NIEUWE maÊBOKtty No. 608. Donderdag 27 Juli 1882. 7e Jaargang. Tirannie in Frankrijk. 0,85 1.— 0,06 Onze Dienstboden. 4AR1IHSCUI ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maanden voor Haarlem Buiten Haarlem franco per poat. Afzonderlijke Nummers PRIJS DER ADVERTENTIÉN Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG. BUREAU; St. Jansstraat Haarlem. 0 E N AlNTiEN-DRi AGITE MA NON AGITATE. Van 1—6 regels30 Cents. Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advertentiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond voor 6 uur ingewacht. Uitgevers KIJPPEKS LAUREY. Voortaan zullen alle ouders iu Frankrijk genoodzaakt zijn hunne kinderen naar de staatsschool te zenden, tenzij zij er de voor keur aan geven hen op eene bizondere school of in huis tc laten onderrichten. Iu 't laatste geval echter moet worden bewezen, dat het kind voldoend onderwijs ontvangt, waar over de door den Staat te benoemen exami natoren zullen hebben te beslissen. Derhalve zullen de welgestelde volksklassen door deze schoolwet minder getroffen worden dan de arme, ofschoon een vijandig gezinde school commissie gemakkelijk kan verklaren dat het kind geen voldoend onderwijs ontvangt en dan de ouders dwingen kan, bun kind naar de staatsschool te zenden. Voor arme ouders is de wet het pijnlijkst. Volgens haar moet de maire der gemeente, in ver- eeniging met de schoolcommissie, elk jaar eene lijst van alle schoolplichtige kinde ren in den ouderdom van zes tot dertien jaren inleveren en moet hij aan ouders of voogdenbericht geven op welken dag de lagere school geopend wordt. Veertien dagen voor het begin van het onderwijs, moeten de ouders of voogden aan den maire eene verklaring afgeven, of zij het kind tehuis °f in school zullen laten onderwijzen; in t laatste geval moeten zij de school noe men, die zij gekozen hebben. Wordt er geene verklaring afgegeven, dan zal de maire de een of andere school aanwijzen. Eene week voor den aanvang van het on derwijs moet de maire met den hoofdon derwijzer van elke school eene lijst van alle kinderen inlevereD die de school bezoe ken, de hoofdonderwijzer moet een register houden aangaande het bezoeken der school en hij moet elke maand den maire een lijst van het schoolverzuim overhandigen en daarbij de oorzaken daarvan vermelden. Heeft een kind in een maand de school vier halve dagen niet bezocht zonder genoeg zame verontschuldiging te kunnen bewijzen weshalve het verzuim gepleegd werd, dan wordt de vader of de voogd voor de school commissie gedagvaard, die hem dan aan zijne plicht herinnert. Bij de tweede maal wordt er gestraft door 't openbaar maken der namen en bij de derde maal door eene geldboete van hoogstens vijftien franks of door geva tgenisstraf van hoogstens vijf dagen. De kinderen welke te huis onder wijs ontvangen moeten elk jaar een examen aheggen voor eene commissie, die uit een school-inspecteur, een gedelegeerde van het kanton en uit een persoon bestaat, die een academischen graad of eene acte als hoofd- FEUILLETON. Kunnen twee huisvrouwen een half uur bij elkander zitten zonder dat het gesprek op de «boden" komt 't Schijnt bijna een onmogelijkheid e zijn Wij, mannen, lachen daarom, en toch is c e zaa - niet meer dan natuurlijk; de dienstboden heslaan zulk een groote p]aats in de we(lerwaal„ digheden van ons leven, dat zij noodwendig keer op keer ter sprake komen. Hoe zouden wij het maken zonder bediening? Die er aangewend is, kan er met meer buiten „nu 7 r, a"han9 met geheel er buiten. Zoogenaamde wereM™;;- u ,7 wereldwijzen hebben wel eens beweerd, dat er geen hooger geluk denk baar zou zijn dan m alles zich zelveu te mogen helpen en bedienen. De dwazen! Zelfs