NIEUWE No. 634. Donderdag 26 October 1882. 7e Jaargang. De onttroonde Paus en de Monarchie in Europa. BUITENLAND. HAARLMSf ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maanden voor Haarlem j 0,85 Buiten Haarlem franco per post. 1, Afzonderlijke Nummers 0,06 Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG. B UB.EAU: St. Jansstraat Haarlem. jTMAlN Ti ÉN!) Kif rmi AGITE MA NON AGITATE. PRIJS DER ADVERTENTIÊN Van 16 regels30 Cents Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advertentiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond voor 6 uur ingewacht. Uitgevers KÜPPERS LAUREY. Toen de onvergetelijke Pius IX door de revolutie gedwongen werd naar Gaeta te vluchten, greep men in vele Europeesche Staten naar de wapens, om den oudsten, heiligsten en wettigsteu troon van Europa weder te herstellen. Het republikeiusche Frankrijk, onder den invloed van Lamartine, zond zelfs de meeste hulptroepen; Oostenrijk rukte de Romagna binnen, Spanje en het koninkrijk der beide Siciliëu boden met liefde hulp aan en alle monarchieën, zelfs de Pruisische niet uit gezonderd. waren innig verheugd toen Oudi- nots kanonnen aan den radicalen heksen dans op het capitooi een einde hadden gemaakt. Alle vorsten voelden toen dat met het Pauselijke koningschap de mo narchie zou staan of vallen. Hoe geheel auders echter staan de zaken sinds den 20sten September 1870, toen een der onverantwoordelijkste daden van geweld uit den nieuweren tijd volbracht werd. Twaalf jaren zijn voorbij gegaan, doch geen enkele stem heeft zich ten gunste van den beroofden Paus doen hoeren. De Katholieken werden aan hun lot overere- o laten, ja men is zelfs innerlijk verheugd dat de Roomsche »antichrist« thans de gevangene der Piëmonteezen is. 't Feit dat men den Paus aan zijn lot overlaat, beschouwen we als een der zekerste teekenen die den ondergang der monarchie in ons werelddeel voorspelleu. 'tKomt niet bij ons op het koning schap als de eenig wettige regeeringsvorm te beschouwen ook als Katholieken vinden wij een monarchaal bestuur niet noodzakelijk; wij zijn zelfs van gevoelen dat de Katholieke Kerk zich in de Repu bliek uitstekend kan ontwikkelen; dit kan men in Noord-Amerika gewaar worden; doch daar, waar de koningstroon sinds eeuwen bestaat, is hij de legitieme staats vorm en bij de politieke verdeeldheid der partijen moet men eene dynastie, die met de toekomst rekent en boven de partijen staat, steeds als de relatief beste regeerings vorm beschouwen. De hoeksteen van het Europeesche koningschap echter is de Paus-Koniug van Rome, als hoogste macht van de zedelijkheid en van het Christelijk ge weten. Al valt het ons gemakkelijk deze stelling philosophisch te betoogen, we geven ervoor FE U1LLETON. Een edele daad. //Wees overtuigd, dat ilc het volkomen erken hoe eervol uw aanbod voor mij is en dat ik uw rechtschapen karakter zal weten te waardeeren; maar mijn hand is niet meer vrij, ik heb mij gisteren met Max Tannberg verloofd." De spreekster verhief zich bij die woorden een weinig van haar stoel, alsof zij daarmede wilde te kennen geven, om aan dat pijnlijk onderhoud een einde te maken. De bleeke, magere man, wiens oogen vol ver wachting op haar geiaat gevestigd waren, bleet echter op zijn stoel zitten; het scheen dat hem de kracht ontbrak, om zich nu al te verwijderen. Op zijn gelaat was de bitterste teleurstelling en ontsteltenis zichtbaar. Hij wilde spreken, maar wachtte toch, als zocht hij om de gepaste be woordingen te vinden. Het jonge meisje kon een gevoel van mede lijden niet onderdrukken. Voor een fijn gevoelend gemoed is liet altijd zeer pijnlijk, om