Gaitskell vraagt Labour conflicten te beperken Hillary gelooft niet meer in de Verschrikkelijke Sneeuwman I ADENAUER wordt 85 jaar Cfc PAIJL VLAANDEREN en het komplot I ESS? Uit de pers 124 spijtoptanten aangekomen Achtervolging in Putte GEEN PARA-COMMERCIALISME IN DE HORECAF Edith Piaf weer fit Dodelijke botsing veroorzaakt Melk een cent duurder Twee dagen om het feest te vieren Kennedy benoemt onderminister Nieuwe onlusten in ORAN VRIJDAG 30 DECEMBER 1960 PAGINA 2 Nieuwjaarsboodschap Britse partijleider Iaat kinderen veilig groeien Op wat er in iit, komt het aan: 75 et De crisis Minister Beerman op de Waterman Donaupont Hembrug uit de vaart Pijldiensten naar ZUID-AFRIKA (2 per week) per Supor* DC-8yTO"t UW PREFERENTIE - ONZE REFERENTIE Douane rijdt schietend botersmokkelaar klem Bejaarde vrouw ligt een dag en nacht klem Conflict opgelost Busbestuurder veroordeeld V ertegenwoordi ger hoort 15 maanden tegen zich eisen Wegens oplichting Per 1 januari Prijs koffiemelk onveranderd Op Waterman Mr. Beerman bezoekt spijtoptanten De omzetbelasting op sigaretten Kritiek op commissies middenstandsexamens I.M.O.-leraren uiten hun ontevredenheid Hertelling stemmen op HAWAII Grotere meerderheid voor Kennedy OPKLAPBAAR ITHO-RAAMVENTILATOREN Ex-secretaris van Bergen in vrijheid 60.000ste bezoeker Spoorwegmuseum ouwe hebben sleutel zelligheid (Vein onze Londense corespondent) LONDEN, 30 dec. Aan het eind van het jaar heeft Gaitskell het nodig geacht een beroep te doen op de par tij waarvan hij de leider is en welke. Indien zij voort blijft bestaan, op 1960 terug zal zien als een van de meest rampzalige jaren in haar geschiedenis. In zijn gisteren gepubliceerde nieuw jaarsboodschap verklaart Gaitskell dat het geen nut heeft te proberen het feit te verdoezelen dat er ernstige menings verschillen heersen in de Labourpar- tij over de kwestie van kernontwape ning. Maar hij meent dat het conflict binnen de perken kan worden gehouden, indien het dispuut wordt voortgezet op vriendelijke en hoffelijke wijze en zon der aanvallen van persoonlijke aard. Verder geeft Gaitskell als zijn me ning dat de meningsverschillen bij La bour geen hinderpaal behoren te vor men voor de parlementaire taak van de partij, het voeren van oppositie te gen de conservatieve regering, welke laatste, naar de mening van de leider van Labour, ernstig te kort is gescho ten. Dank zij het regeringsbeleid was de produktiviteit van de natie niet lan ger stijgend. De uitvoer was afgeno men en de werkloosheid was gestegen. Aangaande de buitenlandse politiek van de natie meent Gaitskell. dat het de taak is van Brittannië inter nationale spanningen te verminde ren en een begin te maken met on derhandelingen voor het toelate van (communistisch) China tot de Ver enigde Naties. Gaitskell noemt in zijn nieuwjaars- Advertentie) a Groter worden vergt extra energie en groeikracht van Uw kinderen. Daarom als de tijd voor Molenaar's Kindermeel voorbij is: Happy Food als aanvulling op de maaltijden. Geef opgroeiende kinderen(nog in de box of al naar school) Happy Food. Eén cake per dag is al voldoende! rijst-kindermeel, kinderbloem, suiker, verse eieren, honing. 'n produkt van MOLENAAR! Opneming tn deze rubriek niet noodzakelijk een bewijs van in stemming „Trouw" publiceert vanmorgen als hoofdartikel de volgende verklaring: Naar aanleiding van allerlei reacties op de houding" van de A.R. Kamer fractie, die geleid heeft tot de kabi netscrisis, zou ik twee dingen willen opmerken. In de eerste plaats dat hier persoon lijke tegenstellingen hoegenaamd geen rol hebben gespeeld. Er is geen tegenstelling Berghuis- Bruins Slot. Ei is ook geen tegenstel ling ZtjlstraBruins Slot. Wij hebben gedrieën, gedurende de lopende zittingsperiode van het kabi net-De Quay ons uiterste best gedaan om in goede samenwerking de wagen rijdende te houden. Ik vind dat het A.R.