Mr. Berger benoemd tot commandeur O.N. FRIESLAND OP DE SCHAATS I Philips-president 65 jaar Bokma Oudejaarsoverpeinzing w aar Hartelijke huldiging tijdens a f scheidsreceptie Gedeserteerde legionair op Schiphol gearresteerd is tav vertroinven waard! E Sociaal commentaar Eerste Kamer: geen bezwaar tegen verhoging kinderbijslag Nieuwji NILL MIJ in Politie van Rotterdam en Den Haag zoekt hem wegens verduisteringen Ir. P. F. S. Drie nieuwe leden bij college van Rijksbemiddelaars Knoeierij in een spaarbankboekje Si ZATERDAG 31 DECEMBER 1960 PAGINA 5 lAHritÜI Prins en twee prinsessen in Arlberg aangekomen Wm lillik HAV LEVENSVERZEKERINGEN SCHIEDAM - TELEFOON (010) 6 93 04* HAV LEVENSVERZEKERINGEN Gratificatieregeling voor P.T.T.-personeel Prof. dr. F. van der Ven tijdelijk voorzitter Meisje in Almelo loopt tegen lamp Staking bij v. d. Heem in Utrecht WILD ZWIJN valt man aan Herderlijk schrijven over Concilie 'mÊ'mMMA levensverzekering op basis van belegging in aandelen Ad:-ertentie Voor Beleggingsadviezen LABOUCHERE CO. N.V. Ammrdam Don Haag Nieuwsjaarsdag stemt tot bezin ning. Wij zien om, maar ook vooruit. Wat hebben wij ge maakt van het afgelopen levensjaar, nat wjj weldra definitief uit handen Roeten geven? Welke gestalte zul ten wij het nieuwe geven? Die vraag js er Vaag of scherp, omdat Keerpunten in ons bestaan, zoals het "ej?m van een nieuw jaar, ons ver. «ntwoordelijkheidsbesef wekken Wij worden ons bewust van minstens eni ge zeggingsmacht over ons leven en onze verhouding tot anderen. Enkel maar „geleefd-worden" voelen wij °®n als niet in overeenstemming met oe waardigheid van de menselijke Persoon. Deze overtuiging leeft diep 'n het hart van iedere mens, hoe wei nig daarvan ook soms moge blijken o onze feitelijke gedragingen. Intus sen valt niet te ontkennen, dat de afzonderlijke mens in de wereld van vandaag zijn gevoel van verantwoor delijkheid niet zelden als een aanflui- ong ervaart. Kan de individuele Persoon de godsdienstige, politieke eh economische situatie nog beïn vloeden? Is het dan toch niet veel eer zó, dat wij „geleefd worden" in Plaats van dat wij zelf ons leven en de ordening der maatschappij bepa len? Heeft onze inspanning daar door nog zin, nu zoveel oncontroleer bare krachten ons dringen in een rich- 'ng, die wij zelf nooit zouden kiezen Het uitzicht op het nieuwe jaar is °nmiskenbaar somber. Wie zou dur- ven beweren, dat de wereld in ware vrede leeft? „Koude oorlog" is de Aanduiding geworden van de alge mene toestand, waarin wij leven, en teder vreest, dat deze onverwacht en Plotseling kan omslaan in een we- feldconflict, dat de totale onder gang van de mensheid veroorzaakt. Angst alleen is een slechte raadge ver. Daarom is het goed te weten, Waarop de grote vrees steunt. Zij is helaas ten volle gemotiveerd. De Voornaamste factor ligt ongetwijfeld in het onloochenbare feit, dat de hiens, óók in de z.g. vrije wereld, £'jn geestelijk evenwicht volkomen Kwijt is. Politieke en militaire mach ten misbruiken de in zich bewonde renswaardige en van nature op Vreedzame en culturele doeleinden J? richten verworvenheden van de .menselijke geest tot wetenschappe lijk georganiseerde, massavernieti- £'hg. De door de mens ontketende Natuurkrachten ontsnappen aan zijn PPntrole. Zijn geestelijk-zedelijke ont wikkeling heeft geen gelijke tred ge- Penden met de ontwikkeling der techniek. Nu de angst het verant woordelijkheidsbesef bij de geleer den heeft doen toenemen, daar de dreiging van hun uitvindingen nood- lottiger en onmiddellijker is gewor den, vraagt men zich af, of het niet *e laat is. Wat baten waarschuwin gen, nu de aanvaller over