N I E IT W E No, 641. Zondag 19 November 1882. 7e Jaargang. De Sociaa Idcmocratie. BUITENLAND. «P"3- UKIillSIHt IIR41 ABONNEMENTSPBIJ8 Per 3 maanden voor Haarlem 0,8b Buiten Haarlem franco per post. 1,— Afzonderlijke Nummers 0,06 Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG BUREAU: St. Jansstraat Haarlem. BFKDSAr AGITE MA NON AGITATE. PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1—6 regels30 Cents Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Adverteutiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond voor 6 uur ingewacht. Uitgevers K P P E R S EAUREY. Vervolg.) Van alle oude privilegies blijft in den modernen Staat nog slechts dat van den eigendom voortbestaan; derhalve wil de Sociaaldemocratie zoo zegt zij het werk voltooien, dat de bourgeoisiein den beruchten nacht van 4 Augustus 1789 in Frankrijk heeft begonnen, doch onvolein- digd heeft gelaten. Het kapitaal zegt het moderne Socialisme heeft zich toen van den druk der geestelijkheid en des adels vrijgemaakt, den invloed van beiden gebroken, de politieke gelijkheid en het recht der meerderheid geproclameerd. Doch deze verworven rechten verdwenen door dien de rijkdom de plaats innam van de bevoorrechte standen. De laatste (toekom stige) groote omwenteling echter, zal de ware vrijheid en gelijkheid op aarde doen herleven. De vrucht der eerste Fransche revolutie is slechts eene verwisseling der heerschende klasse geweest; de ware vrij- heid ontbreekt, zoo lang er nog armen en rijken bestaan. Eerst met de socialistische revolutie zal de echte, de ware vrijheid verschijnen. Een der vurigste aanhangers van het hedendaagscbe Socialisme was Karl Marx. Reeds voor het jaar 1848 was hij het hoofd der socialistische, communistische partij. Ook was hij de stichter van de interna tionale werklieden-maatschappij, de beruchte Internationale,en zoo men weet is deze de socialdemocratische verbroedering dei- arbeiders van alle natiën op de gansche aarde. In Frankrijk betrad de Internationale in de Parijsche Commune voor de eerste maal het politiek gebied. En dit gebeurde door de talrijke sociaaldemocratische arbei derselementen die in Frankrijks hoofdstad aanwezig waren. Den 18den Maart 1871 proclameerden de Parijsche Socialisten de Commune en zij hielden zich, zooals bekend is, 73 dagen lang tegen de troepen der Regeering staande. Het moorden en ver branden der Parijsche Communards is van algemeene bekendheid. De verwoesting van de voornaamste gebouwen van Parijs was het bewijs van den tot waanzin gestegen haat tegen de bestaande orde en tegen elk eigendom. »Alle gedenkteekens der tirannie moeten vernietigd worden,zoo luidde het wachtwoord. De Internationale en de Parijsche Com- FEU1LLE TON. Een edele daad. Vervolg.) De inrichting van liet vertrek bewees al, dat de tegenwoordige directeur door zijn geluk niet hoovaardig was geworden. Hier heerschte de grootste eenvoudigheid, hij kon ook geer.e groote ruimte bewonen, daar hij slechts de helft der eerste verdieping in gebruik had en het oude onaanzienlijke huis was nogal smal. Ach, waarom had haar man zich niet eveneens tevre den gesteld, om in een eenvoudige omgeving te blijven? Nu ging de deur open en Hartung verscheen op den drempel. Hij was niet het geringste ver anderd, zijue houding, geheel zijn handelen was nog even koel en terugstootend als vroeger. Was zijn hart van zijne vroegere genegenheid voor Ottilie al lang genezen, of kon hij zich zoo volkomen beheerschen? Zijn gelaat vertoonde niet de minste aandoening en haar groet be antwoordende verzocht hij haar hem in zijne ontvangkamer te volgen en vroeg hij naar de oorzaak van haar bezoek. Op de beleefdste wijze verzocht hij haar plaats te nemen, zelfs kaar lang zwijgen, hare zichtbaar te voorschijn ko mende ontroering, scheen hem niet te bevreemden. raune is een en dezelfde zaak. Na de on derdrukking van het Parijsche oproer vaar digde de algemeene raad der Internationale onder den titel »de burgerkrijg in Frank rijk,* een manifest uit aan al hare leden in Europa en in de Vereenigde Staten. Men veronderstelt dat Marx de schrijver er van is. Het behelst de volgende lofrede op de Commune, als den vorm waarin de Sociaaldemocratie het leven der volken in de toekomst wil gevat zien. De Commune, zoo luidt dit manifest, »werd in 't aanzijn geroepen door leden van den gemeenteraad, die in de verschillende districten van Parijs door het algemeen stemrecht waren geko zen. Zij waren verantwoordelijk en kouden ten allen tijde ontslagen worden. Hunne meerderheid bestond natuurlijker wijze, uit arbeiders of erkende vertegenwoordigers der arbeidersklasse. De Commune zou niet eene parlementaire, doch eene werkzame corporatie zijn, wetgevend en uitvoerend tezelfder tijd. De Commune heeft het staande leger en de politie afgeschaft en ook het geestelijk verdrukkingswerktuig, de papen macht gebroken. Alle inrichtingen van onderwijs werden voor het volk kos teloos geopend en tegelijker tijd van elke inmenging des Staats en der Kerk ge zuiverd. De rechterlijke ambtenaren, werden gelijk alle openbare officianten, gekozen; zij waren verantwoordelijk en konden ten alle tijde worden ontslagen.