NIEUWE No. 502. Donderdag 1 Juni 1882. 7e Jaargang Kerkelijke toestanden in Rusland. BUITENLAND. HAARLIME G0VKA9T. ABONNEMENTSFBIJ8 Per 3 maanden voor Haarlem Buiten Haarlem franco per post. Afzonderlijke Nummers 0,85 li— 0,06 Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG. B U R E A IJSt. Jansstraat Haarlem. MNXJENDMj glP®4' AGITE MA NON AGITATE. PRIJS DER ADVERTENTIÊN Van 1—6 regels30 Cents. Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advertentiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond voor 6 uur ingewacht. Uitgevers KÜPPEBS LAUREY. Onder den titel: «de Russische priester standgaf onlangs een groot, liberaal, Duitsch dagblad, dat in den cultuurstrijd ook een groot woord voert en uitstekend op de hoogte is van Russische toestanden, het volgende voor ons zeer belangrijke en merkwaardige bericht uit St. Petersburg: «Zeker, in geen ander land bevindt zich de priesterstand in zulk eene eigenaardige positie, dan in Rusland. In de kerk hoog geëerd en geacht, wordt de Russische Pope op straat door den Russischen boer, en in 't algemeen door iederen Rus bijna met spot en hoon bejegend, ja, men ontzegt hem allen eerbied voor zijn geestelijken stand. De Rus is er aan gewend dat zijn Batjuschka (vadertje), de Pope, een groot vereerder van den alcohol is en zich niet geneert in «kennelijken staatvan dron kenschap langs wegen en straten te zwaaien; hp weet dat iedere Pope zoo en zooveel malen in 'tjaar in zijne gemeente de ronde maakt, om zooals het verschoonend heet, zijne gemeenteleden te zegenen, in waarheid echter om overal op brandewijn te worden onthaald. De zucht der Russische Popen naar spiritueuse dranken, is spreekwoor delijk geworden, en menige vermakelijke historie weet het volk van dezen hartstocht zijner zielzorgers te verhalen. De eenvou dige Rus kan zich moeilijk eea Pope voor stellen, die geen lid is van de natte ge meente. Zoo vertelt men in St. Petersburg de volgende geschiedenis: Een generaal vroeg onlangs aan den voorzitter van den kerkeraad eener zeer rijke kerk, hoe de gemeente met den Pope tevreden was..Uitmuntend,Excellentie,® antwoordde de voorzitter, een eenvoudige graankooper, «de mau heeft een kolossale basstem, die ons doet sidderen en beveu als bij spreekt of leest, maar hij heeft één gebrek, gene raal, hij drinkt geen brandewijn. Verbeeld u, Excellentie, een Pope die niet van een glas brandewjjn houdt!® 't Komt ons voor dat het liberale blad zeer dom en onvoorzichtig handelde, zulke tafereelen ter keunis te brengen van zijne lezers, want het spreekt daardoor zelf het scherpste oordeel uit over zijne houding in den cultuurstrijd. Zooals bekend is heeft het schismatieke Rusland een nationalen en Staats-Clerus par excellence. In geen land is de geestelijkheid zoo afhankelijk van den Staat, dan in het Rijk der Czaren. De FEUILLETON. Vaandrig Ewald. (Vervolg.) „Ik heb plan tusscken post één en twee onze grens te overschrijden, dan links af te houden, over het Oostenrijksche schietterrein te trekken, en aan dezen kant van den straatweg door te sluipen," luidt de instructie van den jongen held, terwijl ze onhoorbaar en haastig voortrukken. „Maar, vaandrig, het Oostenrijksche schiet terrein is immers niet te passeeren, volgens het parole-bevel.daar zijn ook de Mombacher boomgaarden," veroorloofde korporaal Spillerding zich in 't midden te brengen. De vaandrig blijft een oogenblik staan, dan fronst hij vast besloten het voorhoofd en gaat met des te meer vuur voorwaarts. Zij passeeren hun