Fakirs die de verkeersslangen Kijkspel voor meer dan half miljoen mensen moeten bezweren HENSEN Omzet HOOGOVENS 6 en winst 14% hoger Negen uur op post zonder aflossing RIJKSPOLITIE MET 400 MAN - afkomstig uit alle delen van het land - TIJDENS CORSO OP DE BEEN Verkeersdirigent r Jan Feuen In eerste kwartaal Cantabile Pianissimo Fortissimo uw haar is uw kroon LUNCHPAKETTEN VAN GEMEENTE De PH-POL N Keuring DONDERDAG 20 APRIL 1961 PAGINA 11 HAARLEM OERLEMANS EEN VAN ONZE VOORJAARSMODELLEN Ordonnansen terlenka-pantalons 21.50 29.75 PAARLAARSTEEG 1 HAARLEM, 20 april „De fakirs die in de bollenstreek de verkeersslangen bezweren moe ten", zo noemde Hillegoms burgemeester een paar weken geleden de mannen van de rijkspolitie, die „gedurende het seizoen" in het gebied tussen Haarlem en Leiden het verkeer voor een chaos behoeden moeten. Normaal heeft men in de streek de beschikking over ongeveer vijftig man rijks politie. Op bollenzondagen groeit dat aantal uit tot ongeveer honderd, maar op de dag van het befaamde bloemencorso dit jaar op zaterdag 22 april worden er niet minder dan vierhonderd man geconcentreerd. Vrijdagavond komen de verst- wonenden al naar Noordwijkerhout, de mannen uit Groningen, Winschoten, Assen of Zuid-Limburg. Ze worden ondergebracht in de St. Bavostichting, ongeveer honderd man sterk. De anderen komen zaterdagmorgen. Vóór dag en dauw moeten ze op om tijdig in de Bollenstreek te zijn. De eerste trein moet gehaald worden, of de bus van de Justitie Auto Dienst. Rond half negen komen de zwart en blauw geüniformeerde politiemannen in hun tijdelijke standplaatsen aan. Ze eten een hap en drinken een slok en om tien uur uiterlijk verschij nen ze op het appèl. Het spektakelstuk van het Corso kan beginnen. „Opper" Pieter Kruiswijk van de Rijkspolitie is een legendarische figuur in het korps. In den lande staat hij bekend als de beste ver keersregelaar. Hij is nu 57 jaar oud en is gestationeerd in Sassen- heim. Het dirigeren van de corso- drukte is voor hem. dus een activi teit op eigen bodem. Zodra opper Kruiswijk de ton beklimt, worden de verkeersslangen rustig. Met een simpel handgebaar, krachtig on dersteund door een levendige mi miek, dwingt hij tot rust. Soms is een nauwelijks bewegen van zijn vingers voldoende. Merkwaardig is hetdat iedere automobilist zijn vingertaai onmiddellijk begrijpt. Stapt hij van de ton af, dan moet hij worden afgelost door twee collega's. Opper Kruiswijk heeft het verkeersvak geleerd bij de ge meentepolitie in Delft, waar hij in 1930 in dienst kwam. Tevoren had hij zeven jaar bij de marine ge diend, o.m. in Indië. Hij heeft nu 41 dienstjaren. Op 9 december 1938 kwam hij als veldwachter naar Sassenheim. en werd als zodanig op 1 januari 1946 opgenomen m het korps Rijkspolitie. IIMIIIIllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIHI Advertentie Nieuw permanent-systeem, natuur golf *°nder krul; fantastisch voor Fhon- hrogen. Teenager Perm. f 8.95. GiERÖTRAAT 69 - TELEFOON 21736 Vierhonderd man politie is samengetrokken om de zestigduizend Bollenstrekers en de ruim een half miljoen „vreemdelingen" in de gelegenheid te stellen geen detail te missen van het kleurige schouwspel van het corso „Lenteparade". De districtcommandant van de Rijkspolitie uit Leiden, drs L. J. van der Meulen kan weer tevreden zijn. Voor hem zit het zwaarste karwei er dan op. Hij kan met een gerust hart in zjjn auto stappen om te controleren of alles loopt, zoals hij het zich in de loop der voorafgaande weken gedacht heeft. Kapitein J. Vermeulen, de waarnemend districtscommandant, stapt in Lisse zijn centrale commandopost binnen. Hij groet de „opper" achter de mobilofooninstallatie en steekt een sigaret op. „Nog geen nieuws, opper?" „Geen nieuws, kapitein." Even later gromt de Auster van de groep Luchtvaart van de Rijkspolitie boven de Bollenstreek. Ook dat onderdeel blijkt in orde. „Goede morgen, RP 200." „Goede morgen, centrale Lisse. De PH-POL meldt zich." Dan melden zich vervolgens de mobilofoonwagens die langs de corsoroute en op de belangrijke toevoerwegen staan opgesteld. De groepscommandanten bezet ten hun plaatselijke centrale. De sectiecommandanten zoeken hun post op. De wachtmeesters nemen hun plaatsen in. Om zes uur 's ochtends wordt appèl geblazen in de Bavostichting. Om ze ven uur wórdt Rijksweg 8 de Corso route tussen Sassenheim en Bennebroek al afgesloten. De eerste verkeersre gelaars trekken er al op uit om het verkeer om te leiden. Kort daarop worden de corsowagens, die vrjjdag al opgesteld zijn in de H.B.G.