Haarlems Buitencentrum gaat maandag weer open „Noach" onthuld in Haarlem-Oost ^om over »^e ^ru§ Onvervalste sfeer op kermis achter „Nieuw 55 mm „VoorzichtigVerkeersexamens Schiphol krijgt vier banen van 3300 nieter lengte Alice Williams op de draad: spel 0111 van te griezelen fcsrs,osJi1'- Nu ook kampeergelegenheid en Mim en klauterboerderij PERRY ^!-sr,=rfa.,MjrrS2.'!si Moderne muziek op concert Cantemus Dames van TYBB kampioen vi Uitbreiding zal ca. 200 miljoen gld. vergen Koersen in herstel s „HET WISSELSEVELD" IN EPE AT AX-T AXI V LUXAFLEX v. d. BERG Voorbeurs DONDERDAG 20 APRIL 1961 PAGINA 3 RIJWIEL of BROMMER Haarlem e.o. Films Muziek Toneel Diversen Burgerlijke Stand Haarlem Waterstanden Jaarvergadering van katholieke bejaarden en gepensioneerden 1.2.3.4.5. TAFELTENNIS Burgerlijke Stand Heemstede llillÉt wmIP®! Meisje aangereden Onbekende vandalen Beun. van Nev\ j orK EPE, 20 april Het gemeentelijk buitencentrum „Het Wisselseveld" van de gemeente Haarlem gaat rnet twee belangrijke uitbreidingen het yijfde sei zoen in. Er is een ruimte vrijgemaakt op het terrein om ook gelegenheid te geven voor het kamperen. In totaal zul len ongeveer 40 mensen tegelijk op het kampeerterrein hun tenten kunnen op slaan. De tweede uitbreiding zal vrij dag 28 april een feit zijn. Leerlingen van de Lieven de Keyschool, de school Voor individueel lager technisch onder- Wijs, bouwen een klim- en klauterboer derij. Maandag, als het buitencentrum ge opend wordt, zullen vijftig leerlingen van die school een week op „Het Wis selseveld" verblijven. Tijdens hun ver blijf zullen zfj de klim- en klauterboer derij bouwen. Het materiaal daarvoor bestaat uit bomen, die van het terrein zelf afkomstig zijn. Om beurten zullen vijfentwintig jongens werken en vijfen twintig jongens op excursie gaan. Vol gens plan moet de boerderij vrijdag 28 april gereed zijn. De klim- en klau terboerderij die ontworpen is door de directeur van het buitencentrum, de heer F'* met enige plechtig heid overgedragen worden in tegenwoor digheid van de wethouders D. J-. A. Ge- i c Schippers. De overdracht ti ?L vUUr geschieden. .„iofJleerlin.gen van de Lieven de Key- \,,Yerrichten zeer goed werk óp aartL Sels.eveld"- ZÜ hebben het in zit Hp V0(?rzien van tuinmeubelen, die 3L i* ,winter zullen vernieuwen. Ver gen a m de bedoeling dat zij vol- faa ^aar handenarbeidwerkplaats gaan opknappen. Volgens plan zullen zij jyder jaar een object onder handen ne men. Het buitencentrum van de gemeente Js geopend van maandag a.s. tot eind oktober. In die tijd kunnen groepen kin deren, die onder sociale zorg vallen, scho lieren, werknemers van de industrieën, en bejaarden er een tijd in de heerlijke bossen van de Veluwe doorbrengen. Het is zeer riant gelegen, verwijderd van het lawaai van de grote wegen en toch dicht genoeg bij het dorp Epe om niet geïsoleerd te zijn. Men heeft nu ook het idee om ook in de winter groepen te ontvangen. Sedert korte tijd heeft men een centrale verwarming, (Advertentie) VOOR IEDER EEN PASSEND Gazelle. Magneet, HMW. Solex Zündapp, Gluüetta, I.S.O.-scooters GED. OUDE GRACHT 102 - TELEF. 14361 cINEMa PALACE: „Ben Hur", 14 Jaar. i,® Week); gew. aanv. tijden. Dag. 1.30 en -j^-30 uur. FRANS HALS: „Voor liefde geschapen", T,ïlr- volw. 2. 7 en 9.15 uur. tJHO: Doorbraak, 18 jaar: 2, 7 en 9.15 u. k-l-XOR, do.-cyclus, 2, 7. 