* Het manifest vaD den algemeenen raad zegt verder, dat de nieuwe Commune den modernen Staat moet doen vallen, dat zij het resultaat is van den strijd der voort brengende tegen de zich toeëigenende klasse, de eindelijk ontdekte politieke vorm, onder welke de economische bevrijding van den arbeid tot stand kan worden gebracht. »De Commune moet dienen als hefboom om de economische fondamenten omver te werpen, waarop de klassenheerschappij rust. Is eenmaal de arbeid geëmancipeerd, dan wordt ieder mensck een arbeider, en productieve arbeidt houdt op de eigenschap eeuer klasse te zijn. De Commune moet den klasseneigendom, die den arbeid van velen in den rijkdom van weinigen omzet, afschaffen. Zij wil den individueelen eigen dom tot eene waarheid maken, door de productie-middelen, den grond en het ka pitaal, thans de middelen tot onderdrukking en exploitatie van den arbeid, in werk tuigen van den vrijen en vereenigden ar- Bedaard herhaalde hij zijn verzoek om plaats te nemen en voegde er op terughoudende wijze bij: „waarmede kan ik u van dienst zijn?" Ottilie zuchtte nog eenmaal diep en daarna begon zij met bevende lippen. „Ik kom als een smeekende bij u. Gij alleen kunt ons redden:" Hare oogen zochten daarbij die van Hartung> doch hij sloeg de zijnen op den grond, alsof hij haar blik angstig wilde ontwijken. De directeur was midden in de kamer blijven staan en antwoordde niet. Ook zijn gelaat bleef onveranderd. In groote haast en met moeite hare tranen bedwingende, bekende zij hem allesHij hoorde haar bedaard en met over elkander ge slagen armen aan en zeide toen koel en afge meten zooals altijd: „Ja, het is erg. Daar is niets aan te doen." O, gij alleen kunt mijn man redden, Max zeide het mij. In uwe handen berust zijn lot." „Dat wist ik niet. Ik vermag in het geheel niets." „Heb medelijden! En wanneer gij eens een gevoel van lietde voor mij gehad hebt, zoo red dan nu mijn man, den vader van mijn kind var de verachting en eeuwige schande!" Zij wilde voor hem op de knieën vallen, maar hij voorkwam dat met een snelle beweging en in zijn schrale, droge gestalte kwam meer leven. beid te veranderen.Onder veie lofuitingen wordt de Commune voorts als» de ware verte genwoordigster van alle gezonde elementen der Fransche maatschappij verklaard. Uit dit manifest blijkt zonneklaar dat de Commune het doel der internationale is. Jules Favre vaardigde als Minister van Buitenlandsche zaken den 6den Juni 1871 een tegeuschrift uit. In deze circu laire zegt hij o. a. Met zeldzame be drevenheid riepen zij eene geheime organi satie in 't aanzijn, die zich zeer spoedig over de gansche stad verspreidde Zij schrikten voor geen moordaanslag terug Zij namen misdadigers in hun dienst, die zij uit de gevangenissen hadden los gelaten, deserteurs en vreemdelingen. Alles wat in Europa onrein was, werd aangenomen Parijs was de verzamelplaats van het uit vaagsel der gansche maatschappij. De ge- heele stad bevond zich onder het juk van een hoopje fanatiekeu en misdadigers Doch ik zou een der wezenlijke elementen dezer duistere geschiedenis onvermeld laten, als ik niet herinnerde aan de Internationale. Deze is eene maatschappij van den oorlog en van den haat; zij heeft het atheïsme en het communisme tot grondslag; haar doel is de vernietiging van het kapitaal. Zij verlangt de afschaffing van den gods- dieust, de vervanging van het geloof dooi de wetenschap, van de Goddelijke gerech tigheid door de meuschelijke, de afschaffing van het huwelijkZij verlangt boven alles afschaffing van het erfrecht. Om allen individueelen eigendom te verdelgen, om de natie onder het juk van een soort bloe dige monarchie te verdrukken en daaruit eene door het communisme verarmde horde te maken, verleiden verdwaalde en bedorven meuschen de onwetenden en slepen met zich mede de al te talrijke sectarissen, die in de wederopwekking dezer econo mische dwaasheden genot zonder arbeid en bevrediging van hunne slechtste en laagste wenschen hoopten te vinden Europa staat tegenover een werk der verwoesting, dat zich tegen alle volken richt en tegen de grondstellingen waarop alle moraliteit rust. Nadat Europa de leiders der Inter