Eg A A A A Offenber 'FEDERMANN; iBRILLE" ZIG-ZAG NAAIMACHINES ENGEL Ruim 1150 honden op intern, kampioenstentoonstelling SCHEEPVAARTBERICHTEN 5 fiOOMBOTERPSJNTEN BONZO I I I I I I I I I i bovenhuis met woning KRACHT (vri.) Gehuwde dames geroutineerde elektrotechnisch tekenaar m IRMA LA DOUCE" ei a as na dho jstd Kn ma 0: n ta 0 n s m m u RADIO-EIJ1TR. TECUM. 1SEDRIJF d IJS HET NIEUWER R.A.I.-GEBOUW Djakarta meent dat Nederland zal bijdraaien Lijden heeft ook positieve zin a ob I administratieve DONDERDAG 20 APRIL 1961 PAGINA 19 mej. Dr G. W. Tiecken SORGDRAGER WEERING EN FLOOR H. G. Huibregise- Meyerink De OPENING van ons geheel gemoderniseerd garageverhuurbedrijf GEO. RAAMGRACHT 65-65 A DOUBLET STAAFJES 2 rollen voor D £1 0 0 D 0 O 0 D 0 0 D 0 O 0 O 0 D 0 D 0 D D 0 D 0 wij nodigen allen uit om een bezoek te brengen aan een nieuwe zaak op het gebied van radio, televisie, grammofoons enz. Wij verkopen u het beste Philips met de meeste zorg. VERGIERDE WEG 155 - HAARLEM-N. - TEL. 63874 p Banketbakkerij Huize Broers MEISJE ELECTR. IN KOFFERf 395.- met volledige service en lessen, gr SO^Z geschenken!^ Onbetwist lekkerste van Nederland I Te huur aangeboden: Wasserij en Stomerij in Haarlem vraagt WINKELJUFFROUW BOEKE HUIDEKOPER N.V- gevraagd voor 's avonds van 7-9 uur, qp maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Eerste Haarl. Stoomwasserij N.V. Bureau C. D. Nagtglas Versteeg NIEUW-GUINEA Ziekenapostolaat dringt aan op behandeling van zieke als gewoon mens Burgerlijke Stand van Uithoorn MARKTBERICHTEN Waterhoogten De praktijk voor kleine huisdieren van Dierenarts J. Jongkind te Haarlem wordt voortgezet door Dr J. W. BALJET geassocieerd met Specialisten voor kleine huisdieren. Telef. nr. en spreekuren blijven ongewijzigd. Haarlem, Kenaupark 13, tel. 14524. H. D. G. A. Immink ARTS VRIJDAG A.S. AFWEZIG Inlichtingen: telef. 57753. De ARTSEN hebben morgen en overmorgen 21 en 22 april GEEN PRAKTIJK KINDERARTS PRAKTIJK HERVAT Schouwtjeslaan 25 Tel. 15776 99 Zondag 23 april, 8 uur. ROTTERDAMS TONEEL Muz. Com. v. Alex. Breffort. Regie: George Vitaly (a. g.) Muziek: Marg. Monnot m.m.v. Lia Dorana, Steye v. Brandenberg, Peter Aryans, Pieter Lutz, John Lanting, Matth. v. Eysden, Onno Molenkamp e.a. Normale prijzen. Coupons geldig. Voorv. v.a. vrijdag van 10 tot 15 uur. Tel. na 12 uur. STATIONSPLEIN 6 - TELEFOON 21750 HEEFT IEDERE ZATERDAG PIZZA - NAPOLETANA (Specialita - Italiane) Aan kennissen en clientele delen wij hierbij mede, dat de aan de zal plaats vinden op ZATERDAG 22 APRIL A.S. Receptie van 10 uur voormiddag tot 4 uur na middag. Uw aanwezigheid zal door ons op hoge prijs worden gesteld. Hoogachtend, Garageverhuurbedrijf D. van der Vlies WEEKEND VAN DEZE WEEK licht In gewicht 200 gram FRUITMELANGE mooie sortering 200 gram PITMOPPEN 'n zondags koekje 250 gram BONBONS fijne vullingen 200 gram KANTDROP onregelmatig gesneden 200 gram ANANAS 8 schijven per blik BESCHUIT breukvrij verpakt ONTBIJTKOEK reuzen koek per stuk VERMOUTH van vruchtenwijn per liter fles PILCHARDS In tomatensaus per blik VROOM DREC8MANN nr TZT tmct van wo1 wassen DE KUNST zit in ieder pak was „uit de kunst" haal een pak VRIJDAG 21 april a.s. 3 om uur opening j igen allen uit