9.15 u.: „De prins R ®o de showgirl", str. volw. REMBRANDT- .Avontuur in New York Volw. 2. 7 en 9.15 uur. "OXY: „De drift in het bloed", ontraden. STUDIO: „De dame met het hondje", 18 J. 2-15. 7 en 9.15 uur. Minerva, donderd. 8.15 uur: „Eens in de honderd jaar", 18 jaar. Donderdag 20 april rtor°incertgebouw» 8 uur: Concert r.k. Ste- S,X Gemengd Koor o.l.v. Gerard de lemfi311?011* Medewerking verlenen: Haar- u.: Concert N. Ph. O. plano. Prof^rends- Soliste: Helena Costa, nandes, Rave?mma: Mozart, Fer- Stadsschouwburg'^ 20 aprU Toneel in „De SpajLj™1 Rotterdams Bredero. Regie: Tot^rl,- Brabander" van rollen: Max Croiset. Lu*" t de hoofd" Easekamp. (Om 2 uur vrJïc, en Ann de Hogere scholen). voorstelllng voor Vrijdag 21 aprU- Stadsschouwburg, 8 uur: n„ Brabander". Zie donderdag. Paansche Donderdag 20 april drR^dhuisVOverveen, 245 uur: Raadsverga dering gemeente Bloemendaal. Vrijdag 21 april Graven7aal-Stadhuis, 8 uur: Prestatie bijeenkomst Haarlemse Raad voor de Jeugd. Haarlem van „Jeugd en Muziek bevallen, van een zoon: AMLE. ■SftSïïfT& M. Vermunt-Groen; M- E. Luijken-Rijbroek. wVan een dochter: P- M. van der Hoom-Asseler; P. M. Vl|,se^„ vis' M. c. van Gooi—Ullers; E. de Vis E.er-KersbergenA. M. M. van der Zwaag-Braber. „OVERLEDEN, e. Frantzen, '72 j„ Ga^böutpark; H. J. Bleumers, 73 J„ laan svest: KoPer> 77 i" Hamper meiil?ERTR°UWD; C. I. D. Sonder- D |,r en E. C. M. van der Kamp, A.' n' Goudriaan en E. J. Groffen; bêr»i' Teeuwen en M. J. J. Verzeil- J vo' Gatsonides en M. Melchers; j' tr Gelderen en J. H. van der Plas; Zethof en H. J. A. Baars; A. en a «,en van Langen; IJ. de Groot Fortri H- Schoot; P. Nab en L. A. gens; N. Noordjjk en N. Kuilder. WG|HUWD: J. van den Bosch en E. Steent: eperkoornl A- vluS en J- H- Zandvist: J' J- Michel en H. F. J. C !1^ G. J. Polle en H. D. C. sten- t c- Heeres en E. W. M. Cor- Koster en P. Bakker; P. H. S. m a 5' ^eger; T. Akkerboom en en r' Koppe; J. A. van Leeuwen G. Wamsteeker. ITMTTIDEN Vrijdag 21 april «oog water: 7.35 u. en 20.04 u. **ag water: 3.12 u. en 15.26 u. zodat, het er in de winter zeer be haaglijk is. De bossen zjjn ook in het koude seizoen rijk aan natuurschoon en komen reeds vele aanvragen binnenge zet Witte Paard" HAARLEM, 20 april Zoals reeds de verwachting was, slaagde Harten- dorp er vrij spoedig in de afgebroken partij tegen v. Emmerik in winst om te zetten. Aangezien ook Reeuwijk zon der verder spelen zijn afgebroken par tij gewonnen gaf, betekende één en an der voor Hartendorp twee winstpunten en stijging naar de derde plaats. Hoog land wisselde door een zege van plaats met v. d. Velde. Nu in groep 2 Joosten en Holtkamp niet verder kwamen dan een remise, betekende dit voor Joosten degradatie en voor Holtkamp zo goed als zeker, het spelen van degradatie-wedstrijden. Door deze uitslag kwam bovendien vast te staan, dat zowel Banken, als Mossin- koff, zich in deze groep wisten te hand haven. Ouddeken was vrjj en aangezien Stam zich zijn partij won, nam laatst genoemde weer de leiding. Haverkort Sr. bleef door een overwin ning ook nog in de running voor de le plaats. V. d. Stoop Jr. wist zijn naam genoot de baas te blijven, hetgeen voor hem tevens betekende, dat zijn ver blijf in groep 2 weer met een jaar werd verlengd. Haverkort Sr. bleef door een over winning ook nog in de running voor de eerste plaats. V. d. Stoop jr. wist zijn naamgenoot de baas te blijven, hetgeen voor hem tevens betekende, dat zijn verblijf in groep 2 weer met een jaar werd verlengd. Lunenburg behaalde in groep 3 weer een overwinning en heeft nu de beste kansen om promotie-wedstrijden te mo gen spelen. De uitslagen waren: Harten dorpv. Emmerik 1-0, Hartendorp Reeuwijk 1-0, Hooglandv. d. Velde 1-0, v.' d. Stoop Sr.