NIEUWE No. 556. Donderdag 26 Januari 1882. 7e Jaargang, Beschaving, 0,06 Het ongeval van den Chinees te Brighton: de moraal. HilRLElI ABONNEMENTSFB IJS Per 3 maanden voor Haarlem Buiten Haarlem franco per post. Afzonderlijke Nummers 0,85 1,— Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG. BUREAU: St. Jansstraat Haarlem. SSg&Sm WAISTJKhDKi AGITE MA NON AGITATE. caiimiT. PBIJS DEB ADVEBTENTIÉN Van 16 regels30 Cents. Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advertentiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond voor 6 uur ingewacht. Uitgevers KÜPPERS LAUREY. Tot de lasterlijke aantijgingen waaraan de Katholieke Kerk ten alle tijde blootstaat, behoort ook die, waarbij men durft be weren dat zij de beschaving tegenwerkt. Het lasterlijke, onzinnige en leugenachtige van die bewering zullen wij trachten in de volgende regelen aan te toonen. Wij zullen dit doen aan de hand der wereld geschiedenis, die sinds bijna twee duizend jaren bewezen hèeft en nog dagelijks be wijst, dat het juist de Kerk van Christus is <lie aan volkeren en natiën de beschaving heelt gebracht en deze onderhoudt. Men kan zeggen wat men wil, doch zooveel is zeker dat boven alle dingen bij de beschaving eene gelouterde, verstandige en waardige godsvereering behoort. God is een Geest, en die Hem aan biddenmoeten Hem m den geest en in waarheid aanbidden. Waar het hierin hapert, daar is geen ware beschaving, 't Is mogelijk, dat in inen- schelijke, aardsche dingen een volk een zekere verlichting, een zekere vindingrijk heid aan den dag legt; bezit het echter de vereering en aanbidding Gods niet, dan beeft zijne beschaving geen waarde. Slaan we een blik in de grijze oudheid en be wonderen we de obelisken en pyramiden ln Egypte en staan we verbaasd over hunne kennis van astronomie en hemelkunde; alles valt in duigen en verdwijnt in't niet, als we hooreu, hoe die ouden een zwarten os als hun hoogsten uationalen god in den fraaien tempel te Memphis voederde i en hem hulde brachten en aanbaden. Nu, een os als God vereeren dat is geen bescha ving, dat is barbaarschheid. Ook in Babylon vond men heerlijke gedenkteekens der bouwkunst en eene groote mate van ont wikkeling in de sterrekuude en cijferkunst. Doch met afschuw wenden wij het gezicht af van een volk dat ter eere van de ontucht leesten vierde. En als zelfs in het fijnge voelige en kunstlievende Griekenland, in het land der dichters, schilders en beeld- FEU1LLETON. De Chinees Ah Tjongg Tehir, zoo schrijft de Londensche correspondent van de N. R. Ct., of zooals zijn nom de theatre luidt Ling Look, 18 ei goed afgekomen voor ditmaalBeschul digd, op den 27sten December jl., onwilligen manslag te hebben gepleegd in een café-chantant te Brighton, heeft de assisen-jury te Lewes (Sussex), hem, benevens zijn vrouw, die voor hetzelfde feit terechtstond, vrijgesproken. De omstandigheden van dit buitengewone ge- val zijn in hoofdzaak de volgende F y a des gens qui se disent Espagnols Et qui ne sont pas du tout Espagnols! dus luidt het lied in Offenbach's Let Brigands. Zoo zijn er ook menschen, die voorgeven Chi- neezen te wezen en 't nooit of te nimmer waren. Tehir dikwerf afgebeeld gezien op monster- P aten, in nationaal costuum, met den natio- s'aart> maar des ondanks tot nu toe steeds wij e gekoesterd nopens zijn waren landaard. aar moet bekennen, dat die argwaan onge wettigd was. Het is gebleken, dat mijnheer Tehir is een ec e Chinees uit China, die ons, wester- sche barbaren slechts is komen bezoeken, om het bewijs te leveren, dat China ons vóór is in het goochelen en m de nobele acrobatenkunst. Met dat doel reisde onze Chinees - een potige reus van plaats tot plaats rond, steeds begeleid door zijn vrouw. Ah Tjongg Tehir trad in verschillende oorden van het land op als ;/man