Mobiele Colonne spuit 112.000 liter water per minuut op door brand getroffen „Parkwijk Grootscheepse oefening in het kader van de B.B. naaimachines Zandvoort lang niet ontevreden I960 over zomerseizoen JUBILEUM VAN EEN MEERDERE Cycloop" klaart bergingskarwei Veel Duitsersmaar zij vormden toch nog geen 50 procent van alle toeristen Gouden franciscaan Niet eeuwig Gouverneur Long overleden Zware slag voor communisme in Indonesië Ringslang in baby-bedje houdt voor. ONDANKS VOORTDUREND REGENWEER DINSDAG 6 SEPTEMBER 1960 PAGINA 5 Ruim 3 weken bezig Liberiaan vlot gesleept onderweg naar Recife Haarlem e.o. Fihn« Burgerlijke Stand Haarlem Waterstanden Loodspost Verkeer Haarlems PTT-Mannenkoor naar Duitsland Ruilbeurs „De Verzamelaar" Om de club titel „DE KAMPIOEN" met Steenvoorden Heemsteedse winkelstand Bij poging fiets te stelen gearresteerd Wielrennen Dubbele triomf voor Bert Ruijs Driemaal zoveel kerkdiensten als normaal Spaarbanken Duitsers Na-zomer HUUR EEN GOEDE AUTO Amsterdamsche Rijtuig Mij. Beurs van Amsterdam HAARLEM, 6 sept. Op papier heb- »en er vanochtend verschillende grote oranden gewoed in Haarlem Oost. Een Stoot deel van Parkwijk stond in brand. Be Haarlemse brandweer had de han den vol aan het blussen van vuurhaar den in de oudere stadswijken en het hoofd van de Bescherming Burgerbevol king K. H. B. Meinema zag zich tenslot te genoodzaakt de hulp in te roepen van de Mobiele Colonnes, die overal in het •and gestationneerd staan om op een eerste oproep assistentie te verlenen in Seval van ramp. Om tien uur van ochtend stroomden ongeveer 150 voer tuigen van zulk een Mobiele Colonne Parkwpk binnen. Overal langs de wegen Werden de wagens opgesteld, langs de Wetering werden spuitwagens gestation neerd, niet minder dan achtenveertig brandweerwagens rolden de slangen uii, in totaal vijfduizend meter en kort na elf uur werd Parkwijk bedolven onder een vloed van 112.000 liter water per niinuut. Het betrof een paraatheidsoefening van de Mobiele Colonne, die vannacht in Hoofddorp ingekwartierd is geweest. In zekere zin was het tevens een voorbe reiding op de grote inzetoefening, die morgen in het Amsterdamse Slotermeer Wordt gehouden. Ongeveer zevenhonderd dienstplichtigen zoncer mobilisatiebe- ïtemming zijn bij zulk 'n mobiele brand- Weerkolonne ingedeeld, waarvan ons land er momenteel drieëntwintig telt. Elf daarvan zijn speciale brandweerco lonnes, die dus tot taak hebben om in geval van ernstige calamiteit de plaat selijke brandweer bij te staan in het bestrijden van grote oppervlaktebran- den. Het personeel van deze kolonne is door een reorganisatie van de strijdkrachten tot op zekere hoogte overcompleet ge worden en is nu ingedeeld bij de mobie le colonnes. Na hun diensttijd krijgen ze in totaal 85 dagen herhalingsoefenin gen, tijdens welke zij voor hun speciale taak worden geschoold. Het komt maar zelden voor dat zulk een colonne als eenheid kan oefenen binnen de grenzen van een grote stad. (Advertentie) VERKOOP VAN ALLE MERKEN. dus ruime keuze pxT/^XTJ grote houtstraat m UIULjLi TELEFOON 14444. IJTVIUIDEN, 6 sept. Na een ber- gmg-skarwei van ruim drie weken is de zeesleepboot Cycloop er in de nacht van maandag op dinsdag in geslaagd het 9.240 ton metende en met ruim 11.000 ton kolen geladen Liberiaanse stoomschip „Panaghia" vlot te brengen van de Braziliaanse kust van Tamanta- re. De „Panaghia", die onderweg was van Norfolk (VS) naar San Nicolas in Ar gentinië, meldde 8 augustus een hevige brand. De „Cycloop", die onderweg was van Afrika naar de Verenigde Sta ten, ving het s.o.s.