—v. d. Stoop jr. 0-1, JoostenHoltkamp V«-Vs, v. d. Meer— Stam 0-1, Mossinkoff—Haverkort Sr 0- 1, Lunenberg—Raap 1-0. LadderWed- srrijden: Reeuwijk—Huyboom 1-0 Pan- cras—v. Emmerik l-o, Claveaux—Ha verkort jr. 0-1, PutsOuddeken 0-1, Raap v. d. Berg 0-1, PancrasHuy boom Vs-'/z. 3e Bekerwedstrijden van de Noordhollandse Schaakbond won H.W. P..I in Beverwijk met 3V2-V2 van Wee- nrnk 2, terwijl H.W.P. 2 het stoute stuk- Je uithaalde, om Santpoort 1 met 21/1- IVt te kloppen! HAARLEM, 20 april Het program ma, dat het „Klein Vrouwenkoor Can temus" onder leiding van Frits Mon driaan in de tuinzaal van het Concert gebouw ten gehore gaf, was met alleen hedendaagse composities van een ge durfde samenstelling. Men moet over een select ensemble beschikken als men werken van Kodaly, Caplet en Florent Schmitt op het repertoire plaatst. Can temus bezit geschoold stemmateriaal dat een gave koorklank produceert. Dat bleek o.a. uit het lenig gezongen „Die Engel und die Hirten" van Kodaly. Fraai van klankkleur en timbre klonk ook Caplets vermaairde „Messe a trois voix", de serene sfeer, die uit deze mis spreekt, werd door alle vocale par tijen juist getroffen. Florent Schmitts „En bonnes voix" bezit een nogal wrang karakter en ondanks de knappe reali satie lieten deze liederen met uitzon dering van het spirituele „Le Passant de Passy" een onbevredigende in druk achter. De „Petites Voix van Fran cis Poulenc de componist zelf noemt dit vijf koortjes voor drie kinderstem men missen door hun zwaarwichtig heid in de uitvoering de kinderlijke naie- viteit, die uit de poëzie van Madeleine Ley spreekt. Men moet een aanduiding als melancholique et las bij „Le petit gargon malade" niet al te serieus ne men. Als solist had men niemand minder dan de harpist Edward Witsenburg, een van de prijswinnaars van het internatio nale harpconcours, geëngageerd. In Ne derland is Witsenburg een van de weinige mannen, die dit zo bij uitstek vrouwelijk instrument bespeelt. Doch dat ook mannenhanden dit instrument kunnen laten ruisen, bleek gisteravond o.a. uit de eminente vertolking van de „Seis canciones vascas" van J. Guridi, muziek van eenvoudig karakter maar door meesterhanden gebracht. Een zinvolle avond, waarbij slechts én wens ons uit de pen moet,-< waar om geen combinatie van vrouwenkoor en harp, twee elementen die door hun frêle karakter zo bijzonder bij elkaar passen. A. Krt. HEEMSTEDE, 20 april De afde ling Heemstede van de Katholieke Bond van Bejaarden en Gepensioneer den houdt dinsdag 25 april haar jaar lijkse algemene ledenbijeenkomst. Des morgens is er een gezongen H. Mis voor de levende en overleden leden in de kerk van O.L. Vrouw Hemelvaart, waarna een gemeenschappelijk ontbijt in „Anno Sancto". De agenda van de jaarvergadering bevat een bestuurs verkiezing in verband met het bedan ken van mevrouw Rikkers. Kandidaat voor deze vacature is de heer P. Zeg- waart. De overige aftredende bestuurs leden, de heer Van Blijswijk en J. C. Behage stellen zich herkiesbaar. Pater Hafkenmeyer zal een toespraak hou den. (Advertentie) Mobilofoon service