NIEUWE No. 566. Donderdag 2 Maart 1882. 7e Jaargang. Dc vruchten van 't Chris tendom. li U IT U X L A I). Cigarettes. Vroeg opstaan. IISII IS (6IIR11T. ABONNEMENTSPB US Per 3 maanden voor Haarlem Buiten Haarlem franco per post. Afzonderlijke Nummers 0,85 15— 0,06 Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG. B TT B E A TT: St. Jansstraat Haarlem. AGITE MA NON AGITATE. PBIJS DEB ADVEBTENTIÉN Van 1—6 regelsi 30 Cents. Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advertentiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond voor 6 uur ingewacht. Uitgevers KÜPPERS LAUREY. Vervolg en Slot.) 't Is onmogelijk hier alle werken der Christe lijke liefde op te noemen,toch dienen er eenige van te worden vermeld; zij wedijverden alle tot verzachting van het leed en van alle ellenden der menschelijke maatschappij. Daar waren de Broeders van den goeden dood, die de stervenden in hunne laatste oogenblikken ter zijde stonden; het waren de Broeders die do arme zieken verpleeg den; de Schoolbroeders die aan de kinderen onderricht gaven en de broeders die zich het lot van krankzinnigen en idioten aan trokken. Ja waarlijk, niets was voor de Christelijke liefde te moeilijk of te zwaar. Johannes van Malta en Felix van Valois, de stichters der orde van de h. Drievul digheid voor de verlossing van gevangenen, doen afstand van al hunne bezittingen en ofschoon zij van aanzienlijke afkomst zijn, gaan zij rond om aalmoezen te verzame len en ontzeggen zich levenslang elk ge not, ten einde geld te sparen, waarmede zij te Algiers gevangen Christenen uit de slavenketens bevrijden kunnen. Johannes, de stichter der orde van de BarrahartigeBroeders, draagt op zijne schouders de veriatenen, de walgelijken in zijne cel en verzamelt milde gaven voor hen. Voor niets deinst de Chris telijke liefde terug. Uit het Morgenland komt de melaatschheidmet schrik ont vlucht men deze ongelukkigen. Doch de barmhartigheid der Kerk bouwt voor hen hospitalen en toevluchtsoorden in de na bijheid der steden, en zendt goede zielen ter hunner verpleging. De geesel Gods, de pest, komt in het land. Duizenden sterven binnen weinige dagen; die vluchten kan, vlucht f steden en dorpen zijn als uitge storven. Maar de Priester blijft, de Priester vlucht niet, hij wandelt onverschrokken tusschen lijdenden en stervenden, verkwik kende, troostende en lien met het Brood des Levens spijzigende. Met aanhoudend levensgevaar begraaft hij dedooden. Ja, de h. Carolus Borrotneus, Bisschop van Milaan, neemt het kind uit de armen der ster vende moeder, wikkelt het in zijn mantel, brengt het in ziju huis en draagt zorg voor eene goede opvoeding, De Christelijke liefde vreest noch de sneeuw der Alpen, noch de FEUILLETON De gewoonte van cigarettes te rooken, die in de Vereenigde Staten meer en meer algemeen wordt, en door de geneeskeeren als hoogst na- deelig voor de gezondheid wordt beschouwd, is, volgens den Courrier des Etats-Unis, door een reporter van de Times, in Philadelphia, eene zaak van genoeg gewicht geacht om er een on derhoud met den vertegenwoordiger van een handelshuis uit het Zuiden over te hebben. Deze zaakkundige verklaart, dat er in het meest gezochte merk cigarettes schrikbarend veel bedwelmende kruiden zijn. Een enkel handels huis in New-York verkoopt eiken dag gemid deld 500,000 van die cigarettes, en de eigenaar van die lirma maakt eene winst van ongeveer een derde millioen 'sjaars. Voor het fabricaat van cigarettes in 't algemeen wordt veel valeriaan en aftreksel van opium gebruikt. De Virginische tabak is oorspronkelijk stroo- kleurig, maar zij wordt bruin gemaakt