-volk dat van mij eerlijk geloven moet. In de tweede plaats: het woning bouwbeleid. Het ging hier om een zakelijk me ningsverschil. Wij vonden dat er vijfduizend volks woningen meer gebouwd konden wor den en dat die gezien de ernst van de woningnood, dan ook gebouwd moesten wórden. De regering meende dat dit met het oog op de gevaren van ovérbesteding en overspanning op de bouwmarkt niet kon. WIJ meenden dat het wel kon en waar het gaat om 2500 woningen want dat was tenslotte het verschil betekent dat, dat het gaat om het ge luk van 2500 gezinnen. Dat heeft de avr. en ook de c.h.- fractie zeer hoog gezeten. En dat heeft ons gebracht tot onze houding. Is dat een schande? Het is mij opgevallen dat in de re acties van ons publiek het probleem van de woningnood wordt gebagatelli seerd. Wat de A.R.-fractie bewogen heeft, is de noodzaak van hulp aan de wo ningzoekenden. Ik weet aat dit ook de ministers na aan het hart ligt. Maar de afweging van de verschillende be langen deed hier de wegen uiteen gaan. En dan doet men zijn keuze, naar eer en geweten. Het valt mij op en het verdriet mij dat zo weinig Christenmensen in hun kritiek daarvoor oog hebben gehad. Men zoekt naar allerlei niets met de zaak te maken hebbende bijeengeraap te motieven, die er niet zijn. Het is uitsluitend het motief der Christelijke verantwoordelijkheid waar door wij hebben getracht ons te laten leiden. BRUINS SLOT. boodschap het jaar I960 een jaar van moeilijkheden, teleurstelling en desil lusie. Hij memoreert de tragische dood van Aneurin Bevan, en beëindigt zijn sombere boodschap met de weinig over tuigende vermaning dat Labour een grote en belangrijke taak wacht in het nieuwe jaar, namelijk kritiek te oefe nen op de Britse regering en „onze ei gen constructieve voorstellen uit te dragen". (Van onze correspondent) VLISSINGEN, 30 dec. „Welkom spijtoptanten NASSI!" Een spandoek met dit opschrift zweefde donderdag morgen achter een reclamevliegtuig bo ven de haven. Het was een hartelijke begroeting aan de passagiers van de „Waterman", dat daar aan de kade was afgemeerd om er 124 uit Indonesië afkomstige spijtoptanten op Nederland se bodem aan land te zetten. Huiverend <n de koude decemberwind stonden ve len aan de railing te wachten. Voor enkele gezinnen was er tussen aankomst en ontscheping een ontmoe ting met de minister van Justitie, mr. A. C. W. Beerman, die zich aan de bui tenhaven aan boord van de „Waterman" had begeven om enkele ervaringen te horen. Het schip had ditmaal koers ge zet naar Vlissingen om na de ontsche ping van de passagiers op de werf van de Schelde een verbouwing te onder gaan. De „Waterman", die normaal op een terugreis uit Australië, ongeveer 800 spijtoptanten uit Indonesië naar Neder land vervoert, had thans maar een klein gezelschap aan boord. Drie dagen voor dat het schip de haven van Tandjong Priok binnenliep was pas de toestem ming daarvoor afgekomen. Het valt nog mee dat het 124 mensen is gelukt voor het vertrek gereed te zijn, zei minister Beerman in een kort onderhoud. Uit een gesprek met enkele spijtoptanten is hem gebleken dat een steeds sterker wordend gevoel van onzekerheid na het verbreken van de diplomatieke betrek kingen met Nederland de grootste drijf veer voor vertrek naar Europa is ge weest. AMSTERDAM, 29 dec. Op 2 janu ari a.s. zal de z.g. „Donaupont" van de Hembrug uit de vaart worden ge nomen. De pont gaat in dok tot, naar het zich laat aanzien, 18 januari. Er wordt naar gestreefd deze periode zo veel mogelijk te bekorten. In de plaats van de Donaupont wordt een kleinere pont ingeschakeld, die met de drie reeds in bedrijf zijnde boten de verbinding tussen de oevers ter plaatse zal onderhouden. Dit betekent intussen een capaciteitsverlies van 30 pet. daarom wordt men verzocht het veer aan de Hemburg in genoemde perio de zoveel mogelijk te mijden. (Advertentie) Inlichtingen en boekingen bij uw passagebureau of ALITALIA, Leidseplein 1, Amsterdam-C. Tel. 