CA1VE Verrassende eerste ronde van beker-competitie N.H.S.B. Landbouwschap adviseert over tuinbouw-erkenni met een leeuwtje aan de wandel Die Raeckse kampioen in overgangsklasse Promotie voor Alliance Hoge bezettingsgraad bij Van Gelder Papier Produktie thans weer hoger RAPPORT „SECRETARIE- ORGANISATIE Wat zoekt u in 'n sigaar? S.O.D.-district III bespreekt het als eerste H. J. de Koster SANDWICH SPREAD SCHAKEN HOLIDAYS Strijd om persoonlijke schaaktitels VOLLEYBAL IN HAARLEM Haarlemmer Lieuwes tot voorzitter gekozen de sigaar voor mensen van deze tyd! Afd. Kennemerland houdt zondag haar kampioenschappen nieuwe voorzitter werkgeversverbond DONDERDAG 20 APRIL 1961 PAGTNA" 9 Ged. Oude Gracht 70, Tel. 10454 Afdelingselftal tegen E.D.O.-combinatie De kleuren der hoeden, vesten en jumpers bij zijn als de kleuren der bloemenvelden en de prijzen voor iedere beurs TAFELTENNIS Pssst,.. vers! Proef... lekker! Sandwichspread van Calvé ...lekker en vers uit de vacuümpot: pssst... proef! U MAAKT ER MÉÉR VAN MET CALVÉ! HAARLEM, 20 april De eerste ron de van de bekercompetitie in de Noord hollandse Schaakbond is gespeeld. Ver rassingen vielen er ook nog te noteren rodat een boeiend begin alle goeds voor de komende wedstrijden doet verwach ten. Eén der verrassingen viei in de wed strijd van de r.k. schaakclub H.W.P. Het tweede team was de gastheer voor Santpoort 1 en stuurde deze sterke te genstanders met 2'/2-1Vï nederlaag naar Santpoort terug. Ook het eerste team van H.W.P. had een voortreffelijke start waarvan Weenink 2 in Beverwijk het slachtoffer werd. Het ging met de Wee nink teams trouwens toch niet best. Het eerste werd in eigen huis onver wacht door de Santpoortse reserves ver- Advertentie) Verhuur van nieuwe zonder chauffeur. o.a.: auto's Opel Rekord Kapitan en Caravan Ford Taunus 17 M en Consul Renault Dauphine Volkswagen en 9-pers. V.W. bus Alle wagens zijn all-risk verzekerd. slagen die daarmee de smaad van het eerste kwartet enigszins uitwisten. Wee nink 3 kwam in Heiloo tegen Oppositie 2 aanvankelijk tot een gelijkspel maar ging in de beslissende 5-minuten partij en ten onder. De finalisten van vorig jaar lieten zich niet verrassen. Bekerhouder V.V.V. bleef ruimschoots de meerdere over Schaaklust 2 terwijl Kijk Uit weinig moeite had met Witte Paard uit Koog a.d. Zaan. De uitslagen van de gespeel de ontmoetingen zijn: Weenink-Santpoort 2 l'/i-2'/sCastri- cum-K.S.C. 3-1; Oppositie 2-Weenink 3 2-2 (3-1 na 5 minuten partijen); Kijk Uit 2-M.S.C. V2-3Vü; Heemstede 2-De Pion 2V2-IV2; V.V.V.-Schaaklust 2 31/2-V2; H.W.P. 2-Santpoort 2Vi-lWeenink 2-H.W.P. V2-3'/«; Castricum 2-Driehuis 3-1; V.V.V. 2-Halfweg Vi-31/.; Schaaklust Oppositie 4-0 regl.Zaanstreek Noord- Heemstede 1-3; Witte Paard-Kqk Uit 1-3. Deze week wordt er voor de verliezen de teams een herkansing gehouden. Het programma hiervan luidt: Weenink- K.S.C.; Weenink 3-Kijk Uit 2; De Pion- Schaaklust 2; Santpoort-Weenink 2; Driehuis-V.V.V. 2; Oppositie-Zaanstreek Noord. In de gewone competitie van de N.H.S.B. verloor Caïssa 3 de beslissings wedstrijd in de derde klasse A tegen D.O.S. en degradeert naar de vierde klasse. Uit deze klasse promoveert Wee nink 2, dank zij een zege op Westzaan in de noodzakelijk geworden herkamp. De beide uitslagen luiden: D.O.S.