Vanaf maandag BROODPRIJS IN HAARLEM WEER NORMAAL iy een kijkje achter de schermen Aöenda voor Haarlem eo om Haarlemse brandweerkazerne weer in bedrijf gesteld tt=l Bakkersvakantie veilig gesteld clytia I Hoop op ver betering voor Parkwijk Vier stijlen door Anka-Marie Moraven en Kees Steinroth Sporthuis „HAARLEM Lij densmeditatie voor jongeren „Een der besten van het land Bestuursindeling IJmondgebied VRIJDAG 11 MAART 1960 PAGINA 3 Het bloemencorso in de bollenstreek haute coiffure beauty culture zaïtdvoortselaan i i y heemstede-tel 37580 hebben de eer U uit ,C "0c*'8en voor onze exclusieve openings receptie op dinsdag ly waart in de midda '5 tussen 3 en 5 uur zandvoortselaan 119 heemstede de salon waar „wen" komt Burgerlijke Stand Haarlem Waterstanden Meer geld voor viering van Bevrijdingsdag Lagere schooljeugd krijgt een ganzebord Stichtingssubsidie voor speeltuinen Jaarvergadering „Sint-Eloy' Garantie voor lening voor troephuisbouw Doe Open" Haarlem Prachtige vertolking in Frans Halsmuseum Harmonie „St.-Bavo" ROTTERDAM Films Toneel Muziek Diversen Tentoonstellingen HONKBAL SPECIALIST WILSON honkbalmateriaal Grote Houtstraat 123 Telefoon 22085 Prijscourant op aanvraag. Woningbouwvereniging „Sint-Bavo-Oost" Voorlopig nog geen be j aar dencomplex in Parkwijk GEBOUW HAARLEMS BLOEI Duurder dan geraamd Personenauto slipt tegen brugleuning Gemeentewoning NA INGRIJPENDE VERBOUWING Besluit van Veisen nog niet gevallen Bijeenkomst jeugd en muziek Onderwijsvoorstellen In Hoofddorp: Pseudo-collecte voor ramp in Agadir Gaslevering aan Bloemendaal Beurs van Amsterdam Beurs van New V ork HAARLEM, ll maart Het bakkers- 'onflict in Haarlem en omstreken is Voorlopig bijgelegd. Maandag gaan de bakkers weer „op prijs". Vanaf die dag ïal voor wittebrc d weer de in het hele land geldende prijs van 42 cent worden berekend en voor bruinbrood 38 cent. Momenteel berekent men in Haarlem log de van overheidswege vastgestelde minimumprijs van 38 cent voor witte brood en 36 cent voor bruinbrood. .Dit resultaat is gisteravond bereikt tijdens een vergadering van de rayona le bakkerijcommissie, die tevens werd bijgewoond door een aantal bakkers, die in eerste instantie de strijd hadden kangebonden tegen de zegeltjesactie van de N.V. Vermaat. Deze bakkers had den aan de Commissie van Goede Dien sten laten weten, dat zij bereid waren de landelijk geldende prijzen weer te be rekenen, mits de N.V. Vermaat bereid *°u zijn de zegeltjesactie stop te zetten gedurende de bakkersvakantie. De heer Vermaat was gisteren niet ter vergadering van de rayonale bak- kerijcommissie aanwezig, maar tevo ren had hij aan de voorzitter van de commissie, de heer C. van Helden, la ten weten dat hij in deze voorwaarde toestemde. Daardoor waren de laatste belemmeringen uit de weg geruimd. Gedurende de vier weken durende bakkersvakantie zal de N.V. Vermaat ®Us zijn zegeltjesactie stopzetten. Het ZaS er tot voor kort naar uit, dat de bakkers dit jaar geen vakantieregeling souden kunnen treffen, gezien de pre caire verhoudingen tussen de grote en kleinere bakkersbedrijven. Verleden Jfeek echter bereikte de Commissie van Goede Diensten, die na het vaststellen DEN HAAG, 11 maart Het bloem bollencorso in de bloembollenstreek zal Over ongeveer zes weken worden ge houden. Het zal mede in het teken «taan van „Vier Eeuwen Tulp" en het ee* honderdjarig bestaan van de Kon. Alg. ui Vereniging voor Bloembollencultuur. Het corso zal op de corsowagen „Feest ln Lenteland" worden gepresenteerd «oor de „Bloemendrieling" Hilda