N I E U W E No. 018. Donderdag 31 Augustus 1882. 7e Jaargang. Het Piemouteesche Home. BUITEN LAN I). De kracht van vleierij. ABONNEMENTSPBIJS Per 3 maanden voor Haarlem Buiten Haarlem franco per post. Afzonderlijke Nummers 0,81- 1,— 0,06 Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG. EUEEAÏÏ: St. Jansstraat Haarlem. MSjf.-rn AGHTE MA NON AGITATE. PRIJS HER ADVERTENTIËN Van 1—6 regels.30 Cents. Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advert en tien worden uiterlijk Dinsdag- en Vrij dag avond voor 6 uur ingewacht. Uitgevers KÜPPEKS LAUREY. Het Piemouteesche Rome is eeu sociaal gevaar, doch bovenal een gevaar voor het eigendomsrecht. Behalve het koningschap, bestrijdt het roode socialisme het individueele bezit, bet particuliere eigendom, en onloocbenbaar heeft het dit gedeelte vau zijn programma bet best bestudeerd, het smakelijkst voor gesteld en het moedigst verdedigd, zelfs tegen geleerde tegenstanders. Ook in Italië zl)n sinds de laatste twintig jaren de soci alistische ideeën sterk toegenomen; het com munisme groeit er tierig. De aanleiding tot het ontstaan van het socialisme heeft het koninkrijk Italië zelf gegeven. Door inbreuk te maken op den eigendom van andere Staten, door een onrechtvaardigen oorlog en nog slechtere middelen, heeft Piemont zes vorsten van hun land be roofd en even zooveel zelfstandige Staten geannexeerd, d. w. z. geroofd. En deze ongerechtigheid, dit ruw geweld werd dan nog wel als een vaderlandslievende daad naar de vier windstreken uitgebazuind. Wanneer nu de roof van zelfstandige Staten geoorloofd is, dan is immers diefstal, ge pleegd door eene hongerige bevolking, even goed gepermitteerd! Eindelijk kwam de roof van den Kerkelijken Staat en van de heilige stad aan den Tiber. Deze wandaad draagt het brandmerk der heiligschennis tevens. Ieder socialist kan nu met grond tot de Regeeriug zeggen: als de sociaal-democraat de laatste lire steelt van den kapitalist en de laatste druif van den grondbezitter, ten vooraeele van den volksstaat neemt en als gij, huichelaars die ge zjjt, ons dan van diefstal beschuldigt, daD is onze misdaad honderdmaal minder strafwaardig dan de uwe, want hetgeen wij nemen, is wereldlijk goed, gij echter hebt het heilige goed der Kerk en der armen gestolen, niet om de hongerigen te spijzigen of de dorstigen te laven, maar om uwe beurzen te vullen enom de alge- meene ellende nog te vermeerderen. Aan den roof kwam geen einde. Piemont immers heeft ook, na de annexatie van Rome, de kloosters, ja zelfs de internatio nale instellingen, zooals b. v. het Ger- manicum en de Propaganda, of opgeheven of in hun bezittingen benadeeld en aldus aan het Opperhoofd der Kerk de middelen voor zijne Regeeriug ontstolen! Doch ook in het particulier eigendom toonde het schuldige koningschap der revo lutie eeu aanhanger te zijn van het radi- FE U1LLET ON. De slangendans. He wilden van Noord-Amerika, onder anderen de Sioux, hebben zonderlinge plechtigheden om den Grooten Geest aan te roepen en hem eene gunst af te smeeken. Men kent „den zonnedans," waarbij zij zich met buffelhorens steken, dat kuri leven er gevaar bij loopt. De luitenant John Bourke schrijft aan Generaal Sheridan, dat hij onlangs op het gebied der Mo- kis eene andere zonderlinge plechtigheid, „den slangendans,heeft bijgewoond, een voorrecht dat fot dusverre nog geen blanke te beurt was ge vallen. De dans begon met een optocht in twee afdee- lingen, de zangers en muzikanten, en veertig mannen en kinderen, waarvan vier-en-twintig on ophoudelijk met arendsvlerken, bij wijze