N I E U W E J !Mo. 629. Zondag 8 October 1882. 7e Jaargang. Kerk en School. BU1TKL A\1). Een zeep-plant. Arcadiërs. Wat de duim al niet doet. II u ill ABOMUEMEHTSPBIJS Per 8 maanden voor Haarlem Buiten Haarlem franco per post. Afzonderlijke Nummers Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG BUREAU: St. Jansstraat Haarlem. 0,85 tiisniüfw. if «si, iJr- AGITE MA NON AGITATE. eoiiRii PRIJS DER ADVERTENTIÈN Van 16 regels30 Cents. Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advertentiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond voor 6 uur ingewacht. Uitgevers KÜPPERS LAUREY. Hoe kan de Kerk recht hebben op de moderne school? Deze vraag werd onlangs door een liberaal nieuwsblad gedaan. Zonderling Op de moderne school, voor zooverre men daaronder de school zonder God verstaat, heeft de Kerk geen recht, doch zij heeft een heilig, een historisch recht op de eenig ware school, op de religieuze. De moderne school is ontstaan doordien de Staat de school aan de Kerk ontroofde, haar zelve in bezit nam en haar in eene godsdienst- looze school veranderde. Zoo staan de zaken, en daaraan kunnen alle sophismen niets veranderen. Van de heilige, dat wil zeggen van de door God verleende rechten der Kerk op de school, zullen we thans niet gewagen, een enkel woord slechts wenschen we te spreken van het historisch recht. Sinds den tijd van Keizer Constantijn, tot aan de zoogenaamde reformatie, was het de Kerk die in schoolzaken steeds als opperste autoriteit fungeerde. Eu het kon inderdaad ook niet anders. Waar de Mis- sionaiis steeds doordrong, 't zij in de wouden van Gallië en Germanië, 't zij in de bin nenlanden van Azië of in de overoude bosscheu der nieuw outdekte landen, overal verhief zich naast de kerk ook de school. Aan de voeten der Missionarissen zaten de kindereu onzer voorouders, evenals die der Indianen. En zoo is het nog ten huidigen dage, ten minste in die lauden waar de ijver der dieuareu Gods niet door staats wetten wordt bemoeilijkt. Wie brengt in onze dagen de beschaving naar de ver verwijderde landen, waar nog geen weten schappelijk onderzoeker is doorgedrongen? De Staatsonderwijzer of de door de Kerk gezonden Priester? Zeker wel de laatstge noemde, en bijgevolg is de Kerk in waar heid de Moeder der scholen. Zij is het die de inrichtingen van onderwijs heeft ge sticht, zoowel de scholen van het lager onderwijs als degymnasiëu en universiteiten. En al die instellingen van onderwijs ston den vroeger onder kerkelijke leiding, omdat zij hun ontstaan enkel en alleeu aan de Kerk te danken hadden. De Kerk heeft die macht nimmer veroverd, immers zij bezat die van haren oorsprong af. Be schouwen we de inrichtingen van onder wijs in gansck Europa en we zullen zien FEU1LLET O N. Cigarettes rooken. Het Eugelsch geneeskundig tijdschrift The Lancet waarschuwt tegen het nadeel van onop houdelijk cigarettes rooken. „Wij hebben niets tegen het rooken op ge paste tijden en met mate,zoo luidt het bedoelde artikel, „en onze aanmerkingen gelden nu ook geenszins pijpen of sigaren. Maar wij protesteeren te ten de gewoonte van in groote hoeveelheden cigarettes te rooken, in de meening dat zulk eene kleine dosis nicotine onschadelijk is. Inte gendeel is gebleken, dat juist na het rooken van eene zekere hoeveelheid cigarettes het zenuw gestel meer is aangedaan dan na een gewone sigaar of pijp; doorgaans slaat de pols dan trager en zwaarder, 't Is geen zeldzaamheid dat jonge lieden acht a twaalf cigarettes in