dag en nacht HAARLEM, 20 april In de tafel- tenniscompetitie zyn thans de allerlaat- ste beslissingen gevallen. Bij de dames eindigden D.S.B. en TYBB samen op de eerste plaats en een beslissingswed strijd om het kampioenschap werd dus noodzakaiijk. De gel-zwarte dames wer den zich bijzonder goed en wonnen met 6-3. Ria den Hollander zorgde f oor de meest opmerkelijke prestatie door al haar partijen te winnen en aldus ook tie af- delingskampioen Rie Top te bedwingen. Door dit kampioenschap mag TYBB thans aan de wedstrijden om de lands titel gaan deelnemen. De wedstrijd om het afdelingskam pioenschap tussen TOG en TYBB is voor de TYBB-heren een teleurstelling gewor den. Jaap Visser won tweemaal, maar alle overige punten gingen naar de te genstanders. RKTVU en Hotac 3, de als nummer twee geëindigde teams in de 2e klasse, speelden een beslissingswed strijd om één plaats in de eerste klasse. De ploeg uit Uitgeest was duidelijk ster ker en won met 7-3. In de wedstrijden om het afdelings kampioenschap van de junioren haal de Togido het stoute stukje uit kam pioen TYBB te verslaan met 3-2. CSV eindigde in deze competitie als nummer drie met 0 punten, achter Togido en TYBB. GEBOREN, d. v. H. C. de Wit en A. M. Rozenhart, d. v. A. J. Blom en M. O. J. Loeffen. ONDERTROUWD: C. M. Koks en M. G. Tervoort, A. Th. C. van Moorsel en C. M. Bronkhorst, P. A. I. Hart en H. Ph. Kroeze, H. Ph. Utermark en E. W. H. Saarberg, A. G. M. Bruijnen en E. J. Tebben, J. G. M. van der Staay en A. van der Made, G. J. Scheffelaar Klots en L. A. W. C. Spit hout. GETROUWD: W. G. de Bruin en A. H. van Bakel, J. S. Futselaar en J. A. Kapoen, J. C. M. A. Juffermans en C. H. Paardekooper. OVERLEDEN: H. H. Bosman, 67 jr. Wed. T. Meijer-Kroon, 75 jr., W. Siebe- ling, 77 jr. GEPENSIONEERDEN De afdeling Haarlem van de Algemene Nederlandse Bond van Gepensioneerden houdt woens dag 26 april in het gebouw van de Haar lemse Kegelbond aan de Tempeliersstraat een algemene jaarvergadering. De ver gadering begint 's middags om half drie. HAARLEM, 20 april Gistermiddag heeft wethouder D. J. A. Geluk in tegen woordigheid van genodigden en andere belangstellenden het door Theo Mulder vervaardigde beeld „Noach" onthuld, dat geplaatst is bij het complex wonin gen van de woningbouwvereniging „St. Bavo-Oost" aan de Hannie Schaftstraat, nabij hoek Schipholweg-Prins Bernhard- laan. Onder de aanwezigen waren de beeldhouwers Theo Mulder en Mari An- driessen, de voorzitter van St. Bavo- oost, de heer A. Rood, de voorzitter van het wjjkcomité, de heer H. J. Lop- persum, en enkele raadsleden. In een korte toespraak memoreerde de heer Geluk, dat het hier een van de eerste beeldhouwwerken gold in de nieuwe Haarlemse woonwijken. Men wil hiermede in de eerste plaats de kunst brengen onder de mensen en vervolgens de kunstenaar zijn plaats geven in de samenleving. Door verschillende kun stenaars wordt, aldus de heer Geluk, gewerkt aan opdrachten, die andere nieuwe wijken moeten opluisteren. Nadat het beeld was onthuld, verza melden de genodigden zich in het kan toortje van de woningbouwvereniging, waar de heer Rood een kort woord sprak en het beeld een symbool noem de van de ontwikkeling van het nieuwe Evenals het vorig jaar meldt ook nu weer de Thorbeckebuurt zich met een eigen kermis. Dat is mogelijk, dank zij de vijf buurtverenigingen, welke men daar rijk is en die zich