-hallen in Lis se, naar Sassenheim geëscorteerd om opgesteld te worden. De bakkers werken intussen op volle toeren, want iedere man van de rijkspolitie, die deze dag in de Bollenstreek gedetacheerd is, krijgt een lunchpakket mee: een noodzakelij ke attentie van de gemeentebesturen, waar de mannen op post worden ge zet. Dat lunchpakket is geen overbodi ge luxe, want vóór zeven uur 's avonds worden de mannen niet afgelost. Dat zou ook niet kunnen, want dat zou bete kenen, dat een dubbel aantal rijkspoli tiemannen aangetrokken zou moeten worden. En waar haalt men achthon derd man vandaan? Die detachering is overigens niet zo'n eenvoudige zaak. Formeel kan al leen de burgemeester als hoofd van de politie om assistentie vragen. Dat ver zoek moet gericht worden aan de Com missaris der Koningin. Deze brengt het op zjjn beurt over aan de Procureur- Generaal en deze waarschuwt de rijks politie. Dan moet men in Den Haag nagaan, welke groepen eventueel men sen kunnen afstaan. Het hele land wordt zorgvuldig uitgekamd en in de prak tijk betekent dit, dat overal de weke lijkse verlofdag moet worden opgeof ferd. Intussen is de commandant van het district Leiden van de rijkspolitie al lang bezig met de voorbereiding van de Corsodag. Hij moet nagaan welke we gen ter beschikking staan om het pu bliek naar de Bollenstreek te voeren, en wat misschien nog wel belang rijker is om het snel ook weer af te voeren, wanneer het corso eenmaal voorbij is. Ieder jaar blijkt de wegen situatie weer anders te zijn: er worden nieuwe wegen aangelegd, andere we gen zijn juist opengebroken. Weer an dere verkeren in een dermate slechte toestand, dat ze niet meer bruikbaar zijn. Hier is toevallig juist een brug afgebroken en ginds is een spoorweg overgang van halve bomen voorzien. aanmerkingen maken. Ieder krijgt zijn orders mee en thuisgekomen gaan de groepscommandanten op hun beurt hun eigen manschappen instrueren, die straks als sectiecommandanten weer aan het hoofd van de assisterende manschappen van buiten komen te staan. Op de Cor sodag zelf geven de sectiecommandan ten op hun beurt instructies aan de „nieuwelingen" en ook wat hen be treft, kan het spel dan beginnen. Een belangrijke rol in (le hele ver keersregeling speelt sinds enige jaren De PH-POL, het patrouillevliegtuig van de rijkspolitie. De PH-POL is iedere Bollenzondag in de lucht en de opper wachtmeesters Van der Spek en Ver- Opperwachtmeester A. van der Spek controleert op Schiphol of de PH- POL kan opstijgen. Aan de stuur- knuppel zit opperwachtmeester H. Verdellen. Samen zullen ze boven het Bollengebied vliegen om een overzicht te houden op het corso- verkeer. Er moet geconfereerd worden met de betrokken burgemeesters: hoeveel stra ten zijn er bij gekomen in de betrokken gemeenten. Want iedere nieuwe straat betekent nieuwe parkeermogelijkheden in de dorpskern. En iedere nieuwe par- keermogeljjkheid betekent weer, dat er na afloop van het corso méér publiek afgevoerd moet worden uit die gemeen te. v Heeft de commandant eenmaal een overzicht, dan moeten de aan- en af- voerwegen worden vastgesteld. Het ge motoriseerde verkeer moet zo min mo gelijk gehinderd worden. Een vlotte gang van zaken eist, dat de verkeersstroom zo min mogelijk onderbroken wordt. De parkeergelegenheden moeten worden Yasi??steld. Het is een stelregel van de Rijkspolitie, dat het publiek zo dicht mogelijk bij de wagens moet kunnen komen. Wie men ook spreekt van het personeel, van hoog tot laag, allen zul- 'en ^e er voortdurend aan herinneren, dat het erom gaat het publiek terwille te zyn. Vandaar, dat men zelfs toelaat, dat