om een bezoek te brengen rBHgll^ kËS$@ nieuwe zaak op het gebied van radio, iSSflBS grammofoons enz. Wij verkopen u het Komt u het zelf eens ondervinden. Ter gelegenheid van deze opening houden wij voor uw kinderen een grappige kleurwedstrijd. Kaarten verkrijgbaar aan onze zaak. Vele en goede prijzen! Wij staan tot uw dienst. Een nieuwe zaak met vele oude relaties. Wij zijn ruim ge sorteerd in gram mofoonplaten. Philips televisie reeds vanaf 645. M. F. F. SPEE (v.h. C. W. v. Hooydonk) g Verrukkelijk bij de köïfie en thee Anegang 42 - Telefoon 16535 Suikervrije roomboterkoekjes Gevraagd op klein kantoor voor licht administratief werk. Brieven onder no. 17564 aan het bureau van dit blad. gevitamineerd Geel Uw hond Bonzo. Zijn prima gezondheid en glan zende vacht vertellen U hoe goed Bonzo voor hem is Per pak van 550 gram 70ct Auto's met stuurversnelling De jaarlijkse algemene le denvergadering van de vere niging „WELDADIGHEID NAAR GENOEGEN" zal plaats vinden op vrijdag 28 april a.s. des namiddags te 3 uur in Restaurant Brink- mann op de Grote Markt te Haarlem. De agenda luidt als volgt: 1. Opening 2. Notulen van de laatste Al gemene Ledenvergadering. 3. Ingekomen stukken. 4. Jaarverslag van de Secre taris. 5. Financieel verslag van de Penningmeester. 6. Verkiezing Bestuursleden. 7. Rondvraag. 8. Sluiting. Mr. A. Beets, Voorzitter Mr. M. Enschedé, Secretaris Voor ziekenfondsleden aftrek van de bekende kortingen. DRIE ZAKEN CENTRUM GROTE HOUTSTRAAT 37 bij Anegang NOORDRIJKSSTRAATWEG 24<b bij J. G. Brug OOST: WINKELCENTRUM PARKWIJK: ook uitgebreide PRINSES BEATRIXPLEIN 89 foto-afdeling. VERKOOP VAN ALLE MERKEN Dus ruime keuze GROTE HOUTSTRAAT 181 Telefoon 14444 x. 5- - j fo-Vv; 18 vlaggetjes levert u in - en deze prachtige boeren- bontkop (winkel waarde nota bene f 2.50is v«tn u - zonder énige bij betaling extra fijne soepen met prècht k+ïoÈsSfc •&433SC&S&S.-.'fecA-: .■.ïSxSSw. A'. Uit ons WEST LAND komen die fijne, verse groenten voor California groentesoep California soepen worden niet verduur zaamd ten Koste van de kwaliteit. Door ©en (geheim) Amerikaans recept wordt juist de volle kwaliteit behouden Bij blinddoekproeven kwam California groentesoep als verreweg de beste in kwaliteit en onbetwist de lekkerste aan de top te staan I gelegen aan een van de hoofdstraten te Haarlem. Zeer geschikt voor dames-kapsalon, hoe- densalon enz. Brieven onder no. 10793 aan het bureau van dit blad. Brieven onder no. 17565 aan het bureau van dit blad. Koninklijke Handelmaatschappij v.h. vraagt voor haar debiteuren-administratie een met ULO-opleiding en enige vaardig heid in het machineschtijven. Leeftijd 17 jaar. Sollicitaties schriftelijk of mondeling, te rich ten aan de afd. Personeelszaken, Spaarndamse- weg 180, Haarlem, tel. 58111 (toestel 06). Aanmelden: Kampersingel 56 - Telefoon 13838. TECHNISCH INSPECTIE. EN ADVIESBUREAU HERENGRACHT 556 - AMSTERDAM-C. TELEFOON 24.35.68 vraagt voor spoedige indiensttredin Een goede kracht bieden wij een goed salaris, 13e maand extra. 4% vakantietoe slag en gratificatie. Reiskosten worden vergoed. Met vakantie-afspraken wordt rekening gehouden, 's Zaterdags vrij. Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan boven- genoemd adres. (Van een verslaggever) AMSTERDAM, 19 april - Ruim 1150 honden, verdeeld over 116 rassen en variëteiten, zullen elkaar zondag a s in het nieuwe RAI-gebouW Om de fei begeerde titel „Winner 1961 beka™- Pen. Ook dit jaar is de belang8 v'oor de 73ste Internationale KamP schapstentoonstelling van de h°11- Kennelclub „Cynophilia" hyzo Kroot. Er zijn inschrijvingen ontvang uit Denemarken, Duitsland, Be K'ei Frankrijk, Zwitserland en Italië- e ^nierikaanse dame, die met v akan i ,n ons land was en toevallig van e ^nnertentoonstelling hoorde, liet direct van haar beste honden uit Ameri ka overkomen om mee te doen. In totaal zullen er 138 honden uit vreemde in de ring verschynen. f?e jury bestaat uit dertig Nederland- en negen buitenlandse keurmees- De groep der jachthonden is door 320 /'"iplaren vertegenwoordigd, gevolgd °°r de herders- en veedrijvershonden j,, 246 stuks. De terriërs nemen de Pteats in met 204 vertegenwoor- "'gers Daarop volgen de 127 dogachti- zp-n Pe kteine hondjes, de groep der de .-,arneshondjes, eisen met 8? stuks dp„ plaats op, zodat de windhon- nirT ?et 68 en de 60 honden van de tpp^C en schnauzergroep de rij slui- anh't„evenwe) nog niet helemaal, want Br-hfraa,n verschynen dan nog 36 kees- ncntige honden. een laatste groep treffen we meiviï- i zeldzaam exemplaar aan, na- ho?p m Karelische berenhond uit het gebou«,a°ruen- Deze middelgrote, fors- dinesvZvS- nd bezit een enorm uithou- m°gen. Dit komt hem geducht van pas by het achtervolgen en stellen van de beer. Zpn fraaie, dichtbehaarde, zwarte en witte vacht beschut hem - niet alleen tegen doornen, maar ook tegen de woedende uitvalllen van de achtervolgd» beer. DJAKARTA, 19 april (UPI) ln Indonesische regeringskringen is giste ren de voorspelling geuit, dat de Ne derlandse regering haar politiek ten op zichte van westelijk Nieuw-Guinea zal veranderen. ZÜ zal dit doen als gevolg van de groeiende druk van de Neder landse oppositie. Een woordvoerder van het Indonesi sche departement van buitenlandse za ken zei ten aanzien van ,,de steeds gro ter wordende kritiek in het Nederlandse parlement op de Nederlandse politiek", dat deze tegenstand nog wel zal toene- mpe oppositie zal de Nederlandse re gering er toe dwingen zich te realise ren dat de tot nu toe gevolgde politiek met betrekking tot de kolonies verou derd is. „Zy kan in deze vorm in de twintigste eeuw niet meer gehandhaafd blijven", aldus de woordvoerder. De Nederlanders moeten eveneens heseffen, dat de oplossing ten aanzien van het vraagstuk West-Irian zoals de ze door Indonesië is voorgesteld, een vreedzame is. Deze zou met alleen Ne derland en Indonesië zeer ten goede ko men, maar ook de bevolking van West- Irian", zo besloot de woordvoerder. UTRECHT, 19 april „De nieuwe denkbeelden op het terrein van de psy chologie en theologie laten ook de zie ke mens niet onberoerd en kunnen hel pen zijn mentaliteit om te buigen in een richting, waarbü hij meer gevoel van zelfwaarde krijgt en het besef, dat zijn lijden ook positieve betekenis kan hebben. In deze geest moet ook de zieke worden benaderd, die al is hij of z(j gehandicapt, als gewoon mens wil leven en zo ook behandeld wenst te worden. Zijn houding is van pas sief