een uur rooken en dit dagelijks vier of vijf uur volhouden. De totale hoeveelheid tabak, die men heeft opge rookt, moge niet groot schijnen maar het lijdt geen twijfel of de ingeademde rook, en pa pierstank Red.) zoowel als de daarmede ge paard gaande werking van de nicotine, moet het gestel onder nadeeligen invloed brengen. „In de laatste maanden zijn ons vele gevallen voorgekomen dat jongelieden, die nog niet dat ze meest alle kerkelijke eigendommen zijn, welke in lateren tijd aan de Kerk zijn ontnomen, of zooals men tegenwoordig zegt, geannexeerd. De hoogescholeu o. a., om vau de ontelbare inrichtingen van middel baar en lager onderwijs niet te spreken, van Weenen en Praag in Oostenrijk, Hei delberg, Keulen, Erfurt, Leipzig, Rostock, Greifswalde, Freiburg, Ingolstadt, Tubingen, Mainz, Erfurt in Duitschland, Basel in Zwitserland zijn inrichtingen vóór de zoo genaamde hervorming door de Kerk in het leven geroepen. De overtuiging dat de school aan de Kerk toebehoort, was zoo vast, dat zelfs Luther den moed niet had aan dat be zit afbreuk te doen. Wel is waar gaf de zoogenaamde hervormer aan de Vorsten het recht om over kerk en school ie be schikken, nochtans drong hij er op aan dat zij dit slechts in hunne qualiteit als »landsbisschoppen« niet als landsvorsten zouden doen. De stelling: »de school is het eigendom van den Staat,waagden de hervormers niet te verkondigen. 't Was den Franschen bloedmannen in de vorige eeuw voorbehouden, het overoude recht aan de Kerk te ontnemenlater hebben ook de moderne staatslieden het voorbeeld der revolutiemannen gevolgd. Die verkrachting van een heilig en overoud recht was echter voor de mannen, die in de keus hunner middelen waarlijk niet ang stig waren uitgevallen, zoo afgrijselijk, dat zij er slechts langzamerhand en traps gewijze toe konden geraken. Eerst werden de hoogescholen aan de Kerk onttrokken »in bet belang der wetenschapAlsof de Kerk niet beter voor de wetenschap had zorg gedragen, dan de staatslieden! Wie toch heeft de schatten der oudheid gered van de stammen, die bij de volksverhui zing Gallië, Italië en Spanje overstroom den Immers de Kerk, en zij alleen. Na de hoogescholen kwamen de inrich tingen van middelbaar onderwijs aan de beurt en ten laatste, nadat het ongeloovige liberalisme zich van de heerschappij had meester gemaakt, ook de inrichtingen van 't lager onderwijs, de volksscholen. Het onzalige liberalisme heeft het zelfs zoover weten te brengen dat de Kerk geheel en al van de school is afgezonderd en dat zelfs, zooals bij voorbeeld iu Pruisen, het gods dienstonderwijs als eene staatszaak wordt beschouwd. hunnen vollen wasdom hadden bereikt kunne gezondheid ernstig benadeeld hadden door de gewoonte van onophoudelijk cigarettes te rooken. Wij achten het raadzaam hieraan bekendheid te geven, omdat blijkbaar de meeuing lieerscht, dat men de eene cigarette vóór de andere na kan rooken zonder er hinder van te hebben, terwijl zij dikwijls maar al te veel kwaad doen." Niet alleen bestaat er, zooals men weet, een plant voor schoenen-poetsen, maar ook een om zeep van te maken, 't Is de Amale, een Cactus, die op het Amerikaans,die vasteland van Mount Shasta in Noord-Amerika tot op dezelfde breedte in Zuid-Amerika groeit en van de kust der Stille Zuidzee, ten oosten van de Rio Grande, iu geheel Nieuw Mexico en West Texas. De bloemstengels hebben geen bladen, maar zvju rijkelijk voorzien van takken, die achttien duim lang zijn, en waarvan in den bloeitijd bloemen van