eigen voorpost tusschen post één en twee en betreden het neutrale gebied tusschen beide lmiën. Zij trekken over het Oos tenrijksche schietterrein. „Wij gaan te ver rechts af," zegt de korporaal. „Haltcommandeert met zachte stem de vaan drig, gaat liggen en tuurt door zijn kijker. geestelijken wordeu iu staatsinrichtingen gevormd, door den Staat aangesteld eu zij leven geheel en al van de genade van den Staat. Nochtans staat de Clerus op e6n nede- rigen en onwaardigen trap iu de men- schelijke maatschappij. Nu, 't is een ideaal van de liberalen om ook in andere landen de Geestelijkheid onder 't commando vau deu Staat te brengen en haar van den Staat geheel en al afhankelijk te maken. De liberale heeren zullen ongetwijfeld zeg gen, een Staats-Clerus behoeft juist niet op zulk een lagen trap in de samenleviug te staan als de Russische Popen; doch dit is zotteklap, want de Russische Geestelijkheid zonk eerst dan in haren onwaardigen toe stand, toen zich de Grieksche Kerk van het algemeen Opperhoofd van den Paus in Rome afscheidde en zich geheel eu al aan de macht der Russische regeering over gaf, wier invloed en heerschappij zich als een ijzigen, doodelijken adem over het ker kelijk leven en dus ook over den Clerus verspreidde; eerst toen verloor de Geeste- lijheid hare achting, waardigheid en in vloed bij het volk. Voor de onzalige scheu ring van de Katholieke Kerk stond deze Clerus even verheven in elk opzicht, als ten huidigen dage de Katholieke Geestelijkheid van alle landen. Even als de Russische Clerus zou ook de Geestelijkheid in elk land van haar hoog verheven standpunt dalen tot het laagste, als zij Staats-Clerus werd, als de vijanden der Katholieke Kerk hun doel konden bereiken, haar van den Paus te scheiden en het gelukken mocht eene zoogenaamde Staat3-Geestelijkheid in 't aanzijn te roepen. Slechts de door den Paus bestuurde, met hem in het innigst verband staande Katholieke Kerk werkt be zielend en zegenend op het volk; zij alleen kan waardige, heilrijk werkende dienaren vormen en uitzenden niet de Staat. Scheidt zich een tak van den stam, dan ontbreekt hem de noodige levenskracht, hij moet noodwendig verdorren. In dezen toe stand, zooals wij dien in onze dagen in de schismatieke Kerk van Rusland zien, ge raakte deze Kerk, toen zij zich van Rome scheidde. En deze treurige positie, deze Russische toestanden zijn bet ideaal van de vijanden der Katholieke Kerk in alle lauden! Waarlijk het is goed van tijd tot tijd eens te laten zien waarmede men ons «gelukkig wil maken en men moet den libertijnen nu eu dan een spiegelbeeld voor oogen houden van hetgeen zij in hunnen haat tegen de Katholieke Kerk in 't leven willen roepen. Voor hem ligt een groote, dof blinkende zand vlakte, bier en daar afgebroken door een donkere pijnboomengroep; overigens is bet zoo duister, dat men geen hand voor oogen zien kan. „Opcommandeert de vaandrig vastbesloten. „Wij marebeeren nu om hun rechtervleugel been," fluistert bij, diep ademhalende. „Geen kik, man nen Het zweet loopt in stralen langs zijn gezicht neer; maar wat hindert dat? Dit is de weg tot de onsterfelijkheidHij weet, wat hij waagt, maar hij weet ook, wanneer de overval gelukt, dan hahoe ze zullen opschrikken als hij zich vertoontMorgen is hij de held van den dag! Plotseling blijft hij staan. Een „neer!" en on hoorbaar gaan ze allen liggen. Geen twintig pas sen van hen af trekt een vijandelijke patrouille voorbij, zonder hen te bemerken. Zijn pols staat stil. één geluid en alles was