door kunstmiddelen, die verre van onschadelijk zijn. De valeriaan kan men bemerken aan de lucht, Dit kruid geeft een zachten en aangenamén geur aan de tabak, en heeft een kalmeerende uitwer king, die weldra voor den rooker eene behoefte wordt. De smaak, dien hij eerst in het rooken van cigarettes vond, ontaardt al spoedig in hartstocht, en hij wordt werkelijk aan die bedwelmde ge woonte verslaafd. brandende hitte van het Zuiden, als er hulp moet verschaft worden. Op den welbekenden St. Bernard, een der hoogste punten van Europa, waar een bijna eeuwigdurende winter heerscht en waar de sterkste man het geeu tien jaren uit kan houden, stichtte de godzalige Bernard vau Meuthou het beroemde hospitium, waar jaarlijks 800900 menschen kosteloos geherbergd, gelaafd en gespijzigd werden. Daar, waar geen boom, geen grashalm gedijt, wonen sinds zoovele eeuwen monniken, die met levensgevaar den verdwaalden reiziger opzoeken, die den ongelukkige uit zijn ijzig graf redden en die voor d:t werk zelfs de trouw van den hond hebben afgericht, opdat alles voor de Christelijke liefde dienstbaar zij. De liefde voor den Heiland vreest ook niet de hitte van het Zuiden. Iu Cayenne wilde geen kolonie, gedijen, de hitte doodde de menschen die er zich kwamen vestigen en kwaadaardige koortsen heerschten er meestentijds, 't Was den nonnen van St. Jo sef voorbehouden, de slaven die er zich op hielden tot Christenen te maken en de gan- sclie kolonie te doen bloeien. Toen deze eerbiedwaardige vrouwen, den bodem van dat onherbergzame land betraden, sprak hare overste: »ge!iefde Zusters, wij zullen hier waarschijnlijk twintig jaren minder leven dan in Europa, maar hoeveel goeds kunnen wij hier doen, hoeveel ellende kun nen wij hier verzachten, hoeveel onweten den onderrichten, hoevele zielen tot God brengen. Laat ons een Te Deum zingen, om God voor de genade te danken, dat wij ons leven zoo nuttig kunnen besteden. Is de Christelijke liefde die zooveel goeds en heerlijks heeft bewerkt, is deze in onze dagen nog te vinden, of is zij verdwenen? Zien we rond om ons heen en wij vinden dezelfde liefde nog even machtig in de harten der Christenen als vroeger. Wel is waar heeft het liberalisme de kloosters en andere inrichtingen hier en daar verboden, maar de verlaten kloosters verkondigen toch luide, waartoe de Christelijke liefde ook nog iu onze dagen in staat is. Ook thans geschiedt nog hetgeen vroeger jdaats had; waarheen de scheepvaart hare vlag gen zendt, daarheen zendt de Kerk de boden des vredes met het Kruis. Wie onzer kent niet de Zusters van liefdadigheid. Wie onzer heeft niet dikwijls Het bewuste merk heeft waarschijnlijk den op gang, dien het maakt, te danken aan de kruiden, die er voor gebruikt worden, en die opgang heeft een heir van namakers doen opdagen, zoodat er bij na eiken dag een nieuw merk van cigarettes aan de markt komt. Dewijl een met overleg aangebracht mengsel van zekere kruiden aan de slechtste ta bak een aangenamen geur geeft, kunnen de fa brikanten hunne waar tot zulke lage prijzen aan bieden, dat de armste lieden den hartstocht kun nen bevredigen, die een genot voor hen is en hunne, gezondheid verwoest. Veel gebruik wordt gemaakt van de zoogenaamde aroma van Havana, waarvan duizenden vaten verkocht worden. Dit aroma is het aftreksel van een soort van erwten, die het doodelijk vergif, de mellolotis bevatten. Zeven grein daarvan is genoeg om een hond te dooden. Men kan daarnaar oordeelen welke uit werking het op de longen van de rookers moet hebben. Het papier voor cigarettes is dikwijls even gevaarlijk als de tabak waar het om heen wordt