gesteund weten door vrijwel a-lle bewoners. Die verenigingen zetten de kermis ook op touw. Vrijdag 21 en zaterdag 22 april zal het dus feest zijn in het buurtcentrum „De Brug", Harmanjansweg 87, waar de kermis wordt gehouden. De baten van het feest zullen ver deeld worden onder de vijf vereni gingen en besteed worden voor aan koop van materialen. Men kent in tussen wel het streven van deze buurt verenigingen. Zij willen voor jong en oud uit de omgeving een verant woorde vrijetijdsbesteding scheppen en het gemeenschapsleven in de buurt versterken. De kermis is er een prachtig voorbeeld van, hoe men door samenwerking veel kan berei ken. De Haarlemse middenstand heeft zich niet onbetuigd gelaten, waardoor het kermisfeest nog attractiever kan worden. De toegang tot de kermis is gratis. De ouderen worden vooral vrijdag- en zaterdagavond verwacht, de kinderen op zaterdagmiddag. De organisatoren hopen nu maar, dat vele Haarlemmers over „De Brug" zullen komen, terwille van het goede doel, maar niet minder voor de ge zelligheid. tiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiinmiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiii Haarlem-Oost. „Na de zondvloed van de woningnood hebben velen hier een nest gevonden." Op bijgaande foto ziet men het beeld met daarnaast wethouder Geluk en de beeldhouwer Theo Mulder. Het beeld, gehouwen uit Franse kalksteen, is 1.70 m. hoog en staat op een 1.20 m. hoge voetstuk van basalt-lava. Het stelt Noach (Noë) voor op het mo ment, dat na de zondvloed de door hem uitgezonden duif met een olijftak in de bek, terugkomt. Het beeld is, aldus een symbolische verwijzing naai het drooggevallen land, waarop op nieuw mensen zullen leven. (Advertentie) de ideale zonwering voor Uw woning JULIANAPARK 30-32 Tel. 57680 HAARLEM, 20 april Gistermiddag werd op de kruising Leidsevaart-Leid- sestraat een 16-jarig naaistertje, die op de fiets op de Leidsevaart reed, door een 71-jarige „brommer" een behanger-stof feerder aangereden. Het meisje werd met een hersenschudding naar het Gro te Gasthuis vervoerd, waarna zij, na behandeld te zijn, naar huis werd ge bracht. Getuigen van dit ongeval wor den verzocht zich bij de verkeerspolitie te melden. HEEMSKERK, 19 april Drie Heemskerkse dames, waarvan één met een baby, begaven zich gisteren per fiets naar het Heemskerker strand. Hun fietsen lieten zij achter in de mo menteel nog onbewaakte rijwielstal ling. Toen zjj, na van zon en zee ge noten te hebben, weer bjj hun vervoer middelen terugkeerden, kwamen zü tot de onstellende ontdekking, dat alle ban den waren leeggedraaid. Tot overmaat van ramp waren de pompen ,die zich op de fietsen bevonden, kapotgeslagen, zo dat de drie dames lopend naar huis moesten. De politie zoekt naarstig naar de daders. U kunt deze bordjes weer zien staan in de omgeving van het Kenaupark. Aan het verkeersexamen dat in sa menwerking met de politie wordt ge organiseerd door de Vereniging voor Veilig Verkeer, nemen dit jaar bijna 3000 leerlingen van 81 lagere scholen deel. De jongens en meisjes leggen het zorgvuldig uitgestippelde par cours eenmaal met de fiets en een maal lopend af. Nerveus staan zij met de fiets aan de hand, veel te lang van te voren, te wachten tot de starter hun het sein geeft, dat zij kunnen vertrekken. Alsof zij het iede re dag zo doen, rijden zij met ge concentreerde gezichten, uiterst rechts, geven