-bericht op en be reikte het schip dat inmiddels door het grootste deel van de bemanning was verlaten en dat aan de grond was ge zet, 11 augustus. De brand werd vrij snel bedwongen. Daar de machineka mer gekeel was verwoest door het vuur en de „Panaghia" geen licht en geen vermogen voor de schroef en de. win ches had, moesten deze worden gele verd door de sleepboot. Onder leiding Van bergingskapitein B. Gatersleben en de kapitein van de „Cycloop", J. Buurman, werden de machinekamer en de ruime.n leeg gepompt en een deel van de lading kolen overboord gezet. Bij het hoge tij van vannacht slaagde de „Cycloop" er in de Liberiaan vlot te trekken. De „Panaghia", die lekka ge heeft in de machinekamer als gevolg van het vlot trekken over de riffen, Wordt naar Recife gesleept en daar in he.t dok opgenomen. Met behulp van hergingspompen slaagt de bergings- groep er in om tijdens de sleepreis het binnendringende water uit de ma chinekamer te pompen. de CINEMA PALACE: „Afscheid van wolken". 14 jr., 2, 7 en 9.15 uur. FRANS HALS: „Saboteur", 14 Jr. (2de week), 2, 7 en 9.15 uur. Dl. 2 en a uur. LIDO: „S.O.S. Pacific", 14 jr., 2, 7 en 9.15 uur. LUXOR: La dolce vita, sir. volw. (5de week); 2 en 8 uur. REMBRANDT: „Hoe vertel ik het mijn ouders?" volw.; 2, 7 en 9.15 uur. ROXY: „Wolf Larsen", str. volw.; 2.30 .7 en 9.15 uur. STUDIO: „Hiroshima, mon amour", ontr. MINERVAdinsdag, 8.15 uur: Orfeu Negro, 14 j. Wo. en do. 8.15 u.: „Ketenen van de haat", 18 jaar. BEVALLEN van een zoon: A. J. Ot- terspoor-Uitgeest; J. G. de Boer-Kooij; W. van den Eijkhof-Beenders; W. J. prokmann-Meijer; A. M. de Smit-Graaf land; C. A. M. J. Sluman-Quéré; T. Worm-Dingler. - Van een dochter: A. M. B. Ligthart- Hoogeveen; C. J. van Slooten-de Regt; t J. van Rhtjn-BourgonjeC. Huibers- woelemeijer; G. J. Gorter-Warmerdam. ONDERTROUWD: P. J. M. Sleper en J. M. Palings; C. J. T. de Vogel en g- M. Wijtkamp; J. A. M. Neelissen en R. A. A. Handrick. „GETROUWDH. Koekoek en H. M. "L C. Witmer. .OVERLEDEN: J. C. Daalder-Bier- fhan, 83 j, Gasthuisvest; J. H. van Bock- y°v«n-Tierie, 62 jr, Zaanenstraat; C. ■t«mmers-de Visser, 46 j„ Kamperlaan; jV- Heljerman, 47 j„ Paul Krugerstraat; it- M. van Westerhoven, 78 jr., J. J. pamelinkstraat; N. F. M. Smakman, 3 i' Hendrik Figeeweg; G. A. C. Floor, p jr., Maerten van Heemskerkstraat; A. Schous, 66 jr., Gierstraat. 1jMuiden Dinsdag 6 september Hoog water: 4.00 u. en 16.27 Laag water: 12.09 u. Woensdag 7 september Hoog water: 0.40 y. en 17.07 Laag watert 0.32 en 14.48 Om negen uur vanochtend werd een vakcommandopost ingericht in het slachthuis in Haarlem Oost. Daar zwaai de de commandant van de beroeps brandweer commandeur K. Brouwer de scepter. Een uur later kreeg hij daar bezoek van de burgemeester van Haar lem mr. O. P. F. M. Cremers, de hoofd commissaris van politie A. L. de Boer, brandweercommandant Stap en tenslot te ook van de inspecteur van de Mobiele Colonnes gen- maj. W. de Boer. Vanaf de centrale post bij het slachthuis werd radiografisch contact onderhouden met de loodspost bij de Liedebrug in de Schipholweg. Deze loodspost, ingericht door de Haarlemse B.B.? had tot taak de ruim 18 km lange colonne op te vangen en van de juiste gegevens te voorzien om trent de brandomvang, de waterwin- plaatsen in de omgeving enz. Toen eenmaal het commando gegeven was dat de kolonne kon binnenrijden, wer den twee compagnieën via de Prins Bernhardlaan rechtstreeks naar Park wijk gevoerd, waar men zijn stellin gen betrok om in noordelijke richting te gaan spuiten. Twee andere com pagnieën werden via de Richard Hol- kade, de De Genestetstraat en de Van Looystraat naar het noordelijk gedeel te van Parkwijk verwezen, om daar de brand aan te pakken. De Mobiele Colonnes vormen een op militaire leest geschoeid bedrijf. De manschappen dragen ook legerunifor men, maar hebben eigen distinctieven en beschikken uiteraard over eigen ma teriaal. Als semi-militaire eenheid zijn zij volkomen selfsupporting. Ze verzor gen de maaltijden van het eigen perso neel en alle verdere behoeften. Voor de ze gelegenheid had de Haarlemse B.B. op de kruising van Leonard Springer laan en Prins Bernhardlaan gezorgd voor een welvoorziene kantinewagen. Het spreekt vanzelf dat de actie van een zo omvangrijke eenheid nogal wat opschudding heeft verwerkt in