- Caïssa 3 5(^-4%; Westzaan-Weenink 2 4i/2-5>/i. DEN HAAG, 20 april Het bestuur van het Landbouwschap heeft een ad vies aan de minister van Landbouw Vastgesteld over een vijftal ontwerpen van Koninklijke Besluiten ter uitvoe ring van de wet erkenningen tuinbouw. Ook de wet zelf is nog slechts in het stadium van ontwerp. Het parlement moet zich er nog over uitspreken, maar de minister heeft wegens het spoed eisende karakter van de zaak reeds in januari jongstleden om advies over de uitvoeringsbesluiten gevraagd. Het is de bedoeling dat de wet op 1 januari 1962 van kracht wordt, omdat dan de door de produktschappen gehanteerde erkenningsregeling in de tuinbouwsec tor vervalt. Oe vijf ontwerp-beslui- ten betreffen de groenteteelt, de fruit teelt, de bloembollenteelt, de bloemis- terq en de boomkwekerij. In elk van deze vflf sectoren van de tuinbouw zal voor de teelt van bepaal de produkten een vergunning van het Landbouwschap nodig zijn. In de bloembollensector zal de teelt van tul pen, hyacinten en narcissen onder het vergunningenstelsel vallen. In het ont- werp-uitvoeringsbesluit is dit reeds vastgelegd. In de andere sectoren zal de minister de produkten, waarvoor vergunning nodig is, nog aanwijzen. Het landbouwschap heeft nu in zijn ad vies aangegeven welke produkten dit naar zijn mening moeten zijn. De be doeling van de minister is, het ver gunningenstelsel te doen gelden voor die produkten, die bij volledige teelt vrijheid gevaar zouden opleveren voor speculatieve teeltuitbreiding en daar mee gepaard gaande marktversto ring, of waarbij het uit een oogpunt Van kwaliteitsbevordering gewenst is, de teelt alleen toe te staan aan hen die een gespecialiseerde opleiding heb ben genoten. De teelt van andere pro dukten zal vrij zijn. Volgens de vijf ontwerp-besluiten ko then voor een erkenning in aanmer king de bezitters van een diploma mid delbare tuinbouwschool en zq die een tuinbouwvakschool, waar de voor hen van belang zijnde teelt als hoofdvak is °nderwezen, hebben doorlopen. Ook ko- Jhen in aanmerking zij die een theore tische opleiding in de tuinbouw van "leer algemene aard hebben gecombi neerd met een praktische werkzaam heid in de voor hen van belang zijnde on L, Verder wordt de mogelijkheid ge- pend, na het volgen van een speciale cursus over te gaan van de ene naar de andere tuinbouwsector. In zijn advies aan de minister zegt het landbouwschap, dat de ontwerp besluiten bijdragen tot een versoepe ling van het beleid, waardoor een gro tere mate van flexibiliteit binnen de tuinbouw en een gemakkelijker toe gang tot de verschillende tuinbouwsec toren wordt verkregen. Gevraagd wordt om nader overleg met het be drijfsleven over de bijzondere cursus, die overgang van de ene naar de an dere tuinbouwsector mogelijk moet ma ken. Ernstig bezwaar heeft het Land bouwschap ertegen, dat de contractteelt voor de conservenindustrie geheel bui ten het erkenningenstelsel wordt ge houden. HAARLEM, 20 april Naar wij ver nemen zullen de volgende personen deelnemen aan de strijd om de persoon lijke schaaktitels van Haarlem welke deze week in gebouw „Cultura" aan, de Jansstraat beginnen. Hoofdklasse: Honsbeek; Van Emme rik, Spinhoven, Nedeikoorn, Van Driel, Bonkenburg, v.d. Werff, Koster, van Maanen, Bosscher, Roubos en v.d. Tak. Eerste klasse: Groenewoud, Hage naar, Pimental, Vlug, L. Kensen, Huy- boom, Van Dijk, Pancras, Bruggink, De Lange, v.d. Bree, De Graaff. Tweede klasse: Groot, Brohet, Fic- toor, Igel, Verkerk, Hoogland, Wijd- oogen, Schoenmakers, Twisk, v.d. Stoop jr., Toeset, Teeuwen. Derde klasse: J. de