zij keurig hun rijrich ting aan en remmen zij direct, zodra er maar een auto of fietser te zien is waarvoor zij moeten stoppen. Zo nu en dan rijdt er een toevallige fietser, in een onopvallende regenjas, die moeilijkheden komt veroorzaken. Dat is dan „de geheime agent in burger." Ook dan moeten de ver- keersexamen-candidaten weten wat zij moeten doen. „Over het algemeen gaat het fantastisch", zegt brigadier M. M. Boot, die de praktische leiding heeft. „Ze houden zich allemaal keu rig aan de regels, steken op tijd hun hand uit, maar het gekke is, dat er bijvoorbeeld in de Rozenstraat wel drie jongens door het rode stoplicht reden", lacht hij. Bij het stoplicht in de Rozenstraat zit een van de vier controleposten zodat de nummers van de „schuldigen" iedere deelnemer heeft een eigen nummer direct worden genoteerd. „Ach maar zo'n vaart loopt het niet," zegt Brigadier Boot, „iedereen kan dit parcours fout loos rijden en ze steken er altijd wel wat van op". 17 april is men gestart met het examen en op 3 mei zullen de laatste groepen aan de beurt zijn. De jongens en meisjes zijn allen leerlingen van de lagere scholen in Haarlem en hebben in maart op school al schrif telijk verkeersproblemen te ver werken gehad. De leiding van het verkeersexhmen, waaraan dit jaar ongeveer 300 leerlingen minder deel nemen dan het vorig jaar, is in han den van hoofdinspecteur G. Endlich. Waarschijnlijk in juni zullen de exa- men-candidaten een feestelijke mid dag aangeboden krijgen, waarop de diploma's zullen worden uitgereikt. Voor het eerst dit jaar hebben leer lingen van de Mulo en V.G.L.O. ook een schriftelijk verkeersexamen ge maakt, zij het dat dit zwaarder was dan dat van de leerlingen van de lagere scholen. Het schoolverkeersexamen te Zand- voort werd gisteren besloten met een filmvoorstelling in „Monopole" voor alle deelnemers van het examen. De organisatie berustte thans bij de pas opgerichtte afdeling Zandvoort van de Vereniging voor Veilig Verkeer. De voorzitter van deze afdeling, de heer H. P. Huijsman, dankte allen die aan het examen medewerking hebben verleend. Van de 235 deel nemers moesten er 29 worden afge wezen. De heer Huijsman felici teerde de kinderen met dit eerste diploma dat zij mochten behalen en wees en passant op de betekenis van de Vereniging van Veilig Verkeer en de behoefte welke die heeft aan contribuerende leden. Hierna wer den 28 kinderen naar voren geroe pen die behalve het diploma ook een prijs kregen omdat zij het exa men met nul tot twee fouten had den afgelegd. Daarna werden enkele komische films vertoond en werden de kin deren op een ijsje getracteerd. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimin HEEMSTEDE, 20 april Als een voorproefje van het weldra aanbreken de kermis-seizoen heeft Heemstede de ze week weer zijn voorjaarskermis, die al zoveel burgerrecht heeft verkregen dat van een traditionele gebeurtenis kan worden gesproken. Op het terrein achter „Nieuw Berkenrode" aan de He renweg is het tot en met zondagavond voor jong en oud feest, en dat de be- lamrstelBng voor het bonte kernnsleven nog springlevend is, kwam gisteren op de openingsdag al dadelijk tot uiting. Van 's middags twee uur tot s avonds laat was het er een drukte van be'ang, hetgeen mede te danken was aan het prachtige weer, waarmee de Kermis beden bijzonder in hun schik waren. „We mogen niet ontevreden zijn over