van waaiers de slangen toewuifden, die de andere in de hand of meestal in den mond droegen. Er waren wel honderd van die kruipende gedierten, meer dan de helft ratelslangen, en de meeste zoo dik dat de Mokis ze niet dan gedeeltelijk met den mond kon den vatten. Na onder treurmuziek in een wijden cale socialisme. Velen van de verjaagde priesters en kloosterlingen verlangden na den kerk- en kloosterroof tenminste bun aangebracht patrimonium terug, daar zij hun erfdeel aan bet godshuis, maar niet aan Italiaansche roovers hadden vermaakt. Het prachtige observatorium vau het Romeinscke college werd in dertijd opgericht uit bet kolossale ver mogen van een nog levenden Jezuïet, met toestemming der autoriteit; de eerw. pater verlangde zijn eigendom van den roofstaat terug; te vergeefs. Hetzelfde gebeurde van zijde veler God gewijde Maagden, ten opzichte van haar aangebracht erfdeel; zij hadden immers de gelofte afgelegd van religieuze armoede, antwoordde het regee- rings-Pkarizeïsme. En nu willen wij bet gevraagd hebben, is dat niet het roode socialisme? En kan men zich dan nu nog verwonderen, als het vroeger zoo loyale Rome, thans een broeinest van maatschap pelijke revolutie is geworden? Eene verdere socialistische knevelarij ligt in de hoog opgevoerde belastingen, die van de burgers geëischt worden. Behalve de tollen en het tabaksmouopolie, heeft Italië nog 22 belasting-categoriën. Zelfs het plaatsbiljet op den spoorweg, mitsgaders het sodawater worden in het land, 100 die Citrónen blühendoor den fiscus belast. Aan dien belastingdruk heeft »Rome als hoofdstadveel bijgedragen. Men kan de kosten van den Pieinonteescken rooftocht naar Rome en de overname der hoofdstad, gerust op een milliard lire taxeeren; en elk jaar eischt nieuwe sommen voor den Staat en voor de Gemeente. Alzoo belasting op belasting, leening op leening! Ttalië nadert meer en meer tot zijn val, sinds bet door de annexatie van Rome zich den vloek op den bals heeft gehaald. Is in dit land de generalisatie van het eigendom ingevoerd, dan zal deze, even als de groote revolutie van 1789, hare reis om de wereld beginnen. Het Piemouteesche Rome is ook een gevaar voor den godsdienst en de morali teit der volken. Immers de verbreiding van het atheïsme is een der hoofdpunten van het programma der sociaal-democraten. Niets heeft in Italië meer bijgedragen tot verspreiding van het ongeloof dan de an nexatie van Rome. Wel is waar heeft de secte der samenzweerders aan haren Gods- en godsdiensthaat steeds den vrijen teugel gevierd, maar eerst door de wandaad van den 20steu September 1870 is tu3schen de trimnfeereuae secte en de Christelijke meer derheid van het Italiaansche volk elke band cirkel rondgedragen te zijn, werd elke slang in een heilige kist gelegd en met eeu butt'elvel be dekt. Toen schaarde de optocht zich in twee gelede ren en maakte front voor den hoogepriester, die voor de heilige rots stond. De heilige rots is dertig voet hoog eii heeft eenigszins den vorm van eene mensclielijke gedaante. Aan den voet is eene holte gegraven, vol met offeranden, (lie de geloovigen daar nedergelegd hebben 0111 den af god te vermurwen en overvloedig regen te krijgen. De hoogepriester besprenkelt den grond en de omstanders met eene arendsvlerk in eene vaas met water gedoopt, terwijl een „medicijn-man" met kracht een instrument schudt waarvan het geluid het kletteren van den regen nabootst. Het eerste gedeelte van de plechtigheid eindigt met een ge bed van den hoogepriester. Het tweede tooneel begint met eene wandeling van de dansers, op