N I E W E No. 628. Donderdag 5 October 1882. 7e Jaargang. Gevaarlijke Staatkundigen. BUITENLAND. De Phonograaf voor twee eeuwen. II11R L ABONNEMENTSPBIJ8 Per 3 maanden voor Haarlem Buiten Haarlem franco per post. Afzonderlijke Nummers Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG BÜBE AU: St. Jansstraat Haarlem. MA_l_NTlEN UK 'iff. J 0,85 1,— 0,06 AGITE MA NON AGITATE. PBIJS DER ADY'ERTENTIÊN Van 16 regels80 Cents. Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advertentiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond voor 6 uur ingewacht. Uitgevers KÜPPERS LAUREY. Te Eisenach, aan den voet van den Wartburg, waar eertijds Luther als Jonker George« leefde en zijn vernielingswerk, dat zoo onnoemelijk veel ellende in de wereld heeft gebracht,voortzette, had onlangs de vijf en vijftigste vergadering plaats van de veree- nigiug der natuurvorsehers, bij welke ge legenheid de atheïst en apostel der apen- theorie, Ernst Hackel, eene voordracht hield over de natuurbeschouwing van Darwin, Goethe en Lamarck. Wat heeft de staatkunde daarmee te doen? zal men wellicht vragen. Ons antwoord luidt: veel meer dan men meent, want het ongeloof, 't welk door de moderne natuurwetenschap wordt gepredikt, dat een Schepper loochent, dat alles uit den oer-slijm laat ontstaan en den stamboom der menschen naar het zoogdier, naar den aap terugvoert, heeft niet alleen scheidend en verdeelend gewerkt in het sociale en en religieuze leven, maar ook voornamelijk in de politiek. De scheiding der staatkun dige partijen heeft hare oorzaak minder in het feit dat deeene liberaal of conservatief is, dat de eene fractie met directe, de andere met indirecte belastingen dweept,neen,de werke lijke scheids wand wordt gevormd door het ge loot en het ongeloof. Hier is de brug waar de O O bitterste strijd begint, waar de parlementen in conciliëu veranderen en rechtspraak hou den over de Kerk en over eiken positieven godsdienst. Het atheïsme, optredende in het verblindend gewaad der natuurweten schap, het atheïsme dat door professoren en leeraren van den katheder wordt verkondigd en dat door liberale nieuwsbladen, maand schriften, populaire brochures en voor drachten onder het volk wordt verspreid, het atheïsme dat den gezonden volksgeest vergiftigt en allen godsdienst met voeten treedt, is niet alleen de geestelijke pleeg vader van het socialisme, nihilisme et com munisme, het heeft niet alleen het drei gende spook der sociale quaestie te voorschijn geroepen, maar het heeft ook, helaas ons gansche politieke leven totaal vergiftigd. Daarom is geen redevoering van welken staatsman, van welk politiek partijhoofd ook, zoo beteekenisvol, zoo ingrijpend en van zooveel uitwerking, dan de redevoering FE U ILL ET ON. Herman en Joseflne. Vervolg en slot.) Op den Sen Juni kwam Josefine met een lachend gelaat het vertrek binnen, waar Herman zijn leed in lectuur trachtte te verzetten. Herman, sprak zij lachend, terwijl zij hem de hand reikte, ik feliciteer u, lieve Wel, wat kijk je wonder; weet je 't dan niet? Een schaterlach weerklonk. Hij weet het niet, 't. is waar ook, hij weet het niet, ik heb 't altijd voor hem verborgen gehouden; doch ik zal het gaan halen. 