den zoeten droom van een ander te vernietigen, al heeft men ook niets gedaan, dien op te wekken ditmaal echter de voorkeur aan de bewijzen te leveren door de uitspraken van Protestanten, ja, zelfs van erkende revolntionnairen. Reeds Herder schreef in zijne »Ideeën«: »als alle Christelijke, keizer-, koning- vor sten- en ridderstammen hunne verdiensten zouden willen toouen, door welke zij eer tijds tot de heerschappij over de volken zijn gekomen, dan raag de drievoudig ge kroonde Paus in Rome zeker wel zeggen: zonder mij zoudt ge niet zijn,wat ge zij t. Nog slechts weinige jaren geleden zeide een Protestantsch Groothertog van Duitsch- land: »er zal een tijd komen waariu alle vorsten, door de revolutie daartoe genood zaakt, den heiligen Vader in Rome zullen toeroepen: »help ons, want wij vergaan! Welke machten waren het, die op het Congres van Weenen in 1815 den Kerke lijken Staat weder herstelden? De drie niet-katholieke Staten, Groot-Britannië, Pruisen en Rusland. Zij handelden niet terwille van de kinderen der Kerk, doch iu het bewustzijn van de gewichtigheid vau het Pauselijk koningschap, van de konink lijke waardigheid in't algemeen. Metternich wist wel is waar, Polesiua ten gunste van Lombardije van den nieuw herstelden Ker kelijke, i Staat af te persen, doch in 1859 en 1866 moest Oostenrijk oudervinden, dat onrechtvaardig goed niet gedijt: Polesina kostte Oostenrijk twee koninkrijken. Reeds sinds twaalf jaren is de eerwaar digste, oudste en wettigste monarchie der wereld door de revolutie omvergeworpen eu bij het Italiaansche revolutie-koninkrijk ingelijfd. En men bedenke, dit Pauselijk koningschap werd gehuldigd niet alleen door de loyaliteit der eigen onderdanen, die zich onder de liefdevolle vaderlijke tiara gelukkig gevoelden, doch ook door de opofferende liefde der 218 millioen Katholieken van den aardbodem; het genoot dus een moreelen steun, als geen andere troon ter wereld. Waarom dan wierp de revolutie den eer- hiedwaardigsten aller tronen omver? Enkel en alleen om een einde te maken aan de mo narchie. De radicale Parijsche Siècle heeft het immers kort na de Piëmonteesche gruwel daad openlijk in de volgende woorden ver kondigd: »aangezien iu de toekomst alle tronen moeten vallen, zoo moet volgens de providentiëele orde, zooals onze tegenstan ders zouden zeggen, allereerst de steun van alle overige tronen (de Pauselijke heer schappij) verdwijnen. Daarom brengt de Italiaansche monarchie den heiligen Stoel Ottilie Becker was de dochter van een hoog geplaatst beambte; zij bad eeu zorgvuldige op voeding genoten, doch toen haar vader stierf stond zij plotseling arm en hulpeloos op de wereld. Het eenige redmiddel, dat zich in zulke omstan digheden voordoet, is, gouvernante worden, maar daartoe kon Ottilie niet besluiten; zij bad, hoewel pas zestien jaren oud, al zooveel van de ellende eener gouvernante gezien en gehoord, dat zij besloot, om naar een betrekking als telegrafiste te dingen, die zij dan ook bekwam. Spoedig bad zij door hare kundigheden er den ijver, waarmede zij haar plicht vervulde, niettegenstaande hare jeugd, zich bemind gemaakt, terwijl baar bevallig uiterlijk en lief karakter den nijd van bare collega's wist te ontwapenen. Door eene dezer, waarmede zij bevriend was, leerde zij twee boek houders kennen, die beiden hare gunst trachtten te verwerven. Herman Hartung was de oudsle der beide vrienden, bij kon ongeveer dertig jaren zijn en uit zijn geheele verschijning kon men den koop man ontwaren. Hij was dan ook met hart en zie^ aan zijn beroep gehecht en scheen werkelijk ook niets anders dan een cijfermensch te willen zijn. Zijn