gerold. De drie papiersoorten, die er gewoonlijk voor gebruikt worden, zijn gemaakt van katoen, van linnen vodden en van rijststroo. Een vierde soort, dat onlangs aan de markt is gekomen, wordt in een aftreksel van tabak gedoopt. Het katoenpapier wordt voornamelijk te Triest ge maakt en het linnen- en rijstpapier te Parijs. Het eerste soort wordt vervaardigd van de vodden, die de voddenrapers verzamelen, en die hun in massa worden afgekocht door de agenten met bewondering hunne werken aanschouwt? Vanwaar komt het dat zoovele jongedoch- ters alle genoegens der werel 1 vaarwel O O zeggen, en met zulk eene volharding met zulk eene benijdenswaardige zielsrust, met een vroolijk en opgewekt gemoed van 's morgens vroeg tot laat in den avond zich aan den moeilijksten arbeid overgeven en zieli steeds in alle ellenden bewegen. Dat is de geest van het Geloof, dat is de geest der Liefde, die zich openbaart in de drie geloften der vrijwillige armoede, der kuischheid en der gehoorzaamheid; zij zijn Jezus bruiden; in zijn offerleven vinden zij den moed en de kracht, offers te brengen voor allen, die hulp en bijstand uoodig hebben. Zelfs de patroon der ongeloovigen in de vorige eeuw, de verklaarde vijand van het Christendom Voltaire kan niet a ders dan deze eerbiedwaardige vrou wen den grootsteu lof toezwaaien. Er be staat waarschij lijk niets grooter op aarde, dan het offer, dat zulk een teeder geslacht brengt zoo schrijft de godloochenaar Voltaire vermits het jeugd, schoonheid, rang en geboorte opoffert, om zich aan de verpleging der zieken in de hospitalen te wijden.Waarlijk,zoo schrijft een Duitsch auteur, die niet Katholiek is, waarlijk, ik ken op de wijde wereld niets edeler dan de Zusters van liefdadigheid. Jonge dochters, van aanzienlijke afkomst, iu het bezit van rijkdommen, verzaken vrijwillig alles, om arme zieken en vuile bedelaars te verplegen. Zonder walging reinigen zij de zweren der melaatsekeu en verbinden hunne wonden; ja kalm en oot moedig verrichten zij hare zware taak en zij schrikken zelfs niet terug voor het rochelen der stervenden; zij trachten inte gendeel hen den overgang naar de andere wereld te verlichten. Waarlijk, slechts de godsdienst kan hun hiervoor de benoodigde kracht gevenen de godsdienst, die hun deze kracht geeft, moet de ware zijn. De goddelijke Verlosser zeide eens: »daaraan zal men kennen dat gij mijne leerlingen zijt, als gij elkander lief hebt. Als dus de liefde het teeken is, waaraan men de leer lingen van den Heiland kent, waar vindt men dan zoo veel bewijzen van reine, van ware liefde dan in de Katholieke Kerk? Eu als men den boom aan zijne vruchten kent en als een goede boom geen slechte der fabrikanten. Dezen maken er eene walgelijke pap van, die door kalk en andere bestanddeelen, van nadeélige uitwerking op de slijmvliezen, ge bleekt wordt. Het katoenpapier is zoo goedkoop, dat duizend vellen voor twee centen (vijf cents Koll.) verkocht worden. Het rijstpapier is duurder en wordt dus min der gebruikt. Wie niet in het vak is kan liet goede cigarettepapier moeielijk van het slechte onderscheiden. Tegenwoordig wordt er ook ta bakspapier gemaakt. Dat is niets anders dan ge woon papier met tabak doortrokken en waarop de aderen van een blad tabak vrij getrouw zijn nagebootst, 't Is zeer bedriegelijk voor het oog, maar als men dit papier maar even in het water dompelt laat de tabak los. De fabrikanten ge bruiken het niet alleen voor cigarettes maar ook voor goedkoope sigaren. Daar bijna al het papier voor cigarettes door arsenicum-preparaten gebleekt wordt, brengt de verbranding er van creosoot-olie voort, die eene nadeelige uitwerking op den slokdarm en de longen heeft, en de ontwikkeling van longtering bij hen die aanleg tot deze ziekte hebben ver haast. John Quiucy Adams en Josiah Qnincy waren sterke voorstanders van vroeg opstaan. Zij waren het van jongsaf gewoon en schreven daaraan zeker niet ten onrechte hunne physieke kracht en hun ouderdom toe. vruchten dragen kan, welk een boom moet deze zijn, die de wereld met zijne vruchten overlaadt, door welke in alle deelen der aarde lichamelijke .en geestelijkel'wonc'en, worden genezen? Deze vruchten der Chris telijke liefde echter, die men voor de komst van den Verlosser niet kende, zij zijn we derom slechts de vrucht der offervaardige en offerrijke liefde van Jezus. Jezus nu is God, hooggeloofd in eeuwigheid en dit verklaart alles. Het bij den volkshuishoudkundigen raad in Duitschland ingediende wetsoutwerp op het tabaksmonopolie stelt een monopolie voor, dat het gansche tabaksbedrijf zal om vatten. Voor den tabaksbouw zal het met 1 Januari 1883 en voor de fabricage en den handel met 1 Juli 1883 in werking treden. Het heeft algemeen de aandacht getrok ken, dat de Norddeutsche Allg. Zeitung een scherpen aanval tegen Ignatieff richt, dien zij beschuldigt van inspiratie der St. Pe tersburger Panslavistische eu jegeti Duitsch land vijandige bladen. De Fransche Senaat heeft zonder debat het wetsontwerp aangenomen, waarbij de handelsbetrekkingen met Engeland wor den geregeld. Bradlaugh moet met een dagblad correspondent 100 tegen £50 verwed hebben, dat hij te Northampton weer her kozen zal worden. De oorlog in de Transvaal heeft Engeland in het geheel £448,450 (f5,381,400) ge kost. Oorspronkelijk waren de oorlogskosten op 228,450 gesteld; maar in Augustus werd nog een bedrag van 170,000 daar voor verleend, en thans zijn nog 50,000 aangevraagd. Uit Ierland kwam weder bericht van een agrarischen moord. De zoon van zekeren pachter Freely werd 's nachts uit zijn bed gelicht, eu buiten voor zijne eigene deur doodgeschoten, omdat zijn vader het ge waagd had pacht te betalen. De Nown je Wremja meldt; te Odessa wordt uit Zuid-Slaven gevormd een korps vrijwilligers, dat naar de Herzegowina wil gaan om Oostenrijk te bevechten. De Presse meldt uit Bucharest, dat De rechter Story echter, een hunner beste vrienden, hield veel van een goed ochtendslaapje, en hun verschil van gevoelen op dit punt gaf aanleiding tot scherpe en geestige woordenwisse lingen. Eens, toen de twee groote mannen bij den rechter gedineerd hadden, noodigde hij hen uit hem naar de Hoogeschool te Cambridge te ver gezellen, waar hij eene verhandeling zou houden. Yooraf verzocht hij den ex-president de studen ten toe te spreken, en Mr. Adams gaf, onder andere onderwerpen, belangwekkende practische opmerkingen over zijn stokpaardje, het vroeg opstaan, ten beste. De rechter begon toen zijne verhandeling. Het was een wanne namiddag; de zaal was benauwd, en bij het slot zijner verhandeling be speurde hij dat de studenten tegen elkander knikten en glimlachten. Na eerst rechts en toen links gezien te hebben, ontdekte hij wat de oor zaak van hunne vroolijkheid was. De voorname bezoekers waren zoowaar beiden in slaap geval len en zaten te knikkebollen. Hij kon toen de verzoeking niet weerstaan om zijne redevoering te eindigen met de woorden; „Heeren, ik vestig hier uwe aandacht op de zichtbare gevolgen van het vroege opstaan." Het luid gelach, dat hierop volgde, deed de heeren beschaamd ontwaken. Maar wie 't Langst en het laatst lacht, lacht het best, hebben ze zeker gedacht.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1882 | | pagina 1