Hille- gom), Lisa (Lisse) en Saskia (Sas- senheim). Deze drie meisjes zullen bij de feestelijkheden aanwezig zijn, voor namelijk ook bij de ontvangst van bui tenlanders in de bloembollenstreek. (Advertentie) l'aute coiffure beauty culture Wi BEVALLEN van een zoon: C. Bosse- an den Dam; D. van Unen-Wiegersma; Sï P. de Groot-Ouddeken; C. A. Pol- stoute; C. E. van der Woude-Huisman; C. Trip-Verwey. BEVALLEN van een dochter: A. Gel- \?rP-van der Velde; A. C. J. Kuijkho- tjVi-van der Velde; A. M. J. Rotteveel- ■tyskens; P. S. Boon-Rozenhart. kGETROUWD: C. H. G. Koster en M. v,aesie; G. S. de Heij en C. van Kapel; r> W. Poelenjee en C. J. A. Broos; G-. hi- de Graaf en M. J. Pennarts; V. Per- en W. M. van Woesik. DVERLEDENG. van den Berg, 60 Grote Houtstraat; P. van Amers- tybft, 86 j., Cheribonstraat; P. N. J. ssenaar, 78 j., Burg. Rampstraat; S V' ^Übmuns, 67 j„ Lindenstraat; L. A \i Kuckelmann, 59 j„ Nobelstraat; de Ree-Jonckbloedt, 75 j„ Zijl- Vbm'h» von Brucken Fock-Pompe 11,1 Meerdervoort, 95 j„ Baan. Vrijdag 11 maart Hoog water: 2.46 u. en 15.00 u. ■^ag water: 10.33 u. en 22.58 u. Zaterdag 12 maart ?°°f water: 3.22 u. en 15.35 u. water: 11.13 u. en 23.35 u. van een minimum-broodprijs door de re gering in het leven was geroepen om de beide partijen weer tot elkaar te bren gen, een voorlopiT akkoord, dat nu door de rayonale bakkerijcommissie is be krachtigd. HAARLEM, 11 maart Aan de Haarlemse raad wordt voorgesteld nog maals 9500 beschikbaar te stellen voor de viering van de Bevrijdingsdag. Een bedrag van 7.000 is nodig om 19.500 leerlingen van de lagere scholen ieder een „bevrijdings-ganzebordspel" ten geschenke te geven. Tijdens de raadsvergadering van 26 januari werd door de heer oogd (PvdA) de sugges tie gedaan om niet alleen de oudere schooljeugd eep herinneringsgeschenk te geven, maar ook de lagere-school- jeugd. Bovendien vragen B. en W. de raad om f 2500 als extra-subsidie ter be schikking te stellen van het Haarlems Comité Nationale Feesten. Aanvanke lijk meende het Comité met het nor male subsidie te kunnen toekomen, maar dat bleek toch niet te kunnen. Er zijn dit jaar bovendien 400 kinderen meer betrokken bij de kinderfeesten en de feestviering zal ook in de buitenwij ken een wat luisterrijker cachet heb ben. HAARLEM, 11 maart Het Haar lems Speelt-.inverbond en de Katholie ke Vereniging voor het Gezin krijgen samen een subsidie ineens van 4.000 als bijdrage in de eerste inrichtingskos ten van nieuwe speeltuinen. Het Ver bond heeft in 1959 een nieuwe speeltuin gekregen aan het Top Naeffplantsoen en dit jaar komen er twee nieuwe ge reed aan de Jac. van Looystraat en aan het Marianne Philipsplantsoen. De Katholieke Vereniging heeft verleden jaar een nieuwe tuin gekregen aan het Flevoplein. Voor de hogere exploitatielasten als gevolg van het in gebruik nemen van nieuwe speeltuinen, heeft de gemeente reeds het subsidie verhoogd. Thans wordt een bijdrage ineens voorgesteld in de eerste inrichtingskosten. Daarbij wordt overwogen, dat de inrichtingskos ten, mede wegens de hogere stede- bouwkundige, esthetische en pedagogi sche eisen, thans gemiddeld op 10.000 per tuin geraamd moeten worden. HAARLEM, 11 maart De katho lieke metaalbewerkersbond Sint Eloy telt thans 1085 leden in de afdeling Haarlem. Dat bleek uit het ter jaarver gadering uitgebrachte jaarverslag van de secretaris. Behalve ledenwinst zijn er nog andere vooruitgangen voor „Sint Eloy" in het afgelopen jaar te melden, zoals de loonsverhoging en de gemaakte vorderingen bij het streven de 48-urige werkweek 