Parkwijk HAARLEM, 6 sept. Het Haarlems PTT-Mannenkoor zal 17, 18 en 19 sep tember een tegenbezoek brengen aan de „Mannergesangverein 1895 Solingen- Wald" in Duitsland. In het voorjaar van 1960 trad het Haarlems PTT-Man nenkoor als gastheer op en ontving het mannenkoor uit Duitsland. Gezamenlijk werd toen geconcerteerd, waarvoor gro te belangstelling bestond. Zaterdagmorgen 17 september ver trekken de zangers met hun dames in twee autobussen naar Duitsland. Daar zal een concert gegeven worden in sa menwerking met het koor in Solingen- Wald. HAARLEM, 6 sept. De Nederland se Vereniging „De Verzamelaar" afde ling Haarlem houdt wederom iedere tweede en vierde donderdag van de maand haar ruilbe.urs in gebouw „Het Baken" aan de Bakenessergracht. De ruildagen zijn voor elke verzamelaar toegankelijk. Niet minder echter bij het verkeer, dat via de Schipholweg en de Prins Bern hardlaan zijn weg moest vinden. De Haarlemse politie heeft de handen vol gehad om toch nog een zekere doorstro ming te bereiken. Dat is de moeilijkheid uiteraard altijd bij een dergelijke groot scheepse oefening. Men moet in de gro te bevolkingscentra zijn omdat in geval van nood daar ook hulp geboden zal moeten worden, maar aan de andere kant moet men het normale leven zoveel mogelijk doorgang laten vinden, omdat men nu eenmaal in vredestijd leeft. Wanneer men de resultaten van de oefening bekijkt, moet men constate ren dat het nogal enige tijd duurde eer de eerste spuiten water gaven. Daarby moet echter worden bedacht dat het hier dienstplichtig personeel l etrof, dat eerst verleden week dinsdag voor herhalings oefeningen is opgekomen. Het kwam ons voor dat men nog te veel op elkaar wachtte. Logischer zou zijn geweest dat de spuit die het eerst gereed was, met een water zou zijn gaan geven. Deson danks moet gezegd worden, dat de or ganisatie in zoverre voortreffelijk was, dat de talrijke wagens onmiddellijk hun juiste positie innamen. Parkwijk heeft in ieder geval kunnen ondervinden dat men in geval van uitgebreider rampen niet machteloos staat. Er is volop ma teriaal voorhanden om de strijd met het vuur grootscheeps aan te pakken en het bedienend personeel wordt grondig ge traind. HAARLEM, 3 sept. Op het par cours rond Wijk bij Duurstede wordt woensdag 21 september door de Neder landse wielerclubs om de nationale club- titel gestreden. Het Haarlemse „De Kampioen", dat altijd een vooraanstaan de rol heeft gespeeld in dit kampioen schap en in de jaren '52, '53 en '54 op de titel beslag legde, heeft zijn ploeg reeds samengesteld. Het team wordt aangevoerd door do onafhankelijke Piet Steenvoorden uit Heemstede en bestaat verder uit de suc cesvolle amateurs Coen Visser (Sant poort), Eddy Riethoff en Wil Blommaert en de onafhankelijken Tonny Peters en Cees Piers. De amateur Bert Bogaard is reserve. De ploeg van „De Bataaf uit Halt- weg zal gekozen worden uit de renners Dick Enthoven, Mik Snijder, Henk Nij- dam, Geb. Cuvelier, Jurrie Dokter, Jan Fransen, Arie Jongkind, Jan Verstra ten en Gerard Wesseling. De succesvol le Badhoevedorper Ab Sluis, die van 22 september tot 2 oktober aan Ronde van Bulgarije deelneemt, is helaas met beschikbaar. HAARLEM, 6 sept. De sedert 1923 door mevrouw M. de Groot gedreven kapsalon annex parfumeriezaak aan de Zandvoortselaan te Heemstede is van daag heropend en onder de naam „An- toinelle" door de heer W. G. A. v. d. Kooy voortgezet. De zaak is geheel verbouwd en in lichte moderne tinten gehouden. In het gezellige interieur zullen de dames zich direct thuisvoelen. HILLEG OM, 6 september. Een achtjarig jongetje uit Hillegom is gistermiddag, toen hij met zijn fiets vanuit de Willem de Rijkestraat de Willem de Zwijgerlaan opreed, tegen een personenauto opgereden en ernstig verwond. Met een gescheurd sleutel been en vermoedelijk een lichte hersen schudding is h\j naar een ziekenhuis in Haarlem overgebracht. Later kon de. jongen naar zijn woning worden ver