HH. Doctoren Mscliwburg. Groote Stadslucht Bekendmaking. Bekendmaking, Zaai MARKTNiEUWS Urgeniieraad. REUZEN prijzen Magazijn fti" naar Dapper Jaarboekje voor Haarlem, Volksvoorstelling Fientje Beulemans. 't Gelukskind Maatschappij «an Hijverhsid VErhuizinpn -Transporten' Gasthuisstraat 40, 0e Lanüböuwbarak DE MliüE LAATSTE NIEUWS »HvaMentl»n. Heeren w Dameskleeding Meubelen enz. enz. WAAR GAAN WIJ HEEN7 S K BAHAKK ENBKAND TE AMERSFOORT. Ewerardus ©ieske PETRUS HULSBOSCH. Dankbetuiging, wordt bekend - gemaakt dat de Vereeniging Huis verzorging met 1 Novem ber hare werkzaamheden HERVAT. 1893 Schagcheis4F,aa* 36 ger>scSïenens Jaarg- I9I8«I9I9 - Prijs f 2.50 - Verkrijgt), bij alle boekh. en bij de uitgevers Kleynenberg Co., Haarlem. 1923 HEDEN Woensdag 30 October, 8 uur Regie: FRITS VAN DOMMELEN Donderdag 31 October, 8 uur. N.V. HET TODNEEL VRIJDAG I NOVEMBER, 8 uur. Departement Haarlem. UITQESTELO.' 1903 HET BESTUUR Berging voor Inboedels, ECI^D!EHHDSS¥£S¥4? N. BkJfêSay&üÉ3.! - TELEFOON sB i s p o L b I. Zotrad^gsavorssSs idiOG ¥RO. ie UTRECHT verstrekt op gemakkelijke vcor waarden gelden ter leen aan landbouwers, neringdoenden en anderen. bestemd voor. DEN HAAG en omliggende gemeenten aisook voor SCHEVENÏN- GEN Het «ESTLAND enz. KL. NOBELSTRAAY 2 en 2a Jt'™-"'Y ..Vergadering uitgeste l d. Naar Wij vernemen zal de cursus over bedrijfsleiding, jdie het departement Haarlem van de Maats. Van Nijverheids voornemens was in de volgende week te beginnen, niet doorgaan omdat het m dezen tiid van griep niet wenschelijk wordt ge acht om tweehonderd a driehonderd personen, in een zaal bijeen fe brengen. - De Spaan sc he g r e p. J*Spaan gh griep heerscht hier ter stede m hev ,|r doenzich veel sterfgevallen v«®r'te*e wJrden taüng schijnen geschreven te bedrijven heb ban deze nieuwe kwaal, lal van m meistagnate kampen, MM oneel aan de zie«u j cj,e aanval op de heerschen der ziek e eeu^ 2 3 ïekenfondsen, d ,el)cn £r nu 30 en meer per Week*waardoor groote sommen gevergd worden. Êder'krachtige fondsen zien dan ook de toe komst donker in, naar bij een eemgszins lang durig heerschen der epidemie de tijd wel eens kon komen, dat zij hunne uitkeeringen moeten staken. Verschillende vergaderingen worden met het mogelijk groote verzamelingen van personen oog op de ziekte afgelast öm tenminste zooveel te vermijden. Het eenigst middel buiten de immer weldadige frischheid en gezondheid, dat nirtneer als voorbehoedmiddel tegen de ziekte kan wor den aangewend. In verschillende plaatsen zijn de openbare uitvoeringen om dezelfde reden ver- j boden. Wellicht dat ook hier te Haarlem daartoe wordt overgegaan. DE CENTRALE KEUKEN. Vermoedelijk zal de Centrale Keuken Maan dag 11 Noverber geopend worden. Er kunnen zich echter nog verschillende omstandigheden voordoen, voornamelijk de levensmiddelenvoor- ,ziening betreffende, waardoor de opening ver traagd zou kunnen worden. O. Sparnaay. In den ouderdom van 26 jaar is overleden de beer C. Sparnaay. leeraar in de Engelsehe taal aan de> Hoogere Handels chool t.e Haarlem. Hedenmiddag bad die roraardebcstelline plaats. II e t h o o g o v e n b e d r ii f. Bij het ge meentebestuur van Vel sen is thans officieel bericht ontvangen, dat het hoogovenbedriii •aal geves-Kgd worden op de terreinen gelegen ton noorden van het Noordizieebanaal binnen die ^eroeierife. Oristelijk- Spoorwegperso neel. De afd. Haarlem van den Prot. Chrit. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel ver gaderde ter bespreking van het nieujwo loon- ontwerp. Dat had een levendige discussie tot gevoi wat tenslotte uitliep op het aannemen van de volgende nrotié: De afdeeling Haarlem van den Prot. Ohr. Bond van Spoor en Tramwegpersoneel, in vergadering bijeen op Dinsdag 29 October 1918, spreekt hare groote teleurstelling uit over het nieuwe loonontwepp, vastgesteld door de Staatscommissie en dringt er met- klem op aan de loonen zoo to wijzigen, dat de tegenwoordige loonen van alle categoriën biet 80 pet. 'worden verhoogd; met een dnui- tetoeslag naar tijdsomstaudigheden en gaat Over tot de orde van den dag. Nadat nog vele personeel© belangen naar voren waren gebracht, waarhij verzoeken aa-u do Directiën door het hoofdbestimV, floot de voorzitter, de heer J. kx^oob to verj^tloriiig;. Turf collecte. De op liodon tl'ü-. T J| Jl, Collectanten ten behoeve der Israël. rinen binnen deze gemeente gehouden jaai-- liikschc Turfeollect© heeft opgebracht de gom van 351.50. Elinc Yere. Tooneelspel in 4 bedr. naar een Louis Couperus beth Couperus. •N.V. „Het Hofstad-Tooneel." Degenen, diie dit stuk zagen na den roman te hebben gelezen, zullen, hoewel vol bewondering over het subliem© spel, zich toch niet geheel voldaan hebben gevoeld. ,Wat trouwens bij de mweste stukken, die uit een verhaal ziin getrokken, het eval is: h«t" distillooren van tooneelwerken is diam. ook in vele gevallen een ondankbar arbeid. Ook in dit stuk zien we verBoliillendié hande lingen van de hoofdfiguur, die ons in het hoek nog ©enigs-zins aamneaneliik voorkomen voor zoover we dan den „Oouperus-romian" nemen voor wat hii is doch die op het- tooneel on waarschijnlijk zijn. Het stuik maakt ontzaglijk -groote sprongenvandlaar ook. dlat d!e niet- lezers van liet boek er vaak erg vreemd voor komen te zitten en de hoofdpersoon maar zoo half len h alf begrijpenIleze hoofdperaeon it eigenlijk hfet geheel© stuk.jong1, iksa^p en rijk meisje, dat zichgruwelijk verveelt., 'n droomster, 'n twijfel aarster, steeds zoekend naar geluk, wat zij nergens en in niets kan vinden; 'n zenuwpatiëntje, langzaam wegkwij nend, nadat z© in de angstige onzekerheid, of ze in haar verloof die werkelijk het gelu heeft gevonden, dezen afschrijft, hoewel ze om met, geheel haar ziel bemint.' In het laatste bedrijf komen de eerste symp tomen van krankzinnigheid. Smachtend naai wat rust, na vele slapdooze nachten, neemt ze te veel in van een piet onschuld,pn verdoo- vingsdrank en drinkt zich den dooosaap. In het verhaal maakt men natuurlijk eerst héél wat met Eline Vere mee, eer het zoover komt, doch in 't stuk doet zoo iets onnatuurlijk ""De vertolking der hofdrol is alleen al een gang naar den schouwburg waard. Else Mauhs, die spoedig, een eerste plaats zal gaan innemen onder haar kunstbroeders en zusters, speelt cie titelrol met een groot dramatisch en mimisch talent, üp verrukkelijk mooie wijze weet zij af wisseling te brengen in' de vesrehiHendo uitin gen van melancliolié, angst, woede, teedei'heid, smart en vertwijfeling en