persoon had iets terugstootends, iets stijfs, dat hij zelfs gaarne in zijne gésprekken deed uitkomen. ten val, op welken de overige tronen zijne opgericht.De goddelooze, demagogische auteur wil zeggen, dat de monarchieën zeiven het geloof aan hunne roeping en de hoop op de toekomst hebben verloren, en dat zij om van de revolutie uitstel van executie te verkrijgen, gelijk de dyuastie Carignan, den Kerkelijken Staat overweldigden, of, zooals de overige monarchieën, daarbjj hetzwjjgen bewaarden en de daden van geweld lijdelijk aanschouwden. »De Bisschoppen en geloovigen,« zoo gaat de radicale Siècle voort, zullen vruch teloos petitioneeren, en te vergeefs een oorlog met Italië of een innige verstandhouding onder de zoogenaamde Katholieke Machten trachten te provoceeren. Hunne stem is die van den roepende in de woestijn, omdat de wet en de profeten in vervulling moeten gaan (de auteur schijnt een Jood te zijn). Op den dag, toen Jesaias voorspelde dat de lausen iu ploegen zouden veranderen, heeft hij het einde der monarchie geprofeteerd. En hoe zouden nu de monarchieën vergaan, als zij verstandig handelden, als zij zich verbonden om de tijdelijke heerschappij van Petrus staande te houden? Deze troon moet dus onherroepeljjk vallen, en al de overige moeten iu dien val worden meegesleept, opdat het systeem der vereenigde vrijstaten van Europa onder republikeiusche vlag in de plaats tre le van het oude en afgeleefde monarchale stelsel. Deze vreeselijke uitdaging werd door het radicalisme den gezameuljjken vorsten naar 't hoofd geslingerd. Het radicalisme heeft daardoor ook het onzalige plan, dat het helsche werk tegen Rome tot basis had, openljjk verkondigd. De aanval van den 20sten September 1870 was een stoot iu 't hart van het koningschap iu't algemeen. In den Paus-Koning werd de monarchie zelve doodelijk getroffen. Men zegge niet, Rome is aan eene andere monarchie, aan de Italiaansche ten deel gevallen, dit feit is dus geen kwaad voor teeken voor het monarchaal systeem. Een kind is in staat deze tegenwerping te ont zenuwen. Want als de meest verheven Koning der aarde zoo boud en kortweg van zjjn troon wordt gestooten, dan geeft men stilzwijgend aan de revolutie het recht eiken anderen troon, zonder vorm van proces, weg te ruimen en de phrygische muts op de plaats der Kroon te stellen. Iedereen toch weet dat een republikein- sche wind ons uit Noord-Amerika tegen- waait, dat menige Europeesche monarchie Hoe geheel anders was daarentegen de jonge Max Tannberg! De knappe man met zijn ver standig gelaat en schitterende oogen moest ieder boeien en betooveren. Geen wonder, dat Ottilie aan hem haar hart schonk, terwijl Herman Hartung geene aantrekkelijkheid voor haar bezat. De laatste was beden eindelijk na lang wikken en wegen er toe overgegaan, om aan het jonge meisje zijn hart en hand aan te bieden en nu moest hij de smartelijke ondervinding opdoen, dat Max hem was voor geweest. z/Laat ons vrienden blijven," begon Ottilie, die de smart, welke Hartung ondervond, niet was ontgaan; zij had hem zulk een diep gevoel in het geheel niet toegeschreven en nooit gedacht, dat hij zich het vernietigen ven zijn hoop zoo zou aantrekken, als dit toch het geval scheen te zijn. ;/Ik acht u zeer hoog en ik zal mij gelukkig gevoelen, wanneer gij mij en Max uwe vriendschap blijft schenken. Niet waar, ik mag daarop rekenen?" en zij bood hem hare hand aan. Hartung aarzelde die aan te nemen. ;/Ja, ik blijf uw vriend," zeide bij zacht, (,en daarom zult gij mij niet miskennen, wanneer ik neen, ik durf bet bijna niet," viel hij zich zeiven in de rede en vestigde zijn ingevallen