voerd. HAARLEM, 6 sept. In de nacht van zondag op maandag heeft de Haar lemse politie een 21-jarige loswerkman uit Hillegom gearresteerd, toen deze nabij het monument op de Dreef in Haarlem met behulp van een bloem bak met veel lawaai het slot van een fiets aan het forceren was. De man zou na een bezoek aan Haar lem de bus naar Hillegom hebben ge mist. Om dit euvel te verhelpen wilde hij gebruik maken van een fiet die achter het monument geparkeerd stond Toen een surveillerende agent de man in de gaten kreeg, dook de Hillegom- mer in een tuin. Even later kon de agent de man toch nog vatten. De politie verzoekt m verband met het onderzoek de eigenaar van het rij wiel, zich met het bureau Smedestraat in verbinding te stellen. HAARLEM, 6 sept. Bert Ruijs heeft in het voorbije weekend een dub bele slag geslagen. De Haarlemse nieu weling, dit seizoen regelmatig onder de prijswinnaars, zegevierde eerst in de Ronde van Rhoon en bracht daarna ook de Ronde van de Lepelstraat op zijn naam. Beide overwinningen behaal de Ruijs met een voorsprong. In de Ronde van Rhoon, die zaterdag middag werd gereden, wist Ruijs in de slotfase van de strijd uit een vijftien man sterke kopgroep te ontsnappen en werd niet meer achterhaald. Ook Henk Peters uit Heemstede en de Haarlem mers Ron Hendriks en Gé Fennis maak ten deel uit van deze kopgroep. Hen driks, die als derde finishte, werd door de jury - die veel moeite had met het samenstellen van de uitslag - als vijfde geklasseerd. De leidersprijs kwam in het bezit van Ruijs. De uitslag luidt: 1. A. Ruijs, Haarlem, de 60 km in 1 uur en 36 min; 2. A. Drop Vlaardingen; 3. K. van Schie, Den Haag; 4, H. Peters, Heemstede; 5. R. Hendriks, Haarlem en 13. G. Fennis, Haarlem. Zondags in de Lepelstraat (N. Br.) reed Ruijs weer een beste race. Steeds streed de Haarlemmer in de voorste ge lederen en wist tenslotte met zeven an dere renners - onder wie ook weer Ron Hendriks en Henk Peters - een kop- groepje te formeren. Drie ronden voor het einde (7,5 km) sprong Ruijs - even als m Rhoon - weer weg en wist uit de greep van zijn concurrenten te blijven. Als een verdiend triomfator snelde de Haarlemmer over de eindstreep. Ook de leidersprijs en de prestatieprijs vie len hem in deze ronde ten deel. De uitslag luidt: 1. A. Ruijs, Haarlem, de 50 km in 1 uur 13 min. en 47 sec.; 2. P. Barten, Zevenbergen; 3. R. Hen driks, Haarlem; 4. K. van Zundert, Et- ten; 5. A. Nootenboom, Rotterdam. (7. H. Peters, Heemstede; 8. B. Weeda, IJ- muiden; 9. G. Fennis, Haarlem en 11. J. v. d. Horst, Haarlem.). '•AWAMAW.W »A«AW W.V.V.Vi -••• voor a !v!v!v ISïyppWiswsw Advertentie ZANDVOORT, 6 september Zoals elk jaar, is op de eerste september de seizoendrukte in Zandvoort met één slag geëindigd. Winkelstraten waar men enkele dagen tevoren een druk verkeer van gasten kon waarnemen, zijn eensklaps leeg en verlaten. De stilte wordt nog geaccentueerd omdat de slagers, groentenhandelaren, melkslijters en bakkers met vakantie zijn gegaan en het bezorgen van levensmiddelen tot een minimum is beperkt. De maand september is dan ook de vakantie-maand voor de Zandvoorters. Wekenlang zijn zij bijkans dag en nacht in touw geweest om de toeristen en de „vaste" klanten van dienst te zijn. Op hun beurt scharen zij zich thans in de rijen der toeristen in zuidelijker en hopelijk zonniger oorden. Het seizoen 1960 zal bekend blijven door de in juli en augustus vrijwel da gelijks voorkomende regen. In deze maanden is van een dag met top-be- zoek nauwelijks sprake geweest. Het laatste „goede" weekend was dat van zondag 26 juni. Als hoogtepunten in het seizoen gelden de pinksterdagen en het vier dagen durende „Duitse weekend" na Sacramentsdag. In juli en augustus heeft Zandvoort het hoofdzakelijk van de logeergasten moeten hebben. Maar deze waren dan ook in ongekende mas saliteit naar de badplaats gekomen. De top werd bereikt eind juli-begin augus tus, toen Zandvoort naar schatting 