steeds meer actief geworden; hij verlangt niet meer in zijn lijden te vluchten. Rector H. Roozen, de moderator van het Ziekenapostolaat, dat reeds meer dan 35 jaar bestaat met in Nederland 22.000 leden en over de heel de wereld als internationaal secretariaat in 33 landen 400.000 leden, stelde tijdens een bespreking over het apostolaat, dat de ziekte niet meer in het middelpunt mag staan, maar de zieke met zpn opdracht en zpn existentie in de wereld. De zie- kentridua moeten veel meer geloofsver kondiging worden dan sentimentele troostdagen. Dit alles neemt niet weg, dat de zie ke zijn lijden in bovennatuurlpke zin moet kunnen zien. Onjuist en onnatuur lijk is het echter daarom graag mar telaar te willen zijn, zodat het verlan- 8®n naar beterschap wordt uitgesloten. Voor alles moet de zieke reëel willen zpn. „Soms kan een beetje opstandig heid voor een goede geesteshouding wenselijk zijn", aldus rector Roozen., GEBOREN, d. v. A. J. Kistemaker en A. G. J. Krupswyk, d. v. G. van Leeuwen en F. J. E. Smit. OVERLEDEN: A. Pieterse, echtgen. v. E. Verlaan, C. M. de Mooi), wed. v. J. C. Koop. Alhena 18 198 m ono Recife n. Rio de Janeiro. Alioth 18 70 m o Halifax n. Dalhousie. Ameland 19 te Las Palmas Asterope 18 300 m zw Cape Sable n. Nederland. Axeldijk 19 te Bremen. Abbedijk 17 te Newport. Aagteekrk 19 v. Port Said n. Genua. Alca 19 190 m nw Pointe Noire n. Matadi. Alcor 19 55 m nno Finisterre n. Marseille. Andijk 19 360 m o Cape Hatteras n. Le Havre Argos 19 te Algiers. Barendrecht 19 105 m wzw Cocos Is!, n. Geelong Batu 19 180 m nw Djeddah n. Djibouti. Bengkalis 19 65 m zw Penang n. Colombo. Baarn 18 v. Tampa n. Rotterdam. Bussum 18 v. Rlo de Janeiro n St.-Vincent. Bot'hniaborg 18 80 m w Litauen n. Gefle. Caltex Amsterdam 18 v. Port Said n. Gothenburg. Caltex Eindhoven 18 15 m zw Sardinië n. Palermo. Caltex the Hague 18 104 m ono Aden n. Bahrein. Eenhoorn p. 19 Istanbul n. Varna. Esso Rotterdam 19 v. Savona n. Bougie. Forest Lake 19 310 m nno Socotra n. Mena Fina Nederland 18 900 m o Bermuda n. Pta. Cardon. Forest Hill 18 970 m no Trininad. Gaasterkerk 18 v. Cadiz n. Rotterdam. Gaasterkerk 19 15 m w Berlenga's n. R'dam. Gaasterland 19 110 m zw Finisterre n. A'dam. Geertje Buisman 19 130 m zw Ouessant n. Londen. Heemskerk 19 300 m w Sabang n. Penang. Helena 18 v. Port of Spain n. Georgetown Ivoorkust 18 v. Freetown n Dakar. Jasón 18 v. IJmuiden n. Rotterdam. Joseph Frering 18 v. Freetown n. IJmuiden. Kamperdijk 19 te New York. Korenia 19 96 m nno Port Sudan n. Gibraltar. Karimata 16 te Bangkok. Koratia 19 te Thameshaven Kryptos 19 24 m z Rasyei n. Fao. Kylix 18 v. Mena n. Heysham. Ladon 18 450 m no Azoren n. Georgetown. Leiderkerk 18 v. Catania n- Genua. Leopoldskerk 19 te Daybreak. Laga 19 te Leith. Liberty Bell 19 500 m o Zanzibar n. Philadelphia. Lindekerk 19 v. Cagliari n Genua. Loppersum 19 te Le Havre. Munttoren 20 te Piraeus. Mijdrecht 19 100 m wzw Kuria Muria n. Fao. Musilloyd 18 v. Assab n. Port Sudan. Markab 18 45 m zzo Kaap Vincent n. Rotterdam Naess Commander 19 15 m o v. Masira Isl. n. Mena. Nieuw Amsterdam 19 te Sanblas. Neder Elbe 17 te Singapore. Neder Weser 15 te New York. Oranjefontein 18 480 m w Mossamedes n Las Palmas. Oranje Nassau 