Alles Sal Reg Kom Het Bloemendaals Weekblad Hier is de BBC de dertigste van die maand is in haar woning besloten tot de oprichting van Trouw als verzetskrant tegen de nazi-over heersing. Dit besluit werd genomen door mevrouw Van der Molen en de heren J. Schouten en E. van Ruller. De oprich ters kregen al snel medewerking van een groot aantal zeer toegewijde mannen en vrouwen. De grote organisator en de bezielende kracht van het illegale blad was Wim Speelman, met 23 andere medewerkers gevallen voor het vuurpeloton. Een van de allereerste uitgaven van een illegaal blad door een verzetsgroep vond plaats in Bloemendaal. Reeds in sep tember 1940 kwamen drie scholieren van een examenklas op een zolderkamer in Bloemendaal bijeen om de mogelijk heden van het stichten van een anti-Duitse organisatie te bespreken, mede om het defaitisme te bestrijden dat zich van een zeer groot deel van het Nederlandse volk had mees ter gemaakt en Zuid-Kennemerland maakte daar geen uit zondering op. Binnen enkele weken was een tiental mede werkers gevonden en kon het plan worden verwezenlijkt. Besloten werd dit doel onder meer te dienen door het uitge ven van een periodieke illegale uitgave. De naam van het blad zou 'Alles Sal Reg Kom' zijn en de onkosten moesten voorlopig uit eigen, uiteraard beperkte, middelen worden bestreden. De oplage was in het begin niet groot en bedroeg ongeveer 100 exemplaren. Maar al spoedig kon de oplage al tot 500 en wat later tot 1.000 exemplaren worden opgevoerd. De verspreiding werd gedaan door de leden van de groep en ook door anderen die het doel wilden dienen, voornamelijk in de regio Bloemendaal, Haarlem, Santpoort en - in beperkte mate - in Amsterdam. T oon Het blad had ten doel de Duitse leugens te bestrijden en die berichten die de Nederlandse bevolking niet bereikten te verstrekken, om te bewerkstelligen dat de geest van verzet zou worden aangewakkerd. Zo werd, bijvoorbeeld, telkens opgeroepen tot het luisteren naar de uitzendingen van Radio Oranje in Londen. Het blad richtte zich op scherpe toon tegen de belangrijkste Duitse leiders, tegen 'foute' Nederlanders en speelde in op de latente gevoelens van ver zet tegen verslagenheid van de bevolking, die geen gronden meer kon vinden om de reeks van Duitse successen te relati veren en om de geest van 'alles is verloren' te bestrijden. Gelukkig telde de groep onder zijn leden iemand die over grote vaardigheden met de tekenpen beschikte, zodat het blad over een aantal zeer spitse illustraties kon beschikken. Naast artikelen van politieke en informatieve aard werden ook hekeldichten en spotprenten gepubliceerd. Naarmate het aantal publikaties toenam, werd de kwaliteit beter. Verraad De grootte van de groep, de feitelijke werkwijze en de onbekendheid van deze beginnelingen met de eerste veilig heidselementen van het verzet, bleken al spoedig fatale gevolgen te hebben. Door verraad van iemand uit eigen kring, was de beruchte E. Rühl van de Duitse Sicherheits Dienst in staat om eind januari 1941 de hele groep op te rollen en op te sluiten in gevangenissen in Amsterdam: het Huis van Bewaring aan de Weteringschans en de Strafgevangenis aan de Havenstraat. Hun voorlopige hechte nis duurde tot 8 mei 1941waarna de groep op 9 mei 1941 terecht moest staan voor het Kriegsgericht in Utrecht. De op die zitting geëiste straffen varieerden van zes maanden tot drie jaar. Nadat de verdediging aan het woord was geweest, werden bij de einduitspraak de straffen verminderd. Deze verminderingen varieerden van drie maanden tot twee jaar. Een aantal werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De veroordeelden waren in volgorde van strafmaat (hoog naar laag): i. Bloemsma; H. van Paasschen; A. Cremer en J. Potharst; A. Gras; Th. van Es; A. Drabbe, P. Kraaijer jr. en H. Valkenberg; A. van Andel en l. Butot; G.H. ter Beest. Dit wekelijks gestencilde blaadje was een uitgave van Herrijzend Bloemendaal. Het verscheen in de periode van 19 januari 1945 tot 5 mei 1945, in een oplage van onge veer 250 exemplaren. 'Deze uitgave werd voor Bloemendaal uitgegeven naast De Vrije Pers, teneinde de bevolking op de hoogte te houden van lokale bijzonderheden. In de redactie zaten twee vertegenwoordigers van de illegaliteit en F. Roosjen van De Vrije Pers. Voor de uitgave kon gebruik worden gemaakt van het Vrije Pers-apparaat. Uit veilig heidsoverwegingen werd de oplage laag gehouden. De uit gave werd legaal voortgezet onder de titel Ons Gemeenteblad.' Verscheen waarschijnlijk drie maal per week in de periode van het voorjaar 1944 tot 10 november 1944, in een oplage van 250 exemplaren. 'Deze uitgave werd vervaardigd door een studentengroep, onder anderen door de gebroeders C.W. en W.C. Bierens de Haan, C. de Jong en B. Dootjes en werd verspreid in Bloemendaal, Overveen, Haarlem-Noord en Santpoort. Na de evacuatie van deze gemeenten waren de lezers steeds moeilijker te bereiken. Tenslotte werd het bul letin overgenomen door De Vrije Pers. 20 Ons Bloemendaal, 19e jaargang, nummer 1, voorjaar 1995

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 1995 | | pagina 20