Bijna 200 kinderen nemen bezit van „Het Paradijsje" De nieuwe bloembollen- beurs in Haarlem „Huis, tuin en keuken", het nieuwe programma van Wim Sonneveld Glasenier Bog t man overleden HEEMSTEDE Dutch Swing College Band bracht publiek in extase D 2 „Da Pacem" gaat eerste kroonjaar vieren Negende speeltuin van Haarlemse Katholieke Vereniging voor het Gezin Zaterdagmiddag geopend Gezaghebbende maar tegelijk innemende persoonlijkheid Verdachte ontkent" Uit STAD en STREE Dank zij gemeentelijke steun bleef het hoofd boven water Opening van seizoen voor „Geloof en Wetenschap „Bavo" Voor het Voetlicht PAGINA 3 Openbare Werken heeft plan voor terrein bij Coorti- hert Lyceum in studie Aanrijding op de Rijks straatweg De heer Dominicus bij K.A.J. IV Haarlemse Dieren bescherming KORT GEDING VOOR GERECHTSHOF Ongewenste gasten bezoeken 's nachts vijf scholen in Haarlem en omgeving OVERSTE E. STURER NEEMT AFSCHEID Bijeenkomst in Ripper' daen Koudenhorn- kazerne Tijdens Hoogmis Pastoor Chr. van Mierlo nam afscheid van zijn parochianen Bridge-drive voor Koningin Wilhelmina Fonds bracht f 317 op Toneelavond „Heemsteeds Amateurtoneel" Katholiek Kinderkoor begint weer met repetities Katholiek Vrouwengilde ZANDVOORT „SPROOKJES'-GABARFT Goede start van ,,'t Voetlicht" „Motorfiets van kennis gevonden" Maar politie-agent geloofde het verhaal niet „Pro Ecclesia" voor G. Straathof Van vier meter hoogte gevallen Jongetje met shock naar Grote Gasthuis Dief van bromfiets in Blaricum gepakt SANTPOORT Bijna 200 kinderen, uitgerust met vro lijke vlaggetjes en bontversierde mut sen, hebben zaterdagmiddag joelend bezit genomen van „Het Paradijsje," de elfde kinderspeeltuin van de Haar lemse Katholieke Vereniging voor het Gezin, gelegen op een historisch plek je grond aan de Witte Herenstraat. Vroeger heeft daar het Coomanshofje gestaan, dat later werd afgebroken. Lange tijd scheen het voor de genoem de vereniging onmogelijk om in het centrum een geschikte gelegenheid te vinden voor het inrichten van een speeltuin. Nu eindelijk, na langdurige onderhandelingen, het doel was be reikt, was de vreugde zaterdag des te groter. Tal van autoriteiten woonden de feestelijke ingebruikneming bij. Onder hen bevonden zich pastoor I. Nooteboom O.F.M. van de St.-Anto- niusparochie, wethouder W. C. Bakker van Haarlem, de heer S. Heijers, in specteur van lichamelijke opvoeding, de heer W. Schoenmakers, inspecteur van het lager onderwijs en ir. J. J. Fuykschot, hoofdingenieur van Open bare Werken. Voorts waren vele leiders en leidsters van het katho lieke jeugdwerk aanwezig, tal van ou ders en natuurlijk de jeugd zelf, de eerste belanghebbende. De voorzitter van de Haarlemse Katholieke Vereni ging voor het Gezin, de heer W. J. van Liemt, opende de bijeenkomst, die werd gehouden op het nieuwe speelter rein. Tevoren waren de kinderen van af de St.-Antoniussschool met de band van St.-Joris voorop de tuin binnenge trokken, vroljjk met hun vlaggetjes zwaaiend. Na allen hartelijk welkom te hebben geheten memoreerde de heer Van Liemt hoe het altijd een harte- wens van pastoor Roorda was geweest, dat onder zijn pastoraat de tuin gereed zou komen. Hij was nu helaas verhin derd geweest om de opening meé te maken, maar ondanks zijn afwezigheid stelde de heer Van Liemt voor een drie werf hoera op hem uit te brengen. Het geen prompt geschiedde. Het was niet gemakkelijk geweest om de beschikking te krijgen over dit inpandige terrein en de onderhandelin gen met de gemeente, die het stuk grond nu in bruikleen afstaan, hebben jaren geduurd. Maar nu was dan ook een ideale speeltuin verkregen, waar aan vele kinderen, katholiek en niet- katholiek, vreugde zouden kunnen be leven. Hij hoopte, dat het speeltuinbe- stuur er iets van zou maken en deed een dringend beroep op meisjes en jon gens, die zich als leidster resp. leider van de jeugd beschikbaar zouden wil len stellen. Naar wij vernemen heeft het Haarlemse gemeentebestuur aan Openbare Werken opdracht gegeven te onderzoeken of het Krelagehuis te Haarlem, waar de Kon. Algem. Vereniging voor Bloembollencul tuur haar bloembollenbeurs houdt, zoda nig kan worden gerestaureerd, dat het gebouw beter aan zijn doel beantwoordt. Tevens hebben O. W. de opdracht te on derzoeken of ergens in Haarlem een ter rein beschikbaar is waar te gelegener tijd een nieuwe beurs met een daarbij behorende proeftuin kan worden ge bouwd. In dit verband is gedacht aan de omgeving van het Coornhert Lyceum in Haarlem zuid-west. Men weet nog niet hoe de andere partij hierover denkt De aangelegenheid is echter nog steeds bij O.W. in studie. Dit is dan ook de reden, waarom er tussen de gemeente Haarlem en het hoofdbestuur van Bloembollencul tuur over deze kwestie nog geen offi ciële besprekingen zijn gevoerd. Zaterdagmiddag omstreeks kwart voor drie gebeurde er op het kruispunt RijksstraatwegDeiftlaan een aanrij ding tussen een personenauto en een motorfiets. Het ongeluk was te wijten aan het feit, dat de bestuurder van de auto geen voorrang verleende aan de motorrijder. De motorrijder, een 30-jari- ge Haarlemse loodgieter, viel van zijn voertuig en liep vermoedelijk een her senschudding op. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis St. Joannes de Deo. Beide voertuigen werden beschadigd. Evenals hij dit kort geleden voor de K.A.V. heeft gedaan, sprak de heer J. Dominicus, leraar te ALkmaar voor de Ka jotters van afd. IV in noord en de dames, leden van de Mariacongregatie over zijn belevenissen, op politiek en godsdienstig gebied, opgedaan tijdens een reis door Joego-Slavië. Hij legde de nadruk op de huidige geest der kerk vervolging. Zijn vlot en boeiend betoog vond een rustig gehoor, dat echter niet zo groot was als verwacht had mogen worden. Fraaie plaatjes illustreerden na de pauze de gevolgde reisroute en wat deze aan beziens- en merkwaardigs heeft opgeleverd. FILMS: CINEMA PALACE: „Koninklijke Hoog heid", a. 1., 1.45, 4.15, 6.45 en 9.15 u. LIDO: „Oase", str. volw., 2, 4.15, 7 en 9.15 u. LUXOR: „Mannen zonder mededogen". 18 jaar, 2, 4.15, 7 en 9.15 u. MINERVA: ma. 8.15 u.: Brief encounter", 18 jaar, do. 8.15 uur: „De zevende sluier", 14 jaar. REMBRANDT: „Gejaagd door de wind", 14 jaar, 2 en 7 u. ROXY: „School der dapperen", 18 jaar, 2.30, 7 en 9.15 uur. Maandag 26 september Concertgebouw: Concert door de Wie ner Sangerknaben, 8 uur. Stadsschouwburg: Cabaret van Wim Sonneveld, 8 uur. Dinsdag 27 september Stadsschouwburg: „Repelsteeltje" door gezelschap van Cruys Voorbergh, 11 en 3 u. 8 uur: Cabaret van Wim Sonneveld. Concertgebouw: Haarl. Kunstgemeen- «chap. Concert door het N. Ph. O., 8 u. Grote Kerk: Orgelbespeling door de ■tadsorganist George Robert. Van 20—21 u. Pastoor I. Nooteboom O.F.M. ver richtte daarna het inwijdingsceremoni- eel, na de tuin onder de bescherming van God en Zijn engelen gesteld te hebben. Hij hoopte dat de kinderen zich in ,,Het Paradijsje" metterdaad als engelen zouden gedragen. Wethouder Bakker sprak de openings rede uit. Hij deed dat echt voor zijn plezier zoals hü zei. Onze voorvaderen zullen er wel nooit van gedroomd hebben, dat op deze plek nog een kinder speeltuin gesticht zou worden. De Zijl poort was vroeger vlak bij en de kin deren hadden met enkele minuten lo pen de vrije natuur om in te spelen. Het verkeer in de straten was boven dien van geen betekenis. De heer Bak ker memoreerde, hoe in later tijd het Coomanshofje was gebouwd op de plaats, waar nu de speeltuin was aan gelegd. Het gildehuisje van de kooplie den bestaat nog, het hofje is afge broken. Van de heer Enschedé had de gemeente Haarlem het terrein aange kocht. Het had toen al de titel „Het Paradijsje" gekregen. Wethouder Bakker sprak de wens uit, dat de peeltuin voor heel de Haarlemse jeugd beschikbaar gesteld zou worden. Het levensbeschouwelijk element was immers in de speeltuin niet zo belangrijk als in het club werk. Na nog een felicitatie aan het bestuur van de vereniging gericht te hebben, verklaarde hij „Het Para dijsje" officieel voor geopend.Onder de klanken van de St.-Jorisband hees de wethouder daarop de vlag. De laatste spreker was de heer G. B. Roelofse, voorzitter van het speeltuin- bestuur. Hij wekte de ouders op aan het speeltuinbestuur, wanneer hun daarom verzocht werd, de nodige steun te verlenen en memoreerde met vreugd de aardige geste van de Zijlstraatvereni ging, die de kinderen had getracteerd op een reep chocolade. Toekomstige lei ders en leidsters kunnen zich opgeven aan het adres Zoetestraat 12 rood, waarmee het officiële gedeelte van de plechtigheid was afgelopen. Het duurde niet lang of alle speeltuigen in de tuin waren volledig bezet. Er zijn o.a. schommels, wippen, een draaimolen, hobbelpaarden, enzovoort. De kinderen kunnen dus naar harte lust spelen en ais zij de nodige voor zichtigheid in acht nemen, zal het voort aan in „Het Paradijsje" een ongestoord feest zijn. De speeltuin is geopend na schooltijd tot zes uur, woensdagmiddag van 2 tot 6 en zaterdagmiddag van 2 tot 5 uur. Men kan zich als lid opgeven aan het bovengenoemde adres. Maar nauwelijks konden de kinderen zich zaterdagmiddag bedwingen bij de opening van „Het Paradijsje". Van de speeltuigen ging een zo grote bekoring uit, dat nog