f f 1 Ni aan Uw handelaar 47//. PANDBRIEVEN 997// QmnSpot jwiste sfm.. met 3 extMwwtdye ftesttwIMes De basis voor gezellige hapjes! SCHEEPV AARTBERICHTE/S VenhaSe, TOAST v - TAXI 1 9000 Ph. Balm voor vis GIJS VAN LENT - ZIJLSTRAAT 86 Miss MIXTURA FRIESCH - GR0NIN8SCHE HYPOTHEEKBANK N.V. HYPOTHEKEN f 450.000.000 PANDBRIEVEN f 398.000.000 FRIESCH-GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. TIMMERT V ZELF OESTERS - KREEFTEN geeft honderden transistor-radio's KROONKURKEN 550ste STAATSLOTERIJ jfËS HR m VERKADE TOAST mj ip VRIJDAG 30 DECEMBER 1960 PAGINA 3 E. Z. Gerriis A. Verboom Bekendmaking /',.v J. van Dam Dr. K. van der Vis GEMEENTE HAARLEM Officiële publikatie HAARLEMSE DRI1FRIEMENFABRIEK Spaarne 18 - Haarlem wenst clientele en begunstigers een GELUKKIG NIEUWJAAR vooruitgang in 1960 f 89.000.000.- AMSTERDAM ARNHEM 'S-GRAVENHAGE GRONINGEN EN SCHULDBEKENTENISSEN Verkrijgbaar: Onvoorwaardelijk verplichte uitloting 4% per jaar Fa. J. VAN ROODE EN ZONEN Knip de (jAT&tladvertentie uitT Lees hem goed! Bewaar hem goed! Miss Green Spot gaat door de stad. Dagelijks bezoekt zij tientallen adressen. Bent U een van de gelukkigen, dan stelt zij U enige vragen over de Green Spot-advertentie. Zijn de antwoorden goed....? Alstublieft! Voor U deze prachtige transistor radio wekker-combinatie. SPAAR 24 Zij hebben waarde is gezond is lekker DE VERKOOP DER LOTEN VANGT AAN OP 2 JANUARI 1961» TREKKINGEN OP 23 JANUARI d.a.v. SNELLE BEZORGING Met een eenvoudig beleg is Verkade toast al smakelijk. U kunt er zulke gezellige hartige hapjes mee maken. Toast,op z'n best VOOR BETER S. N. VERSTRATEN PHILIPS G R U N D I G VERSTRATEN SCHRIJFMACHINES MARKTBERICHTEN Waterhoogten Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een langdurig lijden, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze innig geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder JOHANNA ELISABETH REGOOR Weduwe van Hubertns Antonlus Soomers in de ouderdom van 79 jaar. Rotterdam H. J. Soomers R. SoomersVerberne Arnhem: A. J. Willemsen— Soomers H. Th. J. Willemsen A. H. Soomers N. C. Soomers van der Wolf Rotterdam: C. E. Havermans Soomers Th. J. J. M. Havermans Ch. A. Soomers en kleinkinderen Rotterdam. 28 dec. 1900 Schieweg 23 b. De overledene ligt opge baard in de rouwkamer van de Onderlinge Rouw- vereniging Mathenesser- laan 470. Rozenkransgebed aldaar donderdag, en vrijdag avond van 8.008.30 uur. Gezongen H. Mis van Re quiem zal aan God wor den opgedragen zaterdag 31 december a.s te 9.30 uur in de parochiekerk van de H. Familie. Veur- straat 1, waarna de be grafenis zal plaats heb ben vanuit de kerk op de R.-K. Begraafplaats Croos- vdjk. Heden overleed, voorzien van de heilige sacramen ten der stervenden, mijn lieve vrouw HELENA H. G. VAN GASTEREN 73 jaar oud. C. J. L. Muylaert. Haarlem, 29 dec. 1960 Orionweg 142. De gezongen heilige mis van requiem zal worden opgedragen in de paro chiekerk van de heilige Liduina, Rijksstraatweg, op maandag 2 januari 1961 om 10 uur, waarna de begrafenis 11 uur op de r.