nationale aan 't werk gezien heeft, behoeft het zich slechts nog te vragen wat hunne vreedzame verklaringen waard zijn. Het laatste woord van hun systeem kan slechts het verschrikkelijke despotisme zijn van een klein getal leiders, die door eene onder „Het spijt mij werkelijk, doch ik kan er niets aan doen mijn plicht, mijne betrekking Verder kwam hij niet. „Neen, neen, gij moogt mij in mijne gren- zelooze wanhoop niet afwijzen. Wees groot moedig en erbarm u mijner en ik zal u tot mijn laatsten ademtocht zegenen." „Ik moet als directeur mijn plicht doen, hoe treurig die ook is," antwoordde Hartung. de schouders ophalende. „Maar hoe groot is de som?" „Max zeide: 5000 gulden." „Hm, dat is veel," mompelde Hartung. „Het doet mij oprecht leed. Gij zult, hoop ik, mijn toestand begrijpen. „Ik mag mij toch niet tot medeschuldige maken." Dat woord miste zijne uitwerking op Ottilie niet. Daaraan had zij in het geheel niet gedacht en alsof zij door een hevigen slag getroffen werd) kromp zij te zamen. „Gij hebt gelijk," zeide zij met tranen in de oogen. „Vergeef het mij, dat ik het gewaagd heb, u zulk een eisch te doen, maar ik had slechts ééne gedachte, deze was, mijn man te redden, en nu zie ik wel, dat wij onzen ondergang tegemoet gaan. Vaarwel!en diep ontroerd ging zij heen. „Hartung zag haar met medelijden en smart na, maar hij deed niet de minste poging haar terug te houden. liet juk van het Communisme vernederde menigte worden erkend, door eene menigte welke alle slavernij verdraagt, zelfs de hatelijkste, de slavernij des gewetens, die noch haard, noch grond, noch gebed meer heeft, die beperkt is in eene onmetelijke werkplaats, en gedwongen is uit haar hart God en de familie te verbannen. Dat is eene hachelijke toestand. De Regeeringeu mogen er niet onverschillig onder zjju.« (Slot volgt.) Een groot aantal fabrikanten te Hau- plines en te Armeutières, in het Noorder departement, hebben dreigbrieven ontvangen, waarin zij »ter dood veroordeeld* worden. Den maire van Armentières werd bovendien aangezegd dat men het Raadhuis in de lucht zou laten vliegen. Een gelijke lucht sprong werd aan den drukker van het Journal <TArmentières beloofd. Een levensgroot beeld van de H. Maagd te Aubague is door eenige onbekend ge bleven onverlaten onthoofd en zwaar be schadigd. De dichter Paul Déroulède, president van aeLiguedes Patriotes, die onlangs den hoofd redacteur van la Lanterneden heer Mayer, voor Pruis gescholden had en daarna in het Odéon een oorveeg gegeven, is door de Rechtbank tot 25 franks boete ver oordeeld. De commissie voor de vervolging O O heeft eergisteren SolimanDaoud gehoord. Hij bekende orders te hebben gegeven om Alexaudrië in brand te steken, na van Arabi onvoorwaardelijk bevel te hebben ontvangen. Hij voegde er bij, dat Arabi hem herhaal delijk Malimouu Sami heeft gezonden om hem te zeggen op talrijke plaatsen tegelijk brand te stichten. Bovendien verklaarde hij, dat Arabi hem 12 Juli heeft bevolen den Khedive in het Ramleh-paleis te ver- mooröeu. Toen hij aarzelde verweet Arabi hem zijn lafheid. Daarop ging hij naar Ramleh vergezeld vau 4 soldaten. Onder weg ontmoette hij Sultan Pacha die hem overhaalde terug te keeren naar Arabi om de zaak nader te bespreken De gezondheidstoestand der Engelsche troepen blijft weinig bevredigend. Van de cavalerie is 14 pet., van de artillerie 11, van de infanterie 7 pet. ongesteld. De ouderhandelingen over de conferentie Een paar uur daarna werd de kas nagezien. Tannberg had weder zijne beheersching terug bekomen, zoodat hij alles daarvoor kon voorbe reiden. Het deficit was niet te verbergen, dat wist hij. De pijnlijke nauwgezetheid waarmede Hartung alles nazag, zou het hem spoedig doen ontdekken. Thans verscheen de directeur met zijn collega. Hij was als altijd koel en terug stootend. Den kassier duizelde het voor de oogen; hij wist nauwelijks wat hij sprak, wat hij deed zou het niet het beste zijn te ontvluchten om zich ten minste aan een oogeublikkelijke ge vangenneming te onttrekken? In weinige oogenblikken was immers alles ontdekt! Maai wat kon hem het ontvluchten helpen? Hij wil op zijn post blijven en bedaard zijne ver klaring afleggen om den beker tot den bo dem toe te ledigen. Het stond hem met volko men duidelijkheid voor den geest, dat hij zijn lot verdiend had. Eerst werden de boeken nagezien en daarna ging men tot de revisie der kas over. Hartung was alleen daarmede bezig, zijn collega wandelde bedaard en vervelend door de kamer op en ne der en liet alles aan den ijverigen directeur over, wiens zorg en nauwgezetheid bekend was. (Slot volgt.)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1882 | | pagina 1