Mare, Mossin- koff, mevr Maljaars-Kok, Kramers, mej. Andreae, Hundepool, mevr. Wil- lemse-Smit, Luykx, Beths en v.d. Leur. Vierde klasse: Van Riezen, Schoen makers, Riethoff, Kensen, Van Ingen Schenau, Krom, Freiburghaus, Philip- se, Griinfeld, v. d. Molen, Te Marvelden Jonker. JAARVERGADERING De kring Oost van de K.A.B. besluit haar win terseizoen met een jaarvergadering, op donderdag 27 april, in het gebouw van de Speeltuinvereniging „Kinder- vreugd" aan de Godfried van Bouillon- straat. Op de agenda staat onder meer een bestuursverkiezing. *aart November geboren leeuwtje uit Artis weet zich met zijn nieuwe halsband geen ■let j, .Jot öro£e ontevredenheid van oppasser Nijdam die gisteren een uurtje het dier door de tuin wandelde. Het duurde wel tien minuten voordat hij het bijtend en krabbend roofdier in de dop aan de ketting kreeg. (Advertentie) VELSEN, 20 april Woensdag 3 mei zal er op het E.D.O.-terrein te Haarlem een wedstrijd gespeeld wor den tussen het voorlopig afdelingself tal en een EDO-combinatie. Opstel ling: H. Wesseling (VVH); J. Bruis- schaart (Waterloo); J. Haverkort (DSS)W. Buur (IEV)A. Krijgsman (DSOV); J. Nederstigt (v. Nispen); J. Korver (IEV); G. Boekhout (Water loo); A. Kuhlman (Alliance); J. de Die le Clerq (DSOV); J. Kapteyn (Bloe- mendaal). AMSTERDAM, 17 april De toene mende vraag naar de produkten van Koninklijke Papierfabrieken Van Gel der Zonen heeft de maatschappij, blij kens haar jaarverslag, in 1960 in staat gesteld een zeer hoge bezettingsraad van het produktieapparaat te verkrij gen. Hierdoor kon de produktie een stij ging van 12 pet. tot 286.900 (256.100) ton te zien geven. De omzet naar waar de is ruim 10 pet. hoger geweest. De grootste produktieverhogingen werden bereikt met de courantenpapierfabrica- ge te Velsen en Renkum II en in de Houthoudende sector, dank zij de gun stige oiitwikkeling van de fabriek te Renkum I. Het bruto exploitatiesaldo kwam ln 1960 uit op 47.830.805 (42.092.292). Na aftrek van interest ad. 242.257 (445.958), afschrijvingen ad. 16.409.231 (15.891..598) en belastingen ad. 14.100.000 (12.200.000), resteert een netto winst van 17.079.317 (13.554.736), waaruit 6 (3,5) min. aan de reserve diverse belangen wordt ge doteerd en 1.107.932 (1.005.474) wordt toegevoegd aan het reserve fonds. Als dividend wordt zoals bekend 14 (12) pet voorgesteld zowel voor de gewone als voor de preferente aandelen. De stijgende tendens van de grond- stoffenprijzen heeft zich in het verslag jaar verder voortgezet. Begin 1961 zijn de prijzen van een aantal soorten cel lulose opnieuw verhoogd. De prijs van papierhout, welke in het afgelopen jaar reeds de invloed onderging van hogere zeevrachten, zal in 1961 weer belangrijk hoger zijn. De voorspoedige groei van het papierhout op de proefaanplantin- gen van yan Gelder in Suriname heeft de directie doen besluiten de aan te planten arealen aanzienlijk uit te brei den. De investeringen in 1960 welke onge veer 21,4 (15,5) min. bedroegen, wa ren evenals die in de beide voorafgaan de jaren voor een belangrijk deel ge richt op verbetering van de technische uitrusting. Hierdoor is het enerzijds mo- felijk geweest de hogere produktie te ehalen, terwijl anderzijds kostenbespa ringen zijn verkregen. De liquiditeits- positie bleef bevredigend. In het lopen de boekjaar zal in verband met uitge breide investeringsplannen in ruimere mate beslag op de liquide middelen wor den gelegd. De