-k. begraafplaats Sint Barbara aan het Soenda- plein. Liever geen bezoek. AFWEZIG T/M 2 JANUARI de doktoren en Waarnemer: Dr. Botter of Dr. Loggers. Het Hoofd van het Gemeente bestuur van Zandvoort maakt bekend, dat ingaande maan dag 2 januari 1961 gedurende veertien dagen ter gemeente, secretarie voor een ieder ter inzage ligt de partiële wijzi ging (plan J 2) van het uit- breidingsplan-in-onderdelen der gemeente Zandvoort, zo als deze wijziging is vastge steld bij besluit van de raad van 20 december 1960 nr. 7. Zandvoort, 20 dec. 1960. Het Hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, VAN FENEMA. •ir" -V 'slÉuV- v-:?' 1 ARTS AFWEZIG VAN 2 T/M 5 JAN. A.S. Waarneming: Telef. 11990. KEEL-, NEUS- en OORARTS VRIJDAG T/M MAANDAG AFWEZIG Waarnemingandere keel-, neus- en oorartsen. Uitbreidingsplan „Noord" Het hoofd van het gemeente bestuur van Haarlem brengt ter openbare kennis, dat de raad der gemeente bij zijn besluit d.d. 14 decemiber 1960 nr. 49 heeft bepaald, dat een herziening in voorbereiding Is van het uitbreidingsplan „Noord", blad 11, wijziging nr. 6, voor zoveel betreft het gedeelte, ongeveer begrensd door de Vondelweg, de Spaamdamseweg en de Bri- niostraat. Wordt U gekweld door een hardnekkige, benau wende hoest? U kunt er terstond een eind aan maken met Buckley's Mix ture, dat direct verlichting geeft! Bij apothekers en drogisten Teruggaaf omzetbelasting De handelaar, die op 1 ja nuari 1961 personenauto's, motorrijwielen en banden daarvoor in ongebruikte staat ten verkoop in voorraad heeft, kan bij de inspecteur der invoerrechten en accijn zen c.q. omzetbelasting tot 1 april 1961 een verzoekschrift indienen voor restitutie van omzetbelasting in verband met de per 1 januari 1961 verlaagde tarieven. De fabrikant van sigaretten, die op 1 januari 1961 al dan niet op verpakkingen aange brachte zegels voor sigaretten in zijn fabriek in voorraad heeft, kan in verband met de per 1 januari 1961 ver laagde heffing van omzetbe lasting voor sigaretten, resti tutie van omzetbelasting ver krijgen. Hiertoe dient vóór 8 uur des morgens op 2 januari een verzoekschrift in twee voud bij de inspecteur der in. voerrechten en accijnzen te zijn binnengekomen. Vorenbedoelde teruggaven worden alleen verleend in dien zij tenminste f 25. bedragen. Nadere inlichtingen omtrent de vereiste gegevens voor de verzoekschriften en de per centages kunnen verkregen worden bij genoemde in specteur. EN AANGESLOTEN BANKEN Concertgebouw - dinsdag 3 januari - 8.15 uur Dirigent: HENRI ABENDS. Solisten: Sonia Kurwin, alt - André Gertler, viool. PROGRAMMA: Bonporti - Concerto grosso; Monteverdi - Lamento di Arianna; Vivaldi - Vioolconcert in g; Berg - Vioolconcert; Wagner - Vorspiel und Liebestod uit Tristan und Isolde. Entree f 4.60 en f 3.60 (a. 1.). Kaartverkoop: Alphenaar, Kruisweg 49, tel. 10125. 