekerd. Want als men zich niet ontziet het lijk van een Paus, dat bij alle volkeren met eerbied en piëteit zou behandeld worden, op de ellendigste wijze te beleedigen en te mishandelen, wat zou dan wel de levende Paus te middeu van zulk een barbaren- volk moeten ondervinden als hij het wagen durfde zich in het openbaar te vertoonen? Hij is dus meer dan ooit veroordeeld in zijn paleis als gevangene te blijven en als Leo XIII reeds op den dag zijner troons bestijging 't niet wagen kon van de loggia der St. Pieterskerk ons den eersten Pau selijken zegen te geven, omdat de water en melk-regeering van het moderne Ko ninkrijk zich niet sterk genoeg gevoelde, daden van ruw geweld te voorkomen, hoe zou liet hem dan nu mogelijk zijn de Ba- silikeu van Rome te bezoeken, om daar de verhevene godsdienstplechtigheden te vieren, zonder voor een ernstigen opstand te moeten vreezen Hij is niet meer sou verein, omdat het hem niet meer geoor loofd is de hulde en de getuigenis van liefde en gehechtheid van de leden van zijn geestelijk Rijk en van zijue hoofdstad te ontvangen. Hij is niet meer vrij in de Regeering zijner Kerk, men onderwerpt hem in zijue kerkelijke verordeningen aan de Italiaansche staatswetten en men con- fisceert de Katholieke dagbladen, wanneer zij het durven wagen Pauselijke encyclie ken te publiceeren. En toch is de aanslag in dien onzaligen nacht slechts eeu enkele schakel der lange keten van misdadige ondernemingen die vroeger plaats hebben gehad en die nog zullen geschieden. Achter ons liggen alle daden van ruw geweld eu benadeelingen van de rechten der Kerk, die sinds tien jaren onze harten bedroefd hebben. In 't verschiet liggen de helsclie planneD, die de revolutie aan dezen woes- ten aanslag zal knoopende afschaffing der waarborgen-wet, het verbod van Katho lieke vereenigingen, de oprichting van auti- clericale clubs, uitzonderingswetten tegen Drommels, mijnheer Baruau, wat eet gij goed Waartoe zou men geld hebben, zeide de dikke man met zekeren hoogmoed, zoo niet om er goed van te eten? Voor het overige zal ik de heeren en dames over mijne keuken laten oor- deelen. Grugel zag Gontran aan, en zeide glim lachend Daar hebt gij de greintjes goud al die gij zocht. Greintjes goud 1 herhaalde Baruau, die dit gezegde niet begreep. Virschooning, wat ik u daar geef is een saucisson aux truffes. E" deze heeren willen zeggen dat hij voor uitgehongerde lieden goud waard is, viel Lepré er lachend op in. Dat is eene redefiguur, mijn heer Baruau. Ik heb een zoon die al die figuren geleerd heeft, toen hij de rhetorica bestudeerde, en hij heeft mij de zaak uitgelegd. Maar verschoo ning, eerst moet mademoiselle gediend worden. Men presenteerde den voorraad aan made moiselle de Locherais, die al de stukken om keerde en de lekkerste uitzocht, welke zij opat onder een beklag over de ontberingen die men op reis verduren moest. Om haar te troosten bood Baruau haar een glas ouden cognac aan, maar mademoiselle antwoordde met een kreet van afgrijzen. den Katholieken godsdienst, en eindelijk bestorming van het Yaticaan en vernieti ging van het Pausdom. En een feit is het, dat de Regeering, niettegenstaande hare schijnbare oppositie, met al deze plan nen sympathiseert en slechts door de re volutie en de verdrukking van het Paus dom kan blijven staan. 't Is dus in zulke omstandigheden de plicht van alle Katholieken tegen deze schanddaden en gewelddadigheden luide de stem te verheffen en met alle geoorloofde middelen te trachten het recht en de vrij heid voor ons Kerkelijk Opperhoofd te ver krijgen, want 't is duidelijk bewezen dat de waarborgenwet onvoldoende is voor de noodzakelijke vrijheid en onafhankelijkheid van het Opperhoofd der Katholieke Kerk. Wij stellen niet het minste vertrouwen in de onlangs door de Italiaansche Re- geeriug afgelegde verklaringen betreffende de onafhankelijkheid van den H. Yader, overtuigd als we zijn, dat zij noch den wil noch de kracht bezit om hare beloften ge stand te doen. Immers zij is de speelbal der revolutie. Wij vinden onze waarborgen alleen daarin, als Rome weder aan zijn rechtmatigen heer wordt terug gegeven en de hoofdstad der Christenheid dus weer in handen van den Paus komt, immers twee koningen kunnen in een en dezelfde hoofd stad geen plaats vinden en de duizendjarige bezitter zal toch zeker wel den voorrang voor den indringer hebben. Met alle waar- borgen-wetten, al waren ze ook onder de bescherming van alle Europeesche machten gesteld, zijn we niet geholpen, zoo lang Rome in de handen der Italiaansche Re- geeriug blijft. En zoolang dit onrecht, der Kerk aangedaan, niet is vereffend en het Hoofd der Kerk niet weder in zijne vrije hoofdstad een vrijen troon beklimmen kan, zoolang zullen de onlusten en oproeren die .Europa ontzetten niet ophouden, de vrede in de gemoederen niet terugkeeren en wel vaart der volkeren en Staten geschokt blijven. Sinds de gewelddadige bezoudiging aan het opperhoofd der Kerk, heeft de ver schrikkelijke aera der aanslagen tegen vorsten eu tronen een aanvang genomen; moge zii, door de verzoening met den fl. Vader, spoedig en voor altijd gesloten worden Ik cognac! zeide zij met verontwaardiging. Waar ziet ge mij voor aan, Mijnheer? Gij zult misschien meer van cassis houden? zeide de ossenkooper zeer onnoozel. Ik drink even min cassis als cognac, ant woordde mademoiselle Athenaïs fier. Ik drink nooit iets anders dan water. En zich naar Grugel keerenae, prevelde zij Kan men begrijpen hoe iemand zoo lomp is? Mij cognac aanbieden! AL of de kruiderijen van het goed dat wij moeten eten niet genoeg waren om ons bloed te ontsteken. Ik weet zeker dat ik er ziek van zal worden. Met deze woorden schikte zij zich weder in haren hoek, zoodat zij den ossenkooper den rug toekeerde, haalde een kussen op, dat zij had medegebracht, legde haar hoofd daar tegen aan, en sluimerde in. De diligence reed over de doorregende wegen langzaam voort. Hoewel vochtig, was de lucht toch koud, en men zag geen enkele ster. Ver levendigd door den maaltijd, dien de gastrono mische voorzichtigheid van Baruau hem verschaft had, hernam Lepré al zijne spraakzaamheid, en hoewel zijne reisgenooten hem reeds lang geen antwoord meer gaven, bleef hij alleen praten, zonder er zich over te bekommeren of men naar hem luisterde. Wordt vtrvolgi.)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1881 | | pagina 1