NIEUWE No. 558. Donderdag 2 Februari 1882. 7e Jaargang. Beschaving, 0,06 fggp®*- Post-slavernij. ABONNEMENTSPBU8 Per 3 maanden voor Haarlem Buiten Haarlem franco per post. Afzonderlijke Nummers f 0,85 1- Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG. BUREAU: St. Jansstraat Haarlem. mXlESDBIT—-jf AGITE MA NON AGITATE. (OU RUT. PRIJS DER AD VERTENTIËN Van 16 regels30 Cents. Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advertentiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond voor 6 uur ingewacht. Uitgevers KÜPPERS LAUREY. Vervolg en slot.) Ook op sociaal gebied heeft de bescha ving een wijd veld en eene groote betee- kenis. Derhalve zien wij dan ook op dat gebied de Kerk hare heerlijkste lauweren plukken. Wie heeft de vrouw van haar juk, van haren smaad, van hare verdruk king verlost en haar hersteld in hare rech ten ea positie? Dat heeft noch de Rechts staat in het oude Rome, noch de kunstzin en de fijne aesthetica der Grieken, noch de philosophic van een Pythagoras of So crates bewerkstelligd. Dat heeft geheel alleen de Katholieke Kerk gedaan. Met het Evangelie in de hand heeft zij de vrouw gelijke waardigheid met den man verleend; in het Christelijke huisgezin heeft zij aan de gade en moeder de eerste plaats der plicht- vervulling, der deugd, der opvoeding en dus ook der eere aangewezenop plaatsen van armoe en ellende heeft zij "de christelijke vrouw als troosteugel aangesteld, die door heldenmoed en geduld het sterkere geslacht beschaamd maakt; aan den voet van het altaar reikt zij het zwakke geslacht den sluier eener onthouding en zelfopoffering, die de verbazing der menschen en bijna de ijverzucht der eDgeleu verwekken, eener onthouding en zelfverloochening, tot welke de moed en de kracht slechts uit dien kelk kan gedronken worden »uit welken maag den voortkwamen,eene onthoudiug en zelf verloochening, die aan de eens dubbel ver vloekte vrouw eene dubbele eerekroou en dubbele aanspraak op de vereering en hoog achting vau den man verwerft. En inder daad, in het Christendom heeft de man de vloekwaardige daad der vrouw in het pa radijs vergeten. De Kerk heeft den man geleerd het te bejammeren, dat hij zoo langen tjjd zijne gezellin als slavin behan deld heeft en hij biedt haar nu ter ver zoening de eereplaats in 't huisgezin. O, welke verblinding, welke boosheid, als in onze dagen de vrouw zich van het Chris tendom »emancipeert« en zich opnieuw in de armen werpt van het schaamtelooze en lichtzinnige heidendom! Helaas! het zal niet lang meer duren, of de nieuwe heiden zal, even als de oude, zijne vrouw weder als slavin, als koop- en verkoopbare waar beschouwen en behandelen. FE U1LLETON. Vruchtboomen in potten. Vruchtboomen kunnen zeer goed in potten ge kweekt worden en zijn dan, met vruchten beladen, a. een zeer aardig sieraad voor tafels of anders zins. Men neemt daartoe eenjarige boompjes, en plant die, na de wortels een weinig afgesneden te hebben, in potten die met goede, voedzame aarde gevuld en niet grooter zijn dan bepaald noodzakelijk is voor den omvang van de wor tels. VVat roet en asch bij de aarde te doen is zeer goed voor de ontwikkeling der plant. De boompjes worden dan goed begoten en °P een zonnige, luchtige plaats of ook in mos o aarde gezet. Daar laat men ze den geheelen zomer staan en zich ongestoord ontwikkelen. rg6n 'bkwijki begoten worden bij roog^ weder hoogstens tweemaal per week. Maar ze 's avonds een weinig met water te be sproeien kan geen kwaad. De in den grond gezette potten met boompjes kunnen daar overwinteren, als men ze maar goed voor de vorst beschut. Dikwijls ook wor den zij 's winters in een koel vertrek gezet en in het voorjaar weer buiten gebracht. In het tweede jaar dragen de boompjes zelden vrucht, maar in het derde jaar kunnen zij, bij een goede behandeling, reeds veel opleveren. Deze vruchtboompjes in potten kan men veel gemak- Wie heeft de ketens der slaven gebroken en de gelijkheid der menschen in 't aan zijn geroepen? Wie anders dan de Katho lieke Kerk? 