24.99.37/38. BERGEN OP ZOOM, 29 dec. De dorpskom van de grensgemeente Put te is woensdagmiddag het toneel ge weest van een woeste achtervolging tussen de Belgische douane en een bo tersmokkelaar, waarbij enerzijds rijke lijk van vuurwapens gebruik werd ge maakt en anderzijds door het uit strooien van kraaiepoten getracht werd de achtervolger uit te schakelen. In Berendrecht in België werd de smokkelaar klem gereden en gearres teerd. De chauffeur bleek een Puttenaar te zijn, die een vracht van 750 kg bo ter in zijn auto verborgen had. Een Belgische patrouille-auto sommeerde in de omgeving van Huibergen de chauffeur van een luxe-auto om te stoppen. In plaats daarvan ging de auto er met grote snelheid vandoor. Eerst door de onoverzichtelijke bospa den van de grensstreek, daarna dwars door het dorp Putte. De auto gierde hier met snelheden van meer dan 120 km door de straten, achtervolgd door de onophoudelijk schietende douane auto. Het publiek werd gewaarschuwd door de politiesirene, maar het geluid had een averechtse uitwerking, in plaats van de mensen van de weg te houden werden ze naar het gevaar ge lokt. Het mag een wonder heten dat bjj deze strijd geen ongelukken zijn veroorzaakt door de woest rijdende auto's en de rond vliegende kogels. Hoewel men in de grensgemeente Putte geen medelijden heeft met de be trapte smokkelaar, heerst er grote ver ontwaardiging over het optreden van de Belgische douane, die trachtte de strijd uit te vechten in een volkrijke en kinderrijke buurt. ROTTERDAM, 29 dec. Een be woonster van de Bajonetstraat maakte zich gisteren ongerust over haar 77- jarige buurvrouw, de alleen wonende weduwe A. Schouten-Duyvendijk. die zij sinds Tweede Kerstdag niet meer had gezien. Zij forceerde de deur van haar woning, en trof tot haar grote schrik de oude vrouw op de grond van de tussenkamer aan, met het opklap- bed op haar benen. Het bleek dat de vrouw in de nacht van maandag op dinsdag gevallen was, en daarbij het bed op de benen had gekregen. Al die tijd had zij zo gelegen, zonder eten of drinken. Personeel van de geneeskundige dienst heeft de wonden aan haar benen verzorgd, en later is er een zuster van de dienst gekomen, die de vrouw ver der verzorgde. Sir Edmund Hillary, de Mount Eve- restbedwinger op Schiphol met ach ter zich (rechts) de sjerpa Khungo Chumbi. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, 29 dec. Het conflict in de Horecaf, dat heeft geleid tot het uittreden van achtentwintig leden, is opgelost. Op een enkele uitzondering na hebben de opposanten, die vrijwel allen uit Noord wftk afkomstig waren, hun bedankje ingetrokken. Zij hebben dat gedaan, nadat het bestuur van deze bond van werkgevers in het hotel- en restaurantbedrijf tijdens een In Am sterdam gehouden ledenraad zich heeft bereid verklaard aan de wensen van de leden die hadden bedankt te gemoet te komen. De bezwaren richtten zich tegen het als lid aannemen van de zogenaamde para-commerciële ondernemingen, in stellingen die eigenlijk niet tot de ech te Horecaf gerekend kunnen worden als bedrijfskantines, parochiehuizen en dergelijke. Besloten is nu dat deze in stellingen voortaan niet meer als lid zullen worden aangenomen. Er is een commissie ingesteld, die zal uitmaken welke instellingen nu als para-com mercieel moeten worden beschouwd en welke niet. Deze commissie zal vóór 1 juli 1961 rapport uitbrengen. Over hetzelfde probleem beraadt zich ook een commissie uit het bedrijfschap Ho reca, dat, naar verwacht wordt, al eerder met haar werk gereed zal zjjn. Aanleiding tot de uittreding van de leden, onder wie ook de heer L. van Sterkenburg, eigenaar van het Doelen hotel in Amsterdam en het Palaceho- tel in Noordwjjk, die nu in beide com missies zitting heeft, was het aanne men als lid van „De Baak" in Noord- wijk, het studiecentrum van het Cen traal Sociaal Werkgeversverbond. „De Edith Pia) is weer helemaal genezen "'en