NIEUWE No. 590. Donderdag 25 Mei 1882. 7e Jaargang. De Paus en Italië. BUITENLAND. 0,06 mua mm ABONNEMENTSPB IJS Per 3 maanden voor Haarlem Buiten Haarlem franco per post. Afzonderlijke Nummers 0,85 1 Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG. BUREAU: St. Jansstraat Haarlem. Niet lang geleden is de Romeinsche quaestie wederom op het tapijt gekomen, nadat zij elf jaren diplomatiek geslapen had. Wij zeggen diplomatiek, want in het hart van alle. Katholieken was zij steeds wakker gebleven, voor de kinderen van het ware geloof was zij trouwens nimmer eene vraag, zij bleef steeds een axioma en het eeuwige Rome blijft verlangend uitzien naar zijn eenig wettigen en eenig mogelijken beheerscher, naar zijn Paus-Koning. De Romeinsche quaestie kwam opnieuw ter sprake door de verschijning van twee brochures, die nog al sensatie teweeg brach ten de eene verscheen in de Pransche, de andere in de Italiaansche taal. Den inhoud van de laatstgenoemde zullen wij eenigs- zins nader beschouwen. In plaats van eene verzoening van den Paus met het revolutie-Italië, zooals deze door Curci en de gematigd-liberalen wordt voorgesteld, raadt dit geschrift een herstel aan van eene souvereiniteit des Pausen over Rome en zijne naaste omgeving en tot verplaatsing der Italiaansche hoofdstad buiten den kring van het Pauselijk gebied, zoodat een souvereine Paus verblijf houdt in het souveteine Italië. Algeheel herstel van den vroegeren Kerkelijken Staat wordt niet oorbaar geacht. De schrijver dezer brochure gaat dus klaarblijkelijk uit van het systeem ménager la chèure et le chou; hjj wil iedereen tevreden stellenhij wenscht den Paus onafhankelijk van Italië en om gekeerd. Hij is ongetwijfeld een vereerder der Italiaansche eenheid, daar hij geen woord rept van 't herstel der tronen van Napels, Toscane, Modena en Parma; hij verlangt dus nog meer dan de vrede van Zurich in 1859, die een verbond der zelfstandige Italiaansche Staten onder presidium van den Paus voorstelde. De schrijver verontschul digt de tweespalt tusschen Pausdom en Koningschap met den strijd tusschen gods dienst en staatsbestuur, tusschen Kerk en Staat, die dagteekent van het ontstaan der Kerk af, uit welken strijd het politieke radicalisme voordeel trekt voor zijne ver nielingsplannen. Doch de strijd heeft een FE U1LLETON. Vaandrig Ewald. 't Was een prachtige, zoele Septembernncht. Helder stonden de zilveren maansikkel en milli- oenen fonkelende sterren aan den donkerblauwen, licht bewolkten hemel. Een zacht en aromatisch windje, dat van den Rijnkant en van de met bosch bedekte hoogten van het nabijzijnde Tau- nusgebergtc over de groote vlakte bij Mainz kwam strijken, koelde de heete wangen af van hen, die aan het Oostelijke uiteinde van genoemde vlakte als voorposten van een detachement van de Nahe-armée het Oost-detachement stelling hadden genomen. Het sloeg elf uur.Duidelijk drong de veel stemmige klank der klokken en klokjes door den stillen zomernacht tot het oor van den kleinen vaandrig, die hier boven aan den rand van een heuveltje tusschen dunne erica-en bremstruiken in het warme zand ligt, en vol spanning door een nachtkijker in de duisternis tuurt. Dien kijker had hij opzettelijk voor deze gelegenheid van een Hollandsch oud-zeekapitein geleend. Was het helderder geweest, of had hij zijn goedig jongensgezicht wat meer naar het wacht vuur gekeerd, dan zouden wij op dat gelaat een uitdrukking van het hoogste gewicht gelezen heb ben. Geen wonder echter, dat vaandrig Ewald van het zeven-en-dertigste regiment infanterie zich- zelven heden buitengewoon groot