voor de beëindiging van het officiële gedeelte der opening schom mels en wippen al in werking waren. „Het Paradijsje" zal binnenkort nog worden uitgebreid. De speeltuin is een belangrijke aanwinst voor de kinderen in dit deel van het centrum. Rechts op de foto pastoor I. Notenboom O.F.M. van de St. Antoniusparochie. Vijf dagen lang „Huis, tuin en keu ken" van Wim Sonneveld, plus een zondag-matinée Voor „Ge loof en Wetenschap" en voor alle voorstellingen drukke belangstelling. Het cabaret, de dochter, schijnt toch meer te trekken dan het toneel, de moeder. Sonneveld's vorige program ma heeft zo'n kleine 350 voorstellingen gehaald, men vraagt zich af, welk to neelstuk een dergelijke trekkracht heeft. Tenzij Potasch en Perlemoer op stap gaan „Huis, tuin en keuken", dat tot woensdagavond in de Stadsschouwburg loopt, heeft enkele in het oog lopende kenmerken. De ernstige liedjes zijn niet het sterkst, met uitzondering van „Vodden", dat ten minste een enigszins poëtische variatie is op het genre „Zoek de zon op"; de naam dekt heel aardig de inhoud, meer dan bij cabaret het geval pleegt te zijn; van de liedjes in de afdeling De Tuin zijn minuscule to neelstukjes gemaakt, welke herinne ringen oproepen aan Cruys Voorbergh's „Van licht en donker", maar ze komen, ofschoon aardig en .sierlijk gespeeld, net niet aan de artistieke, stijlvolle per fectie, die er bij Voorbergh fijne mi niatuurtjes van maakt; de satyrische en ironische teksten spreken het sterkst aan, zijn vermakelijk en jolig in de beste zin van het woord (De Moeder, door Conny Stuart), een beetje bitter en scherp naar de werkelijkheid gete kend (Zpn moeder was er bij, door Yda Andrea), of vormen een zotte, maar toch lekker getroffen parodie, die de zaal tot een gulle schaterlach brengt (De lolligste thuis, door Joop Doderer) de toespelingen op moderne mentali- tett en toestand zijn wel eens goedkoop, maar werden knap gespeeld en in de juiste kleur gebracht; Sonneveld zelf treedt meer in en met het ensemble op, dan dat hij de allengs befaamd gewor den babbeltjes van de Nederlandse ca baretiers houdt. Hij kan knap genoeg met stem en mimiek werken om de zaal in de keukenscène geamuseerd bezig te houden, maar de zorg aan de aankleding van dit nummer besteed, was een puntiger tekst waard geweest. He tot het uiterste uitgebalanceerde, onderhoudende praatjes van de leiders .vormen nu eenmaal een van de pittig ste attracties van de Nederlandse ca baretgezelschappen, van Sonneveld had menigeen na zijn reis in Amerika iets meer verwacht dan een paar grapjes over Maryleen Monroe. Loopt de waardering voor de onder scheidene nummers van een cabaret programma meestal sterk uiteen, alge meen zal ongetwijfeld die waardering zijn voor de prijzenswaardige zorg, waarmede het ensemble is samenge steld, en voor de precieuse smaak wel ke uit decor en costumering spreekt. Kitty Kluppell, Mieke Last en Yda Andrea weten door hun spelend zingen de clou en de sprekende details van een liedje goed tot hun recht te laten ko men; de geestige- Conny Stuart vult de scène met genoeglijke uitbundigheid en aanstekelijk plezier en Joop Doderer is een vermakelijk komisch acteur met een elastieken mimiek. De opening en de draaiorgel-finale zijn in elk geval ongewoon en grappig uitgevoerd, voor en na vielen gezellige en geestige regie-grapjes te genieten. Sonneveld laat slechts een enkel keer tje Willem Parel te voorschijn komen; het bewijst lofwaardige zelfbeheersing, maar wij maken ons sterk, dat velen iets meer van de orgelman hadden wil len horen en zien. Hk. A. Alvorens dat gistermiddag de leden van „Geloof en Wetenschap" door Wim Sonneveld het „huis" werden binnenge leid, spra.. hun voorzitter, mr. F. Vorst man, een kort woord ter opening van het nieuwe seizoen. Hij noemde het een feest op zichzelf dat de schouwburg zaal tot op de laatste plaats was be zet, terwijl er nog ongeveer 300 leden waren, die de voorstelling niet konden bijwonen. Dat leverde wel het bewijs, dat de vereniging niet kwijnt maar springlevend is. Mr. Vorstman gewaag de zelfs van een benauwende groei kracht, waarvan het einde nog niet is te zien. Dat „benauwende" vond vooral zijn oorzaak in het feit, dat er voorlopig in Haarlem nog geen gebouw zal zijn, waarin alle leden voor een voorstelling samengebracht kunnen worden. Mr. Vorstman achtte het niet onwaar schijnlijk, dat de grote toeloop van nieuwe leden onder meer te danken was aan de opneming van cabaret, ope rette en ballet in 't nieuwe programma, maar hij meende er goed aan te doen te herinneren aan de primaire doel stelling van „Geloof en