weet hierdoor het innig medelijden van de toeschouwers te ver wekken. Zeer goed voldeed ons Gusta Ohris- pijn-Mulder als Betsie v. Baat, haar zuster, evenals Anton Roemer als Henk v. Baat, ech ter deed deze w,at stijf ach tig. Louis Chrispijn Jr., Dirk Verheek en Louis v. Gosteren, re®!1- als Vincint Vere van Erlevoort en St. O. aie, verrichtten hun taak naar behooren, doch, ao alweer om boven gen oemde redenen, kwamen hun karakters ryaar matigjes uil) en wisten we nu en dan niet goed, wat we aan hen hadden De kleine rollen ongeveer 20 en n 10-tal doublures werden voor het meerendeel uit stekend gespeeld. Zeer te loven was de puake regie van Louis Ohriepu'n Jr., terwijl aa iet decor bijzonder veel werk was gemaakt schouwburg was tamelijk goed bezet, het pu bliek was zeer enthousiast en liet verschillende keeren „halen.'' Else Moülis kreeg bloemen. „Allerzielen" H a a r 1 em Naai de "„Tel," verneemt, heeft de Raad van Beheer van de Stadsschouwburg te Haarlem in zijn conflict met het gezelschap Heijermans ongelijk erkend en schikkingsvoorstellen gedaan. Indien de onderhandelingen een gunstig verloop nemen, (wat zich wel laat aanzien), zal een proces ach terwege kunnen blijven. Wij hebben naar de juistheid van bovenstaand bericht geinformeerd en kunnen meedeelen dat de commissie geen ongelijk erkend heeft. Wèl zijn de onderhandelingen aangeknoopt om liet geschil op te heffen zonder proces. De onderhan delingen zijn nog loopende. Omtrent den stand daarvan is thans niets mee te deelen. roman van door Eliza- GEMEEENTEIEG BOOTING. Hedenmorgen, 10 uur kwam de Gemeen teraad bijeent er behandeling van do Ge meente begrooting. Afwezig waren de heeren Koen en Van Liemt (met voorkennis) Hoog, Nagtzaam, Ka gemeijer, Kneuen, en vacature. Algemeene bcsch;.uwii'yen De heer DE BBA AL opende de algemeeue beschouwingen met een woord van waar- deering aan het adres van B. eir ,W. Voor hun beleid in gemeentezaken. Hij wees c>p de moeilijk© tij-dsomstaiidigliedeii, die. nu. reeds voor de vierde maal liun stempel op de gemeentebegrooting- zetten. Daarom moet men ook voorzichtig zijn met critiok op dat beleid. Hij wees op de vervorming van Haar lem va niuxe-stad. in industrie-stad en op de noodzakelijkheid dat dc regeering de ge meente te hulp komt. Verder behandelde hij eenige details van algemeen gemeente beleid, om daarna in het' bijzonder beieid te treden van de verschillende wethouders. Hij prees de verbeteringen, die on-s politiekorps heeft te boeken; den vooruitgang van het onderwijs; ook de wethouder vau bedrijven kreeg een pluimpje, vooral om het democra tisch Echt dat er over dit deel van liet ge meentebeleid is gevallen. Ook over den voor uitgang van de woning voorziening en over het werk van den heer Dé Breuk was spr. goed te spreken. De straafcbelasting moest voorgesteld worden, oindat er waarlijk geen andere bronnen van inkomsten meer te vin den 'zijn. De schuld daarvan is het Rijk, dat de gemeente in haar inkomsten zeer be perkt. Waar spr. het college van B. en 'W. roemt om zijn beleid, acht hij zich verplicht ..hun ook de iinantiën te geven/die de uit- voeling mogelijk maken, ook al is de heffing van een straatbelasting minder prettig. Ver der besprakh ij' nog de heffing van directe