Diogenes, die wel verplicht geweest zal zijn dagelijks zijn ton te reinigen ('t is althans te hopen, dat hij 't deed), moet in stilte wel eens geklaagd hebben dat hij daarmede een kostbaren tijd zoek bracht, dien hij nuttiger had kunnen besteden aan het bereiken van het geliefkoosde doel zijns levens, het vinden van den Mensch, onderwijzer bezit. Is de uitslag onvoldoende, dan worden de ouders gedwongen liet kind binnen eene week naar eene staats- of bi zondere school te zenden en aan den maire moeten zij bericht geven welke school zij gekozen hebben. Vermits er echter van de 37000 Fran- sche gemeenten in 28000 geen bizondere scholen bestaan en volgens de nieuwe wet Ti in de staatsscholen alle godsdienstonder richt vervallen is, zoo kunnen de ouders in deze 28000 gemeenten hunne kindereu in het schoolgebouw waar zij lezen, schrij ven en reken en leeren, geen godsdienstig onderwijs laten genietenzij zijn verplicht hunne kinderen naar de staatsschool te zenden, al hebben zij nog zooveel motieven om aan het godsdienstig karakter van het onderwijs te wantrouwen. Frankrijk staat in dit opzieht ver beneden Engeland; in 't laatstgenoemde land kan men niet alleen in theorie, doch ook in de practijk de school kiezen, die men voor zijne kinderen hebben wil. In Frankrijk bestaat deze vrijheid slechts, zooals wij gezien hebben, in theo rie, van ware practische vrijheid hebben de Fransche liberalen,evenmin als de Nederlandscbe, in 't algemeen geen begrip; hun idee van een modernen Staat,hunne staatsalmacht ontkent elke individueele vrijheid en bereidt het socialistisch staats- absolutisme voor. In Engeland wordt de oprichting van bizondere scholen door de Regeering, die subsidiëu verleent, bewilligd en begunstigd. In Frankrijk heeft het te genovergestelde plaats, iu bet republikein- sche Gallië mogen de bizondere scholen zelfs geen schoolgeld heffen, vermits het onderwijs op de staatsscholen kosteloos ge schiedt de oprichters van bizondere scholen moeten dus den ganschen last dragen. Een enorm kapitaal zou er in Frankrijk noodig zijn voor de oprichting van zulke bizondere scholen. Men heeft op België gewezen, waar thans in schier elk dorp een bizondere school bestaat en de meeste staatsscholen geen leerlingen tellen. Maar tusschen Frank rijk en België bestaat een groot onderscheid. De Belgische Katholieken hadden slechts ruim 2600 vrije scholen te stichten, het geen bij eene dichte bevolking veel ge makkelijker gaat dan in Frankrijk, waar 36.056 gemeenten van scholen moeten wor den voorzien. Het grondgebied van Frank rijk is achttien maal grooter dan dat van België, het telt echter slechts zeven maal meer inwoners. Hoe dichter de bevolking, hoe gemakkelijker is het onderhoud eener vrije, op vrijwillige bijdragen gebaseerde school. Er bestonden iu het schooljaar dien hij den Atheners ten voorbeeld had kunnen aanwijzenDat Diogenes niet gevonden heeft, ligt daaraan, dat de Mensch, dien hij zocht, juist voor- hijging terwijl hij bezig was zijn ton schoon te maken. Had hij een slaaf bezeten, die dat on dichterlijke werk voor hem verricht had, hij zou met een onbeschrijfelijke zelfvoldoening dien dag het licht in zijn lantaarn hebben kunnen uitblazen. Neen, wij kunnen niet buiten bediening, al ware ieder onzer een Briareus, met honderd armen be deeld. Wat wij missen kunnen, is de overdaad. Het is onnoodig dat wij, als in Oostersclie landen, vier menschen behoeven 0111 onze pijp te stoppen, aan te reiken, aan te steken en weg te brengen. Ons samengesteld leven vordert helpers. Laten wij daarom niet altijd op die helpers smalen en met klachten over hen onze huisgenooten en gas ten vervelen. Laten wij vooral niet keer op keel de zotternij