vooruitzichten van Mopavi (25 pet, deelneming) zijn gunstiger geworden. Met de overname van Gebr. De Jong te Westzaan wordt een verdere stap beoogd in de richting van een integra- j tie met papierverwerkende industrieën. t NOORDWIJK, 20 april Noordwijk aan Zee stond gisteren in de belang stelling van de Overheid. In het con ferentie-oord ,,De Baak" hield de stu diekring voor documentatie en admini stratieve organisatie (S.O.D.), district III, zijn jaarlijkse ledenvergadering, waaraan gekoppeld een inleiding van de heer A. Vos, bedrijfs-economisch adviseur van de gemeente 's-Graven- hage, over het kortelings verschenen „Rapport Secretarie-Organisatie", ook wei genoemd „Rapport commissie Sens De opkomst voor deze verga dering, vooral van de zijde der ge meente-secretarissen, was bijzonder goed te noemen, waaraan het onder werp van de inieidjng niet vreemd zal zijn geweest. De vergadering werd ge opend door de voorzitter, de heer A. D. Dijkstra, die een speciaal welkom toeriep tot de gemeente-secretaris van Noordwijk, de heer B. Ike, de inleider de heer Vos en de heer H. Wamolink, die voor Noordwijk als gastheer optrad. Het speet hem, dat hq wegens drukke werkzaamehden de voorzittershamer voor het laatst zou hanteren, temeer daar de studiekring hem na aan het hart ligt en dit voor hem een stuk le venswerk is geworden. Hij wenste de studiekring toe, dat zij onder de nieuwe voorzitter tot een nog verdere ontplooi ing zou mogen komen. Bij acclamatie werd hierna tot voor zitter gekozen de heer L. Lieuwes uit Haarlem. De landelijk voorzitter van de S.O.D., de heer F. J. L. Berkenfelder uit Groningen, sprekende namens het kringbestuur, complimenteerde als eer ste de heer Lieuwes met zijn benoe ming tot voorzitter van district III. Hij vond dat de vergadering de juiste keuze had gedaan, dat de verwachtin gen hoog gespannen zijn, die op ver vulling wachten en dat onder zqn be kwame leiding de kring op de goede weg zal blijven voortgaan. Het woord tot de scheidende voorzitter richtende, merkte spreker op dat district III en de gehele S.O.D. veel dank is verschul digd aan de heer Dijkstra en dat hij hem respecteerde voor diens vele werk, in het belang van de S.O.D. verzet. Hij noemde hem een man met rijke er- Advertentie) Modemagazijnen Anegang 24 Frankestraat S-S varing, die in het bestuur node zal wor den gemist. Het is mede aan zijn pio nierswerk te danken, dat de S.O.D. is uitgegroeid tot één van de belangrijkste kringen van het Instituut voor Be stuurswetenschappen De heer Lieuwes sloot zich volledig aan bij de woorden van de algemeen voorzitter en dankte de heer Dijkstra voor de wijze waarop hij het vak en de studiekring sedert 1922 heeft grootge bracht. Op voorstel van het bestuur werd de heer Dijkstra tot ere-voorzit- ter van district III benoemd. In de vacature, ontstaan door benoeming van secretaris Lieuwes tot voorzitter, werd bij acclamatie gekozen de heer H. H. M. Dinkgreve, hoofd post- en archiefza ken ter gemeentesecretarie Amster dam. Herbenoemd werden de heren B. Ringeling uit Naaldwijk en L. J. de Roo uit Huizen N.H. Aan het einde van het huishoudelijk gedeelte werd nog me degedeeld, dat district III thans 415 le den telt. Hierna volgde de zeer interessante lezing van de heer A. Vos over de se cretarie-organisatie. In zijn verhande ling belichtte hü onder meer, dat, wil het gemeentebestuur zjjn taken kunnen vervuilen, daarvoor een apparaat no dig