's Maandags tot 1 uur gesloten. Wij leveren alle Houtsoorten ook op maat gezaagd en ge schaafd Triplex - Boards - Ronde stokken Fineer enz ROLLANDSTRAAT 55—57—69 TEL. 15667 Uitgesneden paling en zalm, exclusieve visconserven. Bloemendaalseweg 60 Bloemendaal Tel. 59021 --«Cv. Eén fles Green Spot be vat al 25°/o van de voor leder mens vereiste dage lijkse dosis vitamine C. Green Spot is een kos telijke sinaasappeldrank. Zonder koolzuurI Zónder conserveermiddelen! Zónder kleurstoffenI Oreen Spot sinaasappeldrank. Oezondlekker en zónder prik uw j* bil on a»*on<*" 3 spot bij collecteurs(-lrices) en debitanten Begin der En naast deze 3 feesttraktaties heeft HOO'J nog veel meer „gezelligheid op fles" voor uw feestdagengedistilleerd van alle be kende merken; wijnen voor iedere smaak, van verrukkelijk zoet tot „beendroog"; koel schuimend bier en verfrissende vruchten- dranken. Komt u eens kijken en kiezen of belt u even op. De adressen van HOO'J's winkels en een bloemlezing uit HOOIJ's sor tering ziet u hieronder. HOOIl't ADVOCAAT bereid uit louter eieren, belegen brandewijn en kristalsuiker; puur en zeer zacht. Normaal f 4.85 NU 4.25 PER FLES CHAMPAGNE 'de befaamde Franse feestwijn van het huis Edouard Brun, pa relend en brui send van vreugde •n vitaliteit. «.75 PER FLES 1/2 1/1 Zeer Oude Genever 4.15 8.05 Jonge Jenever 4.00 7 60 Citroenjenever 3.65 695 Zoete Bessenjenever 3.60 6.85 Citroen Brandewijn 3.15 6.10 Gedistilleerd van alle bekende merken. Limonades, bier, vruchten dranken, cola etc. p. fles Gourmet, soepele rode landwijn 1.95 Gourmet, aangenaam zoete witte landwijn 1.95 Beaujolais Cormerie 3.95 MédocSuperieur,rode tafelwijn 3 45 Graves Supérieur, moelleux, zoet 3.95 Sherry Amontillado, pale dry 4.95 Port Croft, rood en wit 6.20 Vermouth, rood en wit, vanaf 3.90 PEPITA e een vurige, rod# zoete wijn uit Spanje, licht »n soepel, gerijpt in de gloed van de zuidelijke zomer. Normaal 2.70 NU 2.2S PER FLES HOOIJ Centrum, Zuid en WestHaarlem-Noord VUI„. U«„m, K7w,r.N n„8.r,.rh. t„i itx7z Rijksstraatweg 8 bij het Soendaplein Tel. 51481 Kleine Houtstr. 57 hk Ged. Oude Gracht - Tel. 13676 Rijksstraatweg 242 bij Jan Gijzenbrug - Tel. 56757 Leidsevaart 132 hk Laidsestraat Haarlem-Oost Amsterdamstraat 64 t.o. de Kerk Kleverpark en Noord Kleverparkweg 24 t.o. de Kerk Tel. 17995 Marsmanplein 35, winkelcentr. Delftwijk - Tel. 56289 Overveen Bloemendaalseweg 337 bij Zijlweg Tel. 15123 Tel. 12612 Zandvoort: Potgieterstraat 26 hk Helmersstraat Tel. 3913 Beverwijk Tel. 60997 Romerkerkweg 15 t.o. de Kweekschool Tel. 3782 Groot en Iclcïn model 32 cent per pakje. Gedipt T V specialist Modellen 1880 v.a. t 725^ Ook voor platen AMSTERDAMSTR. 