Wetenschap", instructieve lezingen, die de blik moeten verruimen ter voltooiing van de eman cipatie. Hij mocht niet ontevreden zijn over de opkomst der leden bij de le zingen, maar het zou beter kunnen. Ten slotte beval hij de cursussen bij de leden aan. 28 oktober zal voor het Gerechtshof te Amsterdam het hoger beroep worden behandeld, dat het bestuur van de ver eniging tegen het mishandelen van die ren. afdeling Haarlem, tegen het vonnis van de Haarlemse Rechtbank, op 13 augustus j.l. gewezen, heeft aangetekend. De gedaagde, het bestuur der vereniging, werd op 13 augustus veroordeeld tot na koming van twee plichten: le. het uit schrijven van een ledenvergadering, te houden vóór 30 oktober a.s.; 2e. het ge ven van inzage van de volledige leden lijst aan de leden. Tevens werd het be stuur veroordeeld tot betaling van de kosten van het kort geding, 206 70. In geval van niet nakomen van deze maat regelen zou ieder lid van het bestuur 50 per overtreding moeten betalen. In totaal zijn vijf scholen in Haar lem, Heemstede en Bloemendaal in de nacht van vrijdag op zaterdag en in die van zaterdag op zondag het doel wit geweest van (een) inbreker(s). De. buit moet wel tegengevallen zijn: slechts dertien gulden is de inbreker (s) in handen gevallen. In Bloemendaal werd de christelijke school in Aerdenhout, in Heeemstede werden de St. Aloysiusschool en de St.- Augustinusschool beide aan de Molen- werfslaan met een bezoek vereerd. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Lokalen en vertrekken werden doorsnuffeld, maar men vond blijkbaar niets van zijn gading. De nacht daarop toog men, vermoedelijk dezelfde perso(o)n(en), naar de Van Zeggelen-scholen aan het Van Zegge- lenplein. Uit een kistje werd tien gul den, uit een ander kistje drie gulden vreemd. Het geld behoorde toe aan de leerlingen. Zaterdagnacht is te Haarlem plotse ling overleden de glazenier W. Bogt- man. Het overlijden geschiedde onder tragische omstandigheden, want de heer Bogtman vertoefde op een gezellige avond van „Kunst Zij Ons Doel" in de Waag. Vorige week was h ijnog met enkele vrienden en in uitstekende gezondheid naar Thorn geweest om en kele schetsen te maken. Zaterdag ver scheen hij in de Waag om de verjaar dag van een zijner beste vrienden mee te vieren. Hij verkeerde toen in de beste stemming. Omstreeks 1 uur des nachts zakte hij plotseling in elkaar en bleek vrijwel meteen te zijn over leden. Het overlijden veroorzaakte uiter aard grote consternatie in de Waag. Van de zijde van „Kunst Zij Ons Doel" bereikte ons een pieus In Memoriam waarin de penningmeester, de heer J. Loots schrijft: „De glazenier W. Bogt man was sinds zijn vestiging in Haar lem lid van „Kunst Zij Ons Doel". Vooral de laatste jaren nam hij gere geld deel aan de model tekenavonden. Hij genoot onder zijn collega's grote waardering om de kunde en liefde, waarmee hij zijn aquarellen en pastels tot stand bracht. Door zijn omgang met veelykunstenaars, die hij op zijn atelier de middelen ter uitvoering van hun werk Woensdagavond zal in de Ripper- dakazerne een feestelijke bijeenkomst worden belegd als afscheid aan overs te F. G. P. Stuker, die op 1 oktober het garnizoenscommando zal overdra gen aan majoor F. v. d. Mey. Donder dagavond wordt een soortgelijke af scheidsavond georganiseerd in de Kou- denhornkazerne. Tijdens een plechtige Hoogmis heeft zondagmorgen pastoor Chr. W. v. Mierlo afscheid genomen van de parochianen van St. Bavo, waar hij gedurende 21 jaren van zijn priesterschap geestelijk herder is geweest. Hij deed dit door mid del van een vaak ontroerende predika tie, waarvoor de scheidende priester als tekst had gekozen: „Gij, hoge God, be schikt alles ten goede". Pastoor van Mierlo vertelde, dat de laatste weken deze tekst hem voortdu rend voor de geest gestaan heeft. Hij bracht allereerst dank aan God voor alle onverdiende zegen, die hij in zijn leven en in het bijzonder in de ruim vijftig jaren van zijn priesterschap heeft ontvangen. Dank bracht hij ook aan de parochianen van St. Bavo voor de vele vriendschap en waardering, die hij steeds heeft mogen ondervinden. Aan het slot van zijn „kort en misschien juist daarom zo treffend afscheidswoord bad hij de parochie Gods zegen toe en vroeg allen toch steeds de voorspraak te vra gen van Maria en de bescherming van St. Bavo. Sta mij toe, zo eindigde diep ontroerd de predikant, dat ik als een vader van zijn kinderen afscheid van u neem en mijn priesterzegen geef, die ik straks on der de Mis nog eens zal herhalen. Zo heeft pastoor Van Mierlo in de kerk afscheid genomen. Donderdagavond 7.al hij een