tussen de dorpen in, personenauto's langs de route geparkeerd worden, zo dat de inzittenden geen détail van het corso hoeft te ontgaan. In de dorpskernen zelf trekt het pu bliek samen, zo leert de praktijk. Daarom kan men daar natuurlijk langs de corsoroute geen parkerende auto's hebben. Maar buiten de route kan men overal parkeren en overal staan poli tiemensen die het parkeren zodanig re gelen, dat.het afvoeren straks zo min mogelijk tjjd vergt. Wanneer de ver keersregeling op die manier op papier is gezet, begint de conferentie van de districtscommandant met zijn plaatse lijke groepscommandanten. De heren worden op de hoogte gebracht van de verkeersregeling en kunnen hun op- en dollen kennen de streek langzamerhand op hun duimpje. Deze assistentie is niet meer weg te denken, vertelde ons de waarnemend districtscommandant, ka pitein Vermeulen. Het toestel cirkelt aanhoudend boven de toevoerwegen en kan dus onmiddellijk aan de centrale post in Lisse melden, wanneer het er gens bijzonder druk wordt. De man schappen op de grond kunnen dan tijdig maatregelen nemen. Wanneer de grote verkeersstroom arriveert kan deze over verschillende wegen worden verdeeld. Bepaalde wegen kunnen worden afge sloten en reserve-wegen kunnen in ge bruik worden gesteld. De PH-POL waar schuwt onmiddellijk, wanneer ergens op stoppingen worden geconstateerd. De (Advertentie) Uitgevoerd in zeer fijn boxcalfs o.a. in BLAUW en HAVANNA VOOR i\iOI)ESCtfOi£;\i£N Kruisweg 50 - Haarlem Vrij parkeren, ook op zaterdag i ter ontruiming van het terrein. In een oogwenk hadden deze gemotoriseerde cowboys het parkeerterrein vrij. vliegers hebben op drip a vierhonderd meter een voortreffelijk overzicht over vrijwel de hele streek. Wanneer ergens een stremming wordt gemeld, bekijkt de centrale post onmid dellijk of er maatregelen genomen moe ten en kunnen worden. In principe zijn de groepscommandanten in hun eigen ge bied zelfstandig. Maar wel moeten ze de genomen maatregelen doorgeven aan de centrale post om te 'voorkomen, dat men elkaar in de wielen rijdt. Treedt er ergens een opstopping op, dan wordt de betrokken groepscommandant ge waarschuwd, die per motorordonnans of via de mobilofoon het euvel laat ver helpen. Al weken tevoren zijn de mannen van de groep Lisse begonnen met het keuren van de corsowagens. Telkens als er een nieuwe wagen de HBG-hal binnen rolt, verschijnt de politie om na te gaan of de wagen wel aan de gestelde eisen voldoet. Want op de Corsodag zelf, mag er geen enkel mankement optreden. Iedere stagnatie kan de zorgvuldig voor bereide regeling in duigen gooien. Van daar. dat moet worden nagegaan of de uitlaat wel zoveel verlengd is, dat zü onder de bloemen-opbouw uitkomt. Anders komt de bestuurder in de be dwelmende gassen te zitten. Hij raakt van zijn stokje en verliest de macht over zijn stuur. Men kan zich denken wat er gebeurt, wanneer een giganti sche corsowagen op het publiek in zou rijden. Ook moet worden nagegaan of de bestuurder wel voldoende uitzicht heeft want hoe zou hij anders moeten controleren of hij wel de verplichte afstand van vijftig meter tot zijn voor ganger houdt? Formeel kan de politie natuurlijk niets doen terwijl de wagen in op bouw is. Men kan pas ingrijpen, wanneer de wagen inderdaad gaat rijden. Maar in de praktijk is er een goede verstandhouding gegroeid tus sen de wagenbouwers en de politie. Vroeger vroeg men wel eens, waar die politieman zich nu eigenlijk mee bemoeide, maar tegenwoordig werkt ieder con amore samen om het corso zo goed mogelijk te doen slagen. Overal langs de Corso-route en op de belangrijkste toevoerwegen staan de T.P.W.'s (Technische Pa trouille Wagens) van de Rijkspoli tie. Zij onderhouden mobilofonisch contact met de centrale post in Lisse. Elke afwijking van het te voren opgestelde verkeersgelei dingsplan moet onmiddellijk wor den doorgegeven. De centrale post in Lisse met de mobilofoonapparatuur, waar alle berichten samenkomen en waar men controleert of alle maatrege len ter geleiding van het verkeer op Corsodag worden uitgevoerd. (Foto boven) Zodra er