NIET W E k No. 647. Zondag 10 December 1882. 7e Jaargang Een kwaal des tijds. BUIT EN LA NI), 0,06 Eene misdaad. ABOÏÏNEMEIÏTSPH IJS Per 3 maanden voor Haarlem Buiten Haarlem franco per post. Afzonderlijke Nummers 0,85 1>— Dit blad verschijnt Eiken WOENSDAG en ZATERDAG BUREAU: St. Jansstraat Haarlem. AGUTE MA NOU AGITATE. PRIJS DER ABVERTENTIÈN Van I6 regels.30 Cents Elke regel meer5 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen 25 Cents per advertentie a Contant. Advertentiën worden uiterlijk Dinsdag- en Vrijdag avond voor 6 uur ingewacht. Uitgevers KÜPPERS LAUREY. Een van de treurigste kwalen van onzen tijd is de slaafsche volgzaamheid waarmee de grillige mode wordt gediend. Menig echtgenoot wordt er door geruïneerd: de Hollandsche eenvoudigheid, voorheen het sieraad der Hollandsche vrouwen, heeft helaas sinds de laatste 25 jaren voor de Fransche wuftheid een groote plaats inge ruimd. Zou het niet mogelijk zijn daartegen een heg op te werpen? 't Geldt inderdaad een grooter belaug dan menigeen gelooft. Of is het niet een onloochenbaar feit, dat onze jongelieden vaak van een huwelijk worden weerhouden om de hooge eischen, die de vrouwen van den tegenwóordigen tijd voor haar toilet stellen? Voorheen kon een jongeling die een matig inkomen genoot, aan een huwelijk denken. Toen 't is waar was het leven in 't algemeen niet zoo duur als thaus. Maar wanneer alleen de levens middelen, de huishuren en de belastingen 't budget bezwaarden, zou 't nog niet on mogelijk zijn met een klein inkomen te leven. Het toilet der vrouw maakt echter menige echtverbintenis veelal onmogelijk. Een burgervrouw, die fatsoenlijk voor den dag wil komen, heeft voor haar zomer en wintertoiletten te veel noodig, en in dien zij geen flinke huwelijksgift meebrengt, is de man, die met een klein tractement door zuinigheid wil trachten rond te komen, diep te beklagen. Er ziju natuurlijk loffelijke uitzonderin gen. Wij kennen nog menige huisvrouw, wier eenvoud en stemmigheid haar geslacht tot eer, haar echtvriend tot hulp en steun verstrekken. De regel echter is 't niet. De akelige heks, die men »mode« noemt, is een ramp voor menig burgergezin. En laat ons billijk zijn niet op de vrouwen alleen oefent de mode haar onweerstaanbare kracht uit. Ook »de heeren der schepping* gaan aan't rampzalig euvel van modejacht mank. Onze grootvaders konden zes en acht jaren met hun solide jassen »mooi« zijn; bij ons wisselt de »coup« ook al met ieder seizoenonze hoeden van verleden jaar zjjn niet langer te gebruiken dan de mode plaat 't gedoogt; onze »bottiues« zijn niet FE U ILL ET O N. Vervolg.) Hij had Holberg een bezoek op Holberg toe gezegd. Reeds vroeger was hij dikwerf buiten geweest en hij had, indien het te laat was om naar de stad terug te keeren, in het nabijzijnde loge- meut zijn intrek genomen. Ik deelde het aan de beide politie-beambten mede. Er werd be sloten, hem daar op te zoeken. Zijne verrassing zou daardoor zooveel sterker zijn, en vooral in dien hij de bedoelde misdadiger mocht wezen. Zijne woning in de stad zou intusschen onder toezicht der politie gesteld worden. Wij vertrokken zoo snel mogelijk naar Hol berg. Wij zaten in een rijtuig; eenige gendar men en agenten van politic te paard, begeleidden ons. Het was een warme, stille, tamelijk heldere zomernacht. Tegen middernacht hadden wij de stad verlaten en na verloop van een uur hadden wij het logement nabij Holberg bereikt; het lag aan deze zijde vau het kasteel, in de onmiddel lijke nabijheid van den grooten weg. Het huis lag als in een nevel voor ons; men bespeurde niet de minste beweging. Men had onze aankomst niet vernomen. De koetsier moest het rijtuig verlaten, aan de huisdeur kloppen, en om herberg verzoeken voor eenige reizigers. minder dan de laarsjes onzer ega's aan do grillen der mode onderhevigheden breede neuzen, morgen smalle punten dit seizoen hooge en smalle, 't v olgende lage en breede hakken. Zóó moet 't zijn. Het is met ons nog erger in sommige opzichtenwij heb ben niet alleen met zomer- en winter-modes te maken, onze modewetten gebieden ons nog »demi-saisons« te dragen; straks komen de »quart-saisous« nog! Daarenboven zijn er nog modes voor dames en heeren, die niet tot de uiterlijke versieringen behooren, maar die toch 't budget van een burgerman al te zeer be zwaren. Het is helaas in den laatsten tijd eeu manie geworden van liet Hollandsch publiek om uit te gaanvooral in de groote ste den doch ook in de kleinere en op 't platteland. De amusementen nemen da gelijks toe; het leven in