van het vuur, het zwaard en het kanon", en wanneer men nagaat welke kunsten hij ten beste gaf, dan inderdaad kon men hem de zinrijk uitgedachte titulatuur houwers, wier kunstproducten wij nog ten huidigen dage ten hoogste waardeeren, als zelfs in Griekenland de onmatigheid haren god Bachus, de ontucht hare godin Venus heeft en Jupiter de opperste aller goden als een geraffineerd echtbreker verheerlijkt wordt, wat zal men dan wel denken van de beschaving die in dat land destijds heerschte? Geeft ons dat niet het bewijs, dat het heidendom niet vatbaar was voor beschaving in de meest verheven en hoogste dingen en belangen der menschheid? Ook het oude Rome ontleende zijne goden meestendeels aan het lichtzinnige Grieken land. Ook het ijzeren Romeinsche Rijk, groot in den krijg en in de onderwerping en Regeering der volkeren, hoe klein, hoe ellendig, hoe ruw komt het ons voor als het den god der dieven tempels bouwt en zijn goden-hemel tot een soort van harem maakt, waar de intrige en delist, de ijver zucht en de veete, de wellust en de wraak als reuzengestalten worden voorgesteld en waar de afschuwlijkste zwelgpartijen wor den gehouden. Onbegrijpelijk is het, welke barbaarschheid in zake van den godsdienst kon voortbestaan naast de ontwikkeling van kunsten en wetenschappen. Doch waarachtige beschaving ontbreekt steeds daar, waar men daemons aanbidt, natuur krachten of werken van menschenhand vergoodt. Dat is en blijft barbaarschheid. Zelfs het volk van Israël, door Gods hand geleid, kon niet weerstaan aan de zucht van den afgodendienst; nu eens dansen de Joden om het gouden kalf, dan aanbidden zij Baal, den moloch en de overige afgoden der Pliönicisch-Kananitische volkereu waarmede zij in aanraking kwamen. Met recht vragen wij duswie heeft het eerste en vaste fondament van ware en volmaakte beschaving gelegd Wie heeft een einde gemaakt aan de barbaarschheid die zich openbaarde in het aanbidden van beesten en stukken metaal? Wie heeft de geesten verlicht, opdat zij den eenigen en waren God zouden leeren kennen Wie heeft de noch misgunnen, noch betwisten. Degens en dol ken slikte hij zonder blikken of blozen in, als waren het doperwten. Ook zette hij zijn benijdens waardige tanden in stukken ijzer en lood, die zijn vrouw vooraf had gloeiend gemaakt. Uit deze lekkernijen nam hij dan een flinken hap, die hem bizonder scheen te bevallen, want hij grinnikte al door. Na dien metalen podding, vergastte hij zich aan een verfrisschende teug kokende olie of gesmolten lood 1 Nog vele andere, onbegrijpelijke of halsbrekende toeren, gaf hij ten beste, welke niet alle Europeesche mededingers hem zouden willen nadoen, al konden zij dat. Maar zijn voornaamste tour de force, welke hij altoos voor het einde zijner verrichtingen bewaarde, behoorde tot die categorie, waarvan dr. Johnson getuigde: ze zijn zóó moeilijk, dat het jammer is, dat ze niet onmogelijk zijn 1 Voor dit buitengewone nommer nam Tehir een stuk geschut, d. w. z. een loop van metaal, ter lengte van ongeveer een meter. Dit geïmprovi seerde kanon, in een geraamte van hout en leder bevestigd, woog ongeveer twintig Engelsche pon den. Het werd, behoorlijk geladen, vastgemaakt op het hecht van een zwaard, welks lemmer Tehir dan in zijn keel liet glijden. In deze aangename stelling werd het algeschoten door zijn vrouw, die daartoe een gloeiende pook aan het zundgaj hield. Dit Chineesche kunststuk had Ah Tjongg Tehir reeds zeer »ele malen vertoond, zonder dat eenigerlei ongeval hem te beurt viel, maar het gebeurde te Brighton heeft ons geleerd, dat men daaruit ten onrechte de gevolgtrekking zoude maken, dat de vertooning geheel gevaarloos was. Op 5 November had onze Chinees een over eenkomst aangegaan met mevrouw Botham, krachtens welke hij zich verbond in het Oxford