27 TEL. 19626 Goedkope met 1 jr. gar. vindt U alleen bij LOERAKKER, Kleine Houtstraat 81 (naast blosc.). Wel. 20171. Bet. kan desgew. ger. worden zonder renteverh. VEEMARKT DELFT, 29 dec. - Aan voer 1161 stuks. Prijzen p. st. 40-58 scha pen met 1 lam 180-190, schapen 'met 2 lamm. 45-50-55, varkens 70-95. BARNEVELD: Coöp. Veluwse Elervei- ling: 29 dec. Weekaanvoer 1.050.000, waarvan 340.750 in veiling. Prijzen 100 stuks: eieren 46-50 gr. 11,12-11,73; 50-54 gr. 11,89-12,32; 54-60 gr. 12.41-12,97; 60-65 gr. 13,01-13,75. Eierveiling S.B.E.: Aanvoer 252.647. Prijzen per 100 stuks. 54-60 gr. 12,30-13,05; 60-62 gr. 12,85-13,15, Eiermarkt: Aanvoer 1.900.000. Eieren 53-65 gr. per 100 stuks: aig. prtis: kilo prijs: 12,00 tot 14,25. 13,00, 2,20. Pluim veemarkt: Aanvoer 42.000. Slacht- kippen 1,75-1,80 p. kg. Slachtkuikens 1,50- 1,70 per kg. Varkensmarkt: Aanvoer 142. Prijzen per stuk: Drachtige zeugen 52-68, biggen 340-460. Kalverenmarkt: Aanvoer 28 stuks, mestkalveren 100-150 p. st. Aardappelmarkt Emmeloord 29 dec. Noteringen in guldens per 100 kg. leve ring autovrij noordoostpolder: Consump tieaardappelen binnenland: bintje 35 mm klei opw. 8.00-9.00, voeraardappelen 1.00- 2.50 per 100 kg. AARDAPPELTERMUJNMARKT A'DAM, 29 dec. Bintje 35 mm klei: jan. 10.00 9.80, febr. 11.6010.60, mrt 12.50—12.20, apr. 13.60—13.50. Omzet: 2420 ton. Eigenheimer 35 mm klei: mrt 16.001, Omzet: nihil. DEN HAAG, 30 dec. Konstanz 297 1, Rheinfelden 205 1, Ottenheim 265 5, Straatsburg 205 —5, Maxau 393 —4, Plö- chingen 122 onv., Mannheim 230 2, Stein- bach 161 +7, Mainz 259 +5, Bingen 179 —3, Kaub 195 —5, Trier 282 —9, Koblenz 255 5. Keulen 254 +7, Ruhrort 460 +19, Lo- bith 1085 +9, Nijmegen 863 +3. Arnhem 880 +6, Eefde IJssel 416 —8. Deventer 318 9, Monsin 5560 +10, Visé 5105 15, Borg haren 4089 —14, Belfeld 1249 —13. Grave beneden de sluis 544 12. De minst ge peilde diepten in de vaargeulen, heden ver meld op de waarschuwingsborden, zijn in centimeters: HeveadorpA'dam Rijnkanaal 255, A'dam RijnkanaalLekkanaal 270. Toe gelaten grootste diepgang van Millingen tot St. Andries 440 cm. De scheepvaart op de Waal boven Nijmegen 1( in de komende nacht niet gestremd. Adrastus 28 v. Liverpool n. Avonmouth. Alkes 28 680 m nno Azoren n. Baltimore. Arendskerk 28 v. Alexan- drië n. Genua Bennekom 28 11 J?racan Caltex Arnhem 28 80 m cXe? Delft^i 90 Ceres'28 "te CriS5ine28 I50 m no Guade- loupe n. Curacao D°r«stj>d 28 380 m'no v Guadeloupe n. Curagao. Karachi 28 18 m zo Cartagena n. Marseille. Lekkerkerk 28 v. Suez n. Aquaba. Maureen 28 dw. Lizard n. Hamburg. Memnon 29 te Trinidad. Navicella 28 1500 m w Canarische eil. n. Curagao. Nestor 28 te Hamburg. Neverita 28 1260 m zzw Freetown n. Durban. Oostkerk 29 te Aden. Oranjefontein 27 v. Kaap stad n. Port Elizabeth. Prins Fred. Hendrik 28 100 m v. Straat Gibraltar n. Genua. Purmerend 28 340 m no Guadeloupe n. Rotterdam. Saloum 28 160 m n Kaap Verde n. Nantes. Stad Delft 28 100 m zzw Palma n. Vlaardingen. Stad Dordrecht 28 4o m zzw Lissabon n. Catania. Steenwijk 28 v. La Guaira n. Carupano. Tabian 28 v. Aden n. Djeddah. Tamara 28 5 m n Aruba