'tWas 8 Juni, verjaardag van den betreurden lieveling. Hier is het! met dien uitroep stormt Jo seline de kamer binnen, zegevierend het solda- tenpakje van den kleinen Herman in de hoogte houdende. Hier is het, kom laat ons naar hem toe gaan; hij is in den tuin. Zij was krankzinnig geworden. Ook nog die slag! zuchtte Herman, en hij zeeg in zijn stoel neer; dat was te veel. De dienstboden brachten hem te bed en ont boden in allerijl den dokter. Dank zij diens doeltreffende maatregelen, kwam Herman na een ziekbed van eenige maanden er weer boveu op. Toen men hem op een mooien dag onder de vau Hackel, waarin liij trachtte te bewijzen, dat er geeu God is, dat er geen onsterfe lijkheid bestaat, dat de mensch een verfijnde aap is enz. ook al zou in zulk eene redevoe ring de politiek onaangeroerd blijven. Want in onze dagen wordt, helaas! de politiek met den godsdienst verwisseld, beide wor den over een kam geschoren. Ongetwijfeld, 't is belachelijk als men nagaat hoe deze hoog geleerde lieeren, die met trotschheid op de domheid van allen nederzien, die van de apen-theorie niets willen weten, als men overweegt hoe die mannen der wetenschap,die zelf aan niets gelooven, eischen, dat wij hen zullen gelooven. Wij zouden moeten aannemen, dat uit onbe werktuigde, onbezielde, leveulooze stoffen levende wezens zich hebben ontwikkeld, dat uit den oer-slijm, slijmdieren, visscben, amphibiën, vogels, zoogdieren en ten laatste de mensch is voortgekomen. Waar de wetenschap in de duisternis tast en onop houdelijk voor leemten staat, waar slechts mogelijkheid of waarschijnlijkheid voor handen is, daar durft men spreken van be wijzenDat alles eischen de apos telen der apentheorie en wee dengene, die niet met hunne wijsheid dweept, wee den- gene die niet breekt met God en eeuwig heid, bij is in de oogen der atheïstische professoren een domoor, iemand die niet op de hoogte is van zijn tijd, een domper en wat al niet meer. Is het niet veel eenvoudiger en natuur lijker aan God, den schepper en onder houder van alle dingen, dan aan het blinde heerschen van onzinnige krachten te ge looven Wie, wij willen het gevraagd hebben, eischt een sterker, een blinder geloof, de Kerk of de atheïstische natuur onderzoekers? Ons dunkt het antwoord op deze vraag kan niet twijfelachtig zijn. In den loop zijner redevoering vond Hackel natuurlijk gelegenheid van zijne staatkundige richting getuigenis te geven en zich als een voorstander van den cul tuurstrijd te doen kennen; hij sprak ook van middeleeuwsche domheid, van schrift geleerden en pharizeërs, van een blind geloof aan wouderen, van de heerschappij der orthodoxie, van onverdraagzaamheid en fanatisme der strijdende Kerk, van recht- geloovige Christenen die van hunne Chris- warande plaatste, om van de buitenlucht te ge nieten, zocht zijn oog twee wezens, doch hij was alleen! Alleen, hoewel men met drie man bij hem stond. Eindelijk herstelde hij geheel en zijn eerste schrede was naar het graf van zijn lieveling, zijn tweede naar zijn krankzinnige vrouw. Josefine kende hem niet. Zij zocht iets. Wat zoekt gij? vroegen hare verpleeg sters. O, 'k wilde mijnheer het pakje voor mijn Herman eens laten zien, zeide zij lachend, doch zegt niets aan zijn vader, hernam zij, veelbetee- kenend den vinger op den mond houdende, hij weet er nog niets van. Josefine stierf in dat huis der ellende. En Herman? Herman, hoewel verstandig en zijn lot gelaten dragende, hadden de droevige slagen die ziels- wouden toegebracht, die ook het lichaam aan tasten en in de volle kracht zijns levens werd hij even als zijn goede vrouw het slachtoffer eener schuldige nalatigheid. Een merkwaardig oud boek, dat in 1687 uit gegeven is, geeft ons de verzekering, dat er ten opzichte van den phonograaf ook al niets nieuws onder de zon te vinden is. Het is eon Engelsch telijke liefde doen blijken in de vervolging van andersdenkenden en in een blinden rassenhaat, van de zwarte bende der zoo genaamde Lutherschen, van de aanmatiging van een heerschzuchtig en baatzuchtig priesterdom en vau het juk des bijgeloofs en wat dies meer zij. 