Thédtre of Varieties te Brighton, waarvan zij de eigenares is, een reeks van twaalf voorstellingen te geven, voor een som van 15. Deze voor- natiën om liet eenige altaar van den eeuwigen a O een oneindigen Geest verzameld? Was dat niet de Katholieke Kerk? Ongetwijfeld. De Kerk heeft haren missie- en beschavingsgang door de vijf werelddeelen gehouden eu is er ten huidigen dage nog niet mede gereed. Voor het Credos der Kerk zijn de afgodsbeel den in het Oosten ineengestort. Van Rome uit hebben Augustinus in Brittannië, Winfried, Willebrordus, Kiliaan in Gev- manië, Adelbert, Methodius en Cyrillus bij de Slaven de fakkel van het Evangelie ontstoken en het Rijk Gods gesticht. Van Rome uit gaan ook nog dagelijks eerbied waardige mannen als boden en verkondi gers van het Geloof naar Afrika, naar Indië, naar Amerika, om de wilden en barbaren, die nog in de schaduw des doods zitten, op te zoeken en in te wijden iu de waarheden en geheimenissen van den gods dienst. Bestond Rome niet, de Katholieke Kerk zou ten gronde gaan. Immers zien we niet, hoe landen en volkeren, niettegen staande de werkdadigheid der Kerk, op den weg geraakt zijn naar de oudheidensche barbaarschheid in zaken den godsdienst betreffende. Zeker zonder de Kerk gaat het Christendom verloren en zonder het Christendom verdwijnt de beschaving in religieuse aangelegenheden en begrippen en men keert terug tot de barbaarschheid van het bijgeloof eu tot den afschuwelijkeu afgodendienst. Nu zijn er in onze dagen een aantal heexen, en ook dames, die zich zeiven als hoogst beschaafd en ontwikkeld achten, doch zich met den godsdienst niet bemoeien, ja, die zelfs meeneu den hoogsten trap van civilisatie bereikt te hebben, als ze het be staan van God en de eeuwigheid ontken nen. Wij zullen niet lang stilstaan bij deze ellendelingen, die wij, in weerwil van hunne voorgewende wijsheid en wetenschap, voor verwarde geesten eu verwilderde gemoede reu houden. Wat echter gelukkiger wijze nog iedereen voor een onmiskenbaar ver- eischte der beschaving houdt, dat is eene stellingen namen op den avond van den tweeden Kerstdag een aanvang. Alles ging goed tot de tweede avondvoorstelling. Evenals bij de eerste, was het kleine café ran Brighton eivol. Parterre, stalles, gaanderij waren alle dicht bezet met toe schouwers, aangetrokken door de monster-aan plakbiljetten, die overal Brightons muren versier den en waarop „Ling Look" werd voorge steld in de meest belangwekkend-gevaarvolle positiën, welke het vruchtbaar brein van den tee kenaar slechts mocht verzinnen. Even vóór tien uur verscheen Tehir op het tooneel. Niets bizonders viel voor, om de span ning en de geestdrift van het publiek te storen totdat de kanon-toer aan de orde was. Welke bizondere reden bestond om den loop naar de linkerzijde der galerij te richten, is niet gebleken, maar uit het noodlottige resul taat kan men in verband met andere om standigheden opmaken, dat bedoeld gedeelte der galerij, die van weerskanten tot boven de avant- scene reikte, een bepaald mikpunt was. Had Tehir zijn kanon met los kruit geladen, dan zouden er geen extra voorzorgen zijn noodig ge weest, maar hij wist dat in zijn stuk, behalve een lading kruit, ook nog een prop nestelde van stevig papier, een compacte bal, welke hij eigen handig met behulp van een laadstok daarin ge stampt had. Toen hij nu zag, dat eenige menschenhoofden op de gaanderij zich in de vuurlijn bevonden, gaf hij, alvorens het zwaard met het kanon op te nemen, een teeken, dat de menschen daar ter plaatse het hoofd moesten buigen en omlaag houden. Niet allen hebben het teeken misschien verstaan, ondanks de verklaring, die de manager der zaal er aan gaf. De vijftienjarige George Smythe althans, die zich, met eenige kornuiten, op de linkerzijde der galerij bevond, bleef