ergens een opstopping wordt gemeld, rijdt een motoror- donnanse naar de plaats des on- heils om het verkeer verder te leiden. De verkeersstroom mag zo min mogelijk onderbroken worden, anders stagneert het hele systeem, dat men wekenlang minutieus heeft voorbereid. (Foto hiernaast) een collectie waar ook Uw pantalon bij is. Jongens en herenmaten vanaf zoekt U een Schuttersveld GENTLEROY colbert? dan slaagt U zeker bij IJMUIDEN, 20 april Uit de eerste kwartaalcijfers die door de Koninklijke Nederlandsche Hoogovens worden ge publiceerd blijkt dat de omzet aan der den in het eerste kwartaal van dit jaar ten opzichte van het eerste kwartaal van het vorig jaar met circa 6 proeent tot 180 miljoen is gestegen. De kos ten en voorzieningen gaven eveneens een stijging te zien doch verhoudings gewijs geringer, t. w. van 4,5 pet tot 135,2 min. Dank zij hogere ontvang sten uit overige baten en ondanks een stijging van 14 pet van het bedrag dat voor vennootschapsbelasting wordt uit getrokken komt de winst vóór verde ling een kleine 14,5 procent hoger uit dan in het overeenkomstige kwartaal van I960, zoals uil de hieronder opge nomen opgave blijkt. le kwart, le kwart. 1961 1960 omzet aan derden 180,0 169,9 kosten en voorz. 135,2 129,7 44,8 40,2 baten uit deelnemingen overige baten 3,1 1,8 47,9 vennootschapsbelasting 23,1 winst vóór winstdeling 24,8 (1000 ton) produktie: ruwijzer 370 327 stalen blokken 446 392 Deze cijfers dragen een voorlopig karakter en zijn niet door accountants gecontroleerd. Onder de winst vóór verdeling wordt verstaén de winst voor enige uitkering aan aandeelhouders, commissarissen en directie en personeel, waarvan de laatste twee posten fiscaal aftrekbaar zijn. De produktie is blijkens de verstrek te gegevens met een percentage tusen de dertien en veertien gestegen. Aan ruwijzer werd 370.000 ton geproduceerd tegen 327.000 ton in het eerste kwartaal 1960 (plus 13 pet) en aan stalen blok ken 446.000 ton tegen 392.000 ton in 1960, wat een stijging van 14 procent betekent. In het jaarverslag dat veertien dagen geleden verscheen werden geen prog noses verstrekt over de verwachte re sultaten. Wel werd vertrouwen tot uit drukking gebracht in de afzetmogelijk heden. Dat de gunstige gang van zaken zich in 1961 heeft voortgezet, hetgeen onder meer blijkt uit de bedrijfswinst, die verhoudingsgewijs meer gestegen is dan de omzet in geld stemt uiteraard tot voldoening. Na het eerste kwartaal hebben Hoog ovens echter tengevolge van de reva luatie de prijzen moeten verlagen. De gevolgen hiervan zullen eerst in het tweede kwartaal doorwerken en afge wacht moet worden of een daling van de kosten per ton, mogelijk door een stijging van de produktie, op zal wegen tegen de lagere ontvangsten. Opperwachtmeester Meyer van de dis- trictsverkeerspolitie heeft op de Corso dag ongeveer zestig motorrijders ter beschikking. Zij zijn vrijwel de enigen, die zich in de drukte verplaatsen kun nen. Ze onderhouden het contact tussen de centrale post, de groepscommande- menten en de „eenzame" politieman nen, die ergens op een buitenweg op post staan. Wanneer de centrale post wil nagaan of deze of gene weg nog wat meer verkeer kan hebben, of een parkeerterrein al bijna vol is, of een bepaalde opstopping al bijna verholpen is, dan wordt er een motorordonnans op uit g;estuurd. Natuurlijk zou men via de mobilofoon ook wel kunnen informe ren hoe het ermee staat, maar men wil de apparatuur liefst niet teveel belas ten. Het net is voortdurend nodig voor nieuwe orders en bovenditn hebben de groepscomandanten het toch al druk genoeg. Afgelopen zondag hebben we nog gezien, dat de motorordonnansen de manusjes van alles zijn in het gi gantische politie-apparaat. Een der parkeerterreinen bij Keukenhof dreig de vol te raken, zodat men een re serve-terrein in gebruik moest nemen. Daar liepen echter nog koeien, hoewel de boer s ochtens om acht uur al gewaarschuwd was, dat hij zjjn vee moest halen. De motorordonnansen zetten toen een complete drijfjacht in iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1961 | | pagina 11