45-urig te ma ken. Bij de bestuursverkiezing werd in plaats van tweede secretaris G. H. Faase, die zich niet meer herkiesbaar stelde, de heer A. Boots gekozen. De andere aftredende bestuursleden, se cretaris A. J. van der Veldt en tweede voorzitter J. Geerlings, werden herko zen. Districtsbestuurder C. Zym dankte het bestuur voor het vele en verdiens telijke werk, waarbij hij zich ook spe ciaal richtte tot de heer Faase. HAARLEI11 maart B. en W. van Haarlem stellen de raad voor aan het District Haarlem van de Nederland se Padvinders rente en aflossing te ga randeren van een geldlening van 2000 voor de bouw van een troephuis. Het troephuis is voor 3900 door de pad- vindersgroep „Kirlheimzwervers" ge bouwd. 1400 is uit eigen middelen be taald. Het district Haarlem van de Ne- er'andse Padvinders kan een rentelo ze lening van 500 verstrekken. Voor de overige gelden kan men een 3 pet. lening sluiten, in tien jaar af te lossen. HAARLEM, 11 maart In antwoord op vragen van het raadslid A. Rood (KVP), hebben B. en W. van Haarlem thans geantwoord, dat het verkeer op de toegangswegen tot „Parkwijk" rede lijk mogelijk is, hoewel de wegen zich in mindr goede toestand bevinden. Zij zijn dan ook aldus B. en W. als „noodwegen" aangeduid. De noodstra- ten worden door definitieve straten ver vangen, waar de woningbouw geheel is voltooid. Zou men meteen een defini tieve bestrating aanleggen, dan zouden verzakkingen en beschadigingen ont staan, waardoor na voltooiing van de bouw alles toch vernieuwd zou moeten worden, hetgeen uitermate kostbaar is. Als gevolg van de optredende verzak kingen in de noodstraten komen deze verzakte gedeelten bij regenval blank te staan. Bij overlast zijn de verlaagde gedeelten echter opgehaald. Afwatering vindt plaats door afvloeiing naar de bermen. Er is reeds een aannemer in geschakeld voor de aanleg van de stra ten in Parkwijk, maar deze heeft te kampen met een gebrek aan voldoende geschoolde stratenmakers. Ook de over heid heeft daarmee te kampen. Boven dien is het moeiljjk om steeds over vol doende straatstenen te kunnen beschik ken. Aan de directeur van Openbare Werken is opdracht gegeven één van de toegangswegen, zodra dit technisch mogelijk is, definitief aan te leggen. Voor isolatie van Parkwijk hoeft geen vrees te bestaan, aangezien de toevoer wegen tot Parkwijk opgenomen zijn in de routes van gladheidsbestrijding en het sneeuwruimen. HAARLEM, 11 maart In onze cou rant van gisteren zijn abusievelijk de koppen van de artikeltjes over de „Doe Open" activiteiten in Haarlem en Bloe- mendaal verwisseld .Derhalve vermel den wij nog eens, dat er zaterdag 12 maart 's middags om twee uur op het EDO-terrein in Haarlem-noord, ten ba te van de vluchteiingenactie een voet balwedstrijd zal worden gespeeld tegen een elftal van Nederlandse kleinkunst- artiesten en een elftal samengesteld uit personeelsleden van het stadhuis. Zaterdagavond wordt voor hetzelfde doel in Die Raeckse een amusements avond gehouden, waaraan medewerking wordt verleend door: The Jokers, Wim Bitter en Leni Blom (zang), the Apron- strings, the Greenhounds en Puck de Haan (conferencier). Na afloop is er bal m.m.v. The Rhythm Boys. 75 HAARLEM, 11 maart. Vier mu- zieken van onderscheidene aard bood het programma, dat de Amerikaanse violiste Anka-Marie Moraven, bege leid door de pianist Kees Steinroth, gisteravond in de Renaissancezaal van het Frans Halsmuseum tot uit voering bracht. De Italiaanse barokstijl van Francesco M. Veracini gaf, naast een ideale vorm beheersing, een ,,1'art pour