afscheidsreceptie in het R.K. Verenigingsgebouw geven, die officieel om 8 uur begint. Na half negen kan ieder hem de hand ten afscheid druk ken. Dinsdagavond zal in het R.K. Vereni gingsgebouw de feestelijke uitreiking geschieden van de onlangs verworven diploma's. e laatste week van het zomersei zoen brengt verrassingen. Zon dagavond een Jazz-avond door de Dutch Swing College Band plus meer dere kleine jazz-bands met als apotheose de zangeres Beryl Bryden, tevens be- speelster van het wasbord. Dinsdag a.s. een Jazz-concert door het Philharmo- nisch Orkest. Op de eerstgenoemde avond werd op allerlei wijze gedemon streerd, hoe de jazz een aparte taak wenst te blijven vervullen, m.a.w. voor al geen invloeden van buiten af de voornaamste overeenkomst met de alle andere genres orkesten is het gebruik van instrumenten, klankvorming bui ten beschouwing gelaten op de tweede zal worden aangetoond de in vloed van de jazz op de symphonische muziek, o.i. wat Gerswin aangaat die van de symphonische op de jazz. Het concerteren van beide orkesten staat Ds van elkander, kan echter door ver gelijking een betere kijk geven op bei- - richtingen. Wat nu de jazz-bands betreft, viel het ons op, dat men slechts eenmaal een saxophone te horen kreeg en bijna voortdurend in één bepaalde sterktegraad. Dit laatste geldt ook doorgaans voor klarinetten, trompetten, cornet en trombone. Door plaatsing van een microfoon deed bijna alles fortis simo aan, iets, dat met het vereiste strak volgehouden ritme een groot deel van het publiek enthousiast maakte. Hiertegenover staat bij alle bands de milde behandeling van het klavier, het nimmer domineren van de contrabas of wel een bastuba, en wat ons ten zeerste verwonderd het bescheiden en op de duur monotoon optreden van de drums, die met de saxophoons toch de glorie waren en de kern vormden van de grote, vermaarde jazzorkesten! Slechts bij The Diamonds was er sprake van zeer gevarieerd, van gees tig aangebracht zou men kunnen spre ken drUmspel. Het meest voldeed ons bij elke band het beslist fraaie, vol doend doordringende banjo- en guitaar- spel. Worden er instrumenten bespeeld, dan wenst men toch het klankeigen van elk dezer in meerdere nuances te horen en dit geschiedde o.i. te weinig. Trouwens, die scherpe toonvorming van de klarinet in hoge ligging en vooral bij de Bighouse Blues de uiterst geforceer de toon van de trompet werken op de hoorder met enig muzikaal gevoel irri terend. Maar het is jazz en behalve ritmisch schijnt het klankvolume ook een grote rol te spelen. De uitgevoerde nummers leken ons nogal verschillend van karakter toe en vereisen dientengevolge een eigen klanktimbre. De blues schonken ge woonlijk een verkwikking tussen num mers, zoals vele andere met uitgelaten klarinet en trompetspel en het „Hup, Holland", dat vanwege de ééntonige jazznummers (het woord ééntonig van de leider zelf!) ten uitvoer werd ge bracht. Dergelijke fortissimo gespeelde nummers brengen een zekere groep be zoekers in extase of opwinding. Eerst werd al beleefd verzocht niet metrisch te stampvoeten, later aan de 1 pet. „lawaaischoppers" zich rustig te gedra gen, om de andere 99 pet. niet te hin deren! De avond werd nog opgeluisterd door het optreden van genoemde zangeres, in het bezit van een omvangrijk, vo lumineus en mooi getimbreerd geluid. Het bespelen van een wasbord beperkte zich tot met de vingers glijden over de oneffenheden van dit huishoudelijk voorwerp, dat een licht, ritselend ge luid veroorzaakte. Wellicht weer als een grap bedoeld en aldus ook aan vaard. ♦Wij hadden gehoopt jazzmuziek te ho ren, een afspiegeling, zij het in beschei den vorm, van de grote, wereldbe roemde jazz-orkesten, die zich destijds, tussen de beide wereldoorlogen ook in ons land lieten horen, met name: die van Jack Hylton, Dajos Bela, Marek Weber en Josephine Baker. Deze orkesten voldeden elke muziek liefhebber, zij het niet door het reper toire, dan toch zeker door klankrijk spel, vol dynamische schakeringen en in-muzikale opvatting. Of is dat geen jazz-muziek meer? V 'gens de mening van de grote massa blijkbaar niet, want thans was deze zaal wel bij genoemde grootheden dikwijls niet uitverkocht. Maar smaken verschillen en zullen jazz orkesten zich daaraan moetenregelen. O. K. De bridge-drive, die zaterdagavond door het zeer actieve bestuur van het Koningin Wilhelminafonds, afdeling Heemstede, in hotel „Boekenroode" werd georganiseerd, is een groot suc ces geworden en volkomen geslaagd. Teneinde de inkomsten te verhogen werd op deze avond tevens een loterij gehouden, waarvoor buitengewoon sma kelijke prijzen beschikbaar waren ge steld. Even na het middernachtelijk uur maakte de leider van deze drive, de heer S. Prins, de uitslag bekend, die als volgt luidt: A. 1. Daniëlsde Vries, 2. Dr. Koot de Visser. 