en gewichtig voorkwam, want hij deed juist zijn eerste veldwacht, dat wil zeggen: hij was er commandant over, en nog wel van een veldwacht, bestaande uit een sergeant, een korporaal, een hoornblazer, zeven-en- andere beteekenis; de Paus was Souverein juist in zijne eigenschap als Opperhoofd der wereldkerk, en deze positie is ook nog heden noodzakelijkderhalve is het eene afschuwelijke daad van ruw geweld als men den Paus tot gewoon onderdaan van een Koning wil maken. De schrijver critiseert voorts de verschil lende voorstellen die ten aanzien der Ro meinsche quaestie gedaan zijn, terwijl hij de Italianissimi in drie categoriën verdeelt. Tot de eerste categorie behooreu de gema tigd-liberalen. Deze eischen van den Paus dat hij den huidigen toestand als een fait accompli zal erkennen, een toestand die door den Pauselijken Stoel trouwens nimmer kan worden goedgekeurd. De tweede categorie maken de radicalen uit. Deze heeren willen niet alleen de wereldlijke, maar ook de geestelijke macht van den Paus doen ver dwijnen: met hen is dus discussie eene onmogelijkheid. De liberale royalisten mee- nen het einde van den strijd in de waar- borgwetten gevonden te hebben; dat men aan dezen echter niet de minste waarde kan hechten, is dunkt ons, genoeg en duidelijk gebleken. De Katholieken worden door den schrij ver eveneens in drie klassen verdeeld. De eerste klasse bestaat in de ongeduldigen. Deze wenschen eene gewapende interventie, doch, zegt hij, een waar Katholiek mag den oorlog niet wenschen, om aan de Kerk den vrede terug te geven, bovendien als de troepen naar hunne haardsteden zijn teruggekeerd, zouden de samenzweringen opnieuw een aanvang nemen. De tweede klasse bevat de verzoeningsgeziudeu. Deze zeggen: de Voorzienigheid heeft Rome als hoofdstad van Italië aangewezen en in hare ondoorgrondelijke raadsbesluiten de verovering der eeuwige stad door de Piëmon- teezen toegelaten, de Paus zou dus moeten huigen en toegeven. Vermits echter eene verzoening in dien geest niet mogelijk is, zoo blijft nog eene derde klasse over welke uit individuen bestaat die decretee- ren dat men zich tot den Paus moet wen den met de verklaring dat hij vrij zal zijn in het vrije Italië, dat aan hem en aan het koninkrijk de souvereiniteit zal worden twintig infanteristen en drie huzaren. Bovendien één van de belangrijkste postenWant liier be vond zich, naar de meening van onzen vaandrig, de zoozeer aan het gevaar blootgestelde linkervleugel. Beneden in de diepte liep de straatweg van Bingen naar Mainz, waar de vijand, het West-detache ment, bepaald zijn aanval zon wagen; hier lag Budenheim en ginds, dichter bij den vijand, Mombach, met zijn boomgaarden en warmoezerijen. Me:i had elkander op dezen straatweg zoo dikwijls bevochten! Alleen reeds uit gewoonte zou daarom de overste von Eallois van het negen- en-twintigste, die aan den anderen kant het be vel voerde, dezen weg kiezen; ook was het uit een strategisch oogpunt de kortste linie, zoo ten minste had zijn eigen overste, majoor von Kries, heden middag verteld, en bovendien had kapitein von Versen, die de voorposten comman deerde, hem ingescherpt, vooral goed op te pas sen, en toen hij wegreed hem nog toegevoegd „Nu vaandrig, ik verlaat mij op u!" Deze woorden, dit onbepaalde vertrouwen dat men in hem stelde, hadden een ongemeen diepen indruk gemaakt op het gemoed van den kleinen vaandrig. Neen dat vertrouwen zou hij niet te schande makendat stond vast Vaandrig Ewald was met het voorjaar eerst uit het kadettencorps bij het regiment gekomen; hij had den ouderdom van achttien jaren