't Zal zeker onnoodig ziju het lot dezer twee derden der meuschelijke maatschappij voor de komst van den Heiland breedvoerig te schilderen. Zon- der wet en recht, zonder bescherming, overgelaten aan de willekeur van ziju des poot, moest de arme slaaf zonder dat er acht werd geslagen op ouderdom of ge slacht, eergevoel, onschuld of schaamte, de luimen van zijn bezitter dienen, op zijn wenk als een willeloos werktuig gezond heid en leven, onschuld en eer opofferen, door zijne vuist zich laten mishandelen, door zijn dolk zich laten vermoorden, op zijn bevel in den vijver springen om als voedsel der visschen te dienen. De3 slaven kindereu waren het eigendom vau zijn heer, die ze voor zijne oogen kon onteeren of wurgen, zonder dat de slaaf hun ter hulp kon komen of zich beklagen mocht. Doch verwijderen we dit beeld van mensckelijke wreedheid en danken we de Katholieke Kerk, dat zij de ketens van den slaaf ge broken en den vrijen mensch zijne waar digheid heeft hergeven. En nu willen we het gevraagd hebben of men het nog loochenen zal dat de Kerk de beschaving heeft gebracht? Neen 't zijn niet de atheïsten, niet de materialisten, of hoe overigens de radicalen worden aangeduid, die de beschaving heb ben aangebracht. Want als men in onze dagen hoort verkondigen: »het arme volk is voor niets goed, dan om met zijne lijken koolvelden te bemesten,dan zal dit een mensch, die nog menscli is, niet als be schaving, maar als eene schandelijke bar- baarschheid in de 19de eeuw worden aan gemerkt. En als men openlijk durft ver kondigen dat eigendom diefstal is,« dan verraadt ook dat systeem dezelfde ruwheid en verwildering. Wie ook zal de brug over den afgrond opbouwen, die er bestaat tus- scheu de mannen van het kapitaal en de mannen Aran den arbeid, tusschen de werk gevers en werknemers, een afgrond die hoe langer hoe grooter wordt en de gan- sche sociale orde dreigt te verslinden. Wie zal hier nu de noodige hulp verschaffen Met wetten en verordeningen kunnen de Staten niets uitrichten. De bijl moet de keiijker voor allerlei schadelijke invloeden be schermen, dan andere, die in den grond staan. Maar hoeveel zorg men ook voor de bloesems draagt, men moet niet alle vruchten tot ontwik keling laten komen, en een boompje, naargelang van zijn grootte en groeikracht, niet meer dan 10 a 20 vruchten, zoo gelijkmatig mogelijk over den stam verdeeld, laten dragen. Het best geschikt om in potten gekweekt te worden, zijn win terperen, appel-, perzikeboomen en wijngaardranken. De stoute vlucht, welke het postverkeer in korte jaren genomen heeft, moest natuurlijk al lerlei ingrijpende maatregelen, dikwijls van zeer omvangrijken aard, na zich slepen. Zeer belang wekkend is hst daarom, een kijkje te nemen in het verkeer tusschen Londen eenerzijds en Britsch- Indië met de daarachter liggende landen ander zijds. Elke week vertrekt de mail van Londen over Dover, Calais, Parijs, Lvon, door de Mont-Cenis- tunnel, over Turijn naar Brindisi, om van daar per stoomboot door het Suez-kanaal verder hare bestemming te bereiken. De mail bestaat uit niet minder dan eenige honderde zakken, gevuld met brieven en couranten; wanneer de Australische post meegaat, stijgt dit cijfer tot ruim acht