de resultaten van de eerste dag, ver telde ons de bekende Haarlemse ker- mis-exploitant Henk van Leeuwen, die met zijn „autobotstent" over gebrek aan opkomst niet had te klagen. Van Leeuwen kan over het kermisvak mee praten. Hii is er helemaal in opge- K|roe'd en "a-ar vaders zeggen sliep hij als kind van drie maanden onder de Kassa van de stoomcaroussel, waarmee zijn ouders in het begin van deze eeuw op de kermissen stonden. Gp de kermis voelt iedereen zich weer huisvaders met hun hi oost in de draaimolen zitten en me nig ouderpaar neemt bezit van de zweefmolen om weer eens gezellig ouderwets in de rondte te zwaaien Het Reuzenrad" betekent voor de Heem- steedse kermis een nieuwe attractie. Hoog verheven boven de mensenmenig- te heeft men van daar uit een prachtig uitzicht over de omstreken. Uit het „Huis der zonde", dat een nieuwe naam blijkt te zjjn voor het bekende spook huis", stijgen gilletjes op. De griezelige gedaanten doen geen kwaad, maar wanneer je zo ineens een vreemd ver licht geraamte voor je neus krijgt is het toch wel even „eng". Het circus „Bos- co" brengt een stukje onvervalst ker- misplezier, dat reeds bestond in groot vaders jongensjaren. Je kunt er je ge luk beproeveen op de rug van een weer spannige ezel. Wie niet „uit het zadel" wordt gelicht mag zich een pikeur noe men. Clowns vertonen hun malle frat sen en zonder zo'n circus-in-het-klein is geen kermis compleet. Aan de geur van de oliebollen valt niet te ontko men en waar krijg je betere nougat dan aan die chique tent op het ker misterrein. Herelijke kaneelstokken a raison van een dubbeltje. Daar ben je in deze tijd waarempei toch niet duur mee uit. Tot en met vrijdagavond kan men in de avonduren de verrichtingen gadeslaan van Alice Williams, die op een zes meter hoge draad sterke staal tjes evenwichtskunst ten beste geeft. Al dertien jaar zit Alice Williams in het vak. Zij treedt hoofdzakelijk op in thea ters en soms ook voor de televisie, doch een enkele maal trekt zij ook wel eens „naar buiten." „Ik ben al die jaren pas een keer ernstig gevallen, maar dat is nu alweer bijna 10 jaar geleden. Ik heb er geen vrees van over gehouden", zegt Alice Williams, die naast haar kwaliteiten op het hoogdraad ook bedreven is in de goochelkunst, welke zij in een apart programma in de thea ters vertoont. „Zegt het voort, zeg't het voort," staat er op de aanplakbil jetten van de Heemsteedse kermis ge schreven. Het is de roepstem van wel eer, die ook in deze tijd nog door velen blijkt te worden verstaan. Gelukkig wel, mogen we zeggen. AMSTERDAM, 20 april De werk zaamheden voor het verlengen van de baan 19-01 (noord-zuid richting) op schiphol tot 3300 meter zullen, naar verwacht wordt, aan het einde van de komende zomermaanden voltooid zijn. Schiphol zal dan beschikken over twee banen van 3300 meter lengte. De nieuw aan te leggen baan 27-09 (oost-west richting) zal over ongeveer twee jaar gereed kunnen zün. De aanleg kan snel ler geschieden, maar gewacht moet wor den op het omleggen van de rijksweg Den Haag-Amsterdam, op onteigenin gen etc. In iets meer dan twee jaar zal die derde baan eveneens 3300 meter lang zijn en daarna zal worden begon nen met de bouw van de vierde, en voorlopig laatste, start- en landings baan. Alle banen worden 3300 meter lang. Einde 1964, of begin 1965. zullen èn de nieuwe banen èn het nieuwe ver- keersareaal van Schiphol