bereikt, en was een aardig, vroolijk jongmensch, wiens eenige in 't oog loopende zwakke zijde een te hoog opgeschroefd eergevoel, een bestendige zucht was, zich door de een of ander buitengewone daad te onderscheiden; allerhande geschiedenissen spookten voortdurend in zijn hoofd: van de hel dendaden en krijgshaftige avonturen der voor- verzekerd. Aan den anderen kant moet de Paus de gevangene van Italië en Italië de gevangene van den Paus blijven; want geene macht, zegt de schrijver, zal met Italië een verbond kunnen sluiten zonder de gegroude vrees daardoor wrevel op te wekken bij de Katholieke meerderheid of minderheid in haar eigen land. Het parool van den schrijver is alzoo: »de souvereine Paus in het onafhankelijke Italië.Leo XIII is, volgens den auteur, juist de man om zulk eene verzoening tot stand te brengeu. Italië zegt de schrijver, moest dan ook maar spoedig naar eene andere hoofdstad omzien en vroegtijdig in onder handeling treden met den Heiligen Stoel, dan zou er spoedig eene oplossing komen van dit moeilijk pobleem, waarvan Italië's toekomst meer afhangt dan die van het Pausdom. Deze brochure maakte, zooals reeds ge zegd hebben, vrij wat sensatie. Sommige dagbladen lieten zich uit Rome telegra- p'ueeren, dat twee Pauselijke geheimsecre tarissen er de auteurs van waren en dat de heilige Vader zich met de correctie der drukproeven had belast. Dat de brochure een meer dan gewoon debiet had, is be grijpelijk. Haar inhoud raakte een gevoe lige snaar der Katholieke wereld; 't was duidelijk dat dergelijke coucessiën, die zoo strijdig zijn tegen den Pauselijken eed, betreffende het erfgoed van den heiligen Petrus, onmogelijk uit het Vaticaan kon den komen. Volgens ons vermoeden werd de bespro ken brochure geschreven door twee perso nen, een godgeleerde en een diplomaat; de godgeleerde schreef over de relatieve en moreele noodzakelijkheid van het grond bezit van de Kerkelijke Regeering, de diplomaat bewerkte het politieke gedeelte en het verzoeuiugs-voorstel. Met zekerheid kunnen wij decreteeren dat noch een Roomsch-Katholiek theoloog, noch de twee aangewezen geheimsecretarissen aan deze brochure hebben gearbeid, het pamphet werd niet geschreven door iemand die aan het Pauselijk hof verkeert. De brochure is geenszius in spirito Romano geschreven, om met von Amim te spreken, omdat zij aan vaderen, der heroën, der oude Grieken en Ro meinen. De glansrijke verrichtingen der ridders lieten hem geen oog sluiten; het leven van een Seydlitz, een Ziethen, een Bliicher en andere helden uit den laatsten lijd deze allen waren zijn voorbeelden; zoo mogelijk, dan zou hij hen nog in de schaduw stellen. Men lache niet om den kleinen vaandrig; in weerwil van die overdrijving was hij uit het goede hout gesneden; en ofschoon hij zijn heroën in beroemdheid nog niet bereikte, gevochten heeft hij later en gesneuveld is hij als een echte held. In schilderachtige houding, het hoofd, waarop de politiemuts een weinig op zij geschoven was, in de hand, lag hij daar en keek peinzend voor zich uit in de duisternis; onder zijn hoede ligt het geheele Oost-detachement in diepe rust; hij gevoelt zich waarlijk groot in het verheven gevoel van hier te liggen, hier te waken. Hij gaat overeind staan en schuift zijn kijker uit. Hij keert zich om en tuurt er door. „Meier!" roept hij met zachte stem. „Vaandrigantwoordt een min ofmeerheesche stem uit de diepte. „Niet zoo luid! Kookt het water?" „Om u te dienenaanstonds!" „Zeg het me even als 't kookt!" „Jawel, vaandrig!" „Meier „Vaandrig „Breng mij mijn ransel." „Om u te dienen!" Tegelijk