het hoofd hoog houden, met het gevolg, dat de prop zekere moraliteit.. Natuurlijk loopen de ge zichtspunten ten aanzien der moraliteit, bij de menschen zeer uit elkaar, naarmate zij op godsdienstig gebied op een meer of minder positief-christelijk of op een modern- heidensch standpunt staan. Het algemeene ze delijkheidsgevoel is echterGoddank nog van die kracht, dat in alle kringen der maatschappij zekere onteerende misdaden en schandda den als barbaarschheid worden beschouwd. Ook dat is nog eene vrucht van het Chris tendom, die men zoo maar niet kan ont kennen. Wij zullen zwijgen van de verwil derde volksstammen, die wij zonder huwe lijk eu huisgezin, zonder orde en tucht, meer aan dieren dan aan menschen gelijk, iu bosschen en woestenijen zagen zwerven, wij zullen niet gewagen hoe zij van de jacht eu visscherij levende, en met oorlog, roof en plunderiugen het leven doorbren gende, aan het woord barbaarschheid* zijne beteekenis gaven, wij zullen slechts een blik slaan iu de werken van de oude Romeinsche geschiedschrijvers aangaande het leven in het oude Rome, ten tijde der Keizers, in wier Rijk de zon niet onder ging. Zeker, de gemakzucht en vertroe teling des levens, de verfijning der uiter lijke beschaving, de bevrediging der levens behoeften, de vooruitgang in het leven,* d. w. z. in het genot, waren nooit zoo ge spannen en overprikkeld en zijn ook door de hedendaagsche luxe onzer wereldsteden nog niet bereikt. In dit opzicht was dus Rome onder Augustus, Caligula en Diocle- tiaan beschaafd* genoeg. Doch hoe stond het er met de zedelijkheid geschapen? Van de zwelgpartijen zooals die iu de adellijke huizen van Rome plaats vonden, kunnen de geraffineerdste brassers zich geen denk beeld vormen. En wie kan het heden be grijpen, dat eenmaal in het oude Rome de voorname, dames, tegelijk met het plebs aan de bloedige gevechten der gladiatoren en der slaven en der arme Christenen met de uitgehongerde leeuwen en tijgers hun ver maak vonden. Hoe meer het bloed der uit Tebir's kanon hem den schedel verbrijzelde. Hij zonk morsdood neder. Men kan nagaan, welke ontsteltenis dit onheil in de zaal teweegbracht. Men wist eeist niet, wat er gaande was. Enkelen hieven, ouder gewoonte, op de onzinnigste ma nier, het geroep van brand aan; er ontstond een paniek, en weinig scheelde het, of een nood lottig gedrang naar de deuren ware ontstaan. De justitie bemoeide zich met de zaak. Eerst werd Tehir, daarna ook zijn vrouw, ten slotte mevrouw Botham, de eigenares van het café, gearresteerd. Door de Grand jury echter werd zij van alle rechtsvervolging ontslagen. Tehir en zijn vrouw stonden echter terecht wegens man slag door strafwaardige onachtzaamheid en werden, gelijk gezegd, vrijgesproken. Ik moet zeggen, dat ik mij met deze uitspraak niet kan vereenigen. De quaestie was, of de beschuldigden voldoende voorzorgen hadden ge bruikt om een ramp te voorkomen. Deze vraag kan, dunkt me, slechts ontkennend worden be antwoord. Uit niets blijkt, dat het noodig was den loop van het kanon, naar de galerij, of naar eenig ander gedeelte van de zaal te richten, en een grove onachtzaamheid was het te vuren, alvorens zich te hebben vergewist of iemand zich in de vuurlijn bevond. Het is onbegrijpelijkdat Mevrouw Tehir niet zou hebben gezien, dat het kanon op George Smythe doelde. Tehir had evenwel geen andere verontschul diging dan deze, dat hij een Chinees was en 's lands wetten niet kende een verontschul diging, die nooit mag opgaan, maar niettemin altoos de gewenschte uitwerking heeft op een teergevoelige Jury. Indien de Home Secretary de bevoegdheid kreeg, om dergelijke onmogelijke, gevaarlijke ver tooningen, eenvoudig te verbieden, zou niemand dat voorzeker betreuren.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1882 | | pagina 1