belasting naar het inkomen. Het uitlichten van een limiet uit' de begrooting voor het heffen van deze inkomsten acht spr. niet ge- wenscht. De heer POPPE sloot zich aan bij de dank gebracht aan^ B. en W. en besprak daarna het financieel beleid van de ge meente. Hij wee^ er daarbij op, dat de uit gaven ontzaglijk zijn gestegèn, maar dat^ in evenredigheid niet uit de directe belasting wordt gehaald wat er vroeger uit werd ge haald. De methode om-uit de- indirecte be lastingen meer te halen dan uit, de directe, kon spr.-niet toejuichen. Spr. toetste ver schillende belastingen aan dit, zijn oordeel. Behalve de prijsverliooging van water, zou spr. ook willen achterwege laten van extra- aflossingen. Ilij laakte dat de prijzen van gas en electriciteit zijn verhoogd. Verdej; wees hij er op dat de lasten en kosten van deze tijd gedelgd zullen moeten wor den door -een geheel, ander college van B. en W- ,want d-e samenstelling van den raad zal meNJiet evenredig kiesrecht veranderen. De nieuwe raad zal met de gebakken peren zitten. Liever hads pr. gezien- dat reeds nu- direct een groot deel der. kosten zeu lden zijn betaald en dat deze niet op de lange baan .waren geschoven. Lie invoering der straatbelasting vreest spr., omdat die afgewenteld zal worden op de huuurders. Ook de wijze' van woningvoor- ziening laakt spr. Die voorziening gaat veel te langzaam, evenals het opruimen van krot ten. Het systematisch onderzoek van de kui- yzen, zooais dat tegenwoordig in dezen oor logstijd plaats heelt, acht spr. onvoldoende. Men weet bij Bo'uw- en Woningtoezicht meent spr., op het oogenbiik niet hoe het met de woningen staat. De noodwoningen, die deg emeente zal gaan bouwen om in de woningnood! e voorzien, zou spr. niet pp de pleinen der stad wenschen, maar op een apart terrein. O.a. aail den Ejjlweg. Spr. be spreekt het tradneeren der annexatie, hoewel B. xen W. daar weium aan hebben kunnen xdoen. Spr. had zoo graag gewild dat de haven van Haarlem vóór het' sluiten van de nvrede ware gereed geweest. Voor werk verschaffing vraagt spr. de Bakenesscrgracht en de Burgwal te dempen. Ten slotte brengt spr. ndgmaals dank voor hetgeen B.'en Wr. in dit jaar hebben gedaan. De heer BElKAhDA wijst er op, dat de begrooting dit jaar weer is verschenen en wijt dat ,aau tie wijze -n werken door de ge gemeente. Hij WlJst op de wijze van wer ken in de gemeente Amersfoort en Enschedé. Hij drong aan op de vroeg tij digen indiening der begroottng iu volgende jaren. Vèel hulde bracht spr. aan de door B. en Vv'. genomen crisismaatregelen, vooral de directeur van het Levensmiddeienbureau had een pVuim van spr. in ontvangst te nemen. De regeling van den vteescnverkoop acht spr. niét goed. Spr. verbaasd zich te hooren dat de rege ling is getroffen door de slagers-organisaties met goedkeuring t ain den directeur, Dat is niet goed, De overheid, niet de belanghebben den, dienen deze maatregelen te treffen. Spr. meent dat ,d-oor de gemeente iy verschil lende gevallen op de regeering nux gen-peg' aandrang wordt uitgeoefend, zceral-a bij den vfti'voer van 'aardappelen en andere. Het heeft spr. 