honderd Drie a vier goederen waggons zijn noodig om wortel raken; de gemoederen moeten ge nezen eu verzoend worden. En wie kan zulks beter dau de Kerk met hare ware eu onfeilbare besckavings-middelen. Als de Staat ziju beschavingstaak wil vervullen, dau moet hij den armen man bijstaan, hij moet door de wet de overgroote macht van het goud fnuiken en den arbeid iu be scherming nemen. Alles goed. Maar 't lukt niet zonder de vrije medewerking der Kerk, om de rijken van hun overmoed, de armen van hun trots en verwaandheid te genezen, om genen aan de plicht van den aalmoes, dezen aan de plicht van 't geduld en beiden aan de eeuwigheid en aau de eeuwige vergelding te herinneren, om door deu geest der liefde beiden weder met elkaar te verzoenen en te verbroederen. Ieder Vincentius-broeder der Katholieke Kerk, iedere Zuster vau liefde werkt er voor, de kloof tusschen de twee klassen te verwij deren. Elke kerkgang, elke toespraak van den kansel draagt oneindig meer bij tot oplossing der sociale quaestie dan een doziju nieuwe wetsontwerpen. Maakt de Kerk vrij, bevordert haren invloed op de gemoedereu in de scholen, in de Kerken, in het leven, werkt mede dat de armen en rijken den Zondag heiligen en hunne godsdienstige plichten vervullen en gij zult zien, dat ook thans weder het aanschijn der maatschappij vernieuwd zal worden, hoe de geldmannen tot Christelijken oot moed, liefde en barmhartigheid, de arbei ders tot geduld, gelatenheid, tevredenheid, trouw en zedelijkheid zullen terugkeeren. Laat de Kerk vrij in hare handelingen, laat het aan Haar over de menschen Christelijk, braaf eu vroom te maken en de sociale quaestie is opgelost, de bescha ving is gered. Zonder deze inwendige kuur is al het andere slechts kwakzvvalverij. Doch als men de godsdienstoefeningen onmogelijk maakt, als de Kerk aan de scholen onttrokken wordt, dan werkt men de revolutie in de hand, dan draagt men bij tot de omverwerping der sociale orde, tot de victorie van den petroleum. Slaan we nog een enkelen blik op de sociale toestanden der middeleeuwen, waar de geest van het Christendom door het gausche volksleven was gedrongen. Welk eene heerlijke harmonie iu de huiselijke, industriëele en burgerlijke toestauden. De die lading te bergen. Alles sluit op elkander, zoodat het oponthoud onderweg zoo gering mo gelijk is, en ile geheele reis van Londen naar Brindisi in drie etmalen volbracht wordt. Het pleit voor de nauwkeurigheid der administratie, dat nog nooit een enkele zak verloren gegaan is; dit beteekent iets, wanneer men hoort, dat de overlading te Calais van de boot op den trein bij nacht plaats vindt, en de daarvoor gebezigde pakkendragers slechts twee zakken tegelijk kun nen torsen. Elke zending wordt begeleid door een Engelsch postbeambte. ,/Ik had het genoegen met zulk een dienst- geleider kennis te maken," schrijft de Fransche journalist, aan wien deze mededeelingen ontleend zijn. ,,'t Was een gentleman van top tot teen, die mij op even duidelijke als beminnelijke wijze de regeling dezer dienstpost uitlegde. Intusschen trof mij zekere melancholische trek in 's mans ge heele wezen, ondanks den takt, dien hij als man van de wereld in ons gesprek aan den dag legde. Weldra begreep ik wat den ongelukkige schortte. „Stel u voor, dat hij sinds bijna elf jaren leeft als volgtVertrek van Londen des Vrijdags avonds, aankomst te Brindisi des Maandags avonds. In al dien tijd zoo goed als geen rust, want de post neemt onderweg nog pakketten op, en de administratie van een en ander moet ook voortgaan. In Brindisi aangekomen, en nadat de mail goed en wel aan boord is, slaapt