Onder invloed van Spaak Lefèvre bereikt akkoord met BSP Ultimatum van maandag sorteert gunstig effect Finest scotch Mr. Marijnen opent miljoenen complex in Wageningen Weduwen- en wezen uitkeringen en Ouderdomspensioen 3JE K A i A.W.W. chocolademelk heet Gunstige reacties op de benoeming van mr. Stikker Nog deze week installatie van nieuwe topman bij de NAVO? keelpijn Gargilon NV SLAVENBURG'S BANK PLANTEN MARGARINE 1 de volmaakte met het enige natuurzuivere middel dat spatten voorkomt bij bakken en braden. een Leeuwenzegel-produkt Tienjarenplan voltooid T3 afy. weduvrn-w wez&twefc (WMM) lil! met Tweede Kamer draagt mr. C. A. de Meyere voor Zweed overleden aan vergiftiging door methylalcohol Vermiste Nederlander in Pyreneeën gevonden J dewedmven Kortere werkweek bij gemeente Utrecht „HIJ VERTROUWT OP HET GEDULD" DONDERDAG 20 APRIL 1961 PAGINA 17 J 44 ct "■V-Is Leeuwenzegels hebben waarde! (Van onze Brusselse corres pondent) BRUSSEL, 20 april Theo Lefèvre, de voorzitter van de C.V.P., die veertien dagen gele den door koning Boudewijn belast werd met de vorming van een regering, heeft gisteravond mee gedeeld dat hij erin geslaagd is met de socialisten een overeen komst te bereiken over de grond slagen van een regeringsprogram. De heer Lefèvre zal nu onmiddel lijk overgaan tot de volgende etaPPe, de bespreking van de structuur van zijn regering en de verdeling van de portefeuilles. V ermóedelijk zal daarmee een dag of vier gemoeid zijn. Lefèvre hoopt in de loop van de volgende week reeds zijn program ter goed keuring aan het parlement te kunnen voorleggen. Over zijn akkoord met de socialisten wei gerde hij ook maar de geringste opheldering te verschaffen. De overeenkomst is, naar hij te ken nen gaf, „voorwaardelijk", aan gezien de algemene raad van de C.V.P. en het buitengewoon con- gres van de B.S.P. er vrijdag a.s. hun fiat aan zullen moeten geven. Hoge Raad Twee Nederlandse zeelieden te Malmö in arrest WAT GEEFT HET ALG OUDERDOMSPENSIOEN ALG. OUDERDOMSPENSIOEN {HET PENSIOEN BEDRAAGT ■SNÜimUM 2 dorstlessende melkchocola snel en doeltreffend N.V. PHILIPS-DUPHAR Advertentie I WAJANG BRINKERS' MARGARINEFABRIEKEN ZOETERMEER Advertentie) IMF. OUD HAARLEM HOFLEVERANCIER De algemene tendens van het rege ringsprogram is intussen geen geheim meer. Verleden week waren de twee partijen het reeds eens geworden over de tinancieel-economische vraagstukken en het probleem van de Vlaams-Waal se verhoudingen. Naar men verneemt zal het financiële beleid van de nieu we regering op de beginselen van ,,aus- teriteit en hogere belastingen" stoelen. De voornaamste aspecten ervan zouden overeenstemmen met de omstreden Eenheidswet van de vorige regering. Voor de ontslagnemende premier Gas ton Eyskens betekent dat een persoon lijke triomf in extremis. In verband met het talenprobleem zou de regering tot verregaande concessies aan de Vla mingen bereid zijn. Van federalisme zal echter geen sprake zijn. Zoals men weet waren op het laatste ogenblik nog ernstige moeilijkheden gerezen in verband met de gevolgen van de stakingen en de nieuwe pen sioenregeling voor de rijksambtenaren, twee punten waarop de socialisten noch de katholieken tot concessies bereid waren. Het maand .g door Thei. Lefè vre aan de socialisten gestelde ultima tum schijnt echter wel effect te hebben gehad. Onder invloed van Paul-Henri Spaak, die kennelijk niet het risico van een breuk heeft willen nemen, presen teerden de socialisten dinsdag tegen voorstellen waarin zij het standpunt van de L.V.P. reeds zeer stek benaderen. De social' ten stelden voor artikel 5 van de herstelwet betreffende het pen sioen van de rijksambtenaren geduren de drie maanden op te schorten. Ook inzake de stakingskwestie bonden de socialisten in. Zij erkenden dat voor de rijksambtenaren het stakingsrecht dient te worden gereglementeerd en zjj stemden er zelfs mee in, dat in sommi ge vitale sectoren het stakingsrecht zal worden afgeschaft. Hoe dan ook. gisteren is een com promis bereikt waarover de hogere C.V.P.