18 47 m zw Flores n. Plymouth. Oranje 19 v. Colombo n. Suez. Philidora 19 140 m w Little Quoin n. Suez. Fhiline 20 te Mena. Prins Joh. W. Frisó p. 19 Gibraltar n. Valencia. Parkhaven 18 te Montevi deo. Prins Alexander 18 350 m o Cape Race n. Montreal. Pieter-S p. 18 Anvilpoint n. Delfzijl. Reza Shah the Great 19 125 m nw Muscat n. Bandar Mashur. Rossum 18 340 m nno Pto. Rico n. Montreal. Ridderkerk 15 'v. Rangoon n. Calcutta Rotte 16 te Beira. Rotterdam 25 te R'dam. Siaoe 17 te Akyab. Stanvac Lirik 15 v. Singapore n. Buatan Stanvac Talangakar 16 v. Singapore n. Buatan. Straat Singapore 19 dw. Sydney n. Hobart. Straat Soenda 16 v. Cebu n. Manilla. Sarangan 19 te Lobito. Samarinda 19 te Djibouti. Schiedijk 19 570 m ozo Kp Race n. Antwerpen. Stad Amsterdam 19 100 m z Marseille n. Genua. Stad Dordrecht 19 45 m 10 Ouessant n. El Ferrol. Stad Haarlem 19 33 m o Gibraltar n. Reggio. Stad Leiden 19 35 m w Oporto n. Marseille. Statue of Liberty 19 130 m nw Perim n. Suez. Straat Torres 19 v. Manilla n Hongkong. Tamo p. 19 Finisterre n Avonmouth. Texel 18 v. Port Sudan n. Aden Tjitarum 18 te Abidjan. Tjiliwong 17 te Brisbane. Tjipanas 15 v. Hongkong n. Kobe. Viana 19 25 m nnw Bone n. Mena. Vivipara 19 650 m ono Aden n. Gibraltar. Vasum 18 v. Port Said n. Algieres. Videna 18 v. Mamanal n. Curasao. Vlieland 18 140 m nno Curasao n. Rotterdam. Waibalong 16 v. Bahrein n. Basrah. Walngapoe 16 te Bahrein. Westertoren 18 390 m nno Barbados n. Trinidad. Walngapoe 19 te Ummsaid. Wonoglri 19 60 m zw St.- Maria n. Malta. Zaanland 19 v. La» Palmas n. Amsterdam. Zwijndrecht 19 280 m zzw Las Palmas n. Haifa. VEILING VENLO, 19 april Asperges AA E 340, A E 320 330. B E 240. AA I 260, A I 230 240, B I 200, C I 160, D I 110, E I 150. E II 60. A afw. 210 220, B afw. 150, uitschot 60 80. A ong. I 210, B II 150. Rore bieten A 8, B 450. Bloemkool A 68—73, B 46, C 31. ètaandglas k.k. 75+, 66; 60-75, '52 55; 50-60, 50 51; 40-50, 43 46; 35-40, 39; 30-35, 27; kromme 88 91. Breekpeen A 10 17, B 8 25, C 7 12. Prei A 10 12, B 10. Radijs 11 15. Rabarber 410. Raapstelen 14 18. Schorseneren A 31, B 15. Kassla I 7, 18. Schorseneren A 31, B 15. Kassla I 7 11 II 5 7, C 5 6. Spinazie I 28 31. Tomaten per pak a 6 kg 21.30 22.10, C 20.70 22.40, CC 17.70. Alles in guldens per 100 kg/stuks/ bos. VELING POELDIJK, 19 april Sla 1 f 7—11, 2 f 5—7.50, C f 5—5.50, per 100 st. Tomaten A f 3.30—3.70, A2 f 2.60—3.20, B f 3,10—3.30, B2 f 2.40—3.00, C f 3—3.50, C2 f 2.20—2.90, CC f 2.20—2.50, CC2 f 1.60— 2.00, Frankenthaler f 7.30, Alicante f 1.35 1.40 Snijbonen f 3—3.20, Andijvie 43—57 et.. 2 13—47 ct. Spinazie 10—18 ct. Postelein 3770 ct. Rabarber 91/,16 ct. Prei A 10—13 et. B2 10 ct. S'toofsla 20—24 ct. Prinsessebonen f 4.605.40, alles per kg. Bloemkool (6) 77 ct (8) 56—65 ct. (10) ■43—56 ct. (12) 33—41 ct. (15) 20—26 ct. Paprica 21—44 ct. Aubergine f 1.80, Kom kommers 2912 ct. Alles per stuk. Aard beien f 1.051.45, per doosje van l'/2 ons. Radijs 14 ct. en 10—12 ct. Peen 75—84 ct. Selderij 29'/2 ct. Peterselie 7%9Va ct. per bos. Raapstelen f 2.203.90, per 100 bos. Aanvoer 87.000 stuks sla; 18.300 stuks bloemkool; 1200 stuks paprika; 4150 kg tomaten; 550 kg druiven; 23.800 kg andijvie; 5400 kg spinazie; 