't Treurigst van zulke redevoeringen is, dat het volk, helaas! zulken kost met graagte slikt, al ware het slechts om voor »ont- wikkeld« te kunnen doorgaan; daarenboven past het die onzalige denkbeelden toe op politiek en sociaal gebied en 't is daarom dat wij openlijk verklaren dat de atheïsti sche natuuronderzoekers, die in de radicalen van alle landen hunne geestverwanten, O vereerders en uabauwers hebben, tot de meest gevaarlijke politici behooren. Immers zij knagen aan het volksbewustzijn, zij trachten de heiligste grondstellingen te doen verdwijnen, zij zijn gevaarlijk voor de sociale orde en zij ondermijnen op schrikwekkende wijze altaar en troon. Het socialisten-congres te Roanne, welks leden, gelijk men weet. door het congres te Saint-Etienne werden uitgestooten als te gematigd heeft besloten de staats schuld af te schaffen, anders gezegd, de pen er door te halen. Het te Lyon verschijnend revolutionnaire blad VEtendard zal gerechtelijk worden vervolgd, omdat het de soldaten heeft op gehitst tot ongehoorzaamheid. De heer dr. Doniinikus Kammel, baron von Hardegger, in Oostenrijk, heeft het plan, om in den aanstaanden winter een expeditie naar Soudan te orgauiseeren. Zij zal 't eerst van Suakin zich naar Char- tum begeven, en van daar naar Kordofan of Seuaar trekken. Het doel der reis zal vooral zijn het doen van hoogte-metingen en ethnologische onderzoekingen. Te dien einde gaat o. a. ook een photograaf mede. Dr. Paulitschke neemt ook deel aan den tocht, en de ondernemer staat in briefwis seling met dr. Schweiufiirth in Kaïro en den consul Hansal, te Ohartum. Een correspondent van the Daily-Neios te Weeuen, telegrafeert aan dit blad dat, volgens berichten uit Poolsche bron, Keizer waarvan de (vertaalde) titel luidt: De vermake lijke Geschiedenis van de Maten en Rijken van de Maan en de Zon. Verder wordt er bijge voegd: In 't Fransch door Cyrano Bergerac. Onlangs in het Engelsch overgebracht door A. Lovell A. M. Londongedrukt door Henry Rhodes, naast de Swan Tavern bij Bride Lane, Fleetstreet 1687. Dit boek bevat de reisindrukken van den schrijver op zijn tocht naar de Zon en de Maan. Terwijl hij in een van de steden van de Maan een wandeling maakt met een Zonbewoner, die voor zaken naar het kleine hemellichaam over gekomen was en aangenaam met dezen loopt te pralen over alles wat zij wel te zien krijgen, wordt de Zonbewoner plotseling weggeroepen en geeft den schrijver bij het afscheid nemen twee boeken, die dankbaar aangenomen worden. De schrijver zegt nu: Mijn nieuwe vriend had nauwelijks zijn hielen gelicht, of ik ging mijn boekeu en de omslagen met bizondere oplettendheid bekijken. Bij het openen van een der boeken bevond ik dat dit er volstrekt niet als een gewoon boek met bladen papier en letters uitzag, maar dat het vol was met allerlei kleine stalen veeren en onmogelijk kleine machinetjes die aan het in wendige meer het voorkomen van een klok dan van een boek gaven. In het kort, het was een boek, dat niet voor de oogen maar geheel voor de ooren gemaakt was. Wanneer nu iemand van plan is om het boek te lezen, dan windt hij door middel van een aantal kleine koordjes de Alexander, van Moscou teruggekeerd, toen bij aan tafel ging, in een serviette een nihilistische