- en B.S.P.-instanties nu het laatste woord zullen spreken. Ernstige moeilijkheden zijn van die kant niet meer te verwachten, hoewel men toch rekent op harde woorden en lig ver zet van de Renardistische vleugel van de B.S.P.die geen enkele concessie ten aanzien van het stakingsrecht kan dulden, en van de Waalse conservatie ve vleugel van de C.V.P.die het Le fèvre nooit zal vergeven dat hij een pact met de „socio-terroristen" heeft geslo ten. Met betrekking tot de nieuwe regering verklaarde Theo Lefèvre dat aan be paalde personen nog niet is gedacht. Over één ding was hij echteer positief: adspirant-ministers, die zichzelf schrif telijk hebben aanbevolen, zullen in geen geval voor een portefeuille in aanmer king komen. WAGENINGEN, 19 april Door het op gang brengen van een snel ver lopende chemische reactie verrichtte de Jmmster van Landbouw en Visserij, hm. V. G. M. Marijnen, woensdagmid dag ae opening van het scheikunde- f®InPjex -De Dreyen" van de Land bouwhogeschool. Het complex bestaan- ïo if- 'Moratoria voor .technologie, landbouwscheikunde. organische che- - fysische en colloidchemie, welke DEN HAAG, 19 april Mr. C. A. ae Meyere, raadsheer in het gerechts- nor te - Gravenhage, is door de Twee- L®;™er met 89 van de 91 stemmen u gen voor de vacature als derlanden Va" de H°Se Raad der Ne" Als tweede op de voordracht is ge plaatst mr. W. O. van Ewjjk. verbonden zijn door een middenbouw waarin zich o.a. een collegezaal voor 360 personen bevindt, heeft een in houd van 70.000 m3 met een nuttig vloeroppervlak van 8300 m2. De totale kosten van de bouw van dit com plex bedroegen 8,7 miljoen gulden, waaryan 4,5 miljoen aan bouwkosten. 4,1 miljoen voor installaties en onder wijsbehoeften, 'terwijl 100.000 gulden besteed werd aan decoratieve aankle ding. Reeds in 1948 werd door een daartoe in het leven geroepen senaatscommis sie een tienjarenplan opgesteld, dat zo wel de nodig geoordeelde nieuwbouw als de noodzakelijke verniewingen en ver bouwingen omvatte. Het prioriteitssche ma vermeldde o.a. de douw van een nieuw laboratorium voor technologie, landbouwscheikunde, organische che mie, fysische en colloidchemisehe en een middenbouw met college- en vergader zalen. Eerst in 1953 kon met de bouw worden begonnen van het laboratorium van technologie, dat in 1954 gereed kwam De laboratoria voor landbouw- scheidkunde, organische chemie, en fy- kwamen resp. gereed in uen z1960- °e middenbouw kon hrf.fb- ln I* be&iri van dit jaar in ge bruik worden genomen. Minister Marijnen memoreerde de bijzondere betekenis van de Landbouw hogeschool. Pas als maan de primaire eis tot landbouwwetenschappelijk onderzoek wordt voldaan, kan de agrariër een volwaardige plaats in de sociaai-econo- MALMÖ, 20 april (7JPI) De politie alhier heeft gisteren drie Nederlandse zeelieden, die verdacht worden van het verkopen van methylalcohol, verhoord. De eerste en de tweede machinist van de kustvaarder „Trigon" uit Delfzijl worden nog door de politie vastgehou den; een 16-jarige matroos is vrijgela ten. Na een ondervraging van drie uur kon ook de kapitein terugkeren aan boord van zijn schip; de justitiële autori teit enhebben geen grond gevonden voor arrestatie van of een strafvervolging tegen de kapitein. Eén man is inmiddels overleden na het drinken van de methylalcohol; van .drie andere Zweden is de toestand le vensgevaarlijk. Van deze drie worden een 