onoverzien bare vernielingswapenen beschikt? Nieuwe ontdekkingen veranderen de menselijke levensomstandigheden Van jaar tot jaar, maar de aanpas sende ordening der samenleving NNjft uit. Er is weinig bezinning no- p 8 om in te zien, dat dit wel op 1 chaos moet uitlopen. Öe tweede factor, die de vrede verstoort, is het overal opdrin gend communisme. Azië en Afrika en ook Zuid-Amerika, met Ndn uitgestrekte onderontwikkelde ^bieden, zijn het directe doel van Rauwelijks gecamoufleerde infiltra te. De strijd om Azië is reeds gro tendeels gewonnen. De toenemende kracht en invloed van het Chinese cpmmunisme is een bedreiging op j-iehzelf. Afrika wordt met alle mid delen voor het Marxisme rijp ge maakt. Godsdienst en Kerk vallen Als eerste offers, waar deze verder felijke ideologie vaste voet krijgt, vooral de strijd om Afrika is niet al leen politiek, maar ook godsdienstig Voor het Westen beslissend. Zal het Christendom erin slagen hier bet communisme voor te zijn? De ^uitzichten geven, helaas weinig .Overwegingen raken de kern *-an wereldsituatie; als be sinning op het nieuwe jaar zijn zij biet bijzonder opwekkend. Toch kun- hen zij vruchtbaar zijn, wanneer zij btize werkelijkheidszin scherpen. °ver de hele wereld hangt een drei- Sing van een omvang en felheid, die baar weerga niet kent, niet alleen Voor ons persoonlijk lot, maar ook Voor Christendom en Kerk. in vele landen staat de godsdienst reeds een vernietigende vervolging "loot. Toch mogen Wij, als Christe- nooit wanhopen. Het zou, dunkt ?bs, niet verantwoord zijn al onze hoop te vestigen op het herstel van Jfe wereldvrede door een massale herkerstening. Natuurlijk blijft het streven daarnaar onder alle omstan digheden plicht. „Als" de mensheid Jich liet leiden door een overtuigd beleefd Christendom, dan zou de boodlottige toestand van het ogen blik niet bestaan. In Gods onveran derlijke raadsbesluiten is echter de lijdelijke vrijheid van het kwaad op genomen. En wij weten, krachtens Goddelijke voorzegging, dat de we- Veld zal ondergaan in de macht van ?at kwaad. Of wij nu reeds het be ft1! van het einde beleven, wie zal ?6t zeggen? Het enige, wat wij kun- ^h doen, is ons buigen voor het my sterie van God, waarvan wij ook we- eb, dat het liefde en barmhartigheid is. Ondanks dit sombere vooruitzicht, ?At sedert het begin van het Chris- r^bdom een voor allen toegankelijk pPenbaringsgegeven is. hebben wij A°hter ook de goddelijke zekerheid P.mvangen, dat het kwaad, zelfs in r'Jn ergste vorm volkomen machte- £°s staat, tegenover godsdienst en 5erk. „De macht der hel zal haar u'At overweldigen", heeft Christus "moofd. De materiële grootheid en p Acht van de Kerk op aarde maakt wezenlijk deel uit van Gods 'misplan. De juiste houding tegeno- de wanorde in de wereld is dan gefundeerd in de Christelijke Wp °P de eindvoltooiing, waarbij j. f kwaad voor goed zijn macht ver- ®st. In dit fundamenteel Christelijk {respectief moeten wij de gebeurte- ssen van onze tijd zien. Het is een «ak van geloof. Alleen wie oprecht Vn+°ft' zal die houding vinden en rtrouwen in het eerste Apostel- „°°r9- --Dan zal iedereen worden rnl..', die de Naam des Heren aan- ^®Pt (Handel.2.21), want „by nie- del3i anders ls er redding" (Han- SCHEVENINGEN. 