voorbij ge weest onderscheiding en roem. Maar, Goddank, zij trekken voorbij Zijn oog schittert triompheerend. „OpVoorwaarts marsch Zij gaan op nieuw vooruit in den donkeren nacht. „Vaandrig.waarachtig, wij houden veel te En daarvoor is het bovenstaand artikeltje uit een liberaal blad uitmuntend geschikt. Men leest thans dagelijks in de liberale dagbladen de verschrikkelijkste klaaglie deren over de joden-vervolgingen in Rus land. Wij vinden deze klachten volkomen gerechtvaardigd en moeten als Christen en mensch de Russische gruwelen tegen de Joden beslist veroordeelen. Al worden de zaken door de liberale pers overdreven, 't blijkt toch duidelijk, dat er op vele plaatsen in Rusland waarlijk gruwelijke schanddaden tegen de Israëlieten zijn ge pleegd en dat het taaie en geduldige volk der Joden niet zouder oorzaak den Russi schen geboortegrond verlaat. De Israëlieti- sche liberale bladen wachten er zich echter wel voor, de oorzaken na te vorschen van den haat en vervolgingsgeest die het Rus sische volk bezielt tegen de kinderen Is- raëls; zij willen geenszins onderzoeken of niet de Joden zeiven de schuld dragen van hun ongeluk. Even als in Amerika de woede des volks zich tegen de Chiueezen openbaart, omdat dezen het brood uit deu mond der Amerikaansche arbeiders nemen, zoo hebben in Rusland de Joden-vervol gingen hare oorzaken in den woekerhandel die door de Joden sinds jaren wordt ge dreven. Dit zij terloops hier aangestipt; maar ook zulke oorzaken kunnen nimmer een volk het recht geven tegen schuldigen en onschuldigen onrechtvaardig, wreed en oumeuschelijk op te treden. Doch hier stuiten we op een merkwaardig contrast. Toen duizenden Katholieken, Priesters, adellijken en leeken uit Polen naar Siberië in de verbanning gesleept werden, toen vond de liberale pers dit zeer goed en stookte het vuur nog we] ter dege aan; thans nu liet de Joden geldt, schreeuwt zij moord en brand. Hoe het met de verbannen Gees telijken in Siberië gaat, kan men verne men uit een brief voorkomende in den Bien publicgeschreven door een verbannen Priester aan eene aanzienlijke daiue: «Gedwongen door de grootste ellende, nemen wij de vrijheid, edele prinses, eene bede tot u te richten. Door de gebeurte nissen van 1865 zijn wij voor 12 a 20 jaren naar Siberië verbannen, om er dwang arbeid te verrichten. In het jaar 1879 heeft men ons naar het gouvernement Woldolga getransporteerd, waar wij, zonder de minste middelen orn in ons onderhoud te kunnen voorzien, over de verschillende dorpen verdeeld zijn. Wat het smartelijkste is, onder ons bevinden zich Priesters, die veel rechts af!" vermaant nogmaals korporaal Spillerding. „Praatjes! Daar vlak voor ons hebben we reeds de Bruchspits.Ha. ik zie waarlijk de vijandelijke wachtvuren al!" „Ik ook", fluistert een van de musketiers. „Nu voorwaarts dan marsch.on hoorbaar en snelThans komt het er op aan, mannen!" vuurt de vaandrig zijn zestal aan. „Wij sluipen de wachtposten voorbij, en vallen dan het vijandelijke bivouak aan. „Maar vaandrig, om Godswil. „Stil! geen geluid. Ik beveel het. Hier heb ik te commandeeren, korporaal Spillerding „Nu, voor mijn part.maar wanneer dat daar voor ons de Bruchspits is, dan laat ik mij hangen," pruttelt deze misnoegd, en volgt niet zouder tegenzin zijn jeugdigen superieur. Daar slaat een klok.half een. „Lieve hemeldat klinkt precies of het van Gonsenheim komt", mompelt een van de musketiers, terwijl hij rusteloos verder gaat. Werkelijk, voor hen uit is een heldere licht streep zichtbaar, op