NIEÜ W E s buitenland! No. 610. Donderdag 3 Augustus 1882. 7e Jaargang. Het Kind en liet Christendom. Op het advertentie-bureau. HlARLIMSdflE fOllRlE ABONNEMENTSPHIJS Per 3 maanden voor Haarlem 0,85 Buiten Haarlem franco per post. 1, Afzonderlijke Nummers 0,06 Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG. BUREAU: St. Jansstraat Haarlem. MAIN TIEND AGITE MA NON AGITATE. PRIJS DER ADVERTENTIÉN Van 1—6 regels30 Cents. Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advertentiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond voor 6 uur ingewacht. Uitgevers KÜPPEES LAUREY. Hoe meer het in den aard van den ongeloovigen tijdgeest ligt de Christelijke jeugd van God en Godsdienst te vervreem den, hoe noodzakelijker het ons toeschijnt meer en meer te deuken aan de onmetelijk groote weldaden die het Christendom ook voor de kinderwereld heeft aangebracht. Alle humaniteit immers in school en op voeding heeft de menschheid aan de Kerk te danken. Hij die deze waarheid wil loo chenen, denke slechts aan den tijd van het heidendom, aan de dagen van Herodes en hij zal op de meest aanschouwelijke wijze leereri, welke behandeling de kinderen zonder de Kerk moesten ondergaan. Slaan we een blik op de verschillende landen der oude wereld en vergelijken we de verschillende tijdperken der beschaving, steeds zullen wij ondervinden dat de kin derwereld ruimschoots in het droevig lot deelde van de menschheid die in de duis ternis, in de schaduw des doods was gezeteld. Wie kent niet de verschrikkelijke gru welen van don Molochdienst, die in Afrika en Azië heerschte? Voor dezen afgod wer den kinderen geslacht en te zijner eer verbrand; bij de Syriërs bestond het ge bruik, op feestdagen kleine kinderen in zakken te binden en ter eere der godin Juno van de hoogte des tempels bij Hiera- polis naar beneden te werpen. Volgens berichten van vertrouwbare Grieksche ge schiedschrijvers hadden de Perziërs de ge woonte om, ter eere van een onderaardschen afgod, vele kinderen levend te begraven. Bij de bewoners van Catanea was het, vol gens den ouden geograaf Strabo, de ge woonte om de kinderen als ze twee maanden oud waren, aan een onderzoek te onder werpen. Was de beoordeeling van den Koning ten opzichte hunner gestalte niet gunstig, dan moesten zij sterven. En welke bloedige herinneringen zijn er verbonden aan den berg Taygetus in Grie kenland Ieder vader in Sparta moest zijn kind naar de hoofden van den stam bren gen, tot welken zijne familie behoorde. Dezen stelden alsdan een nauwkeurig on derzoek in ten aanzien van den lichaams bouw en de gezondheid van het kind. Waren beide van dien aard, welke deed vermoeden dat het leven van het kind nutteloos over den Staat zou zijn, dan werd het bevel uitgevaardigd om het in eene kloof van den berg Taygetus te werpen. In dien af grond, vond het kind een verschrikkelijken dood. Jaarlijks werden ook in Sparta, vol gens een oud gebruik, de knapen voor het altaar der godin Diana gegeeseld en wel zoodanig dat het altaar met bloed besprenkeld werd, en vele knapen onder de onmensche- FEU1LLETON. eb hem eens gezien zoo'n man schrijft een journalist een bedaagd mannetje nog met zwaite a sdas, waar twee eindjes boord als keu- enmesjes kwamen uitgekeken; reeds tweemaal ïat nj zac it gescheld, toen hij eindelijk merkte, ,a ,8,C ei" °Penstond en liij slechts eenige schre den behoefde te doen om juist vo'o'r het schuif- raampje van ons advertentiebureau te staan. Een zenuwachtig klopje tegen het glas en een be