maakt het uitstekend, dat blijkt over duidelijk uit deze foto. Zij werd gefoto grafeerd in de loge van een Parijs theater, waar zij een liefdadigheidsvoor stelling bijwoonde. Haar trouwe mas cotte, een wit konijn, had zij natuurlijk niet vergeten. Baak" heeft inmiddels voor het lid maatschap bedankt. Bovendien heeft de voorzitter van de Horecaf, de heer J. G. Meijer zich bereid verklaard te gemoet te komen aan de wens van de opposanten om afstand te doen van de functie van lid van de exploitatiecom missie van „De Baak". AMSTERDAM, 29 dec. Het ge rechtshof heeft een 34-jarige betonwer ker uit Wieringen wegens het oprijden van een voorrangsweg nabij Uitgeest zonder voorrang te verlenen aan een vrachtauto veroordeeld tot een maand hechtenis, alsmede ontzegging van de rijbevoegdheid voor 6 maanden. De betonwerker was door de recht bank in Alkmaar veroordeeld tot een maand gevangenisstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid voor 6 maanden. Het gevolg van de nalatigheid was, dat de betonwerker met zijn auto, een busje waarin enige arbeiders zaten, te gen de flank van de vrachtauto botste, waardoor een der inzittenden, de 60-ja- rige schipper J. Blokland, overleed en een aantal andere inzittenden gewond werd. HAARLEM, 30 dec. Wegens op lichting, herhaalde malen gepleegd, eiste de officier bij de Haarlemse Recht bank, mr, G. W. F. van der Valk Bou- man, gistermiddag 1 jaar en drie maan den gevangenisstraf tegen een 35-jari- ge vertegenwoordiger uit IJmuiden. De man zou op 27 mei van dit jaar aan een bankbediende van de Twent- sche Bank te Velsen twee ongedekte cheques respectievelijk ter grootte van DM 250 en DM 200 hebben aangebo den. Ongeveer een maand later paste hij dezelfde truc, ditmaal met eèn cheque ter waarde van DM 150, toe bij de Twentsche Bank in Oegstgeest. Voorts was de vertegenwoordiger ten laste gelegd, dat hij op verschillende data in juni en juli in Amsterdam zich, door middel van comsumptie, goe deren had toegeëigend, zonder daarvoor te betalen. Op de zitting gaf verdachte al deze feiten volmondig toe. Hij was in moei lijkheden geraakt, was naar Duitsland gegaan om daar werk te vinden maar was onverrichterzake teruggekeerd. De rechtbank zal 12 januari uitspraak doen. DEN HAAG, 29 dec. Het ministe rie van Landbouw en Visserij brengt In herinnering, dat de prijs van de con- sumptiemelk als gevolg van de verho ging van het vetgehalte met ingang van het nieuwe jaar met één cent per liter zal worden verhoogd. Overeenkomstig het advies van het produktschap voor zuivel heeft de minis ter van Landbouw en Visserij de heffin gen op koffiemelk en room vooralsnog ongewijzigd gelaten, zodat de prjjzen van deze melkprodukten voor de con sument per 1 januari geen wijziging zullen ondergaan. VLISSINGEN, 29 dec. Vanmorgen is in de buitenhaven alhier de „Water man" binnengelopen met aan boord 124 passagiers uit Indonesië, voor het merendeel spijtoptanten. Slechts enke le repatrianten bevonden zich onder deze groep. De minister van justitie, mr. A. C. W. Beerman heeft een bezoek aan boord gebracht en zich onderhouden met en kele der gezinnen, onder andere met het gezin van de heer A. Damw(jk, voormalig kantoorhoofd van het hoge re gerechtshof in Djakarta. Bij dit ge zin was ook de 16-jarige zoon Karei, die tot tweemaal toe als verstekeling heeft getracht naar Nederland te ko men, omdat hem een uitreisvisum werd onthouden. De laatste maal werd hij aan boord van de „Oranje" in Singa pore gesnapt. Hij heeft daarna twee maanden in de gevangenis doorgebracht. De heer Damwijk slaagde er tenslotte in voor deze jongen eèn uitreisvisum te bemachtigen. SCHIPHOL, 29 dec. Sir Edmund Hillary, de 41-jarige bedwinger van de Mount Everest, gelooft niet meer in het bestaan van de „Verschrikkelijke Sneeuwman". Vanochtend zei hij tijdens een kort oponthoud op Schiphol: „De voetsporen, die de inheemse bevolking van Nepal geregeld