koffiehuizen en restaurants wordt hier te lande, gelijk in den vreemde, gewoonte. En dat alles kost schatten gelds, terwijl het de genoegens van liet huiselijk leven zoozeer verkort. We spraken nog niet over de kwaal, waarmee 't sterke geslacht zoozeer is be- hebt om liefst de oud-Hollandsche tabaks pijp door geurige Havanna's te vervangen. Het behoort nu eenmaal tot de behoeften der mannen, om in Nicotiaanschen damp en geur te leven. Wel hem dan nog, die alleen in zijn sigaar genot vindt; er zijn er zoo- veleu die naast den sigarenkoker de bitter- flesch noodig hebben om te leven 't Ergste van alles is nog de mode die onze zeden bederft; ook deze neemt hand over hand toe. Bleef het bij de mode artikelen die onze beurzen ledigen er ware althans nog verbeteren aan; maai de mode, die ons hart bederft, ons hoofd met dwaalbegrippen vult, ons afkeerig maakt van de grondstellingen, waarop een ordelijke eu zedelijke maatschappij behoort gegrond te ziju, deze is nog 't meest van alles te betreuren. En deze jeremiade is waarlijk niet ongemotiveerd. Waar zijn de dagen, waarin alleen boe ken met een zedelijke strekking, krachtig voedsel voor hoofd eu hart, in 't Neder- landsche gezin werden geduld? Helaas! de realistische school is ook in Nederland de meest geliefkoosde en de Ik had intusschen aan deze commissie met een bezwaard hart deelgenomen. Gedurende den overtocht had eene meer en meer drukkende angst zich van mij meester gemaakt; mijne ge dachten konden het lot van den mensch, dien wij vervolgden, van dat van Holberg niet schei den. En dat de Amerikaan een misdadiger was, dat geloofde ik met zekerheid te mogen aan nemen ik kou er zelfs niet meer aan twij felen. De deur van het logement werd geopend. Wij traden binnen alsof wij reizigers waren. De kastelein verscheen eu werd naar den heer Jones gevraagd. Hij kende hem. De Amerikaan was er ..gelogeerd, doch thans afwezig. Hij was des avonds tegen zes uur aangekomen, vervolgens had hij zich te voet naar het kasteel Holberg hegeven en was nog niet teruggekeerd. Dat was opmerkelijk; het was reeds bijna twee uur. Ik vroeg den kastelein of de heer Jones, wanneer hij naar Holberg ging, wel meermalen zoo laat terugkeerde. „Nooit," was het antwoord. „Is er iets bizonders op het slot te doen, een feest?" hernam ik. „Ook dat niet, zooveel mij bekend is." Een angstig gevoel wilde mij niet verlaten. Er moest iets bizonders hebben plaats gehad. Zou dit mensch dien vreeselijken handel tot stand gebracht hebben? Zou de parel der brave familieIk durfde aan die gedachte den vrijen loop niet te laten. werken van apostelen dier richting zoo als Zola en vele anderen, worden ook in ons land als 't ware verslonden. Immers het is mode zich met dergelijke verderfe lijke lectuur bezig te houden en men dient toch op de hoogte van zijn tijd te zijn Helaas! welke rampen zal de ongeluk kige mode in maatschappij eu huisgezin nog na zich slepen! En zou dan eindelijk de tijd niet gekomen ziju om aan onze kinderen en aan hen over wien wij gesteld zijn, in plaats van hen te sterken in de zucht om de mode te volgen, in te prenten, dat het ware geluk in eenvoud van zeden en in eenvoud van kleed schuilt? De weldenkende zal met ons deze vraag stellig bevestigend beantwoorden. Tirard bestieed in de Fransche Kamer het amendement, strekkende tot verhooging van de belasting op wissels en orderbrief jes, teneinde den landbouw te verlichten. Hij zeide, dat het belasten van de wissels zou zijn het geld naar het buitenland jagen. Allain Targé ondersteunde de stelling van Tirard onder de toejuichingen van de ge- heele linkerzijde. Het amendement werd verworpe i met 843 tegen 134 stemmen. Uit Cannes wordt het overlijden gemeld van den bekenden revolutionnair en histo rieschrijver Louis Blanc. Tegen het advies van den Minister van binnenlandsehe zaken, heeft de Belgi sche Kamer al de amendementen op het ontwerp van wet betreffende de livretten der werkliedeu naar de centrale sectie ver- j zonden. Aan de Standard wordt uit Konstan- tinopel gemeld, dat er, tengevolge van het jongste complot tegen den Sultan, nog voortdurend in het paleis eene paniek heersebt. Ruim honderd Circassische vrou wen in den harem worden van medeplich tigheid aan bet complot verdacht en zijn daarom naar verschillende provinciën ver bannen. De Sultan draagt steeds geladen revolvers eu houdt zich voortdurend in den harem afgesloten, terwijl hij, uit vrees voor vergiftiging, bijna geen voedsel gebruikt. Volgens bericht uit Rangoon aan de „Doch, iets," vervolgde de