de maat der muziek, twee aan twee en gearmd. Van elk paar houdt de Indiaan rechts een zestal slangen in de hand en in den mond, en de andere links waait ze met zijn areudsvlerk. De slangen sissen en kronkelen zich, en het gebeurt dikwijls dat er eene ontsnapt. Telkens verbroken. De Piemouteesche Regeering in Rome kan slechts op de atheïsten steu nen; zij gebruikt voorts de middelen van den modernen Staat tegen den godsdienst en voedt op deze wjze een geslacht op, dat onherroepelijk in de klauwen valt van het roode socialisme. Zij voert een openlijken krijg tegen bet Katholicisme, doordien zij toestaat dat er zich een groot aantal christelijke secten in de metropole ves tigen, want het wemelt er van alle moge lijke predikanten die hunne dwaalleer ver kondigen, en van colporteurs die er hunne traktaatjes komen uitventen; als padden stoelen verrijzen de tempels en scholen dei- dwaalleer uit den grond van het Aposto lische Rome. Het dry ven der secten is even als het woelen der vrijmetselarij waarlijk een sociaal ongeluk voor het schooue schier eiland, want de Italiaan is of Katholiek of godloochenaar. Valt hij af van de eenig ware Kerk, dan wordt hy niet protestantsch of lutherseh, kwaker, methodist ofjhernhutter, maar hij wordt in zake des geloofs, ni hilist. In geen land der wereld is het liberalisme zoo anti-clericaal dan in Italië, waar de nieuwe orde der dingen slechts door den haat tegen Paus en Kerk kan staande ge houden worden. De vijandige gezindheid der Italiaansche Regeering is, sinds de revolutie zich aan den Tiber heeft genesteld tot eeu waarachtig paroxisme overgeslagen. Op de staatsscholen worden slechts leeraars benoemd die als beslist ongeloovig bekend zijn en de 'uooge scholen zijn, helaas, de officiëele kweekplaatsen van atheïsme en nihilisme geworden. 't Kan ons dus niet verwonderen dat ten langen leste de radicalen zeiven bang wor den voor hun eigen werk. Zoo moet de bloedroode revolutionnair en kerkvijaud Raphael Marino, na een vloed van verwen- schingen, toch eindelijk het volgende be kennen: »wij bezitten,aldus decreteert dat heerschap,» binnen onze tegenwoordige gren zen eeu Italië, dat herboren moet worden. Ons land is onder den last van materiëele en moreele ellende te gronde gegaan. Italië te verlossen uit zijne onwetendheid, de gevoelens van menschelijkheid en zedelijkheid te doen herleven, is niet slechts eene religieuze taak, maar ook een patriottische plicht.E11 in zijne wanhoop roept Marino uit: »Ach, deze onderneming is bijna onmogelijk zonder de bulp der Geestelijkheid. De pries ters alleen kunnen ons helpen. Met de God delijke leeringen en openbaringen van boven, waartegen de menscbelijke wil zich niet als er eene valt, strooien de vrouwen maïsmeel voor het kruipend gedierte, de Mokis waaien het uit al hunne macht toe, en het kronkelt zich om toe te schieten en te bijten; maar juist op dat oogen- blik wordt het achter in den kop gegrepen en gaat weer in den mond van den Indiaan, wien het ontsnapt is. Eindelijk worden de slangen ander maal in de heilige kist gelegd, en de hoogepries ter doet een tweede gebed. Na een korte pauze worden de slangen weder te voorschijn gehaald en in eeu kring geworpen dien de vrouwen vooraf met maïsmeel bestrooid hebben. Op een gegeven teeken storten een zeker aantal vlugge jongelingen zich te midden van de slangen, grijpen er zooveel van als zij maar kunnen, loopen er in alle richtingen tot op een zekeren afstand mee weg, laten ze los, en komen zoo snel als zij kunnen terug om zich aan de zorg van de vrouwen en de