1900 kg postelein; 4000 kg rabarber; 3500 kg prei: 5800 bos selderij; loOti bos peterselie; 15.000 bos raapstelen. VEILING SEPTER TIEL, 19 april (Resp. eerste en tweede/derde soort). Appelen: benderzoet enkele 15-16, goudreinette export een 25—46 idem export twee 20-44 11-24, rode goudreinette export twee 31-40 11-23, jonathan export twee 33-45 8-43, lombart calville 49-70 15-35, winston 17-37 kroet per 100 kilo zuur 860, pe ren: brëderode 31-42 19-31, sint remy 27-29 18-20, champignons 330-380 Alles in cents per kilo tenzij anders vermeld. DEN HAAG, 20 april Konstanz 327 —1, Rheinfelden 245 —14, Ottenheim 322 —13, Straatsburg 267 —9, Maxau 447 +10, Plo- chingen 124 —5, Mannheim 284 +3, Stem- bach 155 +3, Mainz 284 onv„ Bingen 195 1 Kaub 214 —1, Trier 193 —3, Koblenz 234 onv., Keulen 218 +2, Ruhrort 422 +2, Loblth 1048 onv., Nijmegen 830 +2, Arnhem 843 —2, Eefde IJssel 400 —6, Deventer 299 —7 Monsin 5520 30, Visé 5022 33, Borg haren 4997 —33, Belfeld 1159 —51, Grave beneden de sluis 520 —12. De minst ge peilde diepten in de vaargeul, heden ver meld op de waarschuwingsborden, zijn in cm: HeveadorpA'dam Rijnkanaal 260, A'dam RijnkanaalLekkanaal 260, IJssel- kop—Doesburg 270. Toegelaten grootste diepgang van Millingen tot St. Andries 410 cm. De scheepvaart op de Waal boven Nij megen is in de komende nacht gestremd van 19.00 uur tot 7 uur. Acmaea 19 v. Suez n. Mena. Acteon 19 380 m otn Mogadiscio n. Durban. Albireo 20 te Antwerpen. Alhena 19 165 m ono Salvador n. Rio de Jan. Amstelmolen 19 1000 m zzw Colombo n. Singapore. Area 20 te Kaapstad. Argos 19 v. Algiers n. Tanger. i Bussum 19 530 m z Salvador n St.-Vincent. Camitia 19 35 m o Martini que n. Curasao. Castor 19 v. Bremen n. Antwerpen. Chiron 19 30 m no Flores n. Londen. Dahomey kust 20 te Matadi. Drente 20 te Baraas. Forest Hill 19 650 m no Trinidad. Garoet 19 dwa Guardafui n. Aden. Heelsum 19 100 m wzw Westsands n. Bremen. Hestia 19 220 m ono Cape Hatteras n. Amsterdam. Hilversum 19 300 m nw Fayal n. Bermuda. Kabylia 19 600 m o Recife n. Point Fortin. Koningswaard 19 170 m wnw Singapore n. Aden. Kaloekoe 19 te Fak-Fak. Katelysia 20 te Curasao Khasiella 19 40 m no Ouessant n. Malta. Leersum 19 480 m o Ber muda n Albany. Marathon 19 1000 m no Guadeloupe. Mohammed Reza Shah 19 27 m no El de Galite n. Malta. Naess Lion 19 90 m w Cyprus n. Rotterdam. Noordw(jk 19 180 m ono Recife n. Las Palmas. Oranjefontein 19 410 m no St.-Helena n. Las Palmas. Osiris 19 te Port au Prince. Pygmalion 19 te Malta. Rlouw 20 te Bremen Roggeveen 20 te Kaapstad. Rotterdam 19 270 m z Cape Race n. Southampt. Stad Arnhem 19 v. Sagunto n. Rotterdam. Stad Gouda 19 1000 m wzw Landsend n. Norfolk. Stad Maassluis 19 te Sagunto. Stanvac Sumba 19 dw. zuidpunt Banka n. Makassar. Statendam 19 210 m otz Fayal n. New York. Straat Malakka 19 220 m ozo Mauritius n. Albany. Texel 19 33 m zo Masamit n. Aden. Taras 17 te Rotterdam. Togokust 19 v. Takoradi n. Monrovia. Tweelingen 19 400 m no Santa Maria n Pto, P Ordaz. Van Riebeeck 19 v. Damman n, Kuwait. Weltevreden 10 te Marseilel. Witmarsum 19 v. Hamburg n. Antwerpen. Zuiderkruis 19 130 m nno Kp Finisterre n Beiroet,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1961 | | pagina 19