NIEUWE Wo. 550. Donderdag 5, Januari 1882. 7e Jaargang. Een terugblik. BUITENLAND. 0,06 HliRLIMSdHE mm ABONNEMENTSPB IJS Per 3 maanden voor Haarlem Buiten Haarlem franco per post. Afzonderlijke Nummers 0,85 1»— Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG. BTIEEAU: St. Jansstraat Haarlem. AGITE MA NON AGITATE. PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 16 regels30 Cents. Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advertentiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond voor 6 uur ingewacht. Uitgevers KÜPPERS LAUREY. Het afgeloopen jaar 1881 droeg even als zijn voorganger den stempel der revolutie, van het verzet tegen het goddeljjke en maatschappelijke gezag, want de lijken van twee bewindvoerders bergt het in zijn schoot, dat van den Russischen Keizer en dat van den President der Vereenigde Staten. Eene akelige gisting, de omverwerping van al het bestaande ten doel hebbende, heerscht alom zij openbaart zich in het drijven der Russische nihilisten, der Iersche ligisten, der Pransche communisten en der radicalen in de overige landen der oude en nieuwe wereld. Allen hebben slechts een doel voor oogen, allen roepen: »geen God en geen Heer!« Met de nog in stilte sluipende revolutie, die af en toe door verschrikkelijke catas- trophen bewijzen van haar aanzijn geeft en slechts op het geschikte oogenblik wacht om het bloedgierig reuzenhoofd te verhef fen en hare vernielende vuist op de ker kelijke en maatschappelijke orde te laten nedervallen, gaat hand in hand de strijd tegen het Geloof, tegen de Katholieke Kerk. Deze laatste strijd is de vader van alle re- volutionnaire bewegingen, want een volk, dat aan geen God gelooft en aan gene zijde van het graf niets meer te hopen of te vreezen heeft, bezit ook geen eerbied voor de menschelijke autoriteithet is on tevreden en wü zich van alle goederen meester maken, om ten minste hier op aarde zich een hemelte verschaffen. Hier ligt de wortel van alle verschijnselen, die onzen tijd beweg en en die in het vervlogen jaar op enkele plaatsen op vulkanische wijze te voorschijn kwamen. Men zou nu met recht kunnen verwach ten dat de wereldljjke machthebbers, in hun eigen belang, geen grootere taak ken den, dan door herstel en bevestiging van het Geloof, door bescherming der Kerk en aankweeking van godsdienst, de dreigende revolutie tegen te werken en hunne tronen te schragen. Dit toch is geenszins het ge val, wij zien in vele Staten de bewind voerders ijverig aan 't werk om de Kerk totaal te ruïneeren. In Duitschland scheen het bij den aan vang van het jaar 1881, alsof de Regeering den cultuurstrijd zou doen eindigen. He laas, deze hoop werd niet bevestigd. Aan de wijsheid en vredelievendheid van den H. Yader gelukte het wel om aan de diocesen Trier en Pulda nieuwe Bisschop pen te geven, doch deze Opperherders kun nen hun heilig ambt slechts op zeer be- FEU1LLETON. De vriendschap van een kind. (Episode uit den tijd der eerste Fransche omwenteling.) Vervolg De tranen sprongen mij uit de oogen, en ik luisterde met de meeste inspanning. „Den ge vangene loslatenriep Lebon, „zijt gij niet wijs?" „Waarlijk pa, ik meen het." „Dat kan niet gebeuren." „Het moet gebeuren, gij hebt het mij beloofd." „Maar „Geen maar!" „Als „Neen, geen als ook!" (/We 1 wat duivel meisje, ik zal hier toch wel de baas zijn, geloof ik„Ja pa, dat zijt gij, daarom vraag ik het u ook." „Lucie, luister eens, ik zal u alles geven wat gij hebben wilt, maar dat niet; dat kan ik u niet geven, lief kind." „En ik wil niets anders hebben dan dit. Eens beloofd, blijft beloofd