geneesheeren toe te vertrouwen en dranken te slikken, die beletten dat de heten, welke zij over hun geheele lichaam hebben opgedaan, een noodlottig gevolg hebben. Luitenant Bourke vond dien dans een merk waardig schouwspel. Hij heeft er de overtuiging door verkregen, (lat op het punt van venijnige slangen en de middelen om hunne beten te ge- kan verzetten, doch aan welke hij zich moet onderwerpen, is de priester, en de priester alleen, in staat het volk te onder richten en te spreken van het bestaan en van den oorsprong van 't geweten, van 's men- schen doel en einde en van de zedelijke waardigheid der menschheid. Slechts de priester kau het volk gevoelens van orde en tucht, van eerbied voor wet en maat schappij inboezemen. Zoo philosopheert een vijand der Kerk, die evenwel van de noodzakelijkheid van haar bestaan voor bet volk en van hare onontbeerlijkheid voor de maatschappij over tuigd is. Moge allereerst hij zelf en zijne partijgenooten den trotschen nek onder het zoete juk van den Heiland en den weer- spaunigen geest ouder het leeraars- en herders-ambt van den onfeilbaren Paus buigen! Zeker, het priesterdom is voor de menschheid onontbeerlijk, zyue spitse is echter het pausdom. De Opperste Priester te Rome is de sluitsteen van het groote gewelf, onder hetwelk het menschelijk ge slacht zijn maatschappelijk leven leidt; hij draagt en beschermt de tronen, het eigen dom en de geestelijke belangen der volken. Eeu Staat, die den sluitsteen van het sociale gebouw aantast, bevordert voor zich zeiven en voor anderen het afschuwelijkste kwaad, de vreeselijkste ramp: de maatschappelijke ontbinding. Volgens VAnnuciire de Vormde Franfaise telt Frankrijk thans .504 maarschalken, divisie-generaals en brigade-generaals in werkelijken dienst of op wachtgeld, bij de reserve of gepensioimeerd. De Nat. Ztg. wil weten, dat ditmaal de deelneming aan bet Katholieken-congres, t welk te Frankfort a/M. bijeenkomt, zeer talrijk zal wezen. Men verwacht al de leiders van het centrum; in de eerste plaats dr. Wiudthorst. Men zal er vooral in deze dagen aan hechten, om getuigenis af te leggen van de ongestoorde eenheid, welke tusschen de Katholieken op politiek gebied blijft heerschen. De Duitsche sociaal-democraten hebben afgezien van hun voornemen om dit jaar een Congres te houden. Zij zijn nu in de open lucht bijeen geweest te Wyden ten einde de bekende groote woorden en beloften aan den man of stembus te brengen. Men verwacht dat de sociaal democraten bij de aanstaande volkskeuzen in kracht zullen achteruitgaan. nezen de geneesheeren onder de Mokis beter op de hoogte zijn dan alle andere volken, de Aziatische slangenbezweerders er onder begrepen. Een departements-klerk had zijn chef, die zoo doof als een deurpost was, eene gunst te verzoe ken, en toen hij bij hem was binnengelaten, zeide hij, op luiden toon: „Het verheugt mij te bespeu ren, mijnheer, dat uwe doofheid bijna geheel over is." „Hè?" zeide zijn chef, zijne hand aan zijn ooi- brengende; waarop de klerk zijne vleierij zoo hard als hij kon uitschreeuwde. De chef nam zijne hand van zijn oor af, en schoof zijn onderge schikte oen stuk papier en een potlood toe. De klerk, die zijn geduld bijna verloor, schreef nu: „Het verheugt mij, mijnheer, te bespeuren dat uwe doofheid bijna geheel over is." De chef las het, glimlachte en zeide vriendelijk: „Dank u. Ja, zoo is t. E11 zeg mij nu, mijn waarde jonge vriend, wat ik voor u doen kan?" En de gevraagde gunst werd onmiddellijk toe gestaan.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1882 | | pagina 1