20.000 gasten onderdak verstrekte. Een maatstaf voor de omvang van het toeristisch bezoek is de drukte in de katholieke parochiekerk op zondag. Deze concentreert zich steeds op de maand augustus, die in Zandvoort dan ook wel genoemd wordt de maand voor de katholieke badgasten. Op de eerste twee zondagen van au gustus „kerkten" daar naar schatting plm. 5.000 personen. Het aantal kerk diensten (normaal 3) moest tot 10 wor den opgevoerd. Van dit massale bezoek werd dankbaar gebruik gemaakt om te collecteren voor kerk, armen en mis sie. Alleen voor deze doeleinden werd ruim 6.000 geofferd. De zakenmensen kunnen op een goed seizoen terugzien. Zeker: het staat ten achter bij de pracht-zomer van 1959, maar niemand had in ernst op een her haling daarvan gerekend. De omzetten van de strandbedrjjven liggen gemid deld op 80 pet. van die over 1959, maar zijn belangrijk hoger dan die in het destijds „zeer goed" genoemde sei zoen 1958. Voor de zaken in het dorp komt men tot gemiddeld hetzelfde beeld. De vele regendagen waren voor de banketbakkers, drankzaken, speel goedwinkels, boekhandels e.d. zeer gun stig. In deze branches vindt men dan ook zaken die het beter hebben gehad dan in het zonnige seizoen 1959, toen de gasten bijna dagelijks naar het strand konden gaan. Dat het seizoen voor velen een appel tje voor de dorst heeft opgeleverd blijkt wel uit de resultaten der spaar banken. Bij de rijkspostspaarbank werd in juni, juli en augustus 266.901,- meer ingelegd dan opgenomen. Het spaaroverschot van de Nutsspaarbank bedroeg 486.350,-. Het betreft hier voornamelijk de opbrengst van de ge meubileerde verhuur en de kassaldi der kleine bedrijven. De grotere zaken stortten hun geld bij hun bank-relatie. Van de nachtkluis der Twentsche bank is bijv. een druk gebruik gemaakt. De kampeerterreinen hebben haast al tijd aan de vraag kunnen beantwoor den. Op slechts enkele dagen heeft de politie het kamperen buiten de aange wezen terreinen behoeven te gedogen. Het kampeerterrein „Sandevoerde" aan de Kennemerweg kon door een bete re organisatie van het bedrijf zijn maximum bezetting tot 840 tenten en caravans opvoeren. De vergroting van het gemeentelijk kampeerterrein „De Branding" tot plm. 300 tenten bleek in een behoefte te voorzien. Wanneer men het strandtenten-kamp en de par ticuliere kampeerbedrijven in aanmer king neemt, komt men te Zandvoort tot een kampeercapaciteit voor plm. 7.000 personen. Meer en meer komt men tot de overtuiging, dat Zandvoort hiermede aan zijn plicht tegenover de ze categorie van toeristen ruimschoots heeft voldaan. Het is trouwens niet in het belang van de badplaats dat het kamperende publiek daar zou gaan do mineren. Evenals in andere kustbadplaatsen vormden de Duitsers de belangrijkste categorie van bezoekers aan Zandvoort. Het is echter geenszins zó, dat Zand voort een Duitse badplaats zou zijn ge worden. Het aantal overnachtingen van Duitsers blijft beneden 50 pet. van het totaal. De talrijke bordjes met aankon digingen in het Duits hebben echter de indruk gewekt, dat Zandvoort het alleen van de Duitsers moet hebben. Het ver manend beroep, dat de burgemeester van Zandvoort op de betrokken kamer- verhuurders heeft gedaan, zal naar men verwacht er toe leiden dat de schreeuwende reklameborden het vol- gend jaar niet meer gebruikt zullen worden. Het optreden van de burge meester heeft velerlei reacties opgeroe pen. Over het algemeen kan gezegd worden, dat men het met de burge meester eens is, dit geldt ook de reac ties uit Duitsland, waar tientallen bla den aandacht aan deze affaire hebben besteed. De Duitse zomerinvasie kan soms tót vermakelijke situaties leiden. Dat ondervond een Zandvoorts onder wijzer, die in een café door een bezoe ker in het Duits werd aangesproken. Er ontwikkelde zich een geanimeerd gesprek in de Duitse taal. De ontkno ping kwam toen bü het afrekenen met de kellner bleek, dat beide heren Ne derlanders waren! De zee