81 dec. Hon derden personen uit alle geledingen van het bedrijfs- en beroepsleven en het maatschappelijk leven in ons land hebben gistermiddag in hotel Kurhaus afscheid genomen van de voorzitter van liet College van Rijksbemidde laars, nir. J. A. Berger. De heer Berger die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, heeft om gezond heidsredenen verzocht hem ontslag te verlenen uit deze functie. Voorafgaan de aan deze receptie is de heer Berger In kleinere kring gehuldigd. Daar heeft de demissionaire staatssecreta ris van Sociale Zaken en Volksgezond-, heid, de heer B. Roolvlnk. mede gedeeld dat de koningin de heer Berger heeft benoemd tot comman deur in de orde van Oranje Nassau. De heer Roolvlnk herinnerde er In zijn toespraak aan, dat de aanvraag om ontslag vooral is geschied om gezondheidsredenen. „Ware dat niet het geval geweest", aldus de heer Roolvink, „dan zou de overheid stellig een beroep op u hebben gedaan voor lopig deze functie nog te vervullen. Een dergelijk beroep zou zeker door u in ernstige overweging zijn ge nomen". De staatssecretaris wees er °P dat de heer Berger, lang voordat de publiekrechtelijke bedrijfsorganisa tie wetteljjk gestalte had gekregen, er naar gestreefd heeft de verantwoorde lijkheid voor de loonvorming zoveel mogeljjk bjj de bedrtjfsgenoten zelf te 'eggen. De heer Berger was altijd wars van het beknotten van de vrijheid van bedrijfsgenoten. Aan zjjn stand vastig en onvermoeid streven is het voorts te danken dat in vele bedrijfs takken van een loonstructuur werd opgebouwd gebaseerd op moderne hulpmiddelen als werkclassificatie enz. „Dat u hierbij vaak persoonlijke aanvallen heeft moeten verduren van degenen die het niet met u eens waren en telkens voor aanzienlijke moeilijkheden kwam te staan, heeft u er niet van weerhouden datgene tot stand te laten komen wat u, terecht, als een groot sociaal goed beschouwde", aldus de heer Rool vink, Ir. W. H. Kruyff, voorzitter van het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond, betuigde van de grote waardering die men van werkgeverszijde voor de arbeid van de heer Berger heeft en van het grote gevoel van vriend schap dat in de loop der jaren met hem is ontstaan. Hij noemde hem een zèer beminnelijk en bijzonder mens. Namens alle werkgevers bood de heer Kruyff aan de heer Berger een televisietoestel aan. Drs. D. Roemers, voorzitter van het N.V.V., sprak namens de werknemers organisaties. Er is weieens gezegd, zo zei hij, dat het college van rijks bemiddelaars in ons land niet zou passen. Men heeft de henen van dit college wel „rjjksbeknibbelaars" en .loondictatoren" genoemd. Maar wij uit de drie vakcentralen, aldus de heer Roemers, kunnen dit orgaan, gericht op de bevordering van de samenwer king in het bedrijfsleven, goed ge bruiken om tot overeenstemming te komen en conflicten te voorkomen. H« overhandigde namens de drie vak centralen een geschenk onder couvert. Als oudste lid van het college van rijksbemiddelaars voerde prof. Levenbach uit naam van dit college en het secretariaat het woord. Hij noemde de heer Berger „een fasci nerend gekke vent, met een fantas tisch verstand, economisch begrip, psychologisch inzicht, een sterk ge voel voor billijkheid en rechtvaardig heid, grote zin voor praktisch beleid, voortreffelijk jurist, iemand met een grote fantasie en een groot toneelspeler." Ter receptie verschenen o.a. de demissionaire ministers Van Rooy en De Pous, en ook het oud-kroonlid van de Sociaal-Economische Raad, prof. De Gaay Fortman had temidden van zjjn drukke werkzaamheden ter oplos sing van de kabinetscrisis tijd gereser veerd om de heer Berger te ontmoeten op het afscheid. Mr. J. A. Berger, de scheidende voor zitter van het college van rijksbemidde laars. Advertentie Een oude maatschappij met moderne opvattingen een eeuw {evensver2ekering INNSBRUCK, 31 dec. (A.F.P.) - Prins Bernhard en de prinsessen Irene en Marijke zijn vrijdagavond In Lech in Arlberg (Oostenrijk) aangekomen voor een vakantie van ongeveer een week. SCHIPHOL, 