is met gebouwen, mensen en hulp middelen. Dit alles vereist een orga nisatie. Het rapport beoogt de proble men rond de secretarie aan te geven, maar is geenszins een vast recepten boek. Hij sprak over de doelstelling en de efficiency by overheid en parti culiere bedrijven. Voorts tipte hy de grondregels voor het organiseren aan en de fasen van een onderzoek in een bestaande organisatie. Tenslotte werd ook over de werkclassificatie nog een enkel woord gerept. Met hoeveel interesse de inleiding was gevolgd bleek wel uit de 22 vragen, die uit de discussiegroepen naar voren wa ren gekomen. Deze vragen werden 's middags voorgelegd aan een forum, bestaande uit de heren mr. H. M. van der Zanden, secretaris van Enschedé, dr. mr. J. B. Sens, secretaris van Heer len B. Ike, secretaris van Noordwijk, A. Vos en H. Vlug, oud-burgemeester van Leerdam en ere-voorzitter van de S.O.D. Een prettige afwisseling van de verga dering was de ontvangst door het ge meentebestuur van Noordwijk, vertegen woordigd door burgemeester mr. G. F. W. van Berckel. In zjjn korte toe spraak prees hij het werk van de re- gistratoren, zonder wiens werk het ge meentebestuur het eenvoudig niet zou kunnen stellen. In zijn dankwoord voor de royale ont vangst betrok voorzitter Leiuwes de heer Wamelink voor diens prima orga nisatie, waarbij hij tevens de hoop uit sprak binnen niet al te lange tijd het tweedaags landelijk congres eveneens in Noordwijk te mogen meemaken. Na behandeling van de veie vragen door het forum besloot de heer Leiuwes deze bijzonder geslaagde dag met zijn vreug de er over uit te spreken, dat district III het voorrecht heeft genoten het rap port als eerste in de openbare behan deling te hebben gebracht en gezien de belangstelling hiervoor deze vergade ring meer een landelijk karakter dan een districtsdag heeft gehad. HAARLEM, 20 april De volleybal lers van die Raeckse, die al maanden lang de ranglijst van (le districts-over- gangsklasse aanvoerden, met het Alk- maarse Octopus steeds dicht op de hie len, zijn er gisteravond in hun laat ste competitie-wedstrijd in geslaagd deze concurrent van zich af te schud den en de kampioenstitel te veroveren. In de eerste set leek het er echter niet op, dat de rood-witten het zover zou den brengen. Zij waren absoluut de minderen van de Alkmaarders, die de ze set door een serie harde services van Martin en opvallend goed spel van Elout en Bloemberg met 11-15 wonnen. In de tweede set herstelden de Haar lemmers zich. Zowel aanvallend als verdedigend toonden zij zich nu beslist sterker dan Octopus, dat tegen de smashes van de gebroeders Wetter- hahn, Texier, De Nobel en Van Bee- kum geen verweer had (15-2). De der de set gaf aanvankelijk een felle en nogal nerveuze strijd te zien om elk puntje, maar na de stand 3-3 bleek toch, dat de sterkere die Raeckse-aan- val de doorslag ging geven. De thuis club bouwde een flinke voorsprong op (11-3), waarvan Octopus wel iets, maar niet genoeg, wist af te knabbe len. Het was Texier, die deze set met een flinke smash uitmaakte, waarme de het kampioenschap reeds een feit was, (15-10). De vierde set was nu niet meer dan een formaliteit, al bleek dit niet uit de serie fraaie services, die H. Wetterhahn op het Octopus-veld af vuurde. Mede hierdoor won die Raeck se ook deze set met 15-10. Deze beslis sende wedstrijd werd door scheidsrech ter Westerwal op voortreffelijke wqze geleid. De tweede belangrijke