vroeg vier slachtoffers. Een voor Zandvoort ongekend hoog aantal. De aanwezigheid van vier zandbanken voor de Zandvoortse kust geeft de zee voor baders en zwemmers een zekere mate van veiligheid. Het ruwe weer in juli heeft echter in de eerste bank en kele gevaarlijke muien doen ontstaan. Menig bader of zwemmer is daardoor in moeilijkheden gekomen. De vrijwil ligers van de Zandvoortse reddingsbri gade en de politie van het stranddeta- chement zijn meermalen handelend op getreden en konden verschillende ge slaagde reddingen registreren. Het strand biedt nu een rustige aan blik De nog aanwezige gasten genie ten van die rust en de nog aange name temperatuur van het zeewater. De badinrichting „Bad-Zuid" blijft ten gerieve van de cliënten uit Zandvoort en Haarlem nog open tot 11 september. De strandexploitanten hopen nog op een zonnige nazomer. In de eerste plaats voor de gasten en bezoekers, maar ook om het van regen verzadigde strandma- teriaal enigszins droog in de winterber- ging te tainnen opslaan. WÊmm Een momentopname van het immer actieve „samenspel" van Henk Hoek (links op de toto) met de leden van de sociëteit Teisterbant. Instituten, en personen die even belangrijk zijn als instituten, plegen lustra te vieren. Bij gewone mensen wordt op een periode van vijf jaar niet gelet. Het is in overeenstemming daar mee, dat de Haarlemse sociëteit Teisterbant uitvoerig aandacht gaat schenken aan het feit, dat haar voortreffelijke buffetbeheerder Henk Höck vijf jaar geleden zijn post be trok achter de bar onder het kelder gewelf van één van Brinkmann's pan den aan de Grote Markt. Henk Hoek is minstens zo belangrijk als een instituut in het algemeen en bijna even belangrijk als het instituut, dat hij helpt schragen. Dat komt door dat hij in werkelijkheid is, wat veel mensen schijnen te zijn: een per soon. En het is bij de gratie van die hoge graad van menselijkheid dat hij precies op zijn plaats is in het brandpunt van een op persoon lijk contact gerichte gemeenschap, welk brandpunt zeker in een socië teit van kunstenaars en kunstlieven- den gelegen is bij de bar. Een populaire misvatting wil dat barkeepers bedreven moeten zijn in het bereiden van cocktails en het vertellen van zorgvuldig uit het hoofd geleerde moppen. Misschien vertegenwoordigen dezulken inder daad het ideaaltype voor de conven tionele vermaakscentra, maar in een onburgerlijk milieu zijn zij evenmin op hun plaats als iedere andere auto maat. Daar hecht men meer aan persoonlijkheden, die hun gesprek stof niet uitsluitend uit hun geheugen putten en de koetsierscognac met eenzelfde zorgvuldigheid behandelen als de Hennesy. Maar laat de lezer, voor wie wij vandaag Henk Höck uit de schemer van de kelder naar de klaarte van het voetlicht halen, nu niet menen, dat deze lustrale figuur geen vaar digheden zou bezitten. De pijnlijke waarheid is namelijk, dat hij in alle opzichten, die er toe doen in een sociëteit, de meerdere is van de le den. Teisterbants eerste president, Godfried Bomans, die weet dat de waarheid eerst duidelijk wordt wan neer men overdrijft, heeft het on langs zo gesteld, toen hij het woord voerde tijdens het feestdiner ter ge legenheid van de tiende verjaardag der sociëteit. Henk Höck goochelt beter dan enig amateur onder de sociëteitsleden, hij pokert met gro ter schranderheid dan de lieden aan de andere kant van de bar, bereikt op het biljart een hoger gemiddelde dan de sociëteitskampioen en speelt beter piano dan Bomans zelf. Dat hij, wanneer hij daartoe werd ge roepen, een nog degelijker verhande ling over beeldende kunst zou kun nen houden dan professor Nico Vroom behoeft hierna nauwelijks be toog. Staat Henk Höck door zijn plaats in de beslotenheid van Teisterbant buiten het (overige) Haarlemse le ven? Neen, hij staat er precies mid den in, want hij is lid van HFC en speelde eens in het eerste elftal. Vrijdag 9 september zal hij op de sociëteit gehuldigd worden met