herhalen: «O die boden! Hoe heerlijk indien men er geen noodig had! Die boden zijn een kruis!" Weet ge wat een kruis zou zijn? Indien wij, die gewend zijn aan bediening, eens geen boden meer hadden. Zij hesparen ons tijd, zorgen en 1879/80 in Frankrijk 60,876 openbare en 1493 vrije scholen met de rechten als de openbare. Vermits de groote meerderheid der scholen Katholiek is, zoo zouden er ongeveer 61.000 vrije scholen noodig zijn om tegen de godsdienstlooze staatsscholen te kunnen concurreeren. De statistiek van 1880 constateert het bestaan van slechts 12.888 vrije Katholieke scholen, er zouden dus nog ongeveer 50.000 nieuwe scholen moeten opgericht worden. Eindelijk tellen we 1246 gemeenten, die door hunne armoede zich het genot van er een eigen school op na te houden moeten ontzeggen (zij moeten dus hunne kinderen in naburige gemeenten ter school zenden) terwijl er 16.771 gemengde scholen, voor jongens en meisjes, zijn. Deze laatstgenoemde scholen tellen gemiddeld 40 leerlingen. Volgens de laatste telling (in 't jaar 1876) waren er in Frankrijk 4.502.894 schoolplichtige kin deren (in den ouderdom van 6 tot 13 jaren.) Het aantal leerlingen bedroeg in 1880 slechts 3.874.055, waarvan 3.217.940 de open bare en 656.135 de vrije scholen bezochten. Zonder te letten op de vermeerdering van de bevolking, kan men het aantal kinde ren die tehuis ouderwijs ontvangen of geen school bezoeken en dus jaarlhks examen moeten doen op 628.839 schatten. Voor dezen moeten er natuurlijk scholen worden opgericht. Nu hebben de Fransche Bisschoppen aan de ouders het volgende doen wetenin gemeenten, waar, naast de staatsschool, eene vrije school bestaat, moeten zij hunne kinderen in de laatstgenoemde zenden, in andere gemeenten echter, waar slechts eene staatsschool bestaat, is bet geval moeilijker. De Bisschoppen wijzen er echter op, dat volgens de nieuwe schoolwet het onderwijs in den godsdienst wel niet meer verplich tend, maar toch niet direct verboden is. Het hangt dus van de onderwijzers en de schoolcommissiën af of het verder nog verstrekt zal worden. Wat het eerste aangaat, moet men in aanmerking nemen dat thans nog een groot gedeelte der staatsscholen van ouderwijzers en onderwijzeressen uit de een of andere geestelijke orde voorzien wordt. Hier dreigt dus voorloopig geen gevaar. In andere gemeenten, waar wereld lijke onderwijzers benoemd zijn, zal het hoofdzakelijk van de samenstelling der schoolcommissie afhangen, of er nog on derwijs in den godsdienst zal gegeven wor den of niet. Derhalve sporen vele Bis schoppen de geloovigen aan om toch vooral bij de verkiezingen van gemeenteraadsleden honderd kleine onaangenaamheden. Of is het geen genot voor een niet zeer hoog jaarlijks bedrag de zekerheid te koopen, dat in uw huis dag aan dag de orde herschapen wordt uit de maar zeer zelden schilderachtige wanorde, welke de metho- diekste man, de netste huisvrouw en de best opgevoede kinderen in het leven roepen? Allerlei kleine onaangenaamheden worden uit den weg geruimd, allerlei minder aantrekkelijke karrewei- tjes ons uit de hand genomen door die veel ge smade «boden". Mij dunkt, al het kleine leed dat zij ons besparen, weegt wel op tegen het kleine leed, dat zij ons wel eens berokkenen. Wij moeten iets anders doen dan klagen over de dienstboden; wij moeten trachten hen te ver beteren. Dit dienen wij daarbij steeds voor oogen te houden, dat hun gemis ons allerlei kleine zorgen en beslommeringen op den hals zou halen, buiten en behalve de bezigheden, de moeielijkheden en de beslommeringen, die de strijd om het bestaan, het beroep, de loopbaan, het streven naar wel vaart ons buitenshuis reeds opleggen. En het zou ons ook niet goed