n. Wilhelmshaven. Van Waerwijck 29 te Durban. Willemstad 28 910 m ono Barbados n. Madeira. Zaanland 28 6 m o Fer nando Noronha n. Las Palmas. Abbedijk 28 470 m wzw Fayal n. Cristobal. Aegis 30 te Trinidad. Amsteldiep 29 te Ceuta. Argos 28 v. Livomo n. Napels. Cinulia 28 190 m zw Montserrat n. Landsend. Doris 28 v. Nassau n. Houston. Graveland 29 te Vitoria. Koningswaard 28 10 m zw Willemstad n. Point Fortin. Mataram 28 v. Barcelona n. Rotterdam. Mitra 28 615 m zw Azoren n. Curagao. Ossendrecht 29 te Baltimore, Prins W. G. Frederik 29 v. Bremerhaven n. Hamburg. Socrates 29 te Curagao. Straat Magelhaen 29 te Kaapstad. Talisse 29 te Recife. Tara 28 rede Santos. Triton 28 v. New York n. St.-John. Tweelingen p. 28 Wight n. Pto. Ordaz. Agamemnon 28 670 m zw Flores n. Londen. Alioth 28 te Accra. Amstelmeer 29 te Kaapstad. Appingedijk 28 830 m wzw Azoren n. Le Havre. Asmidiske 28 143 m z Nantucket n. A'dam. Banda 28 100 m zw Mallorca n. Genua. Cartago 28 v. Kingston n. Santa Marta Ceres 28 v. Weser n. Bremen, cradle of Liberty 2a 300 w ono Saigon n. Kudama»£ Hersilia 28 bbo m zw Azof®*1 n. Rotterdam. Jagersfontein 28 v. Hamburg n. Antwerpen. Kaap Hoorn 28 720 m WZ* Madeira n. La Spezia. Katalysia 28 300 m nw Curacao. Kertosono 28 te Abadan. Kinderdijk 28 240 m O Bermuda n. Miami. Kopionella 28 65 m nnw Bougie n. Napels. Lekhaven 28 v. Bremen A* Hamburg. Maas 28 v. Hamburg n. Amsterdam. Meerdrecht 28 450 m nrvW Rio de Janeiro. Meliskerk 29 te Fort Sudan* Fapendrecht 28 250 m o Bahamas n. Gibraltar. Peperkust 28 205 m zzw Freetown n. Takoradi. P. G. Thulin 28 100 m nw Guayaquil n. Mollendo. Philippia 28 500 m zo Suez. Senegalkust 28 360 m wzw Bordeaux n. Dakar. Sirrah 28 500 m nnw Azoren n. Antwerpen. Soestdijk 28 170 m w Landsend n. Antwerpen- Steven 28 v. Tunis n. Sus»; Taria 28 200 m zo GuardafU1 n. L. Marquez. Van Spilbergen 29 te Lago»* Weltevreden 28 te Bahrein* Zonnekerk 29 te Duin kerken. Woensdrecht 28 v. Balbo» n. Elpalito. Acyllies 28 350 m zw Azoren n. Point Pitre* Acila 28 40 m w Ouessant n. Curacao. Alkaid 28 85 m zzw Finisterre n. Rotterdam- Alpherat 28 te Antwerpen* Amstelhoek 28 770 m w Cocos-eil. n. Aden. Amstejsluis 28 115 m zo Cocos-eil. n. Karachi. Asterope 28 30 m o Lizaf n. Rotterdam. Bali 28 450 m wzw Landseü" n. Rotterdam. Batjan 28 140 m zwtz Rhodos n. Napels. Bawean 28 500 m w Saban» n. Penang. Bengkalis 29 te Chalna. Caltex Amsterdam 28 90 zw Kreta n. Port Said. Caltex Leiden 28 v. Bahre'^ n. Suez. Caltex Pernis 28 300 m nP- Socotra n. Mombasa. Caltex the Hague 28 435 n1 nw Fremantle n. Perz. Golf. Dorestad 28 380 m no V. Guadeloupe. Gaasterdijk p. 28 de Bahama's n. Houston. Markab p. 28 Le Hsvtb Rouaan. Meerdrecht 28 450 m nl> v. Rio de Janeiro. Mithras p. 28 Ouessant n* Amsterdam. Plato 29 te Rotterdam. Purmerend 28 340 m no Guadeloupe. - Vasum 2 te ThaOLAslMV** verw.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1960 | | pagina 6