diende der administratie opende het raampje en daarmee een gesprek met den netten bur german. Wat was er van uw dienst, mijnheer! En de man, nu het moment suprème gekomen is, aarzelt; hij kijkt links af, op een groote inkt vlak tegen het raamkozijn, en doorsnuffelt zijne zakken en draalt en talmt het geduld van lijke handeling bezweken. Het lot der kin deren in gansch Griekenland, het beschaafde Athene niet uitgezonderd, was verre van benijdenswaardig. Ofschoon in Egypte de ouders, die hunne kinderen hadden ver moord, tot straf drie dagen en drie nachten de lijken der kleinen moesten omhelzen, toch werd ook daar te lande bet bloed van onschuldige kinderen in de tempels der afgoden vergoten eu de Koning zelf offerde op het graf van Osiris de ongelukkige kindereu die met rood hoofdhaar bedeeld waren. In Rome gaven de wetten der twaalf tafelen, aan deu vader bet onbegrensde recbt over leven ot dood zijner kindeven. Vela- brum, eene plaats in de nabijheid van den Aventijnschen heuvel en de Lactaria-zuil op de markt waren de onheilvolle plaatsen voor de kinderen van het zedelooze Rome. Daar voorzagen zich de toovenaars van de kindereu, wier bloed en hersens zij ge bruikten voor hunne schandelijke dranken. Ook bedelaars kwamen des nachts bij troe pen naar Velabrum om kindereu weg te nemen, ten einde ze in hunne spelonken te verminkeu en vervolgens met het medelijden der voorbijgangers hun voordeel te doen. Inderdaad ook op dit gebied toont ons het heidendom een afgrijselijk tafereel van laagheid en oumenschelijklieid en het bewijs, dat zonder de Goddelijke genade de aan zich zeiven overgelaten menschheid in een afgrond van dwaling en ondeugd verzinkt, wordt geschraagd door de voorstelling van de in de oudheid heerscheude toestanden van het opvoedingswezen. Uit de kribbe te Bethlehem is echter ook voor de kinderwereld eene gelukkige toekomst ontloken. Met uitgespreide armen staat de Heiland te midden der mensch heid eu roept met Goddelijke liefde de kinderen naar zich heen. En hoeveel onheil is er van de kinderen afgewend door zijne ernstige vermaning: »wee die een dezer kleinen ergert.De sacrameuteele wijding van het huwelijk, de wet der monogamie, de verheffing der vrouw, een eu ander heeft ook aan het onschuldige kind eene wezenlijk verbeterde positie gegeven. Gehoorzaam aan de bevelen van haren Meester heeft de Kerk de verpleging en opvoeding der kinderen steeds met de meeste zorg en liefdevol op zich genomen, Zwar# straffen stelde zij op hare kerkvergaderin gen in, voor ouders die het leven en de gezondheid hunner kinderen in gevaar brachten; van den vroegsten tijd af heeft zij zich over de verlaten kinderen met de teederkeid eener moeder ontfermd. In Spanje werden de vondelingen door de kerk van Sevilla van hare inkomsten onderhouden. Toen in de zevende en achtste eeuw vele den klerk niet weinig op de proef stellend en betast zich en haalt eindelijk tusschen den bevenden duim en wijsvinger een verfrommelt papiertje te voorschijn, dat hij van morgen bui ten weten zijner vrouw beschreven heeft omdat het niet anders kon en nu de maat vol was. De bediende bekijkt het kriebelschrift: 't is een advertentie en hij telt de regels en terwijl de man een gulden op het lessenaartje legt, zegt de administrateur: „nog 50 cents mijnheer, het zijn 8 regels." 