'getroffen dat bij de distributie aan de grossiers een ie groot winstmarge wordt, t-oJgegtfifiH. loruü' «i'cs uóai <Jo \vixLk<3ii,ei*is dilvfvjjJfi te klein Is. Ook in dit opzicht moet do gemeente drang oej&neii op de regeering. Spr. jlr iiiiUf aa,u- «ji* goedlccopore groenten. De Centrale Keuigjn had reed sin werking moeten zijn. De afheidersvertegenwoordigers in do leverusrhiddeleiïoommissies moeten' volgens spr. genoemd worden in overleg met de organisaties, Het bevreemdt spr. dat de levenfemiddieleneommdBfiie zioo. weinig ge hoord wordt, lioewiel de voorzitter indertijd toezegde dat zij meer zou vergaderen en dan eiken maand een communiqué 'zou worden verstrekt. Spr. vaagt da a vooziening in. Een uitlating in een de afdielingen dat katho lieken uitgesloten .-worden bij betrekkingen acht spr. zoo zwaas en zoo ernstig, dat spr. hoopt dat deze uitlating ia openbare verga dering herhaald t-e zien opdat B. eh W. zich daartegen verdedigen kunnen. Gn.go'oorriigeeMWordlt vervolgd. Biljarten. .Biljartbond Haarlem erf Omstreken. Klasse A. Onderling Genoegen Haarlem. In café Slot, Kleine Houtstraat had de ont wens- aanwezig. De eerste Haarlemspeler hebben iwe wel heter gezien, hij kan niet op stoot komen. Ziin tegenstander, de matador van Onderling Genoegen loopt uit en deze weet in dertien beurten de party te heeindê gen, TOO61; de daaropvolgende partij is voor Haarlem. Hier is de heer M. aan het woord en hij wint met 46 caramboles. Do 3-e partij, wordt schitterend door Haarlem in 15 heurtetu gemaakt. Ook-iu de daaropvolgende partij een overwinning van de bezoekers 100^_77. Dan krijgen w<r den laatste partij; deze gaat gelijk op en ni het v<k rdeel van Onderling Genoegen; komt hier biet einde 10Ó—94. De uitslag is Onderling Genoegen 39": Haarlem 455 caramboles. Voorwaarts—Moncpoie. Deze weide oiubs ontmoeten elkaar gisteravond m eafé van Waveren, Kleine Houtstraat. Er 'werd hier slecht gespeeld over het ai- geinoén. Voorwaarts wiet drie der partyeu te winnen. Ziehie de uitslag. Voorwaarts 52, 100, 100, 95, 100 samen 447 Monopol e 100, 74. 42, 100, 89 samen 40o. Er was veel publiek voor dezen vveastui Hedenavond klasse B der heide clubs Monopole. bericht van een Roexr -erséhen opmarsch nïeï juist: ook het bericht van het opblazen dier snoorbrus fe Brailla is uit de lucht tregrepen. BOHEMEN VEBKLAABT ZICH ONAF- HANKELTJK. Het „Berl. Tagebl." verneemt uit Wecxm: Het Tjechische 'Bohemen heeft zich in clen middag van 28 October onafhankelijk ver klaard. De nationale raad heeft het be stuur over het land aanvaard. Op de straten verbroederen zich de sol daten en het volk. De stadhouder vertrok naar Weenen. De Nationale Baad heeft den ambtenaren den eed van gehoorzaamheid af genomen; men is overeengekomen, dat de soldaten slechts tot handhaving der orde- mogen worden gebruikt Tjechische af gevaar digden hielden toespraken tot 'n talrijke me nigte, die voort durend riep: Love de Tje giscli-fc iovakiSche Republiek, leve Wilsonl" Do gebeurtenissen wekken te Weenen groo te lieroe-r-ing. De nat. vergadering der Duitschers, die Woensdag plaats vindt, zal waarschijnlijk tot -'n beslissende stap overgaan. Er word' 3 op gerekend, dat in de andere nat. gobie- Pvrtirramma voor in d-r. Groote of St-Bavokerk te Haarlem^op Donderdag 31 October 1918 des namiddags van 2—3 uur door den heer LouisBob er 1. Praeludinm et Fuga c kl. temt-, «J. Baeh. 2. Trois pièces, Louis Marchand flbbJ —1732). a. Basse de trompette, b. Becit. c. Dialogue. 