31 dec. Van twee Nederlanders, die enkele weken geleden uit het vreemdelingenlegioen deserteer den en die gisteravond na een vertraag de reis uit Tunis met een KLM-Hjntoestel op Schiphol zijn aangekomen, werd de oudste, een 31-jarige autohandelaar, terstond gearresteerd. De justitie zocht reeds sinds 1958 naar hem voor een reeks van delicten, terwijl hij bovendien nog een gevangenisstraf van een oud vonnis moet ondergaan. De jongste, een 22-jarige dokwerker, viel. na langdurig verhoord te zijn door de koninklijke marechaussee, zijn ouders in de armen en trok met deze bejaarde mensen dolgelukkig naar het ouderlijk huis in Oosterhout (NB). De autohandelaar was begin 1958 met zakken vol verduisterd geld, ver kregen door heling en de verkoop van gehuurde auto's, in Parijs onder gedoken, teneinde de uitvoering van een tweede hem opgelegde vonnis te ontlopen. Het resultaat is nu, dat hij voor drie feiten in het opsporings register van de politie staat vermeld: de recherche van Rotterdam zocht hem voor de verduistering van twee auto's, die van Den Haag voor ver duistering van vier auto's en de recht bank in Den Haag beval zijn onmiddel lijke aanhouding en opsluiting voor heling en verduistering. Na in Parijs het verduisterde geld aan plezier te hebben opgemaakt, had hjj zich aangemeld hy het vreemde lingenlegioen, waar hij ruim twee jaar in Algiers dienst deed onder wat hij als „mensonwaardige toestanden" be schreef. De dokwerker uit Oosterhout, had hij pas by de consul-generaal in Tunis ontmoet. De Nederlandse con- sulTgeneraal voorzag hen na hun ont- Advertentie) VERZEKERD KAPITAAL RUIM 1 MILJARD GULDEN EINDHOVEN, 31 dec. Op het portret van P. v. d. Molengraft staat ir. P. F. S. Otten zoals tallozen in heel de wereld hem kennen: Een man met een vriendelijke glimlach, die de vastberaden heid van de opeengeperste lippen en de levendige, haast spottende twinkeling in de door alles heen kijkende ogen nauwelijks, maar juist voldoende verzacht. Otten, ere-burger van Eindhoven en Valkenswaard, maar veel méér wereldburger: leider van een mondiaal concern dat hy, met hulp van velen' maar toch goeddeels door zün persoonlyke bekwaam heid, naar de hoogste toppen heeft gevoerd. De president van Philips wordt deze oudejaarsdag 65 jaar en dat betekent, volgens de regels die hijzelf heeft opgesteld, dat hij de commandopost in het voorjaar zal moeten ver laten. Daarmee verliest het bedrijf een leider van onbe twist formaat; een man met visie voor grote lijnen, maar tevens met oog voor het detail; een president die het welzijn van de onderneming vóór alles stelt om zo het welzün van het individu te kunnen garanderen; een mens die, zonder dat men hem echt „populair" kan noemen, algemeen diep ge respecteerd wordt. De pensioengerechtigde leeftijd zal ir. Otten niet tot een dolce far niente kunnen brengen; evenmin zal hy een eind maken aan zijn activi teiten voor Philips: hij blijft als de algemene aandeel houdersvergadering daarmee instemt president-commis saris en gedelegeerd-commis saris. Maar misschien krijgt hij straks, na het verlaten van de hoogste post, toch wat meer vrije tijd, die hij dan wel voor een deel aan de sport zal besteden: hy is o.a. alpinist, golfspeler en boogschutter, actief lid van zo n honderd sportverenigin gen en trouw supporter van P.S.V. Pieter Franziscus Sylvester Otten werd Sylvesteravond 1895 in Berlijn geboren. Zijn vader, ir. J. D. Otten, was in dié tüd werkzaam bij de Allgemeine Deutsche Elektri- zitats Gesellschaft. Twee jaar later keerde hij naar Neder- v' Ir. P. F. S. Otten zoals Van de Molengraft hem portretteerde. land terug en vestigde