een witte en gele kleur afhangen. De knol achtige wortel is één tot zes duim in diameter, en zes tot achttien duim lang. Een zeepachtig sap wordt uit den wortel geperst, en de vezels van de bladen worden gehakt om er matrassen, kussens en stoelzittingen van te maken. Die zeep uit den wortel getrokken is door de Mexicanen en anderen reeds vele jaren gebruikt als een Treurig doch waar! Onze tijd is, om het zoo eens uit te drukken, snel-levend; vroegere toestanden worden ras vergeten. Men beschouwt de tegenwoordige toestanden, als hadden ze eeuwig en volgens recht bestaan. Een blik echter op de geschiedenis toont aanstonds dat er geen grootere ouwaarheid bestaat dan de uitspraak: »de School is het eigen dom van den Staat? Neen, driewerf neen, de school behoort niet aan den Staat, doch de Staat heeft de school wederrechtelijk geanuexeerd. Dat is, helaas! de droevige, doch histo rische waarheid. Parijsche depêches maken melding van cholera-gevallen te Modaue aan de Itali- aansche grens. Postpakketten worden aldaar ontsmet. Eene commissie van deskundigen is te Modaue aangekomen tot het instellen van een onderzoek. De Télégraphe meent te kunnen verze keren, dat er in de gisteren gehoudene bij eenkomst van den Raad van bestuur van het Suez-kanaal bi) de Fransche en En- gelsche leden eene volkomene overeenstem ming bestond ter verbetering van het kanaal. Mevrouw Booth, de gade van den ge neralissimus der Salvatiouisten, legde dezer dagen in Hammersmith den eersten steen voor alweder een nieuwen reddingstempel, met ruimte voor 1600 meuschen. In antwoord op een schrijven van de Labourers' Associationhoudende een warm pleidooi teu gunste van het Kanaal-tunuel- plau, heeft de heer Gladstone de verklaring afgelegd dat hij verwacht dit gtheele vraag stuk in den loop der volgende zitting weder in het Parlement op het tapijt te zien ge bracht. Hij zelf schijnt dus het plan vol strekt nog niet als finaal aan kant gezet te beschouwen. Gladstone is van Penmaenmawr in Wales cp Hawardeu teruggekeerd. Aan het sta tion te Penmaenwawr, in antwoord op een hem toegereikt adres, prees hij met warmte het gedrag van officiereu en soldaten in Egvpte. Hij voegde er bij dat hij niet van triomf zou gewagen, indien de zaak voor welke er gestreden werd niet rechtvaardig O ware. Geen land (zeide hij) kan welvaart genieten onder een militair despotisme. Dit despotisme heeft het Engelsche leger middel om het haar te wasschen, en overtreft in zuiverheid het fabrikaat van vet. Het rund vee eet do bladen in het voorjaar als een zui veringsmiddel; en in stukjes gehakt en op water geworpen waarin veel visch is, wordt de visch er zoo verdoofd van dat zij zich gemakkelijk laat vangen. Onder de Indianen en Mexicanen, die het in Tuscare verkoopen, is de prijs vijf cent voor een bos van twee ineengeslingerde stengels. Vooral om flanel te wasschen is de Amale uitmuntend. Volgens een mededeeling, door Dr. Le Bon aan het Eransch Aardrijkskundig Genootschap gedaan, bestaat er ver iu het Karpatliisch ge bergte van Gallicië, in een streek, bekend onder den naam van Patras, een van de eenvoudigste volken in Europa. Het getal bewoners van dit afgelegen oord bedraagt eenige honderdduizen den. Zij gebruiken geen sterken drank of dierlijk voedsel. Rijkdom heeft voor hen niets bekoorlijks. Hoewel arm, zijn zij tevreden, en hoewel zij schralen kost eten zijn zij gezond en leven lang. Het voedsel van deze Arcadiërs is voornamelijk haver, eenvoudig gekookt, of gemalen en