afgaan om ons zelven te be dienen; in onzen tijd is het een onwaarheid, dat hun burgerplicht te volbrengen. De radi cale bladen zijn woedend over deze raad gevingen en de République Frangaise eischt van de Regeering, dat zij met zulke »re- actionnaire« schoolcommissiën korte metten maken zal, door ze onmiddellijk te ont binden. Gelijk recht en gelijke vrijheid voor allen,is, zooals men weet, in Frank rijk evenals als in Nederland, bij de libe ralen en radicalen iets geheel en al onbe kends. Ook gaan er in Frankrijk reeds stem men op die eiscben dat men aan geestelijke personen het geven van onderwijs verbiede. In dit geval verklaren de Bisschoppen zeer beslist dat de ouders het aan hun geweten verplicht zijn hunne kinderen van eene school te verwijderen waar gevaar dreigt voor bet Geloof, want hier gelden de woorden: »men moet God meer gehoor zamen dan de menschen.Tegelijker tijd geven de Bisschoppen middelen aan de hand, hoe men de gestelde straffen kan ontwijken. Frankrijk heeft namelijk geen staatsscliool- doch slechts een onderwijsdwang en het staat dus den Katholieken vrij bizondere scholen op te richten. Daartoe worden zij dan ook doox de Bisschoppen uitgenoodigd en opgewekt. En het is te verwachten, dat aan deze uitnoodiging gevolg zal gegeven worden, want groote offervaardigheid be staat er in Frankrijk en geld is er genoeg Te dien opzichte hebben dan ook de geloovigen besloten, naar middelen om te zien, om de nieuwe wet zoo onschadelijk mogelijk te' maken. Zoo b. v. geeft de wet aan den gemeenteraad het recht, de meer derheid van de leden der schoolcommissie te kiezen en draagt zij aan deze commissie de beslissing op, of de. gronden, welke de ouders aangeven, waarom zij hun kind niet op school zenden, voldoende zijn of niet. Wanneer dus een vader opgeeft, dat erin zijne nabijheid geen vrije school bestaat en dat hij, vermits er op de staatsscholen geen godsdienst-onderwijs wordt verstrekt, zijn kind niet naar school kan zenden, dan is het de commissie die beslissen moet, of dit motief het schoolverzuim rechtvaar digt. In gevallen waarin de meerderheid der schoolcommissie uit Katholieken be staat, zal de onderwijzer zich ook in acht nemen, geen gelegenheid tot voorwendsels van dien aard te geven en als de conser vatieven er een weinig moeite voor over hebben en de onderwijsquaestie niet al te veel met de algemeene politiek vermengen, dan is het waarschijnlijk dat in de meeste plattelands-gemeenten de meerderheid der schoolcommissie uit Katholieken zal be- zulks de natuurlijke toestand zou zijn. Integendeel, zoodra de mensch maar eenigszins beschaafd en bemiddeld is, ligt het in zijn aard om zich te laten bedienen. Welke was de eerste daad van Robinson Crusoë, toen liij, na vijf en twintig jaren zijn eigen knecht geweest te zijn, benevens die van zijn geit, zijn kat en zijn papegaaien, een neger van het braad spit verloste? Hij maakte er zijn knecht van. En zoo iemand, dan was hij toch niet verwend. Hij stelde Vrijdag dan tot zijn knecht aan, gaf hem een liverei van bokkenhuiden, leerde hem zijns meesters geïmproviseerd kasteel vegen, stoffen en de kamers „doen"; hij onderrichtte hem hoe men schapenvleesch, dat meer zorgen vereischt dan negervleesch, aan het spit gaar krijgt, en wijdde hem in de geheimen der soepbereiding in, opdat hij, Robinson Crusoe, zelf, zich aan merkwaardiger of belangwekkender lichamelijke en geestelijke bezigheden kon wijden. En zoo handelen wij allen, zoodra wij ons kunnen veroorloven een Vrijdag er op na te houden, zij 't ook slechts een in een paarsch jak en rok en met een witte muts op het hoofd. (Slot volgt.)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1882 | | pagina 1