hij een elektrotechnisch inge nieursbureau in Amsterdam. Frans volgde daar de Twee de vyfjarige H.B.S. aan de Roelof Hartstraat. Vervol gens ging hy onder de wa penen en op 21-jarige leef tijd werd hjj reserve tweede luitenant. In 1923 behaalde hij in Delft met eindcijfer 9 het ingenieursdiploma elek- ;™t.echniek- °P 1 augustus trad hij in dienst bij Philips, op de afdeling radio buizen. Zijn werk werd ech ter al gauw technisch-com- mercieel en technisch-admi- nistratief. In 1927 kwam hij in het college van onderdirecteuren, waarvan hij in 1934 voor zitter werd. Datzelfde jaar bracht hem in de Raad van Beheer. In 1936 werd hij directeur en drie jaar later president. Intussen was hij in 1925, door zijn huweiyk met een dochter van dr. An ton Philips, ook lid gewor den van de Philipsfamilie in engere zin. Ir. Otten kreeg spoedig de leiding van de Philips- expansie in het buitenland. Een van zijn moeilijkste tij den werd de crisisperiode, toen hij persoonlijk de taak had zevenduizend mensen te ontslaan. Op 13 mei 1940 week ir. Otten met andere leidinggevende figuren uit naar Amerika, waar de ac tiviteiten werden voortgezet. Daar en in Engeland, dat hy ieder jaar bezocht, groei de ook de vriendschap tus sen prins Bernhard en Ir. Otten. In de speciale, uit stekend verzorgde Philips Koerier, die bij gelegenheid van ir. Ottens 65ste verjaar dag is verschenen, getuigt de prins in een interview: „Ik ben dankbaar, dat ik een dergeiyk man mijn vriend mag noemen". snapping van een officieel document, dat uitgereikt kan werden aan reizi gers zonder paspoort. De dokwerker, die zich het eerst gemeld had, moest geruime tpd wachten voor hy naar Nederland terug kon reizen, omdat zyn ouders eerst geld moesten over maken voor de vliegreis. Beide jonge mannen zyn hun Nederlandse natio naliteit kwijt omdat zij dienst hebben genomen by een vreemde mogend heid. Maar even behoeft het kwik onder nul te zakken of Friesland staat al op de schaats. Vrijdag waagden deze liefheb bers zich reeds in de buurt van Leeu warden op het ijs. Op korte en lange baan werd geducht geoefend. DEN HAAG, 31 dec. Evenals het vorig jaar zal ook over 1960 aan het la gere en middelbare P.T.T.-personeel een gratificatie worden toegekend op basis van het bestaande stelsel van personeels beoordeling. De regeling heeft dit jaar enige wijziging ondergaan en komt thans neer op een gratificatie van rond een week loon voor degenen die „goed" zyn beoordeeld en van rond twee weken loon voor hen die als „uitstekend" zyn gekwalificeerd. Deze beloningen zullen m de loop van januari worden uitbe taald. Oude genever Bessenrood Citroen jenever (Van een medewerker) en populaire variant op het beken de woord van dr. Huizinga is de uitdrukking die we de laatste week weer veel hoorden: Het is toch maar een gekke boel in de wereld. En dan behoeven we nog niet eens onze blik wereld-wyd te laten dwalen van Formosa via Indische ryken en Noord- Afrikaanse zaken naar een Congolese chaos, ja zelfs mogen we nog even voorby zien aan het trieste gebeuren by onze zuideiljjke buren, waar de socia listen een dolk richten op het hart van de democratie, we mogen deze volkse uitdrukking ook toepassen op onze eigen vaderlandse gebeurtenissen. Iedere mens heeft er behoefte aan, zo nu en dan eens een balans op te maken, zowel van de debet- en kredit-zaken in zjjn eigen leven als van de wereld, waarin hy dagelyks verkeert. Daartoe eigenen zich de rustpunten zoals we er van avond weer een beleven. Terwyl we dit schryven is het best mogeiyk, dat tussen schryven en ge drukt lezen in de politieke arena van ons vaderland weer rust zal