in de sneeuw op gro te hoogte heeft gevonden, hebben wij tij dens onze expeditie ook gezien. Er is echter een alleszins redelijke verklaring voor gevonden: het zijn sporen van klei ne dieren, die later aan de zon blootge steld tot grotere omvang weggesmolten zijn. De leider van de Himalaja-expeditie was op de terugreis naar Nieuw Delhi. Hij werd vergezeld door de Britse jour nalist Desmond Doig en door het 48-jari- ge dorpshoofd Khunjo Chumbi, zonder wie de bevolking de beroemde scalp van de Sneeuwman niet voor onderzoek in de V.S. en Engeland wilde uitlenen. Gebleken is, dat er vals haar aan de scalp bevestigd was. DEN HAAG, 29 dec. Met het oog op het feit, dat op 1 januari a.s. de tijdelijke verhoging van omzetbelas ting op sigaretten vervalt, deelt de stichting sigarettenindustrie mede, dat het niet mogelijk is gebleken voor die datum een definitief standpunt te be palen ten aanzien van de vraag op welke wijze deze belastingverlaging ten goede moet komen aan industrie en tabakshandel. Hangende het nog verder te voeren overleg is van de zijde van het minis terie van Economische Zaken aan de industrie verzocht per 1 januari 1961 de inkoopprijzen voor de handél te ver lagen met de tot dusverre door de in dustrie in uitzicht gestelde 12 cent per 1.000 sigaretten. BONN, 29 december Als Bonds kanselier dr. Adenauer volgende week donderdag (5 januari) 85 jaar wordt, zal de viering van dit feit voor het eerst over twee dagen worden ver deeld. De felicitatie-plechtigheden in het „Palais Schaumburg" werden tot dusverre altijd in één lange en voor de bejaarde kanselier veel te inspan nende dag samengeperst, die „der Al- te" na zijn recente ziekte niet meer kan doorstaan. Het besluit om de viering van zijn verjaardag over twee dagen uit te spreiden, is typisch Adenauer Zijn artsen, adviseurs en partijvrienden hadden de felicitatie-plechtigheden sterk willen inkrimpen. De kanselier wil echter voor eens en altijd een ein de maken aan de hardnekkige geruch ten in Bonn, dat hij van zijn recente ziekte nog altijd niet helemaal is her steld. Hij heeft derhalve besloten om niet één dag verjaardag te vieren, maar zelfs twee dagen. Adenauer heeft zich enorm geergerd aan de wat hij noemt „kletspraat jes", volgens welke hij „veel erger ziek is geweest dan officieel wordt toe gegeven". Vandaar, dat hij ter gelegen heid van zijn 85e verjaardag en bij het naderende einde van een 12-jarig kan selierschap even lang als Hitiers 1000-jarige rijk heeft geduurd een grote show wil doen opvoeren. Tenslot te is 1961 een verkiezingsjaar in West- Duitsland, dat dr. Adenauer voorne mens is met volle teugen te genieten. ZWOLLE, 30 dec. Veel en scherpe kritiek op de commissies, die ieder jaar de examenopgaven en de correctie- richtlijnen samenstellen voor het diplo ma middenstand, is gisteren geuit op de jaarvergadering van de Vereniging van I.M.O.-leraren, waarmee het congres van het Instituut voor Middenstandsont wikkeling werd besloten. Tegen het advies van het algemeen bestuur stemde de meerderheid van de aanwezigen voor een door de Kring Am sterdam ingediende motie, gericht aan de Stichting Algemene Examens Han- delskennis, waarin er op wordt aange drongen de namen van de leden der commissies, die de opgaven ën de richt lijnen samenstellen, bekend te maken. De voorzitter van de vereniging, de heer Hage, verklaarde in zijn openings rede, dat het algemeen bestuur diep ge schokt is door de gang van zaken van het schriftelijk examen 1960. Het onge noegen werd nog groter na het verschij nen van de richtlijnen voor de correctie, een dag na het examen, dat op 18 mei werd gehouden. Hij concludeerde, dat er gehaast ge werkt is en dat het verantwoordelijk heidsgevoel zeer gering is geweest. Het enige lichtpunt, aldus de heer Ha- ge, is dat de Stichting voor 1961 heeft bepaald, dat de voorzitter van de com missie assistentie moet vragen van een opleider. Hij