Tart" of met andere woorden: een heerlijke mu zische ontroering zonder psychische pro blemen. In die tijd werd de kunst be schouwd als een schone gedachte die in een schone vorm werd gegoten. In lijnrechte tegenstelling hiermede stond de Sonate opus 22 van Johannes Brahms. Hier waren wel terdege ge- voelsconflicten aan de orde, hoewel de bouw van een Pruisische gedegenheid en geduchtheid getuigt. Bij het „Poè- me" opus 25 van Ernest Chausson, ma nifesteerde zich bet latijnse element, zij het in een gevoelige impressionistische romantiek, die affiniteiten met César Franck vertoont. De moderne gedachte werd vertegenwoordigd door de Sonate opus 22 van de Amerikaan James Bea- le, die slap en zielloos aandeed. Zonderen we dit laatste werk, waarin we ons bovendien ook nog wel kunnen vergissen, uit, dan moet gezegd worden dat de executanten getoond hebben dat zij naast een zuiver stijlbegrip, over een prachtige techniek en een rijke muzika liteit beschikken. De streek van de vio liste is voortreffelijk, haar toon zingt, de voordracht is zeer expressief. Haar part ner aan de vleugel begeleidde en dialo giseerde op een wijze die het samen spel tot een twee-eenheid wist op te voe ren. Deze avond is te danken aan het Haarlems Comité voor Kamermuziek. T. de V. Bij het verslag van het onderlinge so listen-concours van de r.-k. harmonie „St. Bavo" was verzuimd te vermel den, dat Fred. Wolffers beslag had ge legd op de 1ste prys-piston. Ere wie ere toekomt. Onze verbouwing is bijna ten einde. Wij vorderen hard met de inrichting van de 3000 uitgezochte toonkamers die ons nieuwe gebouw telt Reeds zijn vele van de nieuwe modellen uitgestald. Wie slagen wil kijkt bij van Reeuwijk. Levering franco door geheel Nederland. Bij aankoop van I 500.- worden op vertoon 2 dagretours vergoed. Binnenweg Tel. 111670 .CINEMA-PALACE: Animeermeisjes, str. volw.; 2, 7 en 9.15 uur. Zo 2 4 15 7 en 9.15 uur. Do.-cyclus: Marguerite Gautier. volw.; 7 Frans15HALS: Slaapkamergeheimpjes, 18 jaar (3e week); 2, 7 en 9.15 uur. Zo. 2. 4.30, 7 en 9.15 uur. t vSf' en 8 uur. oi9: °nstuimige driften, volw.; 2, 7 en y-15 uur. LTTvrm4A15, 7 en 9-15 uur« no p grond van overspel, ontraden. nacht^ ontrad>en.glimlaCh Va" een Z°mer" Vr. en ma t.m do. 2 en 8 uur. 945 uur. uur' Zo- 2' 4.15, 7 en R!M7BenA??5Tüu?e ls zw«®en' 14 Jaar; Zo. 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. R?4C^jaarr' Z° Gezocl^t wegens moord, Ma. t.m. do.: Moordenaar aan boord 18 jaar: 2.30, 7 en 9.15 uur. 18 Zo. 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. STUDIO: M. - Een stad zoekt zijn moor- denaar, 18 j., 2.15, 7, 9.15 uur. Zo 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. MINERVA: Vr. t.m. wo. 8.15 uur: The nun's story, 14 jaar- Zo. 2 en 4.15 uur: Trouwe kameraden, alle leeft. Zaterdag 12 maart Stadsschouwburg, 8 uur: Rotterdams To neel in „Een hete zomeravond van Ted. Willis. Regie: Ton Lutz. Minervatheater, 2 uur: Aerdenhouts Kin dertoneel in „De gelaarsde kat Zondag 13 maart Stadsschouwburg, 8 uur: Rotterdams To- neel in ,,De meeuw" van Anton Tsjechow. Regie: Peter Sjarow. Concertgebouw, 2.30 uur: Leids Jeugd toneel in „Simmie en Jimmie". Concertgebouw, 8 uur: Amsterdams Volks toneel in „Rooie Sien". Maandag 14 maart Stadsschouwburg, 8 uur: Nederlandse Comedie in „Joseph in Dothan" van Joost van den Vondel. Vrijdag 11 maart Concertgebouw, 4.15 en 7.30 uur: Jeugd- concert o.l.v. Marinus Adam, m.m.v. N.Ph.O. en Didi Sanders, mezzo-sopraan. Woensdag 16 maart Gebouw Protestantenbond, Postlaan 16, Heemstede, 