ontmoeting was die tussen Alliance en die Raeck se 3; de tweede promotie-wedstrijd om HAARLEM, 20 april Met een re cordaantal deelnemers gaat de jubile rende afdeling Kennemerland van de Nederlandse Tafeltennis Bond zondag haar kampioenschappen houden. Er zal evenals vorige jaren worden gespeeld in de grote zaal van het Krelagehuis aan de Leidsevaart te Haarlem. De strijd om de titels zal by de Heren ongetwyfeld de meeste aandacht trek ken. Cees Schoof van TYBB is titel houder, gezien echter zqn tweede plaats in het onlangs gehouden ster- toernooi zal hy zeker een uitermate zware dobber krijgen. Zijn gevaarlijkste tegenstander is zijn clubgenoot Jan Witteman, die hem op het ster-toer nooi passeerde, zq het zonder School te slaan doch dank zij een beter alge meen resultaat. Zonder twq'fel echter zal de strijd niet alleen tussen deze beide TYBB-spelers gaan. Cor Bakker van Togido is bepaald niet te onder schatten en ook diens clubgenoot Bert van Kijk kan voor verrassingen zor gen. De overige deelnemers lijken niet in staat de -titel-pretendenten ernstig te benaderen. Bij de Dames lijkt titel-houdster Rie Top niet in staat haar eerste plaats te prolongeren. Anneke Lahey is sinds enkele maanden weer actief en haar vorm schijnt goed te zijn. Voorts is vooral Nan Wolters een erstig mede gegadigde voor de hoogste eer. De wedstrijden beginnen om 11 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur. Daar na zal een bal worden gegeven ter ge legenheid van het vijfentwintigjarig be staan van de afdeling. De belangrijk ste finales worden na 19.00 uur ge speeld. De ruime orderportefeuille geelt de directie aanleiding te verwachten, dat in het lopende boekjaar een produktie bereikt zal worden, welke tenminste ge lijk is aan die van 1960. In het eerste kwartaal heeft de produktie 78.000 ton bedragen tegen 72.000 ln het overeen komstige kwartaal van het afgelopen jaar. Het valt thans nog niet te over zien, in hoeverre de gestegen loonkos ten en de verhoogde grondstoffenprijzen evenals in 1960 in het lopende boekjaar kunnen worden gecompenseerd en wel ke uitwerking zal zijn van de herwaar dering van de gulden. een plaats in de eerste klasse. De Ly ceum-club had de eerste wedstrijd nog al gemakkelijk gewonnen en na de eer ste set leek het erop, alsof Spee en de zijnen ook ditmaal geen moeite met de die Raeckse-ploeg zouden hebben (15-6) In de volgende sets echter werd goed merkbaar, dat Alliance de sterke aan valler Kuhlmann miste. In de tweede set werd een voorsprong opgebouwd, die echter door nervositeit weer moest worden prijsgegeven, waar na die Raeckse een 15-17 set-zege uit het vuur sleepte, en im de derde set ging het bijna hetzelfde. Weer liepen de rood-witten de schijnbaar veilige voorsprong van Alliance geheel in, maar nu was het Alliance, dat toch nog de set-overwinning kon grijpen (16-14). De promotie was hierdoor een feit en dat die Raeckse 8 de laatste set met 11-15 won was dus niet belang- rUk meer. Er wordt bij Alliance nog niet zo lang aan volleybal gedaan; de club van de Zijlweg heeft de weg van de derde naar de eerste klasse in één rush afgelegd! Wy geloven wei, dat de club van Spee het volgend seizoen in deze klasse zal klaren. DE UITSLAGEN Heren: die Raeckse-Octopus 3-1, OSS-De Blinkert 3-1, die Raeckse 3- Alliance 2-2; Set Up-WIK 2 3-0, PSVH- HVS 3 0-3, Alliance 2-Gios 4 3-0, Top- score-FES 3-1, Rapiditas-Set Up O-S. Dames: Topscore-HBC 2 