pa, dat weet gij wel." „Maar kindlief, gij vraagt iets dat niet in mijn macht staat." Wel pa, nu jokt gij toch; gij hebt daar straks zelf gezegd, dat gij de baas zijt; en dat zijt gij ook, dat weet ik. Als gij schrijft, dan wordt de vreemdeling dood gemaakt, en als grensde wijze uitoefenen, want de Meiwetten zijn nog in volle kracht. Het Katholieke Duitsche volk hoopt wel is "waar, dat zij spoedig, zij het da t ook gedeeltelijk, zullen veranderd worden, maar het hoopt reeds zoo lang! De onderhandelingen met Rome, die nu twee jaren geleden door de Prui sische Regeering plotseling werden afge broken, zijn echter weder aangeknoopt. De tijd zal leeren of zij tot een bevredigend resultaat zullen leiden. In Oostenrijk, een land dat wel is waar geen cultuurstrijd heeft, is het kerkelijk en godsdienstig leven ook zeer in verval. Gods dienst en politiek zijn daar visch noch vleesck, niet koud en niet warm. Aan on lusten ontbrak het in dit land evenmin. De strijd tusschen het Slavisch en het Duit sche element woedde hevig in Bohemen en in Hongarjje. Met Rusland stond Oosten rijk noch op vriendschappelijken, noch op vijandigen voet. Door de reis van Koning Humbert naar Weenen in October 11. zijn de verhoudingen tot Italië bevestigd ge worden, of beter gesprokenItalië hoopt door nauwere aansluiting aan Oostenrijk, paal en perk te stellen aan de naderende revolutie. Of deze lang op zich zal laten wachten? De radicalen gaan steeds voort op den troon te beuken en de val van dezen door de revolutie opgerichten troon, is slechts een quaestie van tijd. Met de smartelijkste gevoelens ziet Rus land op het afgeloopen jaar terug. De ni hilisten-pest verspreidde zich in weerwil van alle processen, vonnissen en gestreng heid der wetten en den 13den Maart viel Keizer Alexander II door een dynamietbom, hem door Russakoff toegeworpen. Een kreet van verontwaardiging en ontsteltenis weer galmde in Europahuiverend zag men naar den afgrond, die het revolutionnaire drij ven had geopend. De toestand van Rus land is gelijk aan dien van Frankrijk voor de groote revolutie. De Keizer leeft als een gevangene, steeds omringd door een af- deeling kozakken. Het volk is ontevreden en verarmt, de beambten zijn omkoopbaar en velen van hen, zelfs in de hoogste kringen, zijn aanhangers en vereerders van het nihilisme. Noch de strengheid van een Loris-Melikoff, die zijn ambt nederlegde om voor den intrigant Ignatief plaats te maken, noch de maatregelen van den Kei zer, konden iets uitwerken om tot eeuigs- zins bevredigende toestanden te geraken; veeleer goot het besluit van den Czaar, om, in plaats van hervormingen te geven, op den weg van het absolutisme voort te gij niet schrijft, dan niet. Mama heeft het mij zelve gezegd. En pa, pa als hij sterven moest dan zou het Lucie's schuld wezen; want als ik niet zoo gedwongen had om in dit kamertje gelaten te worden, dan zoudt gij den sleutel niet gehaald hebben en den goeden vreemdeling niet hebben gezien, en als gij hem niet gezien hadt, dan zou hij niet behoeven te sterven. Neen pa, hij mag niet sterven, die goede ongelukkige vriend! Als hij stierf, dan zou Lucie ook sterven!" Er heerschte weder een oogenblik stilte, Lebon hief echter dadelijk weder aan: „Maar lieve Lucie.