3. Gebr. Rijke. B. 1. Fam. Philippo, 2. Raadt—Tem pelman, 3. Fam. Crolla. C. 1. HafkenscheidtVehmeijer, 2. Dames Kramerde Kloet, 3. hr. Ver- weijmevr. Keeming. D. 1. Witjasmevr. Hafkenscheidt, 2. BosseRijbroek, 3. KemelingAl- blas. E. 1. Fam. Sluiter, met hoogst aantal punten 75 K, 2. LouwersN. N., 3. N eveTummers. De troostprijs voor het laagst aan tal punten werd toegekend aan de da mes Timmers, die zich voor het eerst aan een drive hadden gewaagd. De totale opbrengst bedroeg f 317. En nu wachten we maar weer af wat de volgende sensatie van deze K.W.F.- afdeling zal zijn. De oudste toneelvereniging in Heem stede, „Heemsteeds Amateurtoneel", die ondanks haar vijftigjarige leeftijd nog steeds in lengte, breedte en diepte groeit, geeft op woensdagavond in het Minerva-theater een avond, waarop te vens enige leden zullen worden gehul digd, die vele jaren hun beste krachten hebben gegeven. Het zijn de heer J. Swinkels, die dit 35 jaar deed en de dames T. v. WeesWeijers, C. Meij- boom en de heer J. v. d. Veldt, die het 20 jaar lang hebben volgehouden. De Toneelvereniging zelf speelt „De Huis tiran" van Godfried Bomans, terwijl na de pauze enige sketches worden opge voerd. Voorts verleent het radio-ensem ble „De Wasborders" zijn medewer king. Het Katholiek Kinderkoor begint, nu de vakanties voorbij zijn, weer met zijn repetities ter voorbereiding van een uit voering. Elke zaterdagmiddag half drie v/orden leden verwacht in het R.K. Verenigingsgebouw aan de Herenweg. De afdeling Heemstede van het Ka tholiek Vrouwengilde houdt vanavond de eerste vergadering in dit seizoen. Kapelaan P. H. Heemskerk uit Castri- cum houdt een lezing met lichtbeelden over „Huwelijk en levensgeluk De eerste Zandvoortse toneelvereni ging welke na het zomerseizoen een uitvoering gaf, was de r.k. toneelver eniging ,,'t Voetlicht". De zaal van het patronaatsgebouw was Zondagavond stampvol, toen het doek opging voor de vertoning van het cabaretprogramma „Sprookjes", grillig samengesteld door Bert van Gijzel en Jooj» Heiligers. In een vlot tempo werden 20 nummers uit gevoerd; na de korte tijd van voorbe reiding op zich reeds een prestatie! Bij zonder succesvol was de creatie welke Joop Heiligers gaf van Lou Bandy en het nummer „Wenen.... een sprook- jesstad" met een zeer verdienstelijke sopraan-solo. Het zou te ver voeren om de andere nummers te bespreken. Wij volstaan met te zeggen dat aan de uit voering grote zorg werd besteed al moet men zich hoeden voor toelichting met zuurtjes-licht". In de zaal heerste een feestelijke stemming, die evenwel soms voor de uitvoerenden bepaald hinderlijk werd. Een goede start van ,,'t Voetlicht"; wij hopen van deze actieve groep in de komende maanden ook iets in het meer ernstige genre te zien. verstrekte, bezat de heer Bogtman een groot gemak in de omgang en een zuiver inzicht in de mentaliteit der kunstbeoefenaren. Dat maakte hem ook in het gezelschap van de leden van „Kunst Zij Ons Doel" tot een gezag hebbend maar tegelijk innemend vriend. In de sociëteit van het genootschap ontbrak hij dan ook zelden. Het is ook daar, dat hij jl. zaterdagavond plotse ling uit het leven werd weggerukt. Hij zal zich dit in deb lijde sfeer van een feestelijke geaenkavond weinig bewust zijn geweest. De ontsteltenis onder zijn vrienden was groot; zij mogen zich ech ter verheugen over zijn heengaan zon der lijden, dat zo in overeenstemming was met de blijde en frisse geest, die zijn persoonlijkheid steeds omgaf. Hij ruste in vrede". Niet zonder succes heeft de R.K. To neelvereniging Bavo gisteravond een voorstelling gegeven van de thriller „Verdachte ontkent", geschreven door Ph. L. Cloak. Het gegeven leent zich voor een span nende intrige, welke draait om de moord op een zekere Edward Miller. Een werkster vindt het ontzielde li chaam van Miller, nadat hij een vriend, die hij in een jaar niet gezien had, voor een kwartier zijn kamer had afgestaan voor een dringend onderhoud. Met wie dat onderhoud zou plaats vinden, was hem niet bekend. Zoals men begrijpt, zit hier stof genoeg in om een thriller op te bouwen en uit te spinnen tot een spannend geheel. De leden van Bavo zagen over het algemeen kans de be doeling van het stuk waar te maken. Met name speelden Miep Nelis (mrs Patricia) en Vaal Smit (inspecteur Thompson) hun rollen met flair en charme. Al staken ij in hun spel boven de anderen uit, Han van der Veldt gaf