3-0, Vesmia- HBC 2 3-0, Spaarnestad-DSS 2 3-1, DSS- PWN 3-0. DEN HAAG, 19 april Het bestuur van het verbond van Nederlandsche werkgevers heeft tot voorzitter van het verbond benoemd de heer H. J. de Kos ter, directeur van de n.v. Meelfabriek „De Sleutels" in Leiden. De heer Kos ter maakt reeds deel uit van het presi dium van het verbond. HU is opvolger van dr. ir. F. Q. den Hollander, die bij (1e aanvaarding van zqn voorzitterschap nadrukkeiyk heeft verklaard deze taak niet langer dan twee jaar te kunnen vervullen. De heer Den Hollander zal 18 mei, na afloop van de algemene le denvergadering, aftreden. ,„P.e ,'le®r Pe Koster is op 5 november 1914 in Leiden geboren. Na zijn eind examen HBS-B in 1931 was hij in ver scheidene bedrijven werkzaam als vo lontair. Hij studeerde economie aan de gemeentelijke universiteit van Amster dam, waar hjj in 1936 zijn kandidaats examen deed. Na verdere studie in Engeland en de Verenigde Staten be gonnen zyn werkzaamheden bq de n.v. meelfabriek „De Sleutels.". Eind 1939 w bq benoemd tot directeur van deze ven nootschap. In 1945 trad hij op verzoek van de ringscommissaris, hoofd van het Nehter- ringscommissaris, heefd van het Nehter- lands government food purchasing bu reau in New York. De Nederlandse vereniging van meel fabrikanten koos hem in 1950 tot voor zitter, een functie die ook zijn vader jarenlang heeft bekleed. In 1951 werd hq vice-voorzitter en in 1954 voorzitter van de Internationale vereniging van meelfabrikanten, waarbij thans vijftien landen zUn aangesloten. Sedert 1959 is de heer De Koster lid van het presidium van het verbond van Nederlandsche werkgevers, speciaal be last met de behandeling van buiten landse aangelegenheden. In deze hoe danigheid maakt hij o.m. deel uit van ?re ■'<-2nseil des presidents" van de Union des industries de la communaute Europeènne, van de „Conseil des fédé- rations industrielies d'Europa", van 5e£ economisch en sociaal comité van de E.E.G. en van Euratom (de Euro pese „S.E.R."), van de commissie in ternationale vraagstukken van de werk gevers- en werknemersorganisaties en van de commissie internationale so ciaal-economische aangelegenheden van de sociaal-economische raad. Hq is bestuurslid van het hoofdpro- duktschap voor akkerbouwprodukten, plaatsvervangend bestuurslid van het produktschap voor granen, zaden en peulvruchten, bestuurslid van de Leid- sche vereniging van industriëlen en lid van de raad van bestuur van de Ne derlandse organisatie voor de Interna tionale kamer van koophandel. De heer De Koster is officier in de orde van Oranje-Nassau. Op grond van zijn illegale werk in de bezettingstijd werd hij onderscheiden met de Bron zen Leeuw. DIPLOMA-UITREIKING Aan leer lingen van de r.-k. Avondnijverheids school der St.-Josephsgezellenvereniging worden vanavond in de kantine van het schoolgebouw aan de Kamperstraat, de diploma's uitgereikt. De uitreiking begint om acht uur. (Advertentie) uiycu Antonio Ze zijn héérlijk, deze si gaartjes! Licht en zacht, met smaak en kwaliteit van een waarlijk grote sigaar. Zó te roken Is pas echt rookgenot. Koop 'n doosje bi] uw eigen sigarenieverancier. Vóór alles: lichtheid, zachtheid, 'n Sigaar moet licht en zacht zijn en tóch geurig en pittig, vooral een Senoritas. Welnu: deze satljnige zachtheid vindt u in de bijzondere ANTONIO Senoritas.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Nieuwe Haarlemsche Courant | 1961 | | pagina 9