„Och pa, luister nu toch naar mij. gij weet niet hoeveel ik van hem houd „Van hem houd! En waarom?" „Waarom, dat weet ik; maar o ik houd zoo veel van hem. mis schien omdat ik hem gered heb, toen hij bijna van honger stierf. Ja waarlijk, ik en Azor hebben hem gered. Hij is dus mijn gevangene; hij behoort aan mij. O pa, als gij hem gisteren gezien hadt, toen hij daar zoo bleek als een doode op den grond lag en met zulk een zachte stem tot mij zeide: Lief kind, heb medelijden met mij 1 o dan zoudt gij net gedaan hebben als ik; want uw hart is zoo goed, mijn beste pa. De menschen zeggen wel dat gij niet goed, dat gij boos en wreed zijt, gaan, zooals hij dit in zijn manifest van den elfden Mei 11. verkondigde, olie in 't vuur. Italië, Rusland eu Frankrijk vor men het roode trio, waar de val, de ver dwijning der sociale orde, door een woest fanatisme voorbereid, niet lang op zich zal laten wachten. Frankrijk bevindt zich geheel en al in handen eener coterie van phrasenhelden en baantjesjagers, die den naam van het republikanisme schande aandoen. Gambetta, eertijds President dor Kamer, werd naden val van het Ministerie, d. w. z. na de ver kiezingen, die ten gunste der republikeinen uitvielen, Minister-president en het nieuwe Ministerie bestaat uit willelooze poppen in zijne hand. Het is gekarakteriseerd door de opneming van den fanatieken atheïst Paul Bert, als Minister van onderwijs en eeredienst. De strijd tegen de Katholieke Kerk, is het eerste nummer in het pro gramma van dien bewindsman. Frankrijk is de bal in de hand van een intrigant en zal zoolang heen en weer geworpen wor den, tot de geheele Gambettistische rom mel door de bijlslagen der Communisten zal vernietigd worden. Ook in België was de slyijd tegen de Kerk het voornaamste heldenfeit van het vrijmetselaars-Ministerie. De geestelijkheid en de Katholieke volksschool worden er op afschuwlijke wijze vervolgd. Ook in dat land hebben de Katholieken besloten gemeen schappelijk te handelen en op te treden; zij hopen bij de eerstkomende verkiezing van afgevaardigden, het juk van het libe ralisme te breken en af te werpen, zooals dit reeds bij de verkiezing voor leden van den gemeenteraad in vele steden is ge schied. Engeland had in 't verloopen jaar op vele plaatsen der wereld verwikkelingen en strijd. In Zuid-Afrika voerde het een langen en niet-roemvollen krijg tegen de Boeren en het was eindelijk genoodzaakt den 25sten Maart 11. vrede te sluiten. In Afghanistan gaf Gladstone, de opvolger van Beaconsfield, alles prijs, wat met veel offers van goed en bloed was verkregen. Gansch Ierland was in opstand; moorden eu brandstichting waren in dat ongeluk kige land scheering en inslag. De landbill werd den 8sten Augustus 11. uitgevaar digd, maar zij bracht geen anderen toestand te weeg. Gansch Ierland werd in staat van beleg verklaard, de politiemacht uit gebreid, de leiders der Liga gevangen ge nomen, niets hielp en zoo staat in Ierland eene catastrophe voor de deur, die gelijk ja dat zeggen zij waarlijk, maar zij kennen u niet zoo als uwe Lucie u kent; Lucie weet wel dat gij goed zijt. Ik zie u immers zoo dikwijls schreien als gij mij kust; en kijk, nu staan er weer tranen in uwe oogen. „Ga weg mijn kind, ga!" riep de geduchte man, met een stem, die sterke aandoening verried. Maar Lucie hernam op een vasten, levendigen toon: „Neen, ik ga niet weg, pa, voordat ik het papier van u heb, dat gij daar hebt geschreven," „Onmogelijk, kind! waar denkt gij aan?" „Mama heeft mij gezegd dat het zijn doodvonnis is, en daarom wil ik het heb ben." „Lucie, wees verstandig." „Neen, ik wil het hebben, zeg ik u." „Lucie, maak mij niet boos." „Dat kan mij niet schelend' „Hoe, kan het u niet schelen of gij uw vader verdriet doet?" „En gij dan, gij dan?" riep het kind op een hevigen toon, terwijl het eensklaps in tranen uitbarstte; „ik smeek u al meer dan een half uur om mij te geven wat gij mij gemak kelijk