ze in de laatste bedrijven goed tegen spel. Aanvankelijk was hij helaas te veel afhankelijk van de souffleuze, die zelfs in het midden van de zaal te ver staan was. Nic. Turnhout gaf als de commissaris ongedwongen spel te zien en ten aanzien van Truus van Geldorp moet ons van het hart, dat de grime toch te jeugdig was. De kleinere rollen werden evenmin onverdienstelijk ge speeld en regisseur Martin Langeveld had dit maal meer eer van zijn werk, dan het vorige seizoen soms het geval was. Het publiek was gul met zijn ap plaus en de dames werden terecht in de bloemetjes gezet. Bij een volgende gelegenheid zal on getwijfeld de wens van velen in vervul ling gaan. als de voorstelling niet een half uur later begint dan is aangegeven. Het late einde is nu eenmaal voor de meeste mensen een bezwaar. In de nacht van zaterdag op zondag werd bij de Haarlemse politie aangifte gedaan van vermissing van een motor fiets. Het voertuig zou zijn ontvreemd uit de Kleine Houtstraat. Een uur na de aangifte zag een agent op de Boter markt iemand op een motorfiets rijden, die aan het opgegeven signalement be antwoordde. Hij liet de berijder stop pen, die een 23-jarige Haarlemse kolen- werker bleek te zijn. Deze beweerde het rijwiel gevonden te hebben op de Gedempte Oudegracht. Hij vertelde nu op weg te zijn naar iemand in een straat, van wie hij wist, dat hij eenzelfde mo tor bezat. De kolenwerker werd inge sloten en heeft nog steeds de diefstal niet bekend. Een grote ruit van een slagerij aan de Kruisweg heeft het in de nacht van zaterdag op zondag begeven door de capriolen van een 56-jarige kellner, die wat te veel alcoholische vreugden had gesmaakt. Hij kon plotseling zijn even wicht niet meer bewaren en duikelde tegen de 5 bij 5 meter metende etalage ruit op. Door het lawaai van het bre kende glas de etalageruit versplin terde totaal was de kellner op slag ontnuchterd. De slager .<on tenminste meteen de schade met hem regelen. In dezelfde nacht is het heet toege gaan in een café in de binnenstad van Haarlem. De caféhouder greep op een gegeven ogenblik een stoel en timmerde daarmee een 41-jarige vertegenwoordi- gei op het hoofd. De klap kwam hard aan en met een hoofdwonde moest de klant ng door de Ongevallendienst te ziin behandeld naar het ziekenhuis St Joannes de Deo vervoerd worden. Zowel de caféhouder als de klant had den op het ogenblik van de vechtpartij een borreltje te veel op. De oorzaak van de onenigheid kon niet meer vast gesteld worden. Op de hoek van Zijlstraat en Kin- derhuisvest botsten zondagavond twee auto's tegen elkaar, omdat de bestuurder van de auto, die van de Zijlbrug kwam, de ander geen voorrang verleende. Een van de inzittenden, een dame, sloeg met haar hoofd door de zijruit en werd met een hoofdwond naar de Mariastichting overgebracht. Beide wagens werden be schadigd. Vanmiddag heeft de heer G. Straat- bof ten huize van ziin dochter te Over- veen uit handen van de heer F. Heer- kens Thijssen de Pauselijke onder scheiding „Pro Ecclesia et Pontifice' ontvangen. De heer Straathof, sedert enige jaren directeur van het Katho lieke Middenstandsbureau Haarlem, viert vandaag zijn 70ste verjaardag. Bij gelegenheid van het 80-jarig be staan van de afdeling Haarlem van het Liefdewerk Oud Papier heeft de bis schop van Haarlem, mgr. J. P. Huibers, aan de heer Straathof de onderschei ding toegezegd. Met de uitreiking van de bulla en het onderscheidingsteken is tot deze verjaardag gewacht, om het eerbewijs een nog persoonlijker karak ter te geven, zoals de heer F Heerkens Thijssen in een toespraak mededeelde. Hij schetste de begiftigde als een ener giek werker, die wist dat hij meer kon dan hij deed en daarom zijn werkzaam heden steeds uitbreidde. Hij besloot ziin toespraak met de zegewens, dat de ju bilaris nog lang getuige zal mogen zijn van de kerkelijke waardering voor zijn veelzijdige arbeid. Zondagmorgen omstreeks elf uur is de 5-jarige Martin de Jong van vier meter hoogte uit het zolderraam geval len van zijn huis aan de Zuidbrou wersstraat. Met een shock werd de knaap opgenomen in het Grote Gast huis. Het ongeval gebeurde, toen de jon gen spelenderwijs in het raam was ge klommen en plotseling zijn evenwicht verloor. Op 16 augustus werd bij de Haar lemse politie aangifte gedaan van ver missing van een bromfiets, die uit een schuurtje in Haarlem-west zou zijn ge stolen. Een paar dagen later meldde de politie in Assen, dat aluaar een brom fiets in beslag was genomen, waarvan de bestuurder een aanrijding had ver oorzaakt en daarna op de vlucht was gegaan. Het bleek dezelfde bromfiets te zijn als in Haarlem werd vermist. De vluchteling werd later achterhaald in Blaricum en via de Rijkspolitie in Haarlemmermeer overgegeven aan de Haarlemse politie. In de maand juli van dit jaar was het tien jaar geleden, dat in Santpoort een r.