AGENDA TOELICHTING OP DE AGENDA 1. Opening door de voorzitter, de heer L. Bienfait. 2. Behandeling van het jaarverslag 1983 door de voorzitter, de heer L. Bienfait, met eventueel een toelichting door de secretaris, mevrouw A.C. van der Vuurst de Vries-Beets. 3. Behandeling van de financiële stukken over 1983 door de penningmeester, de heer H.L. Hubrecht. (zie verder in dit blad) 4. Benoeming bestuursleden (zie toelichting). Aan de beurt van aftreden zijn volgens rooster: mevrouw drG. Verberne en de heer mr. A.A. Vriesendorp. Mevrouw Verberne en de heer Vriesendorp hebben wegens ziekte het bestuurslidmaatschap tussentijds moeten opzeggen. In hun plaats werd benoemd de heer L.J. van Emmerik uit Vogelenzang. Het bestuur stelt de heer H. Botman uit Bloemendaal kandidaat. Voor de contribuanten bestaat de mogelijkheid een tegenkandidaat te stellen. 5. Rondvraag. 6. Sluiting. Pauze met gelegenheid tot koffiedrinken. Films: a. De monumentenfilm 'Het gezicht van Noord-Holland'. b. De milieufilm "Nog net niet te laat". Deze films zijn gemaakt door het bureau voorlichting van het Provinciaal Bestuur Noord-Holland Ad 4. Mochten er uit de kring der donateurs tegenkandidaten zijn, dan kunnen hun namen volgens artikel 15 der statuten worden ingediend bij de secre taris, mevrouw A.C. van der Vuurst de Vries-Beets, secretariaat van de Stichting 'Ons Bloemendaal', Clematislaan 3, 2111 BD Aerdenhout. Artikel 15 luidt: "De contribuanten zijn bevoegd uit hun midden één of meer candidaten te stellen voor één van de ingevolge artikel 7 periodiek openvallende plaatsen Op schriftelijke voordracht van minimaal vijf contribuanten kunnen candidaten worden gesteld, mits deze voordracht het bestuur bereikt tenminste één week voor het houden van de vergadering, waarop het besluit tot benoeming van één of meer bestuursleden zal worden genomen." 3

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 1984 | | pagina 4