49-jarige vrouw en haar 19-jarige dochter verpleegd in het ziekenhuis van Lund, waar men een kunstnier voor hen gebruikt. De behandelende artsen vre zen, dat beide vrouwen blijvend blind zullen worden. In totaal hebben 33 mensen die de methylalcohol hadden gedronken, zich moeten laten behandelen. De meesten zijn inmiddels genezen en zullen geen schadelijke gevolgen van de vergiftiging ondervinden. Op twee na zijn de flessen methyl alcohol thans door de politie opge spoord. Een aanzienlijke hoeveelheid van het gif was reeds door de kopers gebruikt. TABBES, 20 april (UPI, AFP) Een reddingsploeg bestaande uit ervaren bergbeklimmers heeft na twee dagen zoeken het stoffelijk overschot gevon den van de 24-jarige Nederlander Ar nold Bijwet uit Amsterdam, die sinds 5 april werd vermist. De heer Bijwet was, zoals gisteren gemeld uit de Spaanse plaats Torla ver trokken voor een bergtocht via de Py reneeën, naar Tarbes, gelegen aan de Franse zijde van de bergketen. Sinds de dag, waarop de jongeman voor deze bergtocht vertrok uit Spanje, was geen enkel bericht meer van hem ontvangen. Vermoedelijk heeft hij getracht de Pyreneeën over te trekken via een oude route, welke vroeger door Franse smok kelaars werd gebruikt. De heer Bijwet blijkt van uitputting en koude omgeko men te zijn. Zijn lichaam was met sneeu bedekt. Hij was slechts dun gekleed en had geen bergschoenen aan. Zowel over de A.W.W. (Algemene Weduwen- en Wezenwet, als over de A.O.W. (Algemene Ouderdomswet) bestaan nog talrijke misvattingen. Het blijkt ook herhaaldelijk, dat velen nog niet op de hoogte zijn van hun rechten en verplichtingen. Vooral de A.W.W. die niet in alle gevallen een blijvend weduwenpensioen waarborgt; de omschakeling van A.W.W. op A.O.W. als een weduwe de 65- jarige leeftijd heeft bereikt, en de kinderbijslag die naast het wedu wenpensioen wordt gegeven, schijnen tengevolge van enige bij komstige bepalingen niet iedereen helder voor de geest te staan. Op bijgaande schema's wordt duidelijk aangegeven op welke be dragen men op het ogenblik recht heeft, indien men onder de A.O.W. of A.W.W. valt. Voor het ouderdomspensioen (A.O.W.) geldt, dat men voor elk jaar, waarin men premie heeft betaald, recht heeft op 2 pro cent van het volle pensioen. Aangezien deze bepaling voor personen die op 1 januari 1957 reeds 65 of ouder dan vijftien jaar waren, nadelig zou zijn, heeft de wetgever „toegerekende jaren" ingesteld (zie schema), zodat ook zij ouder domspensioen ontvangen. Als men gehuwd is, ontvangt de man op 65-jarige leeftijd het A.O.W.-pensioen. Is de man echter invalide of ziek en nog geen 65 jaar, dan ontvangt de vrouw op 65-jarige leeftijd het ouderdoms pensioen. Zodra de invalide of zieke man evenwel 65 wordt, gaat het pensioen op hem over. Als men A.O.W. ontvangt, dan mag men rustig bijverdiensten hebben. Bijverdienste heeft geen enkele invloed op de uitkering i EEN.DE-GEHliLt BEVOLKING OMVATTENDE VERPLICHTE VERZEKERING [wie 'IS VERZEKERD?] In helalgemeen de in Neder land wonenden van 15 to!65 jaar. 0p65 jaar krijglmen dan pensioen DE RECHTEN VOOR PENSIOEN BERUSTEN OP WERKEL'JKE JAREN Voor ieder v.erzekerings - jaar. mils men niet schuldig nalatig inde premiebelaling is geweest,ontvangt men 2.