3. Fanstasia, L. Cberubinie tliw) —1842). 4. Adagietto, L. Beellmann, 5. Serena de, Gabr. Pierué. 6. Grand öhoeur alla Haen- del, Alexander Guilmant. B u r ge r 1 ij ke n Stand. Oudertr-ouwd 30 Oct. J. H. Bennak eni G'. W. Osteraieijer. P. Vooges en J. J. Kort. T. S. Wemipe en M. A. Deker. Getrouwd: 30 Oct. G. Planting en J. Smit. T. W. H. v. Maris en O. M. Euiigrko v. d. Werven A. V. Baekel en W. Murinus. Geboren: 28 Oct. 2 d. van W. Dootér-Bak- knm z. van M. Booij-Zimmerman. 29 Oct.. d van J: P. v. d. Broek-ter Smitten. z. van J. de Booij-v.Leeuwien. 30 Oct. z. van A S. Gr ootveld -B een akker Overleden: 28 Oct. J. W. Spireing. 70 3., BozenprieelstrD. Hars, 36 j.. Burgwal. 29 Oct. W. Hesflels-Blok, 28 j„ Assendelvea-str. O. Bakker, 89 j., Hasselaersplein. G. Willennese, 35 j„ van Marumstraat. NV. Terol, '13 j., EustenburgerlaanE. Gieske, hl j., N. Groenmairkt, den van Oostenrijk dergelijke voorvallen zul- i' de orgelbespeling! len plaats hebben. Dinsdag verwachtte mor. l ue 00,jc de Serviers'en Kroaten, die zich oc- afhankelijk zullen verklaren en hun beslu t tot aansluiting bij de J ugo-Siavische Staat, bekend zouden maken. Te Budapest is de stemming opgewonden Kaï'olyi is uit Weenen naar Budapest te Men meldt ons uit AmersfoortIn het. kam.p de Vlasakkers is Dinsdagavond! een z.g. bureaubaralk, wolk-o als schoen en kleeimakcnj werd gebruikt geheel afgebrand. Op order, van den garnizoenscommandant werden die depots en de brand weer te Amersfoort to hulp geroe pen. Do Am-ersfoortschie brandweer, die spoe dig ter plaatse verscheen behoefte echter geen dienst te dloen, daar die brand inmiddels met behulp van de te Vlasakker gelegen militairen geblusclit was. Ondier de troepen heerscht abso luut geen rumoerige geest, zoodlat aan kwiaad- ■wiJligJmid niet gedacht moet worden. Evenw-el is ij,et -Jiioit onntogeiijlk d'at ©enige raddraaiers degen brand irebiben gesitdclht, temeer daar oo-k later oen 'begin van bramd in een dor manschappen barakken word ontdekt. Er zijn 4 militairen gearresteerd. De schade is aanzienlijk. DE MILITAIREN TE UTRECHT. In die Veldfcazerne aan dien Loidlsohcwog te Utrecht heersohte gisteravond onder die mili tairen eenig© roering. De menschappen klaag den over te weinig verlof en te weinig eten. Z© wilden -in optocht naar dien regiments- overste trede ken, om hem hiun klachten kenbaar to maken. Doo-r verschillende officieren wor den die soldiaten kalm toegesproken en hun er op gewezen, dlat alles godin an was om voldoende eten te verstrekken, doch dat het legerbestuur beslist© of meer eten mag verstrekt worden. Blijkbaar waren die menschen overtuigd, daar van een betooging rdeta meer kwam. De hou ding der militairen was gelukkig niet onrust wekkend. -uggekeerd, werd aan het station door tien duizenden opgewacht en op de schouders gedragen naar het gebouw der ona.h. partij, waar een afgevaardigde verklaarde, dat l.a- rolyi minister-president van Hongarije was bij genade van het volk. GRAAF AN DRASS'Y VAN L INSIN G. Uit Weenen wordt gemeld, dat de ministei van buiteniandsche zaken, graaf Andrassy, aan staatssecretaris Lansing het volgende