5 3. Mevrouw W.H.A. van Trotsenburg-Muijrers, Secretariaat, Clematislaan 3, 2111 BD Aerdenhout, tel. 240751. 4. H.L. Hubrecht, penningmeester, Oosterduinweg 254, 2111 XK Aerdenhout, tel. 246446. 5. Mevrouw H. Slagter-Wieringa Vrijburglaan 14, 2051 LC Overveen, tel. 263834. 6. Mevrouw 0. Sluijter-Uyterhoeven Midden Duin en Daalseweg 22a, 2061 AS Bloemendaal, tel. 264009. 7. F.R. Stock, Rustenburgherweg 25, 2061 0A Bloemendaal, tel. 260212. ACTIVITEITEN Het bestuur vergaderde in 1983 acht maal. Op deze vergaderingen kwam onder andere steeds weer de noodzaak naar voren ons archief beter en officieel in te richten. Naarmate onze stichting langer bestaat beschikken wij over meer documentatiemateriaal, zowel met betrekking tot ons eigen werk als tijdschriften en boekjes van andere verenigingen en stichtingen. Ook beschikken wij over een uitvoerig knipselboek over de gemeente Bloemendaal, opgezet door mevrouw Van Voorst Vader en voortgezet door mevrouw Sluijter. De gemeente heeft ons ruimte in de kelder van het gemeentehuis toegezegd waar we een archiefkast kunnen plaatsen. De heer G. van Hasselt uit Aerdenhout heeft vrijwillig zijn hulp aangeboden om ons te assisteren bij de opbouw van dit archief. Het bestuur is hem hiervoor zeer erkentelijk. Zijn enthousiasme en serieuze inzet hebben er reeds voor gezorgd, dat de beginperiode van de stichting 'Ons Bloemendaal' gecatalogiseerd is, en het bestuur hoopt dan ook in de loop van 1984 het archief in het gemeentehuis verwezenlijkt te hebben. In januari 1983 vond de uitgestelde tentoonstelling van onze lustrumprijsvraag plaats. Deze tentoonstelling, die zelfs met een paar dagen verlengd werd, was een groot succes. Het bestuur kijkt er dan ook -en velen met ons, hopen wij -met genoegen op terug. Er was het afgelopen jaar goed en open overleg en samenspel met het gemeente bestuur en niet te vergeten ook met de ambtenaren van Secretarie en Openbare Werken. Wanneer er onderwerpen van belang op de agenda van de verschillende raadscommissie-vergaderingen stonden, woonden bestuursleden zo'n vergadering bij wanneer dit maar enigszins mogelijk was. Het bestuur waardeert het buitengewoon, dat ons dan altijd de gelegenheid werd geboden om, indien gewenst, ons standpunt over een bepaalde zaak naar voren te brengen. Het bestuur werd ook uitgenodigd voor een besloten bijeenkomst in het gemeente huis voor een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de herziening van de gemeentelijke monumentenlijst. Een zeer verhelderende en goed voorbereide bijeenkomst. Het bestuur is blij, dat deze zaak, die ook de stichting 'Ons Bloemendaal' uiteraard zeer ter harte gaat, zo gedegen aangepakt wordt. Wij kunnen de verwachting uitspreken, dat deze delicate materie zowel voor het bestuur van onze stichting als voor de betrokken eigenaar op dezelfde zorgvuldi ge wijze en niet overhaast wordt afgewerkt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 1984 | | pagina 6