8.15 uur: Orgelvoordracht door ,sen' .m.m.v. Aerdenhouts Vrou wenkoor o.l.v. Arthur Orobio de Castro. Vrijdag 11 maart Restaurant Brinkmann, 8 uur: Lezine door de heer S. L. Hartz over: Het ont werpen van postzegels". (Voor Vereniging Haerlem"). Maandag 14 maart Gebouw Sint Bavo, 2 uur: Jaarvergade ring Kath. Bond voor Bejaarden en Gepen- sionneerden. Woensdag 16 maart Stadhuis Haarlem, 2 uur: Gemeente raadsvergadering. Donderdag 17 maart Restaurant Brinkmann, 8 uur: Voor drachtsavond Katholiek Vrouwengilde. Bisschoppelijk Museum: Oude religieuze kunst, schilderijen, middeleeuwse beeld houwwerken, handschriften en kunstnij verheid. Geopend van 1017 uur. Zon en feestdagen 1316 uur. Frans Halsmuseum: Permanente tentoon stelling en werken uit de Haarlemse School van de 16e eeuw tot op heden (o.m. Hals' meesterwerken). Geopend van 1016 en zo. 13—16 uur. Teylers Museum: Tekeningen Hollandse. Italiaanse en Franse School 16e tot en met 19e eeuw. Fossielen, historische na tuurkundige instrumenten, mineralen, 31- toons Fokker-orgel. Geopend tedere werkdag behalve maandag van 11—15 uur. De eerste zondag van elke maand van 13—15 uur. Woonhuis Jac. van Looy, Kleine Houtweg. Geopend do. 10—12.30 en 13.30—17 uur Zo. 1417 uur. Cruquiusmuseum: Historische stoomma chines en grote maquette van Nederland Geopend van 912.30 en van 1.305 uur. Zondags van 105 uur. In 't Goede Uur, Korte Houtstraat: Tem toonstelling var. tekeningen en grafiek van Henk Huig. Geopend, ook zondags, van 10 tot 22 uur (de gehele maand maart). Kunstcentrum „De Ark", Nieuw Heilig land 113: Expositie van werken van Haarlemse Schilders (tot 24 maart). Da gelijks geopend van 9 tot 5 uur. Remonstrantenhuls, Wilhelminastraat: Te keningen en aquarellen van Freek Sou- wer. 13, 14 en 15 maart. Geopend van 1 tot 4 uur. Galerie Espace, KI. Heiligland 36: Ten toonstelling van werken van Alechlmsky Appel, Corneille. Jom en Naningen (tot 20 maart). Geopend op werkdagen van 11—17 uur). H. W. Mesdaglaan 17, Heemstede: Expo sitie van werken van Bernine Stuart. Huls van uooy: Interscholaire expositie van tekeningen, schilderwerken, foto's, handenarbeidprodukten. Geopend 10—1, 2—5 en 7—10. Zondags 25 uur. Bloemenheuvel, Overveen: Expositie van demonenprenten van Dick Lindeboom. Ge opend van 105 uur; zo. van 25 uur (T.m. 5 april). Kunszaal Vomitif, Hendrik Roozenlaan 53. Overveen: Expositie van werken van Arnold van Doom, Nelly Angevare en Louis Ferron. (T.m. 20 maart). (Advertentie) Zie etalage bij de van HAARLEM, 11 maart. Wij herin neren eraan (lat evenals vorige jaren ook in deze Vastentijd Lijdensmedita ties worden gehouden voor jongeren bo ven de 17 jaar. De meditaties worden gegeven in de Jozefkerk aan de Jans straat op de zaterdagavonden om half negen. Predikant is pater De la Haye OFM van de Open Deur. HAARLEM, 10 maart In zijn ope ningswoord tot de jaarvergadering van de R.K. Woningbouwvereniging „Sint Bavo-oost" memoreerde voorzit ter A. Rood het feit, dat met de af bouw van 176 woningen in „Parkwijk" het totaal aantal woningen, dat ge ëxploiteerd wordt is gestegen tot 796. In de verwezenlijking van de plan nen voor een bejaardencomplex in „Parkwijk" zit weinig schot. De plannen van de overheid tot huurverhoging zullen wel doorgaan. Omtrent de huurverhoging voor de oudste complexen moge de regering bedenken, dat een aanmerkelijke huur verhoging voor dit soort woningen óek een belangrijke verhoging van de onderhoudsnormen moge impliceren en het noodzakelijk zal zijn het woonge- rief te verhogen zonder hiervoor wéér