NIEUWE k No. 572. Donderdag 23 Maart 1882. 7e Jaargang. Het lersche vraagstuk. BUITENLAND. 1» 0,06 Op deze vraag antwoordt de hooggeachte Bisschop van Cleveland in Noord-Amerika, in eene redevoering onlangs uitgesproken, van welke rede de Catholic Universe een kernachtig verslag mededeelde, het volgende; t 0,85 Per 3 maanden voor Haarlem Buiten Haarlem franco per pott, Afzonderlijke Nummers Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG, B UB EAU: St. Jansstraat Haarlem. AGITE MA NON AGITATE. llllllilU. PBIJS DEB ADVEBTENTIÈN Van 16 regels30 Cents. Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advertentiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond voor 6 uur ingewacht. Uitgevers KÜPPERS LAUEET. Wegens den feestdag van O. L. V. Bood schap zal het volgend nummer dezer Courant een dag vroeger verschijnen. Rechtsbepalingen voorden eigendom vindt men schier in alle Staten, bij alle volken der wereld, doch in Ierland, dat thans in een toestand van armoede en hongersnood verkeert, niet. Waarom toch is dit onge lukkige land iu zulk een armzaligen toe stand, waarom heerscht in die streken eene chronische rebellie? Omdat zijne 14.000.000 akkers land bijna uitsluitend het eigendom zijn eener klasse, bekend onder den naaiu van landlordsdie de Engelschen bij hun inval in Ierland meegebracht hebben. Deze landlords hebben het leveu en de energie van het volk uitgezogen en wel op zoodanige wijze, dat zij aan de Ieren slechts aard appelen als voedsel en leemen hutten als woning hebben gelaten; omdat Engeland wettelijk het fabriekwezen en den handel in Ierland verboden heeft zelfs de vis- schen uit Ierlauds wateren moeten eerst in de havens van Engeland of Schotland naar het tolkantoor gebracht worden, alvorens zij op de wereldmarkt mogen verschijnen; omdat in Ierland de industrie niet aange wakkerd wordt, omdat aan den arbeider het loon voor zijn werken wordt onttrok ken; omdat de Ieren als eene klasse zon der ontwikkeling, zonder beschaving wor den beschouwd, vermits de scholen, inge volge Engelands bevel, verboden waren en er een prijs op het hoofd van eiken on derwijzer werd gesteld; 'omdat de lersche natie de eeuige is, waarbij het in 't belang van den heerscher ligt, het volk in armoede en onwetendheid te houden. liet kan in dat ongelukkige land met den armen pachter gaan zoo 't wil, hij moge leven of sterven, maar de pacht moet betaald worden. Kan men, met het oog op deze feiten, zich nog verwonderen, dat Ierland arm, zijn volk onwetend, het handelsverkeer dood, het volk in oproer is? Neen, veeleer moet men er over verbaasd staan, dat het volk niet iederen agent en landlord nedersabelt; waarlijk 't zou er geschieden als Ierland niet Katholiek ware en de Katholieke Gods dienst niet gebood: »gij zult niet dooden, gij zult niet stelen.Daarom verkiest het arme lersche volk honger en dood boven roof en moord. Ierlauds recht op verdedi ging tegen Engeland staat buiten alle quaestie, want het eenige dat Engeland Ierland nog niet ontroofd heeft ishet FE U1LLETON. Een bange nacht. Vervolg.) Ik werd klein, ik werd nietig, ik werd bang, ik wilde moeder roepen. Moeder, die naam, die mij in mijne jonge jarer. zoo troostte in angst, zoo bijstond in duisternis, als ik alleen was, niet dan omringd door stukken eener pop, van een mijner kleinere broertjes. Moeder Op eens wordt de weinige geest, die in mijn brein nog over is, geprikkeld. Bij de gedachte aan mijn moeder en in haar aan alles wat mij dierbaar was, word ik helderziend. Ik zie, ik begrijp! Waarachtig, het is zooDe arm, die vader Noë dreigend naar zijn zoon Cham heeft opgeheven, verkleint en nu lost zich een raadsel op, dat mij bijna van angst had om gebracht. 