de kracht welke daar ten aanzien van huldigingen gebruikelijk is. Wie door het Kleverpark wandelt, kan een in zijn habijt vergrijsde franciscaan ontmoeten: pater Wij nand Sluys. Een bejaarde, maar geen oude pater. Morgen is het vijftig jaar geleden, dat hij intrad bij de franciscaner Minderbroeders, een gouden jubileum dus, waarover de jubilaris niet heel veel drukte wil maken. Zijn vele vrienden echter willen het feest niet zo maar laten voorbij gaan. Daarvoor menen zij terecht heeft hij te veel gedaan. Jaar in, jaar uit is pater Sluys als het ware van de ene conferentie in de andere gestapt. Zijn naam had een bekende klank. Hoe vele malen is niet in kranten of op aanplakbiljetten de naam van Wynand Sluys aangekon digd, die weer in die of die kerk zijn reeks conferenties zou houden voor „niet-katholieken en katholieken", een op het eerste gezicht nogal vreemde formulering, waarmede overigens alleen gezegd wilde zijn, dat de geloofsuitleg van pater Sluys voor niet-katholieken ook de katho- .■.-.V.V/iV.V.VAV.-.V.V.VW. Drs. F. A. Vissers, economisch di recteur van het ziekenhuis St.-Joan nes de Deo te Haarlem, maakt zich grote zorgen. En met hem de ande re leden van het directorium. Nog steeds is de rijksgoedkeuring niet af gekomen voor de bouw van het „per manente beddenhuis voor vrouwe lijke patiënten" en van de centrale keuken. Reeds in februari van 1959 was die aangevraagd. Inmiddels gaat men voort met het overleg met de architect voor het bestedings- klaarmaken van de eindfase van de nieuwbouw. Maar men kan niet eeuwig blijven wachten op de minis ter. Pas nog heeft drs. Vissers hem een telegram gestuurd met de mede deling, dat hij nog steeds zit te wach ten. Dat er intussen in het ziekenhuis hard wordt gewerkt, blijkt overigens uit het bijzonder fraaie jaarverslag, dat voorzien van talrijke illustra ties voor het eerst is verschenen, van alle Deo-inrichtingen in den lan de tezamen, inclusief Sengarema. Daarin treft de lezer hele reeksen moeilijke woorden, die voor een me dicus dagelijks werk zijn. Maar er zijn ook vele getallen te vinden, die een beeld geven van de activiteiten in het Haarlemse ziekenhuis. Zo werden in 1959 in totaal 2817 patiënten in het ziekenhuis opgeno men, te weten 2165 mannen, 406 vrouwen en 246 kinderen. In totaal werden er 70161 verpleegdagen ge noteerd. De meeste patiënten kwa men uit Haarlem, namelijk 2142. Heemstede, Velsen en Bloemendaal volgden met respectievelijk 139, 128 en 98. Het laboratorium verrichtte in dat jaar maar liefst 102010 onderzoe- 'ken. Aan de polikliniek brachten 8891 patiënten 36027 maal een be zoek. Er zit bijzondere groei in de „Deo". Haarlem-Noord wacht evenzeer met spanning op dat telefoontje van de minister. lieken zelf een leerrijk inzicht zou geven in hun geloof. Maar op de eerste plaats toch sprak hij in verschillende steden van ons land voor de niet-katholieken. Drs F. A. Vissers: grote zorgen. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiMüiiin Met zijn interessante conferenties kon hij bij „anders-denkenden" in ieder geval vele vooroordelen weg nemen en dikwijls leidde hij hen de Kerk binnen. Een van zijn vrienden, de heer H. Knötschke, die zovele jaren met hem heeft samengewerkt, stuurde ons een bijna lyrisch gestemde lof rede toe, waaruit ons duidelijk werd, hoe pater Sluys met zijn zakelijke welsprekendheid altijd datgene wist te vermijden, waardoor hij zijn ge hoor zou kunnen afstoten. Niettemin ging deze franciscaan een man met een sonore stem, die echter geen spreker was met vloeiende ge baren of een vleiende voordracht steeds recht op zijn doel af, wanneer het ging om de verdediging van het geloof. Onbekend te blijven en voor niets geteld worden zo heeft Thomas a Kempis geschreven, een regel, die pater Sluys gaarne op zichzelf moet hebben toegepast. Dat het „onbe kend blijven" in de letterlijke zin geen waarheid is geworden, heeft de jubilaris niet dank zij, maar on