't Schijnt dat zich alles verstopt en alles den braven heer 't moeilijk wil maken: wel vijf mi nuten heeft hij noodig om die twee kwartjes voor den dag te halen en toen hij dat restant bij den gulden gooide, hoorde hij den klerk zeggen: Dat is voor één keer, wenscht u het ech ter meermalen? De man 6chudt veelbeteekenend neen. Zijn oog trof mij tot in 't diepst van de ziel, ik stak ouders in Noord-Duitschlaud, door honger en nood gedwongen, hunne kinderen gelijk diereu op openbare markten te koop boden, zag men een heiligen Amandus van Maas tricht, een een heiligen Ansgar, Aartsbis schop van Hamburg, een heiligen Egidius en anderen, de markten, waar dezen slaven handel gedreven werd, bezoeken, om de ongelukkige schepsels te koopen en hen na de toediening van het h. Doopsel de vrijheid te verschaffen. Even als voor de verpleging van het lichaam der kinderen, heeft de Kerk ook zorg gedragen voor de geestelijke ontwik keling en voor het onderwijs der jeugd. De Kerk is de moeder der school. Wat heeft de wereld iu dit opzicht al niet te danken aan deu beroemden staatsman (later monnik) Cassiodorus, aan den h. Be- nedictus van Nursia, de ware en eigenlijke stichter van het Christelijk schoolwezen? Onder Karei den Groote was de beroemde Abt Alcuin, de geleerde vriend des Keizers, bestuurder en leider van het schoolonder wijs in Frankrijk. Bisschop Tkeodulf van Orleans liet omstreeks dien tijd in ziiu diocees overal volksscholen oprichten en iu sene abdij van Fulda ontmoeten we den stichter van het Duitsche schoolwezen, den beroemden Rhabanus Maurus, later Aarts bisschop van Mainz. Voorts vinden wij in lateren tijd Johannes Gerson, den geleerde aan de lioogeschool te Parijs, nog op hoogen leeftijd bereid om arme kinderen te Lyon in den katechismus te onderwijzen, de mau, die op de wetenschap van zijn tijd en op den gang der wereldgebeurte nissen zulk een belangrijken invloed heeft uitgeoefend. Een h. Jozef van Calasauz, een b. Hieronymus Aemiliani, een h. Yiu- centius a Paulo, een h. Angela van Brescia, eene Mary Word, zijn eveneens stralende en schitterende lichtpunten niet alleen aan den hemel der Kerk, maar ook in de aunalen der menschheid. Hun arbeid was beschei den, deemoedig en daarom werd hij door God gezegend, terwijl de groote paedagogen van lateren tijd in huu hoogmoed den Christe- lijkeu geest versmadend, de jeugd in de duister nis terugvoeren en door hunne goddelooze the orieën de menschheid in diepe ellende storten. Helaas, de mannen van het onzalig, modern onderwijs trachten in hun over moed af te breken, wat de Kerk met zoo veel tact en zorg in de harten der jeugd heeft opgebouwd. Voor beu gelden onge twijfeld de woorden vau den Grooten Kin dervriend. »Wee, wee, die een dezer klei nen ergert! Op den Katholiek rust alzoo de heilige plicht om de kinderen in den geest der Kerk op te voeden, door hen te onttrekken aan den invloed der godsdienstlooze scholen mijn arm naar den bediende uit en wees hem deu oude niet meer aan te spreken en hem te laten vertrekken. De man strompelde weg. En wederom tikte iemand tegen het raampje; 't was een meisje, dat een dienst zocht en ter wijl de klerk haar te woord stond, greep ik het verfrommeld papiertje van den vorigen cliënt en toen begreep ik zijn in tranen wadend oog, dat zich bij de vraag: „Nog meermalen plaatsen?" op ous vestigde. Toen begreep ik zijn zenuw- achtigen toestand, toen besefte ik zijn zielelijden en ik gevoelde, dat ik een menschentoekomst tusschen mijne vingeren had, een toekomst waar over de brenger van het verfrommeld papiertje zoo zoet gedroomd, waarover hij zoo gaarne tot ieder die het wilde hooren gesproken had en w'elken die toekomst