extra huurverhoging te berekenen. Met de vernieuwing van de elektri sche huisinstallaties in de oude com plexen welke eigendom van de gemeen te zijn, laat de gemeentelijke overheid ons in de put zitten, aldus de heer Rood, en dit betekent een zware belasting van de onderhoudsfondsen. Bij de nieuwbouw in de woningwetsector moet vooral aandacht geschonken worden aan de laagst bezoldigden. De minister verwacht hiervoor ook heil van parti culier bouwinitiatief. Persoonlijk hoop ik dat deze proef mag slagen ofschoon het resultaat, blijkens onze ervaring, twijfelachtig zal zijn. Bij de komende hoogbouw moet vooral ook aandacht ge schonken worden aan de geluidshinder dat de huidige hoogbouw nog te zeer in haar woongerief en woongenot aantast. De eensgezinswoningbouw zal veel meer aan het woongeluk en woonverlangen van de gezinnen tegemoet komen en blijven wij als ideaal stellen, aldus be sloot voorzitter Rood zijn toespraak. Hierna kwamen de notulen, het jaar verslag en het financieel verslag van secretaris-penningmeester F. Veenings aan de orde. Het was een keurige en uitgebreide verhandeling over het wei en wee der vereniging. De heren A. Wiegman en J. Th. M. Bisschop wer den als bestuursleden herkozen. In een zeer geanimeerde rondvraag kwamen verschillende onderhoudsza- ken aan de orde. Gewezen werd hierin ook op de slechte toestand van de elek trische huisinstallaties welker voorzie ning zeer urgent is. Bewoners van „Parkwijk" vroegen of men maar tuin- geld moest blijven betalen, terwijl de Dienst van Hout en plantsoenen met de aanleg van de tuinen maar treuzelt en niets klaar maakt. Over het algemeen was er zeer veel waardering voor het werken van het bestuur. HAARLEM. 11 maart De bouw van het nieuwe kantoor van Haarlems Bloei aan het Stationsplein heeft ƒ14.747.— méér gekost dan de 151.000,- die men aanvankelijk geraamd had. In het ge bouw is een kunstwerk aangebracht dat 4500,— heeft gekost en in verband met de op het dak geplaatste lichtreclame waren enkele voorzieningen aan de dak constructie nodig. Ook de kosten van de bemoeiingen van Openbare Werken zijn hoger gebleken dan aanvankelijk ge raamd was. B. en W. vragen de raad nu om het toegestane crediet met ƒ14.747,- te verhogen. HAARLEM Gistermorgen om streeks half negen is op de Catharij- nenbrug een personenauto, bestuurd door een 41-jarige vertegenwoordiger, geslipt en tegen de noorder-brugieuning geklapt. Door de schok maakte de wa gen een halve draai, en kwam ver volgens fnet de andere kant tegen de brugleuning. De auto werd zwaar be schadigd. De brugleuning werd over een lengte van 8 meter ontzet en ver bogen. De bestuurder had geen letsel HAARLEM, 11 maart Voor het ma ken van drie slaapkamers op de verdie ping van een gemeentewoning aan de Rijksstraatweg, en voor het uitvoeren van enkele bijkomende werkzaamheden, vragen B. en W. de raad om een crediet van 1890,De bewoner zal daarvoor gedurende dertien jaar 10 méér aan huur betalen. HAARLEM, 11 maart Tal van gasten en autoriteiten, die door het college van B. en W. van Haarlem wa ren uitgenodigd om de officiële inge bruikneming van de verbouwde brand weerkazerne aan de Gedempte Oude Gracht bij te wonen, hebben gisteren middag (om drie uur) een half uur moeten wachten op de komst van bur gemeester, mr. O. P. F. M. Cremers en enkele wethouders. Ofscchoon er on getwijfeld wel een reden voor de late aankomst van de leden van het colle ge zal zijn geweest, werd het niet no dig geacht de wachtenden daarvoor maar zelfs enig excuus aan te bieden. Toen er