zyn. ontstaan. Mocht dat zo zyn, dan zal alleen een verbaasd achterom kyken ons nog res ten bij een politieke rel, die door wei nigen is begrepen. In de onrustige we reld, waarin we leven, konden wy ons de luxe permitteren een kabinet naar huis te zenden, omdat, ja waarom eigenlyk? Nee, laten we niet meedoen aan rod del. Laten we proberen er samen weer iets van te maken. Terwyl een groot deel van de wereld nog worstelt met het probleem van de armoede, waardoor miljoenen mensen onvoldoende worden gevoed en ge kleed en over onvoldoende huisvesting beschikken, beginnen we in West-Euro pa in het algemeen en ook in ons va derland te worstelen met het probleem van de welvaart. Het klinkt wat over dreven, maar niettemin is het een feit. Jansen vertelde van de week, dat de beeldbuis van zyn televisie stuk is. Een strop van 140,-, oftewel een loonsver laging van 3,- per week over een heel jaar, om de zaak weer in orde te kry- gen. En een andere Jansen in een woning voor minder aangepaste gezinnen die waarschijnlijk .nog nooit van zijn le ven een badkuip óp een andere manier heeft gezien dan in een étalage, komt by de Huuradviescommissie om huur- verlaging vragen, omdat zijn woning niet voorzien is van een douchecel, geen 'as- te wastafels heeft en zyn keuken geen ruimte biedt voor een yskast. Uit de socialistisïhe hoek zyn we nu sinds twee jaar gewend te horen, dat er niets deugt in Nederland; dat de nieu we loonpolitiek is mislukt, dat de wel vaartsmogelijkheden voor het volk niet voldoende worden benut. Maar, wonder- tyke tegenstelling, hetzelfde blad, dat nu sinds jaar en dag poogt zijn lezers ervan te overtuigen, dat het helemaal mis, is met de christelyk-sociale poli tiek, verweet met name de K.V.P. de zer dagen een materialistische houding in te nemen met deze opmerking: Het schijnt by de katholieken zo te zyn, dat als het materieel goed gaat, alles in orde is. Moet men nog een poging ondernemen, om zich tegen zulk een dwaze bewering te verdedigen? We hebben de neiging om te stellen: laat ze praten. Zulk een opmerking immers getuigt van een volslagen gebrek aan inzicht, niet alleen in de katholieke ideologie, maar veel meer nog in de praktische werkzaamheden van katho lieke politici, sociale voormannen en andere katholieke, maar in het bijzon der ook kerkelyke instituten. ie uit 1960 het soci m belangrijk ste fèit zou willen puren, zou by ons als antwoord krygen de in voering van de verkorte arbeidsweek, waardoor naar onze stellige overtuiging in 1961 het Nederlandse leefpatroon zich grondig gaat wijzigen. Aan het ein de van het volgend jaar zullen zeker reeds meerdere honderdduizenden werknemers van vrijdagavond tot maan dagmorgen de gelegenheid hebben om ja, om wat te doen? O nee, we voelen er niets voor, van de vrije zaterdagmorgen een pro bleem te gaan maken, dat dient te wor den opgelost door allerlei culturele ak- tiviteiten, studiebijeenkomsten, congres sen en sportgebeurtenissen naar de vrije zaterdag te verplaatsen. We zullen het volledig kunnen begrijpen, wanneer de man of de vrouw, die vijf dagen ach tereen precies op tyd moet opstaan en precies op tijd in werkplaats of kantoor moet arriveren, zaterdagsmorgens met een zalige zucht zich nog eens omdraait en voor de rest wel ziet wat er die dag zal gaan gebeuren. Dat is zjjn, dat is haar zaak. Als we er toch iets van zeggen, dan willen we die arbeidstijdverkorting plaatsen in het kader van de sociale ontwikkeling, die zich na de oorlog wel haast revolutionair heeft voltrokken. Steeds aarzelender, maar toch nog wel hoorbaar treffen we de opmerkingen, dat met name de arbeiders in de watten zyn