danks zichzelf moeten aanvaarden. Het „voor niets geteld worden" wil len zijn vrienden de komende dagen even vergeten. Zondag 11 september namelijk draagt de jubilaris om half elf een plechtige mis op in de Kleverpark- kerk. Daarna is er omstreeks twaalf uur gelegenheid hem te feliciteren in de Schuylenburgh. ALEXANDRIA, Louisiana, 6 sept. (U.P.I.) De voormalige gouverneur van Louisiana, Earl K. Long, is giste ren overleden voordat hij de vruchten kon plukken van zijn grootste politieke overwinning. Hij stierf aan een hart aanval. Slechts negen dagen geleden maakte de 65-jarige Long een fantasti sche „come-back" in de politieke arena door een zetel in het Congres te win nen. Long bezocht liever zelf de dorpen en gehuchten in de gloeiende zon van Louisiana dan dat hij zijn geld besteed de aan televisie-uitzendingen wanneer hij zijn verkiezingscampagne voerde. Soms hield hij vijf tot zes redevoerin gen per dag, gekleed in een loszittende, van transpiratie doorweekt overhemd en een afgezakte pantalon. Long herstelde nimmer van de tegen slagen die hij in de zomer van 1959 doormaakte. Het grootste deel van juni 1959 bracht hij door in verschillende zenuwinrichtingen en hij kreeg de bij naam van „de gekke gouverneur". Het begon allemaal toen hij in het parle ment van Louisiana een aanval van waanzin kreeg. Terwijl op de publieke tribune nonnen zaten, sloeg hij onfat soenlijke taal uit en slingerde hij per soonlijke beschuldigingen naar mannen die tot dat tijdstip zijn vrienden waren geweest. De volgende dag keerde hij terug en verontschuldigde zich, maar begon opnieuw te schelden. GEEN SPREEKUUR Wethouder mr. J. C. C. W. Hjjszeler van Bloemen daal zal gedurende de gehele maand september geen spreekuur houden. Don derdag 8 september zal wethouder W. F. Happé van Haarlem geen spreekuur houden. DJAKARTA, 6 sept. (U.P.I.) De regering van president Soekarno heeft de communistische party in Indonesië opnieuw een zware slag toegebracht, door alle communistische activiteiten te verbieden in zuid-Sumatra en zuid- Celebes. Voordien had de regering com munistische activiteiten in zuid-Borneo verboden. Overtreding van het verbod kan worden gestraft met een gevange nisstraf van een jaar. De regering maakte bekend, dat de nieuwe verbodsbepalingen genomen wa ren „om de uitvoering van de regerings plannen veilig te stellen en in dit stadi um het ontstaan van nieuwe problemen te voorkomen". Thans wordt algemeen verwacht, dat de communistische par tij ook zal worden verboden in Oost-Ja- va, waar de communisten het sterkste zijn. AMSTERDAM, 5 sept. Twee po litieagenten zijn gisteravond te hulp ge roepen in een woning in de Nieuwe Le liestraat, waar men in het bedje van de baby een slang had ontdekt. De agenten hebben het dier naar Artis ge bracht, waar men vertelde, dat het waarschijnlijk een ringslang was. Men vermoedt dat in de kelder van het huis nog meer slangen leven. (Advertentie) van het laatste bouwjaar. Volkswagen - Opel - Chevrolet HOUTPLEIN 21 - TELEF. 10338 Vorig Slot opening 6/6 4',i Ned 1958 4ya Ned. 1960 1 41/2 Ned. 1960 II 4>/« Ned. 1959 3»,I Ned 1953 Statie) 1947 3'A Ned 1956 ;iy« Ned 1948 3'i Ned 1950 31/4 Ned 1954 31/4 Ned 1955 O B.N.G Won.bouwl 6 Ned Handel Mij Cert Amsterdam Rubber H V.A ienembah-Ml) AK.U Eerkel Patent Calvé-Delft Cert Dell Ml] Fokker v. Gelder Hoogovens Müller Co. Philips Gem.bez Unilever Billlton 2e Kon Petroleum 50 Roll Amerika Liln KLM Kon Ned Stoom b Mn K.P.M Ned Stoomv M1.1 2 Ommeren Ned Scheepvaart Unir Kentespaarbrieven '57 Hentespaarbrieven 68 2 Va Amsterdam '56 2'A Amsterdam '56 O 2V4 R'dam '57 Alb Heljn kl obl 100% 100H 100ft 98& 95% 93% 94 fV 94% 88% 00 00 90 92% 110 330 113% 113 151 527 552 554% 400 839 180.50 181.50 439 344 919 925 447% 1322 1327% 855% 860% 468 127.40 126.7C 152% 155% 103.40 198% 201% 142 174% 300% 156% 159% 112 80 87% 100% 125%

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1960 | | pagina 5