daaraan opnieuw een kwartier was verstreken richtte de commandant van de Haarlemse brandweer, de heer G. Stap zich tot de aanwezigen met en kele welkomstwoorden. Wat zich vervolgens afspeelde was meer in overeenstemming met het eige ne van de brandweer en kenmerkte zich derhalve door vindingrijkheid en stipte accuratesse. Want toen bur gemeester Cremers met een luxueus bijltje een lint had doorgehakt begon nen in de garage alle lichten te bran den en alle alarmbellen te werken. VELSEN, 11 maart. Dc gemeente raad van Velsen is er ook vanavond niet in geslaagd de debatten over het aan de minister van binnenlandse za ken uit te brengen advies met betrek king tot de bestuursindeling van het IJmondgebied tot een einde te brengen. Meerderheid en minderheid van B. en W. hebben in totaal 2 'A uur gesproken om hun standpunten te verdedigen en nader toe te lichten. In tweede instan tie hebben daarna nog vier raadsleden van repliek gediend, waarna om kwart over elf de vergadering opnieuw tot de volgende avond werd verdaagd. Nieuwe gezichtspunten zijn er overi gens niet ontwikkeld en van een wijzi ging in de standpunten viel nog niets tc bespeuren. Loco-burgemeester H. de Boer heeft als zijn mening gegeven dat stemmen vóór samenvoeging van Bever wijk en Heemskerk betekent stemmen voor het afstoten van Velsen-noord. Wethouder R. Verbeek somde een groot aantal grieven op tegen Beverwijk, dat Heemskerk gedwongen zou hebben door het bouwen van woningen in een andere ontwikkelingsfase dan het streekplan beoogde, door zelf na te laten de tem porisering van het streekplan te volgen. Wat Beverwijk in Meerenstein en Oos- terwijk bouwde noemde hij plaagbou- werij en het was volgens hem steeds Beverwijk, dat het evenwicht verstoor de. Wethouder C. P. J. Maas (KVP) had ook geen vertrouwen in een samen werking tussen Velsen en de nieuw te vormen gemeente. Hij wilde alles sa menvoegen, zoals ook kerkelijke en sociale instellingen in het IJmondgebied hun organen bundelen en overkoepelen. Als minderheid zag wethouder A. de Jong voldoende kansen voor een har monische ontwikkeling van twee levens krachtige gemeenten. Het leek hem niet uitgesloten, dat de wig, die door Hoog ovens steeds meer tussen Beverwijk en Wijk aan Zee wordt gedreven, zal lei den tot een verschuiving van de bad plaats in noordelijke richting, waardoor de grens van Velsen er rechtgetrokken zou worden. Evenmin achtte hij een herziening van het streekplan voor zuid-Kennemerland uitgesloten in die zin, dat het woongebied van Santpoort zal uitgroeien in de richting van het strandplan, rondom het duin- en bos- terrein, wat dan, naast het strand, een ideaal recreatiegebied voor het westen des lands zal kunnen worden. HAARLEM, 11 maart In het club gebouw aan de Kleverlaan zal maan- dat 14 maart, 's avonds om zeven uur een bijeenkomst worden gehouden van de afdeling Haarlem van Jeugd en Muziek. Tijdens deze bijeenkomst zal de afdeling Haarlem officieel worden opgericht. De heer P. Zwaanswijk zal een lezing houden, terwij] er tevens enige muziekwerken zullen worden uit gevoerd. HAARLEM, 11 maart Voor het ver vangen van enige ondeugdelijke banken ten behoeve van de katholieke lagere school aan de Eemstraat, vragen B. en W. een krediet van ten hoogste f 5450.