geven kunt, en gij wilt niet; gij hoort niet eens naar mij, naar uwe Lucie. O, ik zie het nu wel, dat de menschen gelijk hebben; gij zijt een boos man; ik zal het voortaan ook van u zeggen, net als de boeren; want gij houdt niets van uwe dochter, die zooveel van haar vader houdt". „Ik zal zijn aan die welke in Rusland onherroe- peljjk plaats zal vinden. De Oostersche quaestie is gelukkig op gelost. De Grieksch-Turksche grensstrijd werd na lange onderhandelingen bijgelegd en Turkije beeft zells eene regeling zijner schulden in 't leven geroepen. Een heuge lijk bericht voor de gelukkige bezitters van Turksche papieren! Rumenië werd den 26sten Maart in een koninkrijk geme- tamorphoseerd en Bulgarije nam eene ze venjarige dictatuur aan. Ook de Vereenigde Statën van Amerika zien met leedwezen op het jaar 1881 terug. De nieuwe president Garfield, dieden4den Maart zijn ambt aanvaardde, werd den 2den Juli door een onverlaat neergeschoten en stierf na een vreeselijk lijden van elf weken. De oorlog tusschen Peru en Chili in Zuid-Amerika eindigde in Februari met de overwinning der Chilenen. Ons dierbaar vaderland bleef gelukkig van groote rampen bevrijd. De onverbid delijke dood echter maakte zich meester van den Nestor uit ons vorstenhuis en van zoovelen die zich verdienstelijk hadden ge maakt voor Vaderland en Koning. Onze wetgeving werd door eene Drankwet uit gebreid. Of de volkszonde door die wet zal worden beteugeld? 't Ware te wen- schen; wij gelooven echter dat het resul taat zeer twijfelachtig zal zijn. Overigens viel er in 't verloopen jaar in Nederland, zoowel op politiek als op religieus terrein, veel voor, wat wij anders zouden wenschen. Ons bestek gedoogt niet thans over onze grieven uit te weiden wellicht komen we er later op terug. De erfenis, die het jaar 1881 aan zijn opvolger heeft nagelaten, is over 't algemeen genomen, eene zeer treurige. In de gansche wereld vinden we niets dan twist en strijd en overal gaat het spook der revolutie hand in hand met de bestrijders der Kerk, de bewaarster der zedelijke en sociale orde. Zal het nieuwe jaar een beter, een ge lukkiger zijn? Wij wagen het nauwelijks deze hoop uit te spreken. De Rijkskanselier maakt openbaar eene verordening van 29 Dec. jl., waarbij het recht om goederen in Duitsche zeehavens te laden, naar andere Duitsche zeehavens te vervoeren en daar te lossen (kustvracht- vaart) aan schepen van België, Brazilië, niet van mijne dochter houden!" „Neen, gij houdt niet van mij, anders zoudt gij mij niet weigeren wat ik van u vraag; dan zoudt gij mjj niet laten schreien; maar het kan u niet schelen of ik sterf!" „Wat zegt gij!" „Ja, ik sterf er zeker van; daar behoeft gij niet aan te twijfe len. Nadat gij teruggekomen zijt, hebt gij nog niet anders gedaan dan mij plagen en bedroeven. Ik ben er nu al ziek van, en als het nog langer duurt.O ma, o hemel.ik sterf!" Ik veronderstelde dat Lucie in hare tranen stikte; en werd daarin bevestigd toen ik Lebon hoorde roepen: „O, mijn kind! helpzij is buiten kennis! Lucie, lief kind! kom tot u zelve! Hoor, gij zult bet hebben dat papier; gij zult het heb ben; maar luister nu naar mij Groote God wat wordt zij bleek Er werd hevig aan de schel getrokken. Een bediende kwam het kabinetje binnen. „Loop da delijk naar den dokter.neen, wacht.zij komt bij! Dat kind is zoo geducht zenuwach tig! Maar ik had dit ook moeten bedenken. Lieve Lucie, kom zie uw vadertje maar eens aan.Schielijk een glas suikerwater, Baptist. Goedkom, drink eens Wordt vervolgd.)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1882 | | pagina 1