oogen on rustig en vorschende op Ottilie. eenvoudig niets auders is, dan »de beste onder de republiekeu,« dat het volk allengs aan het verjagen, depossedeeren en ver moorden van vorsten gewoon is, dat elke monarchie der oude wereld een aantal eerlijke en oneerlijke republikeinen bezit, dat het Russische nihilisme, het Italiaansche radica lisme en de revolutie-geest der Westerscbe mogendheden elkaar de hand reiken en dat de aanhangers en vereerders van het vuur rood© socialisme zich lachende de handen wrijven. Onder zulke omstandigheden is het ge- denkteekeu der revolutie aan den Tiber een eeuwigdurende bedreiging tegen alle vorsten, 't Wordt dus inderdaad meer dan tijd dat alle monarchen van Europa zich verbinden tot het herstel van een troon aan welken hnune eigen tronen geketend zi]n. Ongetwijfeld is het in het belang der Euro peesche vorsten zeiven, dat de Pauselijke souvereiniteit over deu Kerkelijken Staat volkomen gewaarborgd en dat er paal en perk gesteld wordt aan de aspiratiën der alles vernielende en omverwerpende revo lutiehelden. Doen zij dit niet, dan kunnen zij verzekerd zijn dat het einde van 't mo narchaal systeem stellig zeer nabij is. Ter terechtzitting van het hof van as sises te Chalon-sur-Saóne heeft de voorzitter een brief, met het postmerk Lyon, voor gelezen, dien hi] ontvangen had en die geteekend isJacques Bouhomme. Deze brief luidt als volgt: Meester Voorzitter, indien je in je requisitoir ouze vrienden te Montceau te veel bezwaart, indien je geen order geeft om onzen vriend Bordat in vrijheid te stellen, dan zal ik je lang zamerhand braden. Ik lach de justitie uit, dat verfoeilijke ras van burgerlui. Nooit zal je mij in je klauwen krijgen. Maar wee je, zoo onze vrienden zware straffen bekomen. De advocaten hehooren ook tot onze vrienden. Zij zullen hen moedig ver dedigen tot verhooging van den roem der sociale, der ééne, ondeelbare en algemeene revolutie*. De heer Laguerre, advocaat van eeu der beschuldigden, dankte den voorzitter voor het voorlezen van dezen brief. De lof, die daarin aan de verdediging toegebracht wordt, zeide hij verder, wijzen de advocaten van de hand. En ik teeken te eer verzet aan tegen den brief, daar het waarschijn lijk is dat hij is geschreven door liedeD, z/Gij kunt mij alles zeggen, ik zal u niet verkeerd verstaan en er ook geene verkeerde uitlegging aan geven," was baar antwoord. Dit antwoord stelde hem gerust, want bij begon nu: Mejuffrouw Ottilie, mijn innige wensch is, u gelukkig te zien, en ik vrees, Max zal u geen gelukkig lot bereiden." Op het gelaat van Ottilie kwam een licht rood te voorechijn. HIk dank u, mijnheer Hartung," antwoordde zij snel, /,maar ik weet al wat gij zeggen wilt, ik ben daarvan onderricht gij meent Tannbergs ongelukkig zwak voor spiritueele dran ken; maar ik heb hem niet eerder mijn jawoord gegeven, vóór hij mij plechtig beloofd heeft nimmer weder een druppel daarvan te gebruiken, en hij heeft dien eed bii alles, wat hem heilig is, gezworen." Op bet smalle terugstootende gezicht van Hartung verscheen een treurige lach. Hij wist te goed, wat zulk een eed beteekende; maar Ottilie. sprak met zulk een warmte, haar gelaat gaf zooveel geluk te kennen, zij was zoo overtuigd, dat zij omtrent die zwakheid van haar verloofde volkomen gerest kon zijn; mocht hij baar dus dat sclioon geloof ontnemen? En toch bij was baar de geheele waarheid verschuldigd. Was haar ook zijn hartstocht voor het spel bekend? Waar schijnlijk niet. Och, en juist daardoor dreigden haar nog grootere gevaren. (Wordt vervolgd.)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1882 | | pagina 1