telegram heeft gericht: Na de leiding van het ministerie van buiten landsche zaken te hebben overgenomen, heb ik het officiëele antwoord op üw nóta van 10 Octo ber u toegezonden, waaruit u zult vernemen, dat wij in alle punten de grondbeginselen aan nemen, welke de president der Vereenigde Sta ten in zijn verschillende verklaringen heeft neer gelegd. In overeenstemming met het streven van de, heer Wilson tot voorkoming van toekomstige oorlogen en tot instelling van 'n volkeren-fami lie, hebben wij bereids voorbereidende maatrege. leii getroffen, opdat de volkeren van Oostenrijk en Hongarije hun toekomstige politieke inrich ting volgens eigen wensch ongestoord kunnen bepalen en ten uitvoer brengen. Sinds keizer Karei de regeering aanvaard heeft, was het slechts zijn streven den oorlog tf beëindigen. Meer dan ooit is dit thans de wensch van onzen xorst en van alle volkeren van Oos tenrijk en Hongarije) die overtuigd zijn, dat liui toekomstig lot slechts in een vreedzame wereld, vrij van de beproevingen en ontberingen van den oorlog verzekerd kan zijn. Ik wend mij derhalve onmiddellijk' tot u, mijn heer de staatssecretaris, met het verzoek, bij den heer president der Vereenigde Staten pogingen te doen, dat in het belang der menschheid en in het belang van alle volkeren, -die in Oosten- rijk-Hongarije leven, een onmiddellijke wapm stilstand op alle fronten van Oostenrijk-Hon- garije tot stand kome, en dat daarop de inlei ding- tot vredesonderhandelingen volge. !*■- JMJ" •g KEULEN, 30 Oct. V. D. Uit Berlijn wordt Iaan do ,>Köln. Volkz." geihfeld, d'at, omtrent biet moeting plaats tussehen Onderling Genoe- Uriclit, als zou door do Duitedhe re,.i erinj? gen en Haarlem- Het was te begrijpen, dat i de aanvullende nota naar Washington ziin. ge- voor dezen wedstrijd voél belangstelling be-[zoneten, ter bevoegder plaatse niet» bekend js. stond en als dan ook omstreeks 7 uur wordt KEULEIN, 3(^Oe,t.. V. D, Volgens eeni' tele- begon.TiBTi is teen ^'tl^groot aantal toesclion- gram uit Berlijn aan d© „Köln. Volks,z.''? is bot HAARLEM, 28 October. Groentenmarkt. - Appelen 19—26 cent. Peren 21—70 cent. Dn ven 40—50 cent. Heerenboonen 25—80 cent, Alles per pond. Bloemkool per 100 «stuks 21 28. Boerenkool per man 3040 cent. Andij vie per 100 struiken 47. Postelein per m. 1.60. Wortelen 18-r-26 cent. Prei 1228 et. Seldery 1015 cent. Alles per bos. Spruiten per zak 67. Salade pe rben 30—40 cent. Medegedeeld door 't Kon. Nod. Mote0rol, Instituut te De Bilidit. Naar waarnemingen in den morgen vifn 30 October. Hoo-gsto barometeretand nabij 775 jn.M! Osot-Duitsckland; laagste barorneteis: siu1 768.0 Haparanda. Verwachting (van den av/5nd van 30 Oct tot den avond van 31 Oct.): Zwakke tot ntUmt Zuidoosbe.]ijk© tot Zuidelijk© wind, half to 1 zwaarbewolkt, aanvankelijk nog weinig of gcei regen on iets koeler. In plaats van kaarten 'Heden overleed töt onze diepe droefheid voorzien van de laatste HH.. Sacramenten onze geliefde Vader, de Heer in den ouderdom van 61 jaren. P. M. GIESKE M. H. GIESKE L. J. GIESKE Haarlem, 29 October 1918. Nieuwe Groenmarkt 3. Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven. He HH. Uitvaartdiensten ?k',««houden worden op de kerk ^November a.S. in van PaduaTN aro"-An,t°n|us morgens ten 7—7.30-4 ,?e gelezen H.H. Missen e'n ten 9-30 uur de plechtige H. Mis van Requiem, waarna de be grafenis van uit de kerk. Volstrekt eenige en algemeene kennisgeving. 1907 Ondertrouwd: FRANS BROM en MARiE NEELISSEN. Castricum, Rijksstraatweg. Haarlem, Parklaan 37. Huwelijksvoltrekking 19 Nov. a.s., 's morgens ten 10 ure In de Kerk v. d. H. Jozef te Haarlem. Ontvangdag 17 Nov. van 2—4 uur Parklaan 37. 1897 Héden overleed na een kort stondig, doch geduldig lijden, na vooAien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden, in den ouderdom van 24 jaar, onze geliefde Zoon, Broeder en Neef Vogelenzang: G. HULSBOSCH. M. HULSBOSCH RuiorOk, 's-Gravenhage; J. P. HULSBOSCH— V. D. Veeke. 'V«*n^UL5BOSCH. TH. HULSBOSCH. Heemstede: M. SLINGERLAND. Vogelenzang, 29 Oct. 1918. De H.H. Uitvaartdiensten zul len plaats hebben op Donder- d?g 31 9ct; .in de Parochiekerk j* „H. Maria Hemelvaart" te 8V0 r en 9 uur, waarvan 9 uur de ge- zongen H Mis van Requiem, waarna de teraardebestelling S plaats hebben op de R. R. Be graafplaats aldaar. Ondergeteekende betuigt langs dezen weg aan de inwoners van Castricum en Bakkum haar innigen dank voor de stoffelijke blijken van belangstelling ter ondersteuning van haar gezin ondervonden. Mqj. P. NIJMAN 1902 Bakkum. Heden overleed na een korte ongesteldheid, voorzien van'de HH. Sacramenten der Sterven den onze innig geliefde Dochter JACGBA HELENA HENOfiiKA HELSS, in den ouderdom van bijna 61 jaar. Haar diepbedroefde ouders, J. NELIS. M. NELIS—Rutte. en Kinderen. W aarderpolder, 2» Oct 1918. 19i5 storven koe, daar mij de volle waarde werd vergoed. J. NELIS, Schoten. Vraag tarief bij den inspecteur voor N.-Holland. 1896 J* VESSIES, Corn. Amsestr. 2 Beverwijk, Dringende °Prpep aan Vrouwen en Meisjes van Haar lem om te ^aten inschrij ven bij den Urgentieraad, Bureau Proveniershuis, Don derdag Vrijdag en Zaterdag, des morgen» van 1012 uur en des naipiddags van 2—4 HET BESTUUR. uur. 1904 betaal Ik al|een voor net gedragen Ontbied dan PNeJ, ÜORDEil en u zult meer "an Zweden zijn. TEL. «89 door dc Koninklijke Letterlievende vereeniging J. J. CREMER - beroemd blijspel van BLUMENTHAL en KADELBURG Entrée f 0.75 f 0.50 f 0.25 Dir.: WILLEM ROVAARDS. GEWONE PGIJZEN. Operette-Gezelschap Rembrandt-Theater, Amsterdam. Directeur: MAX GABRIEL. Zangspel in 3 bedrijven van OTTO SCHWARZ. Hoofdpersonen de dames: BAK KER, HEINRICH, v. BIENE en de Heeren DE BREE, QROOTVELD, MEERMANS, DEKKER, v. VLIET, ALEXANDERS enz. enz. GEWONE PRIJZEN. Plaatsbespreking van .104 uur. Ondergeteekenden deelen door deze mede aan de ingezetenen van Castricum en Bakkum, dat door hen, ten behoeve van de ondersteuning van het gezin P. I93JMAN, is op gehaald de somma van f 46«,7Ö. 1901 J. METSELAAR. A. VOGEL. A. OSKAM. Wegens de heerschènde ziekte is de Voordracht, welke door Prof. VOLMER op 4 Nov. e.k. zou gehouden wor den, tot nadere aankondiging Beleefd aanbevelend, 1032 72E83E2322: eCSSBSOBKKSSkSSU^: 1912 Verteuenwoordifid door den h'eer L. J. VALLËNTGöED Gemeenie-ontvanger to Halfweg. Bij wibn schriftelijk of mon deling nadere inlichtingen zijn te verkrijgen. AD VERTEN TiEfc [liaaüst men hei best in i

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1918 | | pagina 3