Boekbespreking: Ir. Adriaan Stoop, Leven en laten leven Deze laatste pagina valt buiten het bestek van het thema van dit nummer. In toekomstige themanummers zal dit met enige regelmaat voorkomen. Er zijn vaak 'losse' artikelen die om uiteenlopende redenen niet kunnen blijven liggen. Biografie Een teken van monumetaliteit is de biografie van ir. Adriaan Stoop 'Leven en laten leven', geschreven door Henriëtte van Voorst Vader-Duyckinck Sander. Het is een literair-histo- risch standbeeld van zo'n grote omvang, dat het gemakkelijk de hoogte zou kunnen bereiken van het onlangs neergehaal de bejaardentehuis 'De Rijp', overigens een naam die ook onlosmakelijk met Stoop is verbonden. Wat biedt het boek ons abonnees van het blad Ons Bloemendaal? Veel, zo niet alles, over de heer Stoop en zijn familie tot diens dood. Zijn jeugd in Dordrecht als telg uit een patriciërsgeslacht, zijn opleiding en gang naar Java in 1880 als ingenieur bij het Grondpeilwezen, zijn initiatief tot de oprichting van de Dordtsche Petroleum-Maatschappij die in 1911 door de Koninklijke Shell-groep werd overge nomen, waarna Stoop zich zeer gefortuneerd min of meer voorgoed in Bloemendaal terugtrok. ste helft van deze eeuw. Dat was veel. Denk aan het eerder genoemde Stoops bad - nu bijkans een ruïne -, aan het Kennemer Lyceum en aan de Bloemendaalse Schoolvereeniging, drie door Stoop geïnitieerde begrippen in ons dorp, waarvan de laatste twee nog altijd een bloeiend bestaan leiden. T rouw Het werk is, hoeveel bewondering voor Stoop en diens daden eruit spreekt, zeker geen hagiografie. Ook Stoops zwakke kanten komen aan de orde, zoals zijn gebrekkig inzicht in politieke zaken. Stoop was een man, zeker in zijn later leven, met een harte lijke belangstelling voor het sociale leven in zijn naaste omgeving en bovenal een man van grote trouw aan familie en vrienden. Het is de verdienste van de schrijfster dat zij op sympathieke wijze en in zeer leesbare stijl het monnikenwerk heeft ver richt om de figuur van ir. Adriaan Stoop aan de vergetelheid te ontrukken. Het werk zou in elke Bloemendaalse boeken kast moeten prijken. Drs. H. van Dorp Henriëtte van Voorst Vader-Duyckinck Sander: LEVEN EN LATEN LEVEN, een biografie van ir. Adriaan Stoop 1856- 1935. Uitgeverij Schuyt en Co Haarlem, 1994 39,50. ISBN 90.6097.380 Betrokkenheid Dit alles wordt door de schrijfster uitvoerig gedocumen teerd met bronvermelding en beschreven op een wijze die een warme betrokkenheid met haar onderwerp verraadt. Zij besteedt veel aandacht aan de economische omstandigheden toentertijd en aan de sociale aspecten rondom Stoop, diens familie en zakenrelaties. Zo geeft zij, behalve een biografie, ook een verantwoord beeld van Nederlands ondernemer schap in onze voormalige kolonie, waaruit duidelijk blijkt dat het leven van een inventief zakenman een strijd is, ook al leidt dat tot grote rijkdom. Het grootste deel van het boek is gewijd aan Stoops activi teiten in en vanuit zijn landgoed De Rijp te Bloemendaal dat hij in 1897 betrok, wat ons Bloemendalers uiteraard zeer interesseert omdat het een mooi panorama biedt van de his torie van ons geliefd dorp en van wat een maatschappelijke filantroop voor een gemeenschap kon betekenen in de eer- 54 Ons Bloemendaal, 19e jaargang, nummer 1, voorjaar 1995

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 1995 | | pagina 56