't Was niet de schilderij die verkleinde, maar. Ik plaatste mij voor mijn ledekant, mijn adem hield ik in en met strakken blik zag ik duidelijk, zeer duidelijk, dat de troonhemel van mijn lede kant langzaam, maar zeker daalde; daalde om mij, zijn slachtoffer, te verpletteren, te versmo- Katholieke Geloof 011 heb leveu. Twee din gen echter moeten eeue afschudding van het Engelsche juk rechtvaardigen de recht vaardige zaak en het vooruitzicht op goed gevolg. Het eerste bezit Ierland, doch het tweede niet, daarom moet het voorzichtig zijn in zijn strijd en iu geduld en eenheid agiteeren. De hoop van Ierland is, en zijn parool moet zijn: landliga thans eigen bestuur later. Door de liga is de toestand van Ierlaud reeds algemeeu bekend geworden; reeds heeft de openbare meening Engeland gedwongen zich met Ierland bezig te hou den, dat is het werk der liga, wier een voudige, klare, onoverwinbare beginselen luiden het loon voor den arbeid komt den arbeider toe en de groud van een land behoort aan zijne bewoners. In den aan vang was haar paroolmatig pachtgeld, leven en leven laten, en daarmee heeft zij de opmerkzaamheid van Engeland af gedwongen en de sympathie der wereld verworven. Op dezen basis zal en moet de liga overwinnen. Thans echter roepen Bis schoppen en Priesters tot de ligahalt En waarom? Omdat zij haar parool ver anderd heeft en zij thans proclameert No rent,* betaal geen pachtDat is open bare diefstal en zulk een systeem baseert op het communistisch stelsel: eigendom is diefstal. Met deze leer zal de liga te niet gaan en geen macht ter wereld kan, noch mag haar redden. Dat de landlords, als klasse, het lersche volk onrecht hebben aangedaan, zulks geelt den individuen geenszins het recht de pachtpenningen achterwege te hou den. De eerlijke naam van Ierland mag niet door roof bezoedeld worden. Men kan met het systeem breken, maar men moet de rechten van den landlord niet misken nen. Het lersche volk, mag met eerlijke middelen, wederom in het bezit van zijn land geraken, zoodat de Ier zijn voet op een strook gronds mag zetten en daarbij zeggen kan: »wind en regen kunnen hier komen, maar de landlord niet. Maar hoe zal de liga zulks kunnen be werken? »Ten eerste, zegt genoemde prelaat, moet de pachter eene billijke pacht betalen, echter niet meer. 2) De landlord bepaalt de pacht. ren in mijn slaap; doch ik waakte en dat was mijn geluk. Daar stond ik; altijd starende naar den hemel, die statig naar beneden kwam, mijn oog volgde hem, mijn geheele ziel was er bij; hoe lang ik zoo gestaan heb weet ik niet meer, maar ge lukkig kwam ik tot bezinning; mijne positie was verre van aangenaam. Gelukkig als ik eerst was, den dood ontkomen te zijn, het geheim op gelost te zien, begreep ik thans, tot mij zelve komende, dat ik misschien nog een harden strijd te strijden, misschien nog duizend dooden in de oogen te zien had. Op eens hoor ik een stem: „Hoe laat wilt u gewekt worden, mijnheer!" klinkt het aan de deur. De deur springt open en de zwarte kan delaar van straks komt binnen, draait de hemel van het ledekant weer naar boven en verzoekt mij op het bed plaats te nemen. „Gij wilt mij vermoorden!" riep ik. Mijn ge roep deed mij zelf van schrik beven. Ik wreef de oogen uit, ik keek, doch ik zag niemand. Ik gilde, 't was duidelijk, dat mijn geest verward was; hoe kon dat anders in zoo'n ontzenuwd lichaam. Zonder rust, altijd in span ning, gejaagd, en aan wroeging ten prooi, kon geen heldere kop daarop meer plaats vinden; doch 3) De verbeteringen die door deu pachter gemaakt worden, blijven ziju eigendom. 