% van het voile pensioen TOEGEREKENDE JAREN A)Personen die op Tjan '57 65jaarofouderzijn ont vangen het volle pensioen zëterd te iijn geweest va 15e jaar af tof1jan.'57 van hun i git huwde man H34gld.perjaar 1794gld.perjaar voor zich en zijn vrouw i GEHUWDE VROUW Inhetalgemeengei zelfstandig rechto pensioen. Tiaar man I ontvangt de 1794 qld Deze pensioenen zullen worden verhoogd of verlaagd in verhouding tot de algemene lonen van het pensioen; over deze bijverdienste mag zelfs geen premie worden ingehouden. Indien men gewetensbezwaren tegen de A.O.W. heeft, dan kan men zich met deze bezwaren tot de Raad van Arbeid wenden. WEDUWEN MET EÉNOFMEER KINDEREN... ontvangen pen sioen fotjongste kind18jaar wordj; dan neemt het pensioen een einde INVALIDE WE DUWEN kk van hef overlijden v.d. man en wedjjwen dieinvalidezijnals hef jongs tekind 18jaar is ont vangen pensioen tijdens deduur v H intynlirlihair WEDUWEN 50 JAAR OF OUDER Ktvanhefover- lijdenv.d.man, ontvangen pen sioen tof hef 65e jaar WEDUWEN ZON DER KINDEREN, ONDER DE 50 JAAR fct-van het overlijden v.d. man, kunnen een tij delijke u ifkering ontvangen van 6maanden tof WEZEN vallen ijaaronder de uitkeringen, invalide-orsfu- derende wezen tof 27jaar Zij behouden recht oppen inmjdd er zijn ge ndienzijreeds5 irhet pensioen 50jaaroud per jaar perjaar BU VOLLE WEZEN IS HET WEZENPENSIOEN; BU HALFWEZEN IS ER EEN KINDERBUSLAG Voorlekind 237gldpjaar Seen volgende kinderen ca. 395g p jaar 4een5e-kind 05! gld.p.jaa Kind tof 10jaar 486 gld.p. jaar Kind10-16jaar 732g!d.p.jaar erena Kin 16-27jaar 960gld.p.jaar 2een3ekind ca.259glapjaar -pensioen']rieerde weduwe ®5jaar wordt Dan valt zij onder Krachtens de A.W.W. (Alge mene Weduwen- en Wezenwet) ontvangen wedu wen, volle wezen en halfwezen ge durende een bepaalde tijd uitkeringen Bijgaand schema toont duidelijk de wer king van de A.W.W. aan. Is de weduwe bij het overlijden van haar man 65 jaar. dan ontvangt zij geen A.W.W. doch A.O.W. Weduwen die ten tijde van het overlijden van hun man 50 jaar of ouder zijn, ontvangen tot het 65e jaar A.W.W daarna A.O.W Weduwen zonder kinderen die nog geen 50 jaar zijn bij het overlijden van hun man, hebben geen recht op een blijvend weduwenpensioen (zie schema) Zij kunnen wel tijdelijk een uitkering ontvangen van 1512 gulden per jaar over een periode van 6 maanden tol 2 jaar, hetgeen afhankelijk is van haai leeftijd. Weduwen onder de 50 jaar met kin deren ontvangen een pensioen van 2196 gulden tot het jongste kind 18 jaar wordt Daarenboven ontvangen deze weduwen nog een bijslag tot het jongste kind 16 jaar wordt. Voor weduwen, waarvan hel pensioen is afgelopen, omdat haar jongste kind 18 jaar is geworden, bestaat ook de mogelijkheid, dat zij daarna een tijde lijke uitkering ontvangen (zie schema) Heeft een weduwe geen recht meer op het weduwenpensioen en ontvangt zij dus A.O.W., dan krijgt zij toch de kinder bijslag tot het jongste kind 16 jaar is Indien het kind of de kinderen invalide zijn of nog studeren, dan behoudt de weduwe het recht op de kinderbijslag voor halfwezen tot die kinderen 27 jas- zijn. Voor de weduwen en wezen van vóó; 1 oktober 1951 geldt voor de uitkeringer krachtens de A.W.W. een overgangs regeling die op sommige punten andere bepalingen bevat dan die, welke in bij gaand schema zijn opgenomen. De aar hen uit te keren bedragen blijven echte' gelijk. Wat de uitkering voor invalide wedu wen en volle wezen betreft raadplege men bijgaand schema. (Advertentie) l!!!S!ilHRRi niiliiiiii;:? ililÉF de men de landen in de andere wereld delen die ontwikkeling brengen die z(j nodig hebben. Om aan de met elkaar samenhangende behoeften te kunnen voldoen, moet men zich ernstig ver diepen in de problemen, waarbij bereid heid tot samenwerking en planning van uitermate groot belang zijn. Mr. Marij nen sprak zijn vreugde uit over de vol tooiing van het tienjarenplan en het rapport van de commissie-Koningsber ger betreffende het fundamenteel onder zoek, daar op basis van deze rapporten mische samenleving innemen en kan UTRECHT, 19 april De gemeente Utrecht zal de arbeidstijdverkorting en de vrije zaterdag pet 1 mei invoeren. Met ingang van die datum