gepakt en dat daardoor het verant- woordelykheidsgevoel zo sterk zou zyn gedaald. We geloven inderdaad, dat de verantwoordelykheidszin door deze ont wikkeling even een deuk heeft gekre gen, maar als we de kans zien, de waarde van de sociale ontwikkeling te laten doordringen in hoofd en hart van hen, die ervan profiteren, dan geloven we, dat dat wel weer in orde zal komen. De werknemerswereld in ons land ont vangt steeds grotere vryheid. De eerste vryheid is die van het vry worden van sociale zorgen. Al lang kennen we niet meer de angstige vraag, waarvan zal ik eten, als er in de komende winter werkloosheid heeerst? Tot wie me te wenden by ziekte of ongeval? Daar komt langzamerhand de zekerheid van enig bezit by en een ruime mate van vrye tyd. Daardoor wordt het mogelyk, dat de verantwoordelykheid, die zich in een nog niet zo heel ver verleden voorna melijk richtte op de oplossing van de vraag naar het levensonderhoud, zich in toenemende mate kan gaan richten op de vraag naar de volledige mensont plooiing. De grotere welvaart, de meer dere vrye tyd vormen daartoe de hulp stukken, die door de geschiedenis heen juist deze grootste groep van onze sa menleving steeds hebben ontbroken. Het is mogelijk, aan dat begrip „per- soonlykheidsontplooiing" een omschrij ving mee te geven, die vele pagina's ruimte zou vorderen. We mogen daar om volstaan met te zeggen, dat wy hier onder begrypen de mens, die zich be wust wordt, dat hy door gebruikmaken van de gaven, die hy van God ontving, zich in werkeiykheid mede koning der schepping weet, koning op de eigen vier kante meter grond. De groei naar de christen-mens, die het aangezicht van onze samenleving niet meer uitsluitend laat bepalen door kerkelyke, politieke en sociale leiders, maar die in deze be paling zyn eigen rol mee wil en kan spelen. DEN HAAG, 31 dec. In verband met het aftreden van mr. J. A. Berger als voorzitter heeft de samenstelling van het college van Ryksbemiddelaars enkele veranderingen ondergaan. Drie nieuwe leden zullen met ingang van 1 januari deel gaan uitmaken van het college, nl. de heren H. J. Vermeu len. lid van de gemeenteraad van Am sterdam, mr. J. A. H. J. van der Dus- sen, burgemeester van Dordrecht, en mr. R. J. Erdbrink, tot nu toe direc teur-secretaris van het college. Als voorzitter zal van 1 januari af tydelyk optreden prof. dr. F. J. H. M. van der Ven, hoogleraar in het sociaal recht, arbeidsrecht en sociale politiek aan de Katholieke Economische Hoge school te Tilburg. Als tweede voorzitter zal prof. Levenbach tydeiyk mr. J. Heusden, burgemeester van Vlaardin- gen opvolgen, die om gezondheidsrede nen als tweede voorzitter wil aftreden. ALMELO, 31 dec. Een 21-jarig meisje uit Hengelo is bjj een poging om door vervalsing van een spaar bankboekje op het postkantoor on rechtmatig een bedrag van duizend gulden te incasseren, tegen de lamp gelopen. De P.T.T.-beambte zag dat er in het boekje was geknoeid. Hjj waarschuwde de politie, die het meisje arresteerde. Zjj is gisteren ter beschikking gesteld van de officier van justitie. Het spaarbankboekje vermeldde een eindsaldo van duizend gulden, dat het meisje in zijn geheel wilde opnemen. Het viel de ambtenaar op, dat by verschillende in het boekje genoteerde bedragen cyfers waren bygeschreven. Zo was b.v. van het getal 100 door toevoeging van een nul duizend ge maakt en 220 veranderd in 2200. By het onderzoek kwam aan het licht dat het boekje ook op twee postkantoren elders in het land is aangeboden, waar het wel gelukt is valselyk geld te incasseren. Beide keren ging het even eens om een bedrag van duizend gulden. Het boekje is onlangs nog