tot koek gebakken. Het geheele ras der Podhaliërs, zooals de bevolking van Patras zich noemt, munt uit door vlugheid en kracht, en wint het on- om verge worpen. Hij hoopte dat Egypte, die groote poort van het Oosten, spoedig welvaart en geluk herwinnen zou. De limes verneemt uit Kaïro van 4 Oc tober dat Arabi's rechtstreeksche mede plichtigheid aan de moorden en de plunde ring van Kaïro met de stukken kan wor den bewezen. Met de organisatie der gendarmerie te Alexaudrië wordt voortgegaan. Verschei dene honderden gendarmes zijn reeds voor den dienst te Alexaudrië ingelijfd. Zeker aantal personen zijn te Damiëtte iu ver zekerde bewaring genomen. Onder dezen Ali Ehammel, het hoofd der notabelen te Damiëtte. De Morning Post verneemt, dat ofschoon Engeland geen bepaalde voorslagen be treffende de toekomst van Egypte heeft gedaan, er echter volkomen overeenstem ming tusschen de Duitsche en Britsche re- geeringeu bestaat, waarin weder een ge lijke verstandhouding met Oostenrijk en Italië ligt opgesloten, en dat er een afzon derlijke commissie zal worden ingesteld tot bewerking van een plan voor de finau- ciëele administratie van Egypte. De Daily News verneemt uit Koustan- tinopel dat de Sultan verwoed is over Baker Pasha's vertrek naar Egypte. Men zegt dat de Gouverneurs van Smyrna en Rhodus bevel ontvingen om Baker te arresteeren, en de Sultan zou den Khedive gelast heb ben, Baker terug te zenden naar Konstan- tinopel. Berichten, te Petersburg uit Ceutraal- Azië ontvangen, melden dat er moeielijk- hedeu ontstaan zijn tusschen den Emir van Afghanistan en zijn leger, hetwelk iu op stand is. Bij decreet van den Russischen Czaar is aau de beide ter dood veroordeelde poli tieke misdadigers, Nagorny en Jewsejew, gratie verleend, met verandering van hun straf in dwangarbeid voor onbepaalden tijd. Aau twee andere dergelijke misdadigers is vermindering van straftijd bewilligd. Uit het Noorden van IJsland zijn geruststellende berichten ontvangen. Het weder wordt gunstiger voor de visscherij, het ijs verdwijnt en de mazelen-epidemie heeft opgehouden. Ter viering van den aanstaanden 600 jarigen gedenkdag der heerschappij van het huis Habsburg over het kroonland Oos tenrijk, heeft rle commissie uit den gemeen- tegenzeggelijk van de naburige volken in licha melijke en geestelijke ontwikkeling. De Podha liërs leiden een kalm en rustig leven, niet omdat zij overvloed van hulpmiddelen hebben want zij zijn arm en bewonen een onvruchtbare streek - maar omdat zij weinig behoeften hebben, en de prikkeliug van sterken drank niet zoeken, die de vloek der arbeidende klasse in andere ge deelten van Europa is. Zij zijn bizonder zinde lijk, schrander en gul. Hebt gij wel opgemerkt, dat als gij iets aan vat bijvoorbeeld een draad gü <len duim altijd vooruitsteekt, en dat hij altijd alleen aan de eene zijde is terwijl de overige vingers aan de andere zijn? Als de duim niet helpt, kunt gij niets in uw hand vasthouden. Beproef maar eens uw lepel aan uw mond te brengen, zonder uw duim er tegen tc houden, en gij zult zien, hoelang het duurt eer gij een bordje soep leeg hebt. De duim is zoo aan uw hand geplaatst, dat gij hem tegenover al uw andere vingers kunt houden, één voor één of alle tegelijk, zooals gij verkiest, en daardoor zijn wij in staat alle voor werpen, groot of klein, als met een tang te grijpen. Onze handen hebben hare bruikbaarheid alleen te danken aan dit voorrecht.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1882 | | pagina 1