-. Voorts wordt f2500,- gevraagd voor het aanschaffen van boeken, leer- en hulp middelen en voor het inrichten van een dokterskamer ten behoeve van de Dr. Huetschool. Even later marcheerde een detache ment forsgebouwde brandweermannen op het ritme van vier trommels via de Gedempte Oude Gracht de kazerne binnen .Daarachter reden ,,in eerste versnelling" de roodgelakte brand weerwagens. Burgemeester Cremers gewaagde in een toespraakje van de grote sommen gelds, die aan de verbouwing van de kazerne werden besteed: ongeveer een half miljoen. Haarlem heeft thans een van de beste brandweerkazernes van het land, zei mr. Cremers. Dat wil niet zeggen, dat alle wensen zijn ver vuld. De garage is beslist te klein om al het rollend materieel te bergen. Bij zonder verheugd toonde de burgemees ter zich over de goede verstandhou ding tussen de vrijwilligers en het be- roepspersoneel. In dit verband riep hij het werk van dr. C. Spoelder in pieuse herinnering. Daarna maakte het gezel schap een rondgang door de kazerne. HOOFDDORP, 11 maart Twee kan toorbedienden van twintig jaar, de een uit Aalsmeer afkomstig, de ander uit Hoofddorp, zijn door de politie aange houden wegens poging tot oplichting. De jongelui hadden getracht geld los te krijgen van een landbouwer, dat zoge naamd bestemd was voor de slachtof fers van de ramp in Agadir. De collec te zou uitgaan van een kerkgenootschap en de jongens hadden een intekenlijst gefingeerd, waarop al heel wat namen en bedragen vermeld stonden die ge geven zouden zijn. Dat klopte echter niet en de landbouwer, bij wie de pseu- do-collectanten om geld kwamen, ver trouwde de achter de namen vermelde bedragen al aanstonds niet. Hij waar schuwde de politie, die de jongens in rekende en vanmorgen voor de officier van justitie in Haarlem geleidde. HAARLEM, 11 maart B. en W. van Haarlem hebben de raad ter goedkeuring voorgelegd een ontwerp-overeenkomst met de gemeente Bloemendaal over de levering van gas. De overeenkomst met Zandvoort en Bloemendaal over gasle- verantie door Haarlem, eindigde in 1951. Nadien heeft men geprobeerd met de verschillende van Haarlem gas afnemen de gemeenten een gemeenschappelijke regeling tot stand te brengen. Dat bleek echter niet mogelijk. Met Zandvoort werd in 1958 een afzonderlijke overeen komst gesloten en thans wordt aan de raad een ontwerp-overeenkomst met Bloemendaal voorgelegd, die nagenoeg gelijkluidend is aan die welke met Zand voort is gesloten. Dit komt neer op le vering van gas tegen de kostprijs. Vorig opening Slot 11/3 4(4 Ned. 1958 99H 4(4 Ned. 1960 997's 4(4 Ned. 1959 97% 97(4 3(4 Ned 1953 Staff e) 1947 92A 3(4 Ned 1956 3(4 Ned 1948 86 3(4 Ned 1950 86(4 3(4 Ned 1954 88 3(4 Ned. 1955 n 90 B.N.G. Won.bouwl 6 108A Ned Handel Mij. Cert 247 Amsterdam Rubber 117(4 118 H.V.A. 155 153(4 Senembah-Mfl 550 A.K.U. 439(4 430(4 Berke] Patent 276 Calvé-Delft Cert 696(4 Dell 172 173.10 Fokker 325 v. Gelder 244 Hoogovens 757 748(4 Müller Co. 351 Philips Gem.bez 770(4 760 Unilever 738*4 727(4 Billlton 2e 339(4 Kon Petroleum 50 150.30 1,48.20 Holl Amerika Lain 152(4 150,4 K.L.M 108.50 Kon Ned Stoomb Mil 172 170,4 K.P.M. 139(4 Ned Stoomv Mij 172 v Ommeren 243 Ned. Scheepvaart Unie 146(4 145 4 Rentespaarbrieven '57 Rentespaarbrieven '58 2(4 Amsterdam '56 83 2(4 Amsterdam '56 D 90(4 2(4 Rotterdam '57 Alb Helin kl obl 4 120 Anaconda Copper Bethlehem Steel Chrysler Corp General Electric General Motors Kennecott Copper K.L.M Montgomery Ward Radio Corp. Republic Steel RoyaJ Dutch Shell Union Oil Southern Pacific Southern Railway Stand Oil Ny Tidewater U.S Steel 9/3 52(4 47% 54 86% 44(4 7» 28(4 44(4 66%c 62% 39% 31(4 19% 45 43% 20 82% Stemming: 10/3 51(4 46% 51(4 85% 44(4 78% 28% 44% 641/4 61% 39(4 32 20% 46% 43% 20 80(4 gedrukt

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1960 | | pagina 3