za) er, door arbeidstijdverschuiving en arbeids tijdverkorting, zoveel mogelijk per twee weken één werkweek zjjn van vijf da gen. De vrije dagen zullen dan, voorzo ver zulks mogelijk is, op zaterdag en zondag vallen. (Van onze Parijse correspondent) PARIJS, 20 april De formele be noeming en installatie van mr. D. U. Stikker als secretaris-generaal van de NAVO, tot het bekleden van welke post hij eergisteren door de eenstemmige permanente raad werd uitgenodigd, zal vermoedelijk nog voor het eind van de ze week plaats ebben. Dat de regeling van Spaaks opvolging uiteindelijk toch nog op deze wijze haar beslag zou krij gen, was voor insiders eind vorige week reeds volkomen duidelijk, toen de Fran se regering had doen weten dat ook zij nu de kandidatuur van de heer Stik ker bijviel, Jie overigens inmiddels de enig overgebleven kandidaat was ge worden. De voornaamste reden waarom de Franse regering, tegen de overgrote meerderheid van haar Atlantische bond genoten in, zich zolang tegen de kandi datuur van de heer Stikker ls blijven keren, is wel, dat zij de heer Stikker een te zeer aan het Atlantische mte- gratie-ideaai verknochte persoonlijkheid vindt. Dit raakt overigens een zeer we zenlijk punt van generaal De Gaulles internationaal politiek beleid, dat ook bij de meerderheid van Frankrijks .po litiek denkenden" op zijn minst het grootste voorbehoud uitlokt. De Parijse „Monde" publiceert van de hand van haar diplomatieke re dacteur, André Fontaine, een korte, „portret" genoemde schets van de persoonlijkheid en carrière van de nieuwe secretaris-generaal. Tot oe- sluit is er de vaststelling, dat de neer Stikker een niet minder overtuigd voor stander is van de Atlantische inte gratie en van een collectieve contro le over het atoomwapen dan de heer Spaak. „Maar", aldus Le Monde, ,,hij vertrouwt veel meer dan deze op het geduld en hij gelooft dat het gemak kelijker is het doel te bereiken in étap pes dan door er blindelings op af te stormen. Dit betekent dat zijn optre den zeker minder spectaculair zal zijn dan dat van de heer Spaak, zo dat het daarom noodzakelijkerwijs minder doeltreffend zal zijn." Het „portret" in Le Monde karakte riseert de nieuwe secretaris-generaal vooral als een bemiddelaar (concila- teur). Onder andere episodes vermeldt het hoe de heer Stikker, voorzitter van de werkgeversorganisatie voor sociale vraagstukken, tijdens de jongste wereld oorlog ondergronds met de arbeiders syndicaten de grondslagen legde voor de latere Stichting van de Arbeid. En later hoe hij als „politiek bemiddelaar" optrad in de OEES, een officieel voor hem in het leven geroepen post. (Reuter-AFP) Het Amerikaanse mi nisterie van buitenlandse zaken heeft woensdag meegedeeld, dat de Ameri kaanse regering de uitnodiging aan de Nederlandse permanente vertegenwoor diger bij de NAVO, mr. D. U. Stikker, om secretaris-generaal van de NAVO te worden, geheel en gl met instem ming heeft begroet. „Ambassadeur Stik ker is jls minister van buitenlandse za- Ken één van de oorspronkelijke onder tekenaars van het Noord-Atlantische Verdrag geweest. Sedertdien heeft hij nauw contact gehad met het werk van net bondgenootschap", aldus de Ameri kaanse verklaring. Een woordvoerder van net Britse mi nisterie van buitenlandse zaken heeft in antwoord op een vraag meegedeeld. Advertentie ZUIG WEG dat de Britse regering „natuurlijk zeer verheugd" is met de uitnodiging aan mr Stikker. De Westduitse bondskanselier, Ade nauer, heeft woensdag op een bijeen komst van de pariementsfractie van de Christen-Democratische Unie gezegd, dat de benoeming van mr. Stikker „een goede keuze" is. f Advertentie)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1961 | | pagina 17