kastelein, „had heden op het slot plaats. Eergisteren-avond was in het dorp Alsleben, achter Holberg, een troep koorddansers aangekomen. De heer van Holberg heeft ze gisteren-avond in het slot laten spelen; hij had daartoe een talrijk gezelschap genoodigd. Mijn huisgenooten zijn er ook geweest." Ik huiverde onwillekeurig, toen de kastelein- ven een troep koorddansers gewaagde. Ook hij, dien wij vervolgden, moet tot een dergelijk en troep behoord hebben. Wij overlegden, wat ver der 'te doen. Zouden wij de terugkomst van den Amerikaan afwachten, of hem rechtstreeks in het slot opzoeken? Er werd tot eeu middenweg' besloten. Ik, als bekende van de familie Holberg, zou alleen, slechts onder geleide van een agent van politie, die in burgerkleeding was, naar het slot gaan, daar het noodige onderzoek doen, en na bevinding van zaken, óf naar het logement te- rugkeereu, óf de daar achtergelaten beambten en gendarmen te hulp roepen. Ik begaf mij met den agent te voet op weg. Weg, slot eu omstreken waren mij bekend. Wij moesten omstreeks drie kwartier den grooten weg gaan, vervolgens kwamen wij in eene laan. van populieren, door welke wij binnen een half uur aan het slot waren. Het slot behoorde tot een groot goed; het lag in liet midden van een park, een half uur van het dorp verwijderd. Wij waren het slot genaderd eu bemerkten er nog een sterk licht. Eenige personen ston- Daily News is de oudste zoon van den ex-kouiug van Birma ontvlucht en heeft men hem nog niet op het spoor knnuen komen. Men vermoedt dat hij zich naar Opper-Birma heeft begeven om aldaar op stand te maken. Het geval heeft te Ran goon groote opschudding te weeg gebracht. Yiei mede-beschuldigden van Arabi zijn ter dood veroordeeld, maar hun straf is docr den Khedive veranderd in verbanning. Men gelooft, dat nog maar twee andere gevangenen voor den krijgsraad zullen worden gebracht als hoofdschuldigen aan den opstand. -- In Rusland is het tegenwoordig al zeer treurig gesteld. Er gaat in de groote steden bijna geen dag voorbij zonder dat men hoort van faillissementen van banken, verduisteringen van geld of goed, oplich terijen en diefstallen van allerlei aard. Men berekent, dat de verduisteringen en diefstallen in dit jaar ruim 26 millioen roebels bedragen. Vijf Russische soldaten ziju te Neas- heen, in het gouvernement Tschernigow, tot 15 jaren dwangarbeid en verlies van alle burgerschapsrechten veroordeeld, we gens het deelnemen aan de Jodenvervol gingen in het voorjaar. Drie Russische werklieden eu tevens op roerstokers zijn op last van den Minister van Binnenlandsehe Zaden over de gren zen gezet. De vreemdelingen worden be schuldigd van deel uit te maken van de revolutionnaire groepen van Parijs. Volgens tijding uit Genève i» er in Zwitserland eene sensatie ontstaan, doordien men tot de ontdekking is gekomen, dat het personeel der stoomboot-maatschappij van het Como-meer bedriegerijen op groote schaal heeft gepleegd. Aan die bedriege rijen moeten de directie en de beambten van de hoogste tot de laagste, zich al jaren lang schuldig gemaakt hebben. De boeken werden vervalscht, de vrachtbiljetten nage maakt. Maandelijks vergaderden de schur ken om de sommen, die zij door hunne bedriegerijen verkregen hadden, te verdee- len. Een weggejaagde kellner, wiens eischen door de bende verworpen werden, bracht het komplot aan 't licht. De deelnemers zijn gearresteerd. -Ook de Duitsche Rijksdag behan delde, als voor eenige dagen de Pruisische den aan de poort. Dit verwonderde mij zeer, want het was meer dan middernacht. Hier liad iets bizonders plaats. Een pijnigende angst greep mij aan; wij spoedden ons naar den ingang. De personen, die wij daar in een druk gesprek zagen, waren bedienden van het slot. Zij keuden mij en een hunner naderde mij. „Is u, mijnheer, iets van den heer Holberg bekend?" „Hoe zoo?" „Hij is heden-avond te tien uur uitgegaan eu nog niet teruggekeerd." „Waar is, hij heen gegaan?" „In het park, om nog eene wandeling te doen." „Heeft men hem gezocht?" „Er wordt nog naar hem gezocht. Mevrouw heeft aan de overige dienstboden last gegeven, om naar haar echtgenoot te zoeken." „Is mevrouw Holberg te huis?" „Zij is boven op hare kamer." „Wees zoo goed mij aan te dienen." Aan mijn verzoek werd onmiddellijk voldaan. Ik trad de kamer van mevrouw Holberg binnen. Zij was alleen. „Mevrouw, wat is hier gebeurd?" vroeg ik haar. „Zij stond op en trad mij haastig tegemoet: „Weet gij niets vau mijn man?" (Wordt vervolgd.)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1882 | | pagina 1