4) Yan tijd tot tijd moet de landlord ge dwongen worden, het land aan den pachter te verkoopen, waarvoor hij als schadeloos stelling eene billijke som ontvangen moet. 5) Ierland moet een eigen bestuur verkrij gen en iu staat gesteld worden zijn eigen bronnen te ontwikkeleu en op zijne wijze het verkeer met de wereld openen. »Ik geloof,zegt de prelaat, »dat dit alles bereikt kan worden, als de liga niet belemmerd wordt door de dwaasheid, die deu onzaligeu oorlogskreet uitvond: »No rent!* Wij betalen geen pacht meer!« Het niet-betaleu der "pachtpenningen zal de liga dooden, de landlords sterk maken en Ierland jaren achteruit zetten. Billijke pacht echter, het recht op verbeteringen, ten slotte eigendom en een eigen gouver nement zal Ierland doen bloeien, zijne zaak eer aandoen en het land tot de OTer winning brengen. Het gevaarlijkste van alle monopoliën is het landmonopolie. Doch in Ierland is het land eeu groot, alles verslindend mo nopolie, verdeelt onder eene klasse van menschen die vreemd zijn aan de natie en aan haren godsdienst, zonder sympathie voor 't volk, lieden die ver van het land, in Engeland of op het vasteland hun geld ver teren. Het is de taak der liga om te be werken, gelijk zulks in Frankrijk en in Duitschland is geschied, het land onder het volk te verdeelen. Daaruit ontsproot de welvaart die er in Frankrijk heerscht en waardoor dat land in staat was om zoo spoedig eeue kolossale krijgsschatting te betalen, waarvan eene tweede voorbeeld in de geschiedenis niet bekend is. Welvaart moet ook mettertijd Ierlaud ten deel vallen. Hij echter, die thans uitroept No rent! is een landverrader. Ik houd alzoo staande lo. dat de grond van een land aan zijn volk behoort, niet aan eene enkele klasse. 2o. Alle menschen moeten arbeiden en aldus bijdragen tot de welvaart van het land. 3o. Waar menschen tot schade der maatschappij in het bezit zijn van al te uitgebreide landerijen, die zij zeiven noch bebouwen, noch aan anderen voor een be hoorlijken prijs verpachten, daar heeft de maatschappij het recht het land van zulke landlords af te nemen en het te geven aan hen, die het bebouwen willen; de laudlords moeteu echter behoorlijk schade loos gesteld worden. 4o. De pacht moet aan den pachter gegarandeerd worden. het zelfbehoud, een leven, mijn leven, te redden, gaf mij weer kracht. „Hoe laat wilt gij gewekt worden?" Gewekt worden in No. 12 Welke satyre Welk gevoel moet die zwarte man met nog zwarter binnenste beheerschen, wanneer hij zijn slachtoffer ter slachtbank leidt en het toevoegt: „Hier is uw graf. Ziedaar uw doodkist doch hoe laat moet ge gewekt worden?" Verschrikkelijko welk eeu holo Parijs, ik die zoo naar u verlangde, hadde ik u nooit gezien! Doch ik moest handelen, dit begreep, dit ge voelde ik! 