gereed zijn en voor tenminste tien jaar aan de behoeften van het in omvang toene mende luchtverkeer kunnen voldoen. In 1960 heeft men op schiphol 1,4 mil joen luchtreizigers geteld, men ver wacht dat dit aantal in 1975 gestegen zal zjjn tot 4 miljoen. In 1960 werd op schiphol 51 miljoen kilogram vracht afgehandeld, in 1975 zal dit circa 300 miljoen kilogram kunnen zijn. Tot dusverre is in Schiphol voor een b Jrag van 120 miljoen gulden geïnves teerd. De uitbreiding zal in totaal circa 200 miljoen gulden vergen, zodat dan in het geheel ongeveer 320 miljoen aan de luchthaven ten koste zal zijn gelegd. De onlangs gereed gekomen baan 24-06 (noord oost-zuid west) voor de grote straalverkeersvliegtuigen heeft 21 miljoen gulden gekost. Het tweede gedeelte van het geauto matiseerde luchtverkeersleidingsys teem zal, naar verwacht, in de zomer van het volgende jaar op Schiphol wordt geïnstalleerd. Dat betekent niet dat van dat ogenblik af de werkzaam heden verbonden aan de luchtverkeers leiding zullen worden vereenvoudigd, omdat er nog geruime tijd nodig zal zijn om alle dan in de praktijk aan het licht komende onvolkomenheden bij te schaven. Op een normale dag kan men op Schiphol met de rader thans al 170 tot 200 vliegtuigen tegelijk in de lucht waar nemen. Vele daarvan vliegen buiten de luchtwegen (militaire b.v.). Met één verkeersleiding voor alle vliegtuigen en daarbü een steeds verder doorgevoerde automatisering van het verwerken en produceren van gegevens, nodig voor het veilig uitvoeren van vluchten, kan aan de reëele gevaren het hoofd worden geboden. AMSTERDAM, 20 april In het niet- officiële effectenverkeer heeft zich een krachtig koersherstel voor Hoogovens ontwikkeld. Dit fonds dat gisteren met een daling van ruim 40 pnt. onder de internationale fondsen het grootste ver, lies te zien gaf, reageerde in de avond- handel gunstig op het bekendworden van de resultaten over het eerste kwar taal van dit jaar. De produktie bleek in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar met 13 pet te zijn geste gen, terwijl de omzet in geld 6 pet hoger uitkwam en de winst 14 pet. Aan het einde van de avond golden Hoogovens 1090, hetgeen een stijging van 28 pnt. t.o.v. de officiële slotprijs van gistermid dag betekende. Hierop is in de voor beurshandel van hedenmorgen een ver der herstel gevolgd tot 1107. zodat het gehele verlies van gisteren ongedaan is gemaakt. De andere soorten waren even eens in herstel, maar niet zodanig dat ook voor deze fondsen de gisteren gele den verliezen geheel werden ingehaald. Philips eindigde vanmorgen op 1164, hetgeen t.o.v. de officiële slotkoers van gisteren een verbetering van 12 pnt. be tekende. Unilever toonde op eer. koers van 874 een stijging van 9 pnt. en AKU was 4 pt. beter op 504. Aandelen Konink lijke Petroleum moesten op een prijs van 151,met een winst van slechts vier dubbeltjes genoegen nemen. Anaconda Copper Bethlehem Stee) Chrysler Corp General Electric Genera) Motors Kennecott Copper K.L.M. Montgomery Ward Radio Corp Republic Steel Royal Dutch Shell Union Oil Southern Pacific Southern Railway Stand Oil Ny Tidewater U.S. Steel Stemming 18/4 51% 4814 46('« 62% 45% 87% 26% 30 59% 61% 42% 4414 22(4 50% 48% 25% 89 88% prijshoudend 19/4 58% 47% 44% 63(4 45% 86)4 25% 29% 59(4 62% 42 43% 22(4 50% 47(4 25(4

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1961 | | pagina 3