proclamatie gevonden heeft. Vijftien personen tot het paleis behooreude, zijn naar men zegt, in hechtenis genomen. Een achttienjarige page, die de serviette gerold zou hebben, heeft, dank zij de be scherming van eene dame van het paleis, kunnen ontkomen. De Times verneemt uit Odessa, dat een vree3elijke ramp het naar Sebastopol terug gekeerd torenschip Popoffka trof, doordien zijn torpedo-magazijn ontplofte. Door dit ongeval werden van de zestig man dertig gedood. De ontploffing was zóó krachtig dat naar alle zijden, de lichaamsdeelen werden verspreid. De Popoffka kreeg be langrijke schade. De Daily lelegraph verneemt, dat er bij den brand te Kaïro o. a. een vijftiendaagsche voorraad leeftocht voor 25,000 man is vernield Het is voor Engeland een aardig schade- postje, waarover de Egyptische bevolking haar leedvermaak niet verbergt. De sterkte van het Britsche bezettings leger in Egypte is nu bepaald op 10,000 man. Hetludischecontingent keert onverwijld naar Indië terug. De garde zal nog blijven tot 25 dezer. Met het vaststellen van een ontwerp omtrent de reorganisatie van het Egyptische leger zal onmiddellijk een begin gemaakt worden. Wolseley zal waarschijnlijk tegen 20 dezer Egypte verlaten. Meschino, de Italiaan te Tunis, wien door President Grévy een straf werd kwijt gescholden, door hem beloopen (wegens het tuchtigen van een dronken Franschmau, die een vrouw had beleedigd) heeft het gebied van Tunis moeteu verlaten en is naar zijn vaderland teruggekeerd. Er is nog altijd sprake van, dat de Italiaansche Regeering zich bij deze zonderlinge rechtsbedeeling niet kalm zal nederleggen. De Grieksche gezant te Koustauti- nopel, de Heer Coudouriotis, moet, tamelijk ongemotiveerd, aan den Turkschen Minister van Buitenlandsche Zaken hebben te kennen gegeven, dat Griekenland geen duimbreed grondgebied zal afstaan. Tot nu toe inder daad was Griekenland steeds aan den win- nendeu kant. De nieuwste berichten uit het Oosten machine op, draait een wijzer naar het hoofd stuk, dat hij liooren wil en onmiddellijk weer klinken de verschillende klanken, die even dui delijk zijn als hoorde men ze door iemand uit spreken. Van deze klanken bedienen zich de groote lui op de maan om hun gedachten mede te deeleu, in plaats van te spreken zooals de aardbewoners doen. Toen ik gedurende langeren tijd over deze merkwaardige uitvinding had nagedacht, verbaasde ik er mij niet meer over, dat de jonge mannen van dat land op hun zestiende of achttiende jaar meer wisten dan grijsaards bij ons; want daar zij even spoedig kunnen lezen als spreken be ginnen zij al vroeg van alles te leeren en kunnen steeds door blijven lezen, hetzij zij zich op hun kamers, op hun wandeling, in stad of op reis bevinden. Zij behoeven slechts een aantal, des noods een dertigtal van deze boeken in hun zak of in een tasch bij zich te hebben en er maar een van op te winden, om dadelijk een geheel hoofdstuk te kunnen hooren of desverlangd het geheele boek te hooren voorlezen. Het gevolg van een en ander is, dat men nooit verlegen behoeft te zijn om de wijze lessen van groote mannen (heizij dood of levend), want steeds zullen zij ieder wie het maar verlangt met hun stemmen bezig leunnen houden. Het is zeker, dat deze aanwijzing wel de oudste is, die op een phonograaf doelt, en het voorspel lend genie van schipper Rietheuvel met zijn schietblaasbalg wordt nog sterk overtroffen door den schrijver van dit zonderlinge boek.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1882 | | pagina 1