geenszins onrustbarend voor kwam, toen, bij een dier gelegenheden, iemand hem op donkere stippen in' dien voor hem zoo helderen hemel opmerkzaam maakte; hij schudde toen ongeloovig het hoofd en dat schudden her haalde zich tot den dag dat het te laat was. en hen te vrijwaren van den geest van ontkenning, die onze dagen, waarin het moderne heidendom met verbazende driest heid het hoofd verheft, in alle klassen en standen der maatschappij angst- en vrees wekkend doordringt. Door aan de jeugd eene waarlijk Chris telijke opvoeding en verzorging te geven, in den geest der heilige Kerk, zullen wij stellig Gode het best onze dankbaar heid betoonen voor de rijke zegeningen, die door Hem sinds meer dan achttien eeuwen ook aan de kinderwereld zoo ruimschoots werden verleend. Engeland heeft de Italiaansche regeering uitgenoodigd deel te nemen aan het han delend optreden in Egypte, niet enkel ter bescherming van het Suez-kauaal. De Ita liaansche regeering heeft gemeend aan die uitnoodiging geen gehoor te moeten geven doordien Turkije sedert heeft verklaard tus- schenbeide te willen komen. De Khedive heeft de Eugelscheu gemach tigd, de geheele linie van het Kanaal te bezetten, voor zoover zij dit ter verdrijving der opstandelingen nuttig zullen achten. Arabi-pacha heeft aan de Bedouïnen langs den oever van het Kanaal aanbevolen, a m De Lesseps te gehoorzamen. Alle personen, voorzien van eeu passeerbiljet, geteekeud door De Lesseps, kunnen totKaïro doorreizen. De Daily News meldt uit Port-Saïd dat 60,000 Bedouïueu zich bij Arabi's leger hebben aangesloten; deze beschikt thans over circa 100,000 strijders. Thans liggen zeven Fransche pantser schepen voor Port-Saïd, dat door de op standelingen versterkt wordt. De gouver neur is aan boord van eeu Engelsch oor logschip gevlucht. Het plunderen der huizen te Alexaudrië duurt voort. Maandag-avond werden twee huizeu geplunderd, en is een persoon op heeterdaad betrapt en gedood door een patrouille, terwijl twee anderen gevangen werden genomen. De expeditie naar Millaha is volkomen geslaagd, zij is teruggekomen zonder te zijn aangevallen. Een officieele dépêche uit Kaïro ontvan gen, zegt: Een groote vergadering van ulema's, kodi's, mudirs en godsdieusthoof- den, eergisteren gehouden, heeft besloten Arabi te handhaven, om het land te ver dedigen tot eeu bevredigenden vrede of tot de totale vernietiging. De Porte heeft de noodige bevelen ge geven om in de volgende week 15,000 man naar Egypte te doen vertrekken. Bij de Porte i3 ingekomen een adres uit Kaïro, onderteekend door 2000 Egyptische Zijn toegeven kostte hem dien stap, welken ik hem juist had zien doen. En terwijl mijn geest „den veelbelovende" in een panier door de straten zag hollen, voorbij het huis waar zijn toekomst begraven werd en de in zwijm gevallen moeder ontwaarde bij het vernemen van den maatregel, die den thuisko- menden diepgeschokten vader door zijn stamhou der was afgeperst viel mijn oog weer op het ver frommeld papiertje welks inhoud bestemd was om aan de publiciteit te worden overgeleverd, door in de courant te worden geplaatst, en daar ieder vader die het hooren wil zal toe roepen: Maak u den vriend van uw kind, doch geen valscheu, die immer vleit, immer toegeeft, maar een verstandig, waar vriend, die op zijn tijd weet te kastijden. En de inhoud van het papiertje? „Verzoeke geen crediet te verleenen aan mijn zoon Jan, wijl het door ondergeteekende enz."

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1882 | | pagina 1