hij vier en twintig uren achtereen, en mag dan zes dagen leerling eu de knecht wareu kindereu iu het huis van den meester, aten aan ziju disch, namen deel aau de uitspanningen zijuer familie en verheugden zich iu zijne hoede en in zijne bescherming. De gilde- broeders hadden gelijke belangen, gelijke plichten en rechten, verdroegen zich als broeders, hielpeu elkander in het maken van groote werken en gaven het aanzijn aan de heerlijkste producten van het kunst handwerk, die iu onze dagen nog een ieders bewondering verwekken. Het geheel werd door de Kerk bij elkaar gehouden. Ook het gansche burgerlijk leven in de bloeiende steden der middeleeuwen was voorbeeldig; 't is een lust om vau de volks spelen en volksfeesten te lezen, van dien frisschen gezonden humor, van die ware vroolijkheid eu ongekunstelde opgewektheid. Daar stonden allen voor een en een voor allen, daar bezielden burgerzin eu patrio tisme de trouwe harten, daar golden eer eu trouw meer dan geld eu goed. Welvaart overal, een frissche, vrije zin, een vroom en goedig hart, waarheid in handel en wandel, geestdrift voor het hoogere, kortom een volksleven, zooals de stoutste verbeel ding het niet schooner en aangenamer kan scheppen. Nimmer zijn Staten en volkeren gelukkiger geweest, dan in deu tijd waarin de Kerk vrij en onafhankelijk was. Wat is cr vau die landen geworden, die de Kerk hebben verlaten en op hun eigen haud een eigen godsdienst hebben gesticht? Wat is er van hun heerlijk volksleven, van hunne welvaart, van hun beroemden naam geworden? Yan eeuw tot eeuw gin gen zij achteruit en van hun vroegeren voorspoed is niets overgebleven. In plaats van dat ernstiggezind brave volk, drijft thans eene in 't materialisme verzonken maatschappij, den spot met alles, wat heilig is. In plaats van welgestelde volkeren, waarvan iedereen des Zondags een hoen ip den pot« had, ziet men niets dan met gebrek en nood strijdende natiën. Dat ziju de vruchten vau den afval vau de bron der beschaving, van het brandpunt der ware beschaving, van de heilige Moe derkerk. Omocht de dag van terugkeer eindelijk aanbreken. Mag men dit hopen? Ongetwijfeld. Groote genade en veroveringen moet de Kerk, even als het individu, dik wijls door zware beproevingen en door een lang in een vervelend havenplaatsje als Brindisi is, zonder bezigheden wachten op de mail die ran Indië komt. Des Maandagsavonds van daar vertrekkende, is hij des Donderdagsavonds in Londen, waar hij vier dagen rust heeft. Dien tocht maakt hij 18 a 19 maal per jaar! Meer dan tweehonderd malen heelt hij aldus de helft van Europa doorkruist. Vierhonderd maal is hij te Parijs en Turijn geweest en nooit heeft hij die steden bezocht. Er zijn geheele streken op die route, welke hij nooit gezien heeft, daar hij ze, zoowel heen als terug, steeds bjj nacht door vloog. „Met elkander is hij 800 uren, 34 a 35 dagen, in Parijs geweest. Wat ziet hij er? Het station dn Nord. De trein houdt daar tien minuten op, welken tijd hij voor zijne controle hoog noodig heeft. Langs de ceintuur-baan gaat het naar 't station de Lyon. „Alweer tien minuten werkens, en dan vlie gend naar 't Zuiden. Die ongelukkige Wandelende Jood! Hij verklaarde mij, dat hij zoo gaarne Parijs eens zien wilde, 't Was zijne illusie om ééns, zonder haast te hebben, de boulevards te mogen zien, daar rustig een glas bier te drinken, en vervolgens het Bois de Boulogne te door kruisen, niet rijdende, maar te voet Allen zeker wenschen den „slaaf der moderne beschaving" van ganscher harte een meer rusti- gen werkkring toe.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1882 | | pagina 1