sprak de hoop uit, dat de opleiders hun taak serieus zullen opvat ten en voor de eer zullen bedanken als de tijd te kort is om verantwoord werk te leveren. PALM BEACH, 30 dec. (A.F.P-) gekozen president van de Verenig Staten, John Kennedy, heeft Ro5~riprai Roosa, vice-president van de Reserve Bank of New York aangewe zen als onder-minister van f ui zijn toekomstige regering- De nieuwe medewerker van Kennedy is 42 jaar oud. Hi) IS n^®k"ndlSe op het gebied van intf£lnanciële vraagstukken en van de staatsfondsen- markt. Hij zal deverantwoordelijkheid krijgen voor vraagstukken, die betrek king heb oen op ae federale schuld. In dit verband zal hij een belangrijke rol moeten spelen in de strijd tegen de goudafvloeiing. ORAN Algerije, 29 dec. (U.P.I.) f Franse veiligheidstroepen hebben g1* teravond als vergeldingsmaatregel Oran het vuur geopend op een gro«f moslems. Twee mohammedaanse bet® gers werden gedood. De moslems ha®' den zich verzet tegen het instellen v»® de avondklok en waren toch nadat spertijd was ingegaan op straat gebl® ven. Vanmorgen trokken grote dromme® moslems door de straten van Oran. Zil eisten luide, dat de leiders van de vef' zetsbeweging, die gisteravond waren ge* arresteerd, zouden worden vrijgelaten- Manschappen van het vreemdelingen- legioen en stakingspolitie waren er gis- teren na veel moeite in geslaagd, de rust in de oproerige mohammedaanse woonwijk te herstellen. Het dodencijfer is met de twee slachtoffers van gisteravond gestegen tot vijf. De ernstige botsingen tussen moslems en Europeanen begonnen vo rige week vrijdag. De schietpartij gebeurde in de zwaar bewaakte mohammedaanse woonwijk, toen een patrouille van de veiligheids troepen de moslems die het aanvangs- uur van de avondklok hadden gene geerd naar binnen wilden drijven. De patrouille werd drie maal door moslems aangevallen. HONOLOELOE, 29 dec. (Reuter) Een tweede hertelling van de stem men, die bü de presidentsverkiezingen van 8 november op Hawaii zp'n uitge bracht, heeft tot resultaat gehad, dat Kennedy 115 stemmen meer heeft go- kregen dan Nixon. Volgens de eerste hertelling bedroeg Kennedys meerder heid 506 stemmen, nadat de eerste tel ling Nixon als overwinnaar had aan gewezen met een meerderheid van 141 stemmen. De kwestie aan wie de drie stemmen van Hawaii in het college van kies mannen zullen toevallen, zal wordeh beslist als het Congres op 6 januari weer bijeenkomt. Indien Kennedy de ze stemmen krijgt beschikt hij over 303 stemmen, evenals Truman in 1948 kreeg. De vereiste meerderheid om ge kozen te worden is 269 stemmen. (Advertentie) Alleen ITHO-raamventilatoren hebben eea opklapbaar motorgedeelte! Zij voeren niet alleen bedompte lucht af, maar brengen, indien gewenst, op warme dagen ook frisse lucht binnen. Vraagt deskundige voor lichting bij Uw tlektro- installateur. Publikatie 'ITHO-SCHIEDAM* VENLO, 29 dec. De ontslagen ge meentesecretaris van Bergen in Noord- Limburg, die wegens valsheid in ge schrifte en het aannemen van steek- pennjr„o^tic^S« 00rcleeld tot een 1„„,- ls wegens goed gedrag 7Mn «t. f.-" eerder dan het einde van straftijd in vrijheid gesteld. UTRECHT, 29 dec. Het Nederlands Spoorwegmuseum heeft gisteren zijn 60.000ste bezoeker in 1960 ontvangen. Dit aantal is nog in geen enkel voor gaand jaar bereikt. De bezoeker was de heer W. C. Bos alhier, met zijn echt genote, moeder, zoontje en een logeetje. B(j deze gelegenheid werd hem een boek „Het IJzeren Paard" en een pres- se-papier voorstellend de locomotief „Aquarius 1845" overhandigd. Advertentie) infiflfcr' IK WIL JUIST EEN TOCHTJE MAKEN NAAR DE noests nest kant VAN SCHOTLAND HALLO, LIEVELING JE 8ENT NOBAL LAAT. HEB JE MET V03PER OVER DEZE GLOEDNIEUWE MISPAAP ITTEN PIEKEREN? HMM! NEEM ME MEE UIT DEZE VERDORVEN STAD- MAAR LATEN NE EERST GAAN ETEN TUUT-TUUT INA. ALSOF M'J DAT NTERESSEERT..

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1960 | | pagina 2