een plek flikkert zelfs nog een vlam, nauwelijks tweehonderd passen van hen af. Daar gaat het nog vroolijk toe in het vijandelijke leger. De vaandrig voelt zich hoe zeveutig en tachtig jaren oud zijn. Na dat wij zooveel jaren voor de ge rechtigheid en waarheid geleden heb ben, zijn wij nu in zulk eene diepe el lende, dat wij geen stuk brood kunnen koopen. God is onze getuige, dat wij dagen beleefden waarop wij geen bete broods genuttigd hebben. Sinds eenige maanden hebben wij onze kleeren verkocht om ten minste niet van honger te sterven, thans bezitten wij niets meer. De inwoners ver volgen ons en de toegang tot eene stad is ons ten strengste verboden; wij zijn dus geheel en al zonder hulp, zonder hospitaal, zonder kleeding, wij zijn zelfs niet in staat om onze huishuur te betalen. Wij hebben een petitie tot de Regeering gericht, doch voor en aleer er hulp kan komen, zullen wij zeker van honger moeten sterven. Nu wij 9000 mijlen verder vertrokken zijn, is onze toestand vreeselijker dau in de-bergwerken, waar wij ten minste eene woning eu een stuk brood hadden. De koude (wij hebben heden 40°) en de honger zullen ons dooden, als God ons niet in zijne groote barmhar tigheid redding zendt.® enz. enz. Hier waren dus hulp en ondersteunning zeker hoog noodig, doch van liberale zijde zal men wel te vergeefs op het een of ander kunnen rekenen, want het zijn im mers maar Katholieke Priesters, die zich door den oppermachtigen wil van den Russi schen Staat in zulk een verschrikkelijke ellende bevinden! Aan het Pruisisch Departement van Binneulandsche Zaken houdt men zich ernstig onledig met het voorbereiden van een belangrijke vereenvoudiging in bestuur en administratie. Sommigen oordeelen, dat de uitvoering van die hervorming zal af sluiten op den tegenstand der betrokken kringen, waarin men aan de oude sleur zeer gehecht is. De Politisclie Correspondent meldt uit Serajewo dat de inlijving der dienstplich tigen bij het leger in geheel Bosnië, tot dusver zonder eenige rustverstoring, gere geld wordt voortgezet. Ook melden zich in enkele plaatsen vrijwilligers voor het le ger aan. Volgens een bij het Engelsche Par lement overgelegde officiëele statistiek wer den in Ierland in de afgeloopen maand 519 gezinnen van pachters, bestaande uit 2734 personen, van de door hen bewoonde langer hoe meer een gewichtig personage; ze hadden dus de voorposten wezenlijk ongemerkt gepasseerd! Thans nog een paar minuten en de groote slag was geleverd! Hemel! nu kaim blijven geen geluid, steeds voorwaarts maar, en dan vast besloten er op los! Hij voelt het kloppen van zijn eigen hart. Ook de overigen voelen hun bloed sneller vloeien; met het hoofd voorover, het geweer in den arm, slopen zij door de dikke duisternis in het molle zand onhoorbaar verderDicht voor hen ligt een boschje; zij bemerken bij het flauwe schijnsel der vuren een groot leger, rijen van geweren en de tenten der officieren; ook nog eenige groepjes vroolijke manschappen, die onder 't genot van warme grog 't zich zoo prettig mogelijk maken. Geheel aan 't einde in een hoekje naast een paar hooge boomen staan paar den; men kan duidelijk hun snuiven hooren. Onder deze boomen bevindt zich een hut van stroo. Thans, nu ze dichterbij komen, onderschei den zij duidelijk, van achteren door het vuur beschenen, een kaalhoofdigen, ouden officier, zonder jas en blootshoofds, die voornemens schijnt zijn laarzen uit te trekken. (Slot volgt.)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1882 | | pagina 1