-k. gemengd koor werd opgericht. Daarmae werd gestale gegeven aan een initiatief van de heren J. W. A. Westerhoven en M. Boon. Reeds tijdens de bezettingsjaren waren deze heren tot de conclusie gekomen, dat katho liek Santpoort node een eigen zang vereniging ontbeerde. Maar zij voelden er niets voor toen reeds hun plannen ter tafel te brengen, omdat dit onge twijfeld geleid zou hebben tot aanslui ting bij de Kulturkammer. Er is dan ook gewacht tot na de bevrijding en toen was het wel heel zinvol aan de nieuwe vereniging de naam „Da Pa cem" (Geef vrede) te verbinden. De maand juli leent zich door de vakan ties niet bijzonder voor een jubileum uitvoering en daarom is het feest uitge steld tot eind oktober. Vermoedelijk op woensdag 26 oktober zal in De Weyman een jubileum-concert gegeven worden met solistische medewerking. Direct na de bevrijding was het niet moeilijk een vereniging op te richten. De mensen, die als gevolg van de avondklok iedere avond thuis hadden gezeten, wilden wel eens een verzetje. Het bezwaar van contributiebetaling was evenmin groot. En zo telde „Da Pacem" al gauw een honderd leden. Een van de initiatiefnemers vroeg zich al af, of het niet wenselijk zou zijn de toeloop te remmen. Maar rekening hou dende met een teruglopen van het le dental is daartoe niet besloten. En thans telt „Da Pacem" rond 40 leden. Hierbij zijn er nog verschillende van het eerste uur. Het enige bezwaar, dat men tegen de huidige situatie kan heb ben is de geringe bezetting van de he ren-partijen. Doch dat is een euvel, waar veel gemengde koren mank aan gaan. De leiding van het koor werd bij de oprichting in handen gelegd van de heer Th. Spook, een jong en actief on derwijzer in Santpoort. Zijn grote liefde voor de muziek en zijn bereidheid om zich daarin onder deskundige leiding verder te bekwamen, hebben ook voor „Da Pacem" tal van vruchten afge worpen. De jonge vereniging ging deel nemen aan concoursen en sleepte de ene prijs na de andere in de wacht. „Da Pacem" zocht het echter niet alleen in concours-successen. Ook Sant poort mocht delen in de vreugde van actieve beoefening der schone zang kunst. Een reeks van concerten werd in de loop der jaren gegeven, waarbij o.a. uitgevoerd werden de Kronungs- messe van Mozart, Miriam's Siegesge- sang en Gallia van Gounod. Daarbij tra den ook solisten van naam op, zoals Corry van Beckum van de Nederland se opera en Marisa Marie. Zeven jaar zwaaide de heer Th. Spook de dirigeerstaf en steeds bleef het met „Da Pacem" in stijgen de lijn gaan". Studie-redenen noopten hem echter zijn functie over te dragen. Men dacht nog, dat het wellicht tijde lijk zou zijn. Doch korte tijd later werd de heer Spook overgeplaatst en daar mee verdween ook deze illusie. Slechts korte tijd heeft het koor toen onder leiding gestaan van de heer J. Herder, die diverse andere koren in dez# omgeving leidt. En daarna is de heer Lou Tervoort uit Beverwijk gekomen. Sedert enige ja ren staat hij voor het koor en in dia tijd is het hem gelukt een belangrijk deel van zijn muzikaliteit op de leden van het koor over te dragen. De uit voeringen onder zijn leiding worden door de leden graag gezongen en door het publiek met graagte beluisterd. „Da Pacem", dat met honderd leden begon en er nu rond veertig telt, heeft het in de tien jaren van zijn bestaan lang niet altijd even gemakkelijk gehad. Katholieke gemengde koren ondervin den nu eenmaal een natuurlijke concur rentie van de kerkkoren. Maar de ge meentelijke overheid heeft in de na oorlogse jaren een ruimt mate van belangstelling aan de dag gelegd en dank zij de morele en financiële steun heeft ook „Da Pacem" het hoofd boven water kunnen houden en kan het zelfs met een flinke dosis optimisme de jubi leum-uitvoering tegemoet zien. Dit jubileum-concert zal voor de pau ze verzorgd worden door het koor, met solistische medewerking. Hierbij zal o. a. de Kronungsmesse van W. A. Mozart uitgevoerd worden met de sopraan An nie Schoen als soliste. Het is zelfs niet uitgesloten, dat ook de kwartetjes uit deze mis door solist n gezongen zullen worden. Na dit optreden recipiëert het bestuur en na de pauze wordt een ope ra-concert verzorgd door Annie Schoen sopraan, Bep de 31ank, alt, Joop van Hagen, tenor, Jaap Stroomenberg. bas en Erna de Bruyn aan de vleugel.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1955 | | pagina 3