hoort men eenig geritsel, uit de diepte kruipt een donkere gestalte naar boven. „Hiervaandrig de revolutie te veel concessies doet, vermits zij niet op principes, maar op het politiek utilitarisme gebouwd is, omdat zij de ver oordeelde moderne groudstellinge i, zooals b. v. het fait accompli, op inconsequente wijze wederom tot grondslag van diep in grijpende gevolgen maakt. Yan het Vati caan is de brochure niet afkomstig, de plaatsvervanger van Jezus Christus zal nooit het erfgoed van Petrus aan de Pië- monteezeu voor een bord linzenmoes ver- schachereu. De Pauselijke eed luidt gansch anders, dat kunnen wij den schrijvers der besproken brochure ten volle verzekeren. In verschillende Duitsche bladen wordt met kracht aangedrongen op het verhoogen van de belasting op den brandewijn. Zij berekenen dat het Rijk door die verhoo ging een som van 270 millioen mark van den brandewijn zou verkrijgen, alzoo nog 100 millioen meer dan waarop de winsten van het tabaksmouopolie oj/icieel werden geschat. Voor de exploitatie van het nationale hospitium op Norderney ten behoeve van zieke kinderen heeft de Duitsche Keizer de beloofde som van 250,000 mark ter beschikking gesteld, voor het geval dat vóór net einde van dit jaar eene ongeveer gelijke som zal zijn bijeengebracht uit giften. Tengevolge van het besluit der Ka mer heeft de minister van financiën, de heer Léon Say, zjju verzoek om ontslag gezonden aan den president van den mi nisterraad, ten einde dit aan den president der Fransche republiek over te brengen. Eene particuliere dépêche van eergis teren uit St. Petersburg aan de Indépen- dance Beige meldt, dat de minister van het keizerlijk huis door de politie in verschil lende buitenlandsche hoofdsteden gewaar schuwd is, dat de terroristische fractie der nihilisten omvangrijke komplotten smeedt, teneinde op den dag der kroning moord dadige aanslagen ten uitvoer te brengen, tengevolge daarvan zou de keizerlijke fa milieraad hebben besloten de kronings- „Gesp hem maar los flesch suiker „Hier vaandrig!" „De kurk er nog vast op?" „Om u te dienen!" „Hmheel zacht „heb je ooit in je leven wel eens grog gemaakt, Meier?" „Neen, vaandrig, nog nooit!" „Hm!Nu zet dat maar zoo lang bij den veldketel. Weer ritselt het.Meier verdwijnt. Hij glijdt den kleinen heuvel af, waarachter de veldwacht verscholen ligt. Hier flikkert in een verborgen hoekje een vuurtje, hier bewegen zich donkere gestalten; er glinsteren wapenen in het schijnsel der vlam; het riekt er naar uien en tabak. „Vaandrig, het water kookt," rapporteert Meier na verloop van eenige minuten. De aangesprokene staat op en gaat langzaam naar beneden. „Sergeant Eromme!" „Vaandrig!" roept een zware basstem terug, en een donkere, baardige gestalte staat van het schamele strooleger op. „Blijf zitten, als ik u verzoeken mag; ik wilde u maar uitnoodigen en u ook, korporaal Spillerding, om een glas grog met mij te drinken." „Zeer aangenaam!" klinkt het terug. Het heete water dampt uit de tuit van den ketel; op den gis doet vaandrig Ewald suiker en arak er in, en beveelt zijn oppasser den geu- rio-en drank op den grond te zetten naast een paar stroobossen waarop zijn beide naastonderge schikten hebben plaats genomen. Wordt vervolgd.) JffWlN'TlENIHM f AGHTE MA NON AGITATE. PRIJS DER ADVERTENTIÉN Van 16 regels30 Cents. Elke regel meer5 Groote letters wordeu berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Ad ver ten tien worden uiterlijk Dinsdag- en Vrg dag avond voor 6 uur ingewacht. Uitgevers KÜPPERS LAUREY.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1882 | | pagina 1