by de Rijkspostspaarbank ter controle en byschryving geweest. UTRECHT, 31 dec. Ongeveer vyf- tig man hebben gisteren in het metaal bedrijf van N.V. van de Heem aan de Abstederdijk het werk neergelegd, om dat zij onmiddellijk de iy2 procent uit de winst uitbetaald wilden hebben. De goedkeuring van de Rijksbemiddelaars is daarop nog niet verkregen en de on dernemingsraad stond dan ook niet achter hun actie. De nietwerkwilligen zijn naar de andere fabriek van deze onderneming aan de Keulsekade ge gaan, om hun makkers daar over te ha len eveneens te staken. Enigen gingen met hen mee. Vandaag geniet het be drijf voor het eerst van de vrije za terdag, doch de verwachting bestaat dat maandag alles weer normaal draait. ELSPEET, 31 dec. In de bossen bjj Niersen is gistermiddag de 60-jari- ge heer J, Mulder uit Elspeet aange vallen door een wild zwijn. Hij liep ern stige beenverwondingen op en inoest in een ziekenhuis te Harderwijk worden opgenomen. De man werd door het beest plotse ling aangevallen. Pas na enige tyd werd zyn hulpgeroep gehoord en kon men het zwyn verjagen. Daar er de dag tevoren jacht op zwynen was ge maakt, dacht men aanvankeiyk met een gewond dier van doen te hebben, maar later bleek dit niet het geval te zyn. UTRECHT, 30 dec. Zondag 8 janua ri zal een herderlyk schryven van het Nederlands Episcopaat over het komen de Algemeen Concilie van de preekstoel worden voorgelezen. (Advertentie) j m ss mm □E WAERDYE COOLSINGEL 57 - ROTTERDAM (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, 31 dec. De Eerste Kamer sommige leden uitgezonderd heeft geen bezwaar tegen een ver hoging van de kinderbijslag met onge veer 4 procent. Dit wordt medegedeeld in het voorlopig verslag over het wets ontwerp tot wijziging van de kinderbij slagwet. De K.V.P.-senatoren juichen het toe, dat de discrepantie, die ont staan is in de ontwikkeling van de kinderbijslagen, althans voor een deel, zal worden weggenomen door de voor gestelde verhoging. ZU menen, dat de progressieverhou ding, die door de regering op 1 januari 1954 is ingevoerd, als richtlyn moet worden gehandh. afd, zolang er geen be slissing is genomen over de vraar of de kinderbyslag in verhouding behoort te staan tot het loon of de kosten van levensonderhoud De verdere progres sieve styging zal in de toekomst zelf standig moeten worden beoordeeld, zo menen zy. Een groot aantal leden hebben er wel bezwaar tegen, dat de styging van de melkprijs op 1 januari 1961 zal worden gecompenseerd met een verdere pro gressieve styging der kinderbyslagen voor het vierde en volgende kinderen. Zy zeggen zich echter niet te zullen ver zetten tegen een verhoging, omdat zy het belang ervan inzien. Sommige le den verklaren niet te zullen meewerken aan de totstandkoming van het wets ontwerp, omdat zy de verhoging van de kinderbyslag als compensatie voor de styging van de melkprijs geen overtui gend motief vinden. De P.v.d.A.-senatoren stellen, dat de regering veel te laat advies gevraagd heeft aan de Stichting van de Arbeid. Zy zeggen geen bezwaar te hebben te gen een verhoging van de kinderbysla gen met ongeveer 4 procent. Zy zijn ech ter niet overtuigd van de wenseiykheid van een extra verhoging voor het vier de en volgende kinderen, zoals in het wetsontwerp wordt voorgesteld. Boven dien, zo vervolgen deze leden, zou, als de verdergaande progressie zou worden ingevoerd vooruit gelopen worden op een beslissing van de S.E.R. Deze heeft namelijk op verzoek van de minister het vraagstuk van de onderlinge ver houding tussen de bijslagen In studie genomen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1960 | | pagina 5