'k Liep naar de deur, 'k wilde ze ope nen, doch het slot was onbewegelijk, 'k Zat gevangen; gevangen in een graf! Wat zou het me ook baten, kon ik er uit, hoe nog zoude ik kunnen ontvluchten. Wist ik eenigen weg in het labyrint, dat ik vrijwillig was ingelooper.; kon ik de spin vermijden, die mij in haar web gelokt en thans haar prooi omwonden had, om haar slachtoffer de schat uit te zuigen, die het haar ontroofd had? Als het vliegje gewenteld in de fijne maar voor haar onverbreekbare windsels, ontlokt aan de venijnige moordenares, hulpeloos en onweerbaar de slui merende spin angstig afwacht, tot het uur van 5o. De «urbeider moet de vruchten van zijn werk plukken, anders is er geen drijfveer voor den arbeid, de verbeteringen, die de pachter gemaakt heeft, moeten zijn eigendom zijn. 6o. Het is aan niemand geoorloofd zich ten koste van anderen te verrijken, 't is evenmin heilzaam voor de maatschappij, dat een enkel individu, of eeu gansche klasse door de wet een monopolie verkrijgt, 't zij dit bestaat in het bezit van land of van een zeker be drijf- 7o. Het volk van een land heeft het recht op een eigen bestuur.* En dit alles kan verkregen worden door eene ijverige, bescheiden agitatie. De land- liga houde zich dus aan hare i oorspron- kelijken vorm, die zich uitdrukt in de woorden: »het land voor 't volk en een rechtvaardig bestuur voor Ierland.* De landliga verwerpe echter het parool *No rent.* Het is een hoogst gevaarlijk, hoogst afkeurenswaardig en verfoeilijk wachtwoord. Zondag II. zijn te Parijs en in de voor steden, ter herinnering aan het ontstaan der commune, 22 feestmaaltijden gehouden, waaraan in 't geheel ongeveer 4000 per sonen deel hebben genomen. Louise Michel was bij deze gelegenheid weer in haar volle kracht. Leve de groote commune, die de wrekende zwarte banier verheffen zalriep zij. En zij beloofde dat de groote commune komen zal. Te Marseille is die dag insgelijks gevierd, maar ook daar was het slechts door een hoopje. Aan den Temps wordt uit Tunis ge meld, dat de stoutheid der rooverbenden er met den dag toeneemt. Beduïuen hebben zelfs aan de poort van Tunis een kleine karavaan geplunderd. Naar deu kant van Djedeida zijn douars door Beduïnen uitge schud. Niet enkel dat er een gendarme- dienst op het platteland dringend noodig is, zegt de berichtgever, ook in de stad Tunis eischt de politie dringend verbetering. Het Lagerhuis heeft de motie van Gorst betreffende de North Borneo Company met 125 tegen 62 stemmen verworpen. In de N. Stettiner Zeitung wordt eene vertrouwelijke* circulaire van eenige con servatieven openbaar gemaakt, waarin zij klagen dat al de drukkers te Stettin wei geren, iets voor de conservatieve partij te drukken, zoodat er voor die party, die een eigen blad wenscht uit te geven, niets an- liaar maaltijd zal aanbreken, zoo zat ik gekluis terd tusscben vier muren, het uur af te wachten, dat men mijn lijk zou komen weghalen, om het den schat te ontnemenom morgen weer van voren af te beginnen en een ander vreem deling No. 12 tot zijn laatste logies te geven; want dit stond bij mij vast, dat ik de eerste niet was, die in dezen kerker, zijn laatste gebed hemelwaarts had gezonden. Ik bad en dat gaf mij sterkte. Alle hoop is nog niet verloren, er flikkerde een straaltje en 't drong zich aan mij op. Ik begon er aan te gelooven en mijn kalmte keerde werkelijk terug en mijn zinnen die zich nog slechts met de daling van den verraderlijken hemel hadden bezig gehouden, sloten zich aaneen om mij niet meer in deze angstige oogenblikken alleen te laten en mij met raad en daad bij te staan. In al mijne verwarringen was mij niet opge vallen een raam. Een raam! een gil, maar nu geen gil van